Notulen bestuursvergadering 21 november 2019

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2020

Notulen bestuursvergadering 21 november 2019

Locatie WMNL-kantoor
Aanvang 19.30 uur
Aanwezig Frans Grijzenhout (FG), Bart Nieuwenhuis (BN), Justus de Bruijn (JdB), Michel Wesseling (MW), Jan Bart de Vreede (JBV), Lizzy de Jong (LJ),

Sandra Rientjes (SR) (verslaglegging)

Afwezig met kennisgeving Marike van Roon (MR), Kirsten Jansen (KJ)

Opening

Opening

FG heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 19:30 uur.

Aan de agenda worden nog twee onderwerpen  toegevoegd:  

 • 2.1 Ontwerp nieuwe website
 • 3.3 Overleg met WMDE

Concept-verslag bestuursvergadering d.d. 24 oktober 2019 + actielijst

Er zijn geen opmerkingen over de notulen. De afsprakenlijst wordt doorgenomen:

 • 79 - blijft staan
 • 83 - blijft staan
 • 91 - afgehandeld
 • 92 - blijft staan
 • 96 - afgehandeld
 • 97 - afgehandeld
 • 98 - afgehandeld
 • 99 - afgehandeld
 • 100 - blijft staan
 • 101 - blijft staan

De notulen worden goedgekeurd en kunnen worden overgebracht naar de verenigingswiki.

Activiteiten en community

Website (verzamelen feedback) (SR)

SR presenteert twee ontwerpen. De bestuursleden maken de volgende opmerkingen:

Website 1: Oogt frisser. Maar je moet erg veel scrollen. Er is een toegankelijkheidsissue - de ontwerper moet letten op leesbaarheid, kleurgebruik. Het is niet duidelijk hoe de inhoudelijke pagina’s eruit zien. Plaatje met de poppetjes voldoet niet: niet divers en onduidelijk wat de link is met Wikipedia.

Website 2:  minder origineel.

Overige opmerkingen:

De site moet zowel op desktop als mobiel bruikbaar zijn.

Nog toevoegen: disclaimer, privacy etc.

Het bestuur heeft geen specifieke voorkeur; beide ontwerpen zijn acceptabel. Het bestuur adviseert het kantoor om in eerste instantie door te praten met bureau 1, en de zwakke punten in dit ontwerp te adresseren. Het bureau moet een volledige offerte uitbrengen voor alle onderdelen die noodzakelijk zijn voor een volledig werkbare website conform het programma van eisen.

Organisatie en financiën

Memo Sponsoring en fondsenwerving. (Discussie) (MW, SR)

Notitie 'Wikipedia niet voor niets' (versie 2)

Notitie wordt met aantal kleine tekstuele aanpassingen goedgekeurd. Het stuk is niet geschreven om gedeeld te worden buiten kantoor en bestuur, maar kan de basis zijn om leden en andere belangstellenden te informeren.

Notitie donateurswerving

Donateurswerving vraagt investering - begroot is €45.000 Dat is problematisch, omdat de begroting van 2020 al onder druk staat. Ook is nog niet duidelijk hoeveel inkomsten we realistisch gezien kunnen verwachten uit donateurswerving. Het is niet verantwoord om 2020 verder in te teren op de reserves.  Voordat er duidelijkheid is over de aanvraag bij de Stichting Pica kunnen we geen beslissingen nemen.

We moeten in ons netwerk kijken of we iemand kunnen vinden met expertise op het gebied van donateursprofilering die geïnteresseerd is om dit pro bono te doen. Het is belangrijk om vanaf het begin dergelijke expertise in het project te kunnen betrekken. Eventueel zou iemand met die expertise ook in het bestuur zitting kunnen nemen.

Notitie projectsubsidies

De volgende stap is voor de activiteiten van het Jaarplan 2020 te bepalen welke fondsen mogelijkheden bieden. Daarnaast moeten we proberen in het vizier te komen van fondsen die niet benaderd kunnen worden.

Bestuurssamenstelling 2020 (Inventariseren) FG

De ALV staat gepland voor 18 april 2020. Dan zijn er ook bestuursverkiezingen. De bestuurstermijn van FG, MR en MW loopt in april af. MW stelt zich herkiesbaar. MR en FG stellen zich niet herkiesbaar.

JBV gaat enkele kandidaat bestuursleden benaderen.

Overleg met WMDE

SR heeft een gesprek gevoerd met Abraham Taherivand, directeur Wikimedia Duitsland. Op verschillende punten zouden we nauwer kunnen samenwerken. Tijdens de bestuursdag gaan we de mogelijke samenwerking met WMDE nader uitwerken, vooral om voor ons zelf te bepalen wat we ermee willen bereiken.

Rondvraag en sluiting

 • JBV - 8 december is er een moderatorenbijeenkomst op kantoor. JBV zal daar aanwezig zijn.
 • JdB - Bij Avans geweest. Hij zal een lezing geven voor de lectoren. Er zijn ook contacten bij Fontys.
 • Komende data:
  • 12 december - kerstdiner bestuur en stafleden
  • 14 december - kerstborrel wikizaterdag
  • 11 januari - nieuwjaarsreceptie bij het Textielmuseum in Tilburg
  • 3-5 april - Wikimedia Summit. Onderzoeken of JBV (ook) zou kunnen gaan.
 • SR: het kantoor maakt een planning voor jaarrekening en jaarverslag. Aan de hand daarvan worden bestuursvergaderingen gepland.

Afspraken en actiepunten

# Deadline Wie Onderwerp Status
79 27-06-19 JdB Samenvatting 2e ronde discussie Salon rondsturen De tekst van de flipovers wordt nog uitgewerkt

22-08-19: JdB was druk met andere zaken. Zal nu op korte termijn de samenvatting rondsturen. Idem voor het navragen

83 MR i.s.m. Sandra Fauconnier: voorstel WikiArchives t.b.v. ondersteuning kleine particulieren/bedrijfjes 13-08-19: MR gaat dit oppakken. 24/10 SR neemt dit over
92 14-12-19 en/of in januari FG Oproep doen om zich aan te sluiten bij een werkgroep en/of vrijwilliger te worden
100 Allen Spreker of interessant item voor ALV op 18 april 2020
101 SR Onderzoeken of wij de status Culturele ANBI kunnen krijgen
102 Allen Iemand vinden met expertise op het gebied van donateursprofilering
103 JBV Kandidaat bestuursleden benaderen
104 SR Planning jaarrekening/jaarverslag