Notulen20170711

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 17 augustus 2017.


Notulen bestuursvergadering 11 juli 2017 (telefonisch)

Aanwezig: Justus de Bruijn, Harriet de Man, Mike Nicolaye, Bart Nieuwenhuis (vz), Sandra Rientjes, Michel Wesseling

Afwezig met kennisgeving: Frans Grijzenhout, Marike van Roon (beiden vakantie)

Opening

Zoals eerder afgesproken zit Bart in afwezigheid van Frans de vergadering voor. Hij opent de vergadering om 19:32.

Notulen [bestuursvergadering 15 juni 2017 + afsprakenlijst]

Bij de mening van Harriet : Niet bang voor maar zorg over het ontstaan van ...

Actiepunten:

 • Justus heeft geen kopie van zijn aantekeningen gevonden. Justus en Sandra reconstrueren het inhoudelijke deel van de Bestuursdag.
 • Pensioenaanpassing : Ligt bij het salarisbureau.
 • Aanvraag V-fonds: Aanvraag is ingediend.

Mededelingen / ingekomen stukken

 • James Heilman komt op de Wikimedia Conferentie Nederland 2017 spreken.
 • Er zijn geen ingekomen stukken die niet al reeds op de agenda staan.

Activiteiten & Community

Voortgang opstellen Jaarplan 2018

 • Sandra wil deze week de eerste oproep plaatsen op de verenigingswiki tezamen met een lijst van activiteiten waarvan we denken dat ze door zullen lopen. Ook wordt iedereen gevraagd om zo mogelijk het bijbehorende budget aan te geven. Er komen doorgaans wel een paar ideeën los maar de verwachting is niet dat we daarmee overspoeld zullen worden.
 • Op de ALV van 23 september aanstaande moet een redelijk duidelijk concept gepresenteerd kunnen worden. Er is eerder gevraagd om ideeën ten behoeve van de besteding van de ruime donatie die wij hebben ontvangen.

Instellen online gebruikersgroep

 • Online raadpleging leden/ Wikipedianen. Het oude voorstel is teruggetrokken en zeer recent staat het nieuwe voorstel op de bestuurswiki.
 • Het nieuwe voorstel bevat het idee van een groep specialisten voor specifieke vragen en een specialist die helpt anderen wegwijs te maken in Wikipedia-land. Voorts is het de bedoeling de specialisten een keer per jaar bij elkaar te brengen.
 • Justus vindt het idee aansluiten bij de wens destijds van de VU om de inhoudelijke kwaliteit van de medische artikelen op wetenschappelijk niveau te brengen en zo de aansluiting bij het onderwijs te verbeteren.
 • Michel vraagt zich af wie dat dan gaat uitvoeren. Hij stelt voor contact op te nemen met de overleggroep LOOWI (universiteitsbibliotheken) die contacten binnen de universiteiten heeft en met LOOWI zouden we een programma kunnen opstellen.
 • Hoe kunnen we dat combineren met de gebruikelijke aanpak van Wikipedia? Beide ideeën proberen. Wellicht zijn ze zelfs te combineren.
 • De Hoe-vraag blijft bestaan. Michel zal het contact met de voorzitter van LOOWI initieren.
 • Voorts kunnen we proberen James een rol te laten spelen.

Online groepen

Mike wil de onlinegroepen (zoals bijvoorbeeld de moderatoren) op kantoor uitnodigen en met hun de ins- en outs van Wikipedia bespreken. Laat zien welk belang wij hechten aan hun werk. Het bestuur vindt het een goed idee.

Voortgang WhO (Wet hergebruik Overheidsinformatie)

Hanno en Justus hebben een aantal voorbeeldsituaties uitgekozen en gaan nu gesprekken voeren met Kennisland, BIZA, EZ en eventueel andere beïnvloeders van instellingen waarvan de verzameling onder de WhO valt.

Organisatie & financiën

Bespreken stand van zaken financiën en metrics / halfjaarrapportage

 • De halfjaarrapportage moet binnenkort naar de foundation. Financieel ziet het er heel goed uit. Geen reden om niets te doen. Het huidige initiatief om fondsen te werven loopt gewoon door.
 • Voor wat betreft de metrics loopt het redelijk. Sommige punten hebben nog extra aandacht nodig. In de tweede helft van het jaar willen we nog een paar grote beelddonaties hebben omdat dat het schrijven van artikelen stimuleert.
 • De financiën worden doorgenomen. Sandra geeft een toelichting. De donaties lopen heel aardig. In december willen we een faceboek-actie ten behoeve van kleine donaties uitvoeren.
 • Voor wat betreft de grote donatie van 100 k€, waarvan we de uitgave over drie jaren willen verdelen: Er zijn ideeën om dat bedrag boekhoudkundig anders te noteren, maar voorlopig hanteren we de manier van de foundation.
 • Hoe kijkt de foundation naar de metrics? Een algemene view of een specifieke benadering per target of per cluster van target? De WMF kijkt naar beide en is in het algemeen realistisch.
 • Het grootste issue in de metrics is het aantal bewerkers. Dat is eigenlijk niet anders dan in voorgaande jaren.

Werving vacatures op kantoor

 • Loopt goed. Voor de vacatures van Communicatie medewerker en office manager zijn er in totaal circa 30 kandidaten. Er zitten goede kandidaten bij. De gesprekken starten volgende week.

MediaWiki

 • We zijn benaderd door Mediawiki (Ab Strak, Wikibase) met het verzoek voor een donatie. Bart heeft contact met hen opgenomen. De vertegenwoordiger van Mediwiki had op de vragen van Bart niet echt een helder antwoord.
 • Er is een artikel over semantic mediawiki. Binnen Wikipedia is er twijfel over de toepassing. Voorstel is middels een FOKA-aanvraag de gelegenheid te bieden om die conferentie bij te wonen maar we geven geen sponsorgeld. Passieve sponsoring dus.

Rondvraag

 • Geen vragen voor de rondvraag.
 • Volgende vergadering is op 17 augustus 2017 (telefonisch)

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur.