Strategie/Strategie 2017-2020/Nederlands

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Elan rond vrije kennis

Strategie 2017 – 2020

Vereniging Wikimedia Nederland

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering 24 september 2016

1 Wikimedia Nederland

Doel van de vereniging

Het doel van de vereniging Wikimedia Nederland is in de statuten als volgt omschreven:

 1. Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door onder andere het ondersteunen van de door de in San Francisco, California (USA) gevestigde Wikimedia Foundation Incorporated geformuleerde doelstellingen en met gebruikmaking van alle wettige middelen.
 3. De vereniging heeft geen zeggenschap over en geen verantwoordelijkheid voor de lid 1 bedoelde informatie, noch naar inhoud, noch naar de wijze waarop deze tot stand komt.
 4. De vereniging zal niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de vereniging).

Visie

Stel je een wereld voor waarin elke persoon vrije toegang heeft tot alle kennis. Dat is waaraan wij werken.

Missie

Wikimedia Nederland zorgt, als onderdeel van een wereldwijde beweging, voor een omgeving waar vrijwilligers en organisaties samenwerken om wereldwijd vrije kennis bijeen te brengen en te verspreiden.

Organisatie

De structuur van Wikimedia Nederland wordt gekenmerkt door het bestaan van 3 entiteiten die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben:

 • De leden: 2x per jaar ALV, goedkeuring jaarplannen / jaarrekening, wijzigingen statuten, kiest bestuur. De ALV is het hoogste orgaan voor besluitvorming. Leden genieten wel beperkte voordelen van de activiteiten.
 • Het bestuur: momenteel bestaande uit 7 leden gekozen voor een periode van 2 jaar.
 • Het kantoor, bestaande uit een een directeur en een kleine groep medewerkers.

De Wikimedia-gemeenschap

De Wikimedia gemeenschap heeft geen formeel-juridische rol in de vereniging, maar is wel een belangrijke pijler onder de activiteiten van de vereniging.

Bewerkers van Wikipedia en de andere Wikimedia-projecten kennen een eigen organisatie- en besluitvormingsstructuur en arbitrage. WMNL heeft hierover geen zeggenschap. Wikimedia Nederland is juridisch niet aansprakelijk voor de inhoud van de Wikimedia projecten en bewerkingen gedaan door Nederlandse bewerkers. De vereniging biedt wel financiële, praktische en adviserende hulp aan bewerkers.

WMNL ondersteunt de hele Wikimedia-gemeenschap, dus niet uitsluitend de leden.

Wikimedia Foundation

De Wikimedia Foundation is juridisch eindverantwoordelijk voor de Wikimedia projecten, eigenaar van de merknamen en logo’s en eigenaar/beheerder van de servers waarop deze projecten draaien.

De Wikimedia Foundation heeft een bestuur, de Board of Trustees, en er zijn enkele belangrijke adviescommissies zoals de Funds Dissemination Committee en Affiliations Committee. De Wikimedia Foundation is gevestigd in San Francisco; de medewerkers houden zich bezig met ondersteuning van de gemeenschap, technologie en fondsen.

De relatie tussen WMNL en WMF is drieledig:

 • Er is een juridische relatie. WMNL heeft een chapters overeenkomst met WMF getekend.
 • Een financiële relatie. De belangrijkste inkomstenbron van WMNL is de jaarlijkse grant toekenning door WMF.
 • En er is een operationele relatie, vooral gericht op het uitwisselen van kennis en activiteiten.

De Wikimedia beweging

Wikimedia Nederland is door de Wikimedia Foundation erkend als een officieel onderdeel (chapter) van de wereldwijde Wikimedia-beweging. Daartoe horen naast de Wikimedia Foundation ook andere landelijke of regionale chapters, usergroups en thematic organisations. Wikimedia Nederland is een actieve partner binnen deze internationale beweging door het delen van kennis en het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten.

.

2 Terugblik

2.1 Beginjaren Wikimedia Nederland

In de periode 2006 - 2011 functioneerde WMNL als een pure vrijwilligersorganisatie die vanaf 2009 steeds actiever werd. Er werden jaarlijks 3 tot 4 grotere activiteiten georganiseerd, waaronder het zeer succesvolle Wiki Loves Monuments. De kern van actieve vrijwilligers (mensen die bereid waren om ook ‘off-wiki’ actief te zijn, met name bij het organiseren van activiteiten) bestond uit 15-20 personen.

