Notulen20170119

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 16 februari 2017


Notulen bestuursvergadering van 19 januari 2017 kantoor Utrecht, tijd 19-30 - 21:00 uur

Aanwezig: Jan Anton Brouwer, Frans Grijzenhout (vz), Harriet de Man, Marike van Roon, Justus de Bruijn (notulen)

Afwezig met kennisgeving: Bart Nieuwenhuis, Sandra Rientjes

Opening

Notulen bestuursvergadering 14 november 2016

Geen opmerkingen.

Afspraken en actiepunten:

 • Notitie fondsenwerving > zie agenda
 • Notitie Raadplegen hoogleraren > zie agenda
 • Notitie statuten aanpassen > er moet een discussiestuk komen voor de ALV. Blijft op actielijst.

Mededelingen / ingekomen stukken

 • Brief KB: Er is een brief binnengekomen van de KB inzake het auteursrecht van Het Achterhuis. Zij vragen onze steun om uitsluitsel te krijgen of Het Achterhuis in het publieke domein valt. Sandra wordt gevraagd de brief positief te beantwoorden.
 • Brief zustervereniging WM-Oekraïne: Het verzoek is of WMNL de boekhouding wil doen (als administratiekantoor) omdat wij een rechtspersoon zijn en zij niet. Dit is geen ongebruikelijke constructie. Een eerste schatting is dat het om een tiental boekingen gaat en dat goed uitvoerbaar is. Akkoord dus.
 • Brief Stichting Cultureel Woordenboek : Het verzoek is het cultureel woordenboek over te zetten naar Wikipedia onder CC BY (in het open domein). Lodewijk heeft met Dolph Kohnstamm overleg gevoerd en heeft advies gegeven over het opnemen van deze lemma's (400 à 500 stuks). Wij gaan daarmee aan de slag. Presentatie tijdens de nieuwjaarsreceptie.

Activiteiten & Community

 • Kwartaalplanning (Sandra) : De kwartaalplanning van het bureau wordt doorgenomen.
 • Stand van zaken onderzoek
  • Het onderzoek naar de witte plekken; Leila Zia heeft een experiment uitgevoerd dat herhaald kan worden voor ons doel. De lemma's kun je vergelijken met de lemma's in andere talen. Het resultaat moet dan worden bewerkt en dat geeft een rangschikking. Leila heeft een NL-projectleider nodig. Sandra of Arne nemen contact op.
  • Het onderzoek naar het idee van Lodewijk: Na enig overleg is besloten eerst naar de KNAW te stappen om het idee en de inzet van hoogleraren te bespreken.
  • Het onderzoek van WMF: Het gaat hierbij om een onderzoek naar het waarom van het gebruik van WP-NL. Sandra gaat na hoe dit onderzoek is in te passen.
 • Voorstel Hackathon in Amsterdam: Bij het opstellen van het Jaarplan 2017 hebben de organisatoren niet aangegeven wat de plannen en de kosten zijn. Sandra wil graag dat de activiteiten voor een belangrijk deel aan lopende projecten zijn toe te kennen. Het bestuur gaat akkoord met de Hackathon mits aan deze voorwaarden wordt voldaan.

Organisatie & financiën

 • Formatie en taakverdeling: Sandra heeft een voorstel geschreven. Het bestuur gaat akkoord met de opzet en de voorwaarden (vaste relatie opbouwen met freelancer en budgetneutraal).
 • Voorstel bestuursvergaderingen en ALV-data. De bestuursvergadering van 16 februari blijft staan (telefonisch). 16 maart verschuift naar 9 maart (kantoor).
 • ALV: zaterdag 22 april in Utrecht. Doorgaans is er ook een spreker. De agenda laat dat moeilijk toe. We zien af van een spreker. Samenstelling bestuur 2017 - 2019: Jan Anton wil stoppen, Marike en Justus willen door, Harriet wil mogelijk stoppen en Frans wil door maar twijfelt of hij weer voorzitter moet worden. Er zijn enkele mensen gepolst.
 • Jaarverslag: Nieuwe accountant uit Utrecht. De stukken moeten in de week van 8 april klaar zijn. Het Jaarverslag kan compacter, activiteit uitstralen, minder tabellen.

Rondvraag

 • Wikimania in Montreal (9 - 13 augustus). Er is plaats voor 2 bestuursleden, 2 stafleden en 4 vrijwilligers.
 • Rondvraag: Geen vragen.

Sluiting

Frans sluit de vergadering om 20.53 uur.