Notulen20170817

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 16 oktober 2017

Notulen bestuursvergadering van 17 augustus 2017 (telefonisch)

Aanwezig: Marike van Roon, Bart Nieuwenhuis (vz), Justus de Bruijn, Frans, Grijzenhout, Sandra Rientjes, Michel Wesseling

Afwezig met kennisgeving: Mike Nicolaye.

Agenda

 • Notulen bestuursvergadering 11 juli 2017 + afsprakenlijst (Justus) > vaststellen
 • Activiteiten en community
 • Organisatie en financiën
  • Jaarplan 2018. (Sandra) > bespreken concept
  • Agenda ALV 23 september 2017 (Frans) > bespreken
  • Concept strategic direction Movement Strategy
 • Rondvraag en sluiting

Opening

De voorzitter opent de vergadering om 19.35

De notulen van de bestuursvergadering van 11 juli 2017 worden goedgekeurd.

Organisatie en financiën

Jaarplan 2018

 • Survey onder schrijvers en lezers. Levert nuttige info op maar kost een bonk geld.
 • Het woordgebruik moet wat scherper (Hackathon, schrijfsessie, schrijftraining) en ook de activiteiten scherper definiëren (wat levert het op);
 • E-learning-programma. Dat willen we;
 • Er is een aantal opties om de Wiki-conferentie aantrekkelijker te maken. Week van Wikipedia met schrijvers trainingen etc. Voorstel is de ideeën uit te werken maar wel met de nodige focus. Punt komt op de agenda van de volgende vergadering.
 • Thema gezondheid. Idee erachter is dit thema vorm te geven en naast andere thema’s (Natuur) te laten groeien. Wel zijn er veel onderwerpen die “slechts” vertaald hoeven te worden.
 • Hackathon opzetten maar dan met een andere focus dan die van GLAM.
 • Issue animaties, bewegend beeld en geluid, info technics: Zou dit niet een keer in 2018 gestart moet worden, desnoods op kleine schaal. Zit als activiteit nog niet in het jaarplan. Wellicht biedt een samenwerking met de Hogeschool der Kunsten te Utrecht ook perspectief. Het is de moeite waard een eerste beeld van de mogelijkheden te schetsen.
 • Lijstje uit jaarplan wordt OK bevonden (voldoende ambitie enzo).

Begroting 2018

Sandra geeft een toelichting op de begroting.

 • De begroting is gegroeid. Dit jaar is er geen Hackathon georganiseerd. De kosten van een Hackathon zijn tamelijk hoog. Van veel andere activiteiten is een begroting aanwezig maar die begrotingen worden niet vaak gehaald (overschot).
 • Rapportage-technische opmerkingen: Wij hebben de verwachte uitkomst reeds gerapporteerd aan de WMF. Verschillen zijn niet erg mits goed uitgelegd.
 • Samenwerking Stichting Pica of anders de bibliotheken (LOOWI, UKB). Michel wil graag voor einde 2018 een beslissing te nemen over een samenwerking met de Stichting Pica of soortgelijke instellingen. Belangrijk is de waardepropositie : Draagt de samenwerking bij aan hetgeen beide partijen willen bereiken (punt 1.5) ?
 • De bijdrage die wij aan het WMF vragen is procentueel lager dan voorheen, hetgeen past in onze strategie en in die van het WMF.

Over de beschrijving van de voorgenomen activiteiten

 • De voorzitter stelt een werkafspraak voor: Donderdag wordt het jaarplan in zijn geheel doorgenomen in het werkoverleg en dus gaarne opmerkingen voor die tijd melden.
 • Hoe worden de x-en bepaald? Sandra hanteert een strategisch proces. Voor de opstelling wordt rekening gehouden met de metrics van de WMF.

Voorbereiding Algemene ledenvergadering

 • Notulen vorige ALV nog nakijken en op de verenigingswiki plaatsen, vóór zaterdag 19 augustus 2017;
 • Decharge bestuur over 2016 moet eveneens op de agenda worden gezet.
 • Vaststellen contributie leden (24.00 €) en minimum bijdragen van donateurs: Aan ALV voorstellen om de kortingsregeling op de contributie te continueren.
 • Donateurs: Frans heeft een memo gereed met daarin de opbrengsten en de kosten van een donateur (10,00 € en 100.00 € en zo mogelijk jaarlijks). De noodzaak daarvan komt uit de statuten. Zakelijke donateurs als instellingen kennen een open tarief. Er zijn twijfels over het nuttig effect van het donateurschap. Frans vraagt Michel te reageren op zijn memo. Op agenda van volgende bestuursvergadering zetten..
 • Concept Strategic Movement. Het idee is om de discussie over het concept op de agenda van de ALV te zetten. We verwachten voor de ALV nog een herziene versie te ontvangen. Sandra biedt aan om de discussie te modereren.

Rondvraag

 • Wie is aanwezig bij het vertrek van Lodewijk Gelauff ? Bart en Justus. Het cadeau wordt een Amazon-voucher.
 • De voorzitter sluit de vergadering om 20.54 uur.

Actielijst

 • Michel:
  • Stichting samenwerking Pica en soortgelijke instellingen;
  • Reactie geven op memo Frans;
 • Justus
  • Notulen ALV plaatsen voor 19 augustus;
  • Aanwezig bij vertrek Lodewijk;
 • Sandra
  • Modereren discussie Concept Strategic Movement
 • Bart
  • Aanwezig bij vertrek Lodewijk.