2.2 Verwachtingen bij oprichten kantoor

In 2012 is een kantoor gehuurd en zijn de eerste medewerkers aangetrokken. De verwachting hierbij was als volgt:

 • Neem een aantal medewerkers aan die desgewenst overhead en logistiek van actieve vrijwilligers kunnen overnemen;
 • met dezelfde inzet van vrijwilligers is er meer rendement, het aantal activiteiten per jaar neemt toe, daardoor is er meer publiciteit en zullen er nog meer vrijwilligers actief worden;
 • dit zal ook effect hebben op fondsenwerving via Wikipedia, waardoor WMNL over meer middelen kan beschikken (n.b: tot 2012 organiseerde WMNL zelf de banner-fundraising via Wikipedia);
 • het aantal activiteiten neemt dan nog meer toe omdat er meer middelen beschikbaar zijn.

Deze verwachtingen zijn impliciet meegenomen in de strategie 2013-2015: het kantoor zou moeten werken als een soort vliegwiel voor de vrijwilligersorganisatie.

2.3 Ervaringen 2013 - 2015

In de periode 2013-2015 zijn flinke stappen voorwaarts gezet. Het aantal georganiseerde activiteiten nam toe en ook het aantal deelnemers aan die activiteiten. Er zijn nieuwe partnerschappen aangegaan en nieuwe vormen van samenwerking ontwikkeld, waarbij vooral het fenomeen Wikipedian in Residence veel impact had.

Het aantal actieve WMNL- vrijwilligers steeg tot ongeveer 50 waarvan er zo’n 28 ook bereid zijn ‘off-wiki’ bezig te zijn, bijvoorbeeld bij evenementen die met partners worden georganiseerd. Dit is niet de toename die oorspronkelijk werd verwacht.

Een andere ontwikkeling was de verandering van de basisfinanciering. De beschikbaarheid van financiële middelen was geen vanzelfsprekendheid meer omdat WMF de fondsenwerving centraliseerde. De toekenning van financiering werd mede afhankelijk de beoordeling van een jaarplan. Ook het resultaat van georganiseerde activiteiten in termen van toegevoegde of verbeterde inhoud op de Wikimedia projecten werd beoordeeld na afloop van het jaar en meegewogen voor de volgende jaren.

De onvoorspelbare participatie van de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het verwerken van contentdonaties, en soms de weerstand van de community tegen door WMNL georganiseerde activiteiten stelde grenzen aan de concrete impact die WMNL kon hebben op de Wikimedia projecten en aan wat WMNL externe partners kon bieden.

2.4 Koers 2017-2020: focus op bewerkers, kennishoudende instellingen en lezers

De missie van Wikimedia Nederland is toegang tot alle kennis voor iedereen. De Wikimedia-gemeenschap is daarbij een essentiele partner.

De community bestaat uit vrijwilligers; zij kunnen niet worden verplicht om actief kennis toe te voegen die ze niet interessant vinden, maar die objectief gezien wel encyclopedisch relevant is en door lezers op prijs zou worden gesteld. Dus kunnen we er niet vanuit gaan dat een Wikimedia-gemeenschap op elk gegeven moment zo is samengesteld dat zij in staat is om het hele kennisspectrum af te dekken en te voorzien in de kennisbehoefte van alle (potentiele) lezers. Het feit dat er op verschillende taalversies van Wikipedia relatief weinig informatie is over zaken betreffende de Derde Wereld en biografische informatie over vrouwen wordt wereldwijd in verband gebracht met een onvoldoende veelzijdige samenstelling van de bewerkersgemeenschap.

Als Wikimedia Nederland zich bij het bepalen van prioriteiten volledig zou laten leiden door de wensen van de bewerkersgemeenschap is er een risico dat dit effect wordt versterkt in plaats van gecompenseerd.

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de missie wil Wikimedia Nederland de komende jaren een koers varen, die in gelijke mate recht doet aan de belangen van bewerkers, van kennishoudende instellingen en van lezers. Onder kennishoudende instellingen verstaan we elke organisatie die bereid is om kennis, data of collecties te delen via de Wikimedia projecten.

Prioriteitstelling in activiteiten en de besteding van middelen door Wikimedia Nederland gebeurt op basis van afweging van te verwachten rendement voor de Wikimedia projecten - en de belangen van bewerkers, partnersinstellingen en (toekomstige) lezers.

 • Primaire focus is het vrij beschikbaar maken van in Nederland aanwezige of voor Nederland relevante kennis.
 • Een van de manieren waarop daaraan invulling wordt gegeven is het ondersteunen van de in Nederland gevestigde Wikimediagemeenschap, die zich op vrijwillige basis inzet om kennis te delen en beschikbaar maken.
 • Het vullen van lacunes in de kennis die door Wikimedia-projecten beschikbaar wordt gesteld, en het relevant houden van de Wikimedia-projecten voor huidige en toekomstige lezers is even belangrijk.
 • Daarnaast zijn ook de wensen en behoeften van kennishoudende instellingen essentieel bij het stellen van prioriteiten.

3 Verkenning van de omgeving

3.1 Schets van organisaties en partijen

Om haar missie te verwezenlijken werkt Wikimedia Nederland samen met een verscheidenheid aan partijen. Deze partijen oefenen allen invloed uit op de mate waarin WMNL zijn missie en doelstellingen zal kunnen verwezenlijken.

Organisaties Waarom relevant Actie WMNL richting groep zie
Kennishoudende instellingen Eigenaars van kennis/collecties die kunnen worden vrijgegeven
 • Voorlichting,
 • Assistentie bij openstellen van collecties en content donaties
 • Stimuleren verwerken donaties door gemeenschap
Par. 5
Wikimedia-bewerkers Inhoudelijk verantwoordelijk voor de Wikimedia projecten die toegang geven tot kennis
 • Praktische ondersteuning
 • Trainingen
 • Bemiddeling bij vrijgave content
 • Bieden van een platform voor discussie en uitwisseling
 • Bieden van infrastructuur, zowel fysiek als sociaal
Par. 6
Lezers/gebruikers van Wikimedia projecten Eindgebruiker - bepalen relevantie van Wikimedia-projecten

Donateurs

 • Voorlichting over wikipedia
 • Peiling en survey
Par. 5
Andere instellingen die streven naar de bevordering van vrije kennis Invloed op debat, regelgeving etc
 • Uitwisseling kennis
 • Gezamenlijke lobby activiteiten
Par. 7
Bedrijven die commercieel actief op het gebied van kennisdeling, b.v media-bedrijven Mogelijke samenwerkings- partner als kennishouders.

Invloed op debat en regelgeving

Daarnaast ook potentieel tegenpartij bij vrijgave relevant materiaal

 • Lobby
 • Voorlichting
Par. 6
WMF Financiële bijdrage

Eigenaar van Wikimediaplatforms

Technische kennis

 • Aanvragen financiering
 • Samenwerking inzake technologie
Inl
Wikimedia affiliates Werken in hun gebied aan vergelijkbare missie
 • Uitwisseling ideeën
 • Gezamenlijke lobby
 • Grensoverschrijdende samenwerking,
Inl.
Overheid / EU Regelgeving

Kennishouder

 • Lobby
 • Samenwerking
 • Mogelijk informatieverzoeken (WOB)
Par. 7

3.2 Sterkte - zwakte analyses

Onderstaande sterkte - zwakte analyse WMNL is opgesteld om de ontwikkelingen in de omgeving te beschrijven en de mogelijkheden van WMNL om hierop te reageren in kaart te brengen.

Sterkte - zwakte analyse Wikimedia Nederland

Kansen
 • Het positieve imago van project Wikipedia helpt om deuren te openen en nieuwe activiteiten op te zetten ten behoeve van vrije kennis.
 • Aandacht voor vrije kennis stijgt.
 • Bereidheid bij fondsen/subsidiegevers om projecten t.b.v. Wikipedia te ondersteunen.
Bedreigingen
 • Financiële bijdrage van WMF kan worden verlaagd.
 • Enkele actieve bewerkers van Wikimedia projecten zijn negatief over zowel WMF als WMNL.
Sterktes
 • Het vermogen om aansprekende activiteiten te ontwikkelen.
 • Goede samenwerking met actieve en deskundige vrijwilligers.
 • Solide backoffice en deskundige staf.
 • Groeiend inzicht in samenstelling en de motivatie van bewerkers en in maatschappelijke waardering voor de Wikimedia projecten.
 • Vertrouwen bij en goede relaties met WMF.
Zwaktes
 • Smalle basis van actieve vrijwilligers.
 • Niet de mogelijkheid om resultaten op Wikipedia te garanderen aan partners/financiers.
 • Grote financiële afhankelijkheid van WMF.
 • Grootschalige fondsenwerving bij het publiek niet mogelijk zonder CBF keurmerk.
 • Meetbare impact van activiteiten op Wikimedia projecten teleurstellend.

Sterkte - zwakte analyse NL-Wikipedia

Hoewel WMNL geen directe verantwoordelijkheid heeft voor of invloed op de Nederlandstalige Wikipedia, is de vereniging nauw verbonden aan dit project. Wel en wee van NL-Wikipedia heeft invloed op de activiteiten van WMNL. Daarom is ook voor NL-Wikipedia een SWOT gemaakt. Kanttekening daarbij is dat sommige bedreigingen en zwaktes niet uniek zijn voor de Nederlandse Wikipedia. Ze hebben te maken met aspecten van de software en technologische ontwikkelingen die internationaal spelen.

Kansen
 • Bereidheid bij te dragen potentieel groot.
 • Bereidheid bij instellingen om kennis te delen, content bij te dragen en om samen te werken.
 • Acceptatie in academische wereld groeit.
 • Technologische ontwikkelingen aan MediaWiki op internationaal vlak.
 • Sterke reputatie bij brede lagen van de bevolking.
Bedreigingen
 • Technologische ontwikkelingen bij andere online platforms en interactieve informatiebronnen verhogen eisen en verwachtingen gebruikers.
 • Aantal bewerkers stagneert.
Sterktes
 • Groep zeer loyale en deskundige bewerkers.
 • Bewerkersgroep ontwikkelt voortdurend nieuwe activiteiten en projecten om inhoud te verbeteren.
 • Groot aantal lemma’s.
 • Bewerkersgroep ook internationaal en meertalig actief.
Zwaktes
 • Niet gegarandeerd dat gebruikersgroep in staat is hele spectrum van kennis adequaat te behandelen.
 • Gemeenschap is gehecht aan bestaande processen, implementeren van vernieuwing gaat moeizaam.
 • Manier van/expertise in omgaan met conflicten schiet tekort
 • Technologie en uiterlijk verouderd.
 • Processen voor aantrekken en behouden nieuwe bewerkers niet optimaal.

3.3. Confrontatiematrix Wikimedia Nederland

In de confrontatiematrix worden sterktes en zwaktes afgezet tegen kansen en bedreigingen om te identificeren welke uitdagingen er de komende jaren voor Wikimedia Nederland zijn. De cijfers in de kolommen geven aan hoe relevant de combinatie sterkte/zwakte versus kans/bedreiging is, waarbij 1 de laagste relevantie is en 5 de hoogste. De combinaties met de score 5 worden vervolgens uitgewerkt.

Confrontatiematrix

WMNL

Kansen Bedreigingen
Positief imago van WP helpt om nieuwe activiteiten op te zetten Aandacht voor vrije kennis stijgt Bereidheid bij fondsen en subsidiegevers om WP projecten te ondersteunen Financiële bijdrage WMF kan worden verlaagd Enkele actieve bewerkers zijn negatief over WMF en WMNL
Sterktes Vermogen om aansprekende activiteiten te ontwikkelen 1 1 5 1
Goede samenwerking met actieve en deskundige vrijwilligers 5 1
Groeiend inzicht in samenstelling en motivatie van bewerkers en in maatschappelijke waardering voor de WM-projecten 3 5
Zwaktes Grote financiële afhankelijkheid van WMF 3
Niet de mogelijkheid om resultaten op Wikipedia te garanderen aan partners/financiers 3 3 5
Smalle basis van actieve vrijwilligers 5 3 1
Uitdagingen voor Wikimedia Nederland op basis van de confrontatiematrix
 1. Fondsen en subsidiegevers stimuleren om Wikimedia-projecten te ondersteunen door het ontwikkelen van aansprekende activiteiten.
 2. Ons vermogen om nieuwe activiteiten op te zetten verder versterken door de samenwerking met actieve en deskundige vrijwilligers te intensiveren.
 3. Ons groeiend inzicht in de motivatie van Wikipedianen benutten om actieve bewerkers die negatief zijn over WMF en WMNL positief te beïnvloeden.
 4. De mogelijke verlaging van WMF-subsidie voorkomen door onze beperkte mogelijkheid om resultaten op Wikipedia te garanderen te compenseren met andere meetbare resultaten.
 5. De smalle basis van actieve vrijwilligers verbreden door in te spelen op de groeiende belangstelling voor vrije kennis.

4 Wat willen we bereiken voor 2020?

 • Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimediabeweging, in een open community die bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan samenwerkingspartners.

Dit gaan we bereiken door:

 • Bevorderen vrije kennis. Bijdragen aan de Wikimedia projecten door het vrijgeven of delen van kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met kennisinstellingen en bewerkersgemeenschap werken we eraan dat de door de Wikimedia projecten vrijgegeven kennis zo breed en divers mogelijk is. We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Relatie met de lezers. Onze visie is vrije toegang tot alle kennis voor iedereen. Tot nu toe heeft onze aandacht vooral gelegen op de aanbod kant: meer en betere inhoud. Maar er is ook een vraagkant: waar hebben de lezers van de Nederlandstalige WP behoefte aan? Voldoen de projecten aan hun vraag? We willen de komende jaren investeren in het krijgen van meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers. Stimuleren van mogelijkheden tot directe communicatie met of feedback van lezers. Onder lezers rekenen we ook de deskundigen: we willen inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen. Lezerservaring gaan we gebruiken voor het ontwikkelen van projecten en keuze van partners.
 • Ondersteunen bewerkers. Optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit. We willen eraan meewerken dat de Wikimedia projecten een plezierige werkomgeving zijn met lage drempels en goede omgangsvormen. De vereniging blijft zich inspannen om de bewerkers logistiek en financieel te ondersteunen. Ook werken we samen met de gemeenschap om zwakke punten te verbeteren door het aanbieden van trainingen, het faciliteren van discussies en het actief werven van nieuwe bewerkers.
 • Vernieuwing inhoud. Andere tijden bieden andere vormen van kennisrepresentatie zoals het gebruik van infographics, video en geluid, animaties, etc. Wikimedia Nederland gaat bewerkers en partners ondersteunen om dit te realiseren. Dit kan ook inhouden het verstrekken van opdrachten waardoor de ontwikkeling van alternatieve vormen van kennisrepresentatie wordt vereenvoudigd. Voorts willen we het gebruik van data bevorderen waarbij we vooral bijdragen aan Wikidata willen stimuleren.

Om dit te bereiken hebben we drie programma’s geformuleerd: Content, Ondersteuning van de community en Communicatie, stakeholders en draagvlak.

5 Programma Content

5.1 Inleiding

Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in Nederland, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimediaprojecten die voor veel mensen die toegang vormen tot vrije kennis. Dit doen we in samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties.

5.2 Doelen

 • We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen.
 • De door de Wikimediaprojecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers en inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.
 • Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.
 • We zetten waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimedia projecten aan vrije kennis bijdragen.

5.3 Activiteiten

 • Het bieden van inhoudelijke thema’s als kapstok voor betrokkenheid van instellingen en individuen.

Door de opzet van Wikipedia komen de onderwerpen voort uit de belangstelling van de bewerkers.

Met het kiezen van thema’s willen we lacunes in kennis opvullen en nieuwe groepen bewerkers binden. Thema’s worden minstens 2 jaar vast gehouden en (intensief) begeleid. Daarna zijn ze hopelijk self-supporting en kan een nieuw thema worden opgepakt. Voor 2017 kiezen we voor de thema’s: Gendergap, Natuur, Nederland en de wereld.

De huidige thema’s zijn gekozen vanwege hun relevantie voor de lezers en hun aantrekkelijkheid voor bewerkers en partnerinstellingen.
 • Gender - Dat slechts 12% van de bewerkers vrouwen zijn, heeft volgens de Wikipedia-gemeenschap negatieve gevolgen voor de breedte aan onderwerpen die op Wikipedia wordt aangeboden.
 • Nederland en de wereld - We willen kennis beschikbaar stellen die in Nederland voorhanden is maar die vooral relevant is voor Wikipedianen in andere delen van de wereld (bijvoorbeeld Indonesië, Brazilië, USA).
 • Natuur – Het verrijken van het encyclopedisch karakter van Wikipedia met overkoepelende artikelen, bronnen (Wikisource), audio en video (Wikimedia Commons).
 • Stimuleren van aanstelling van Wikipedians in residence als bewezen effectief middel om samenwerking tussen instellingen en Wikimedia vorm te geven en te verankeren. Ondersteunen van Wikipedians in residence. Bieden van trainingsmogelijkheden voor mensen die zo’n rol ambiëren.
 • Actief benaderen van instellingen met relevante kennis en betrokkenheid bij Wikimediaprojecten faciliteren en ondersteunen. Ontwikkelen van online tools en handleidingen. Optreden als intermediair tussen instellingen en de gemeenschap.
 • Leveren van bijdragen aan Wikipedia door instellingen van hoger onderwijs op brede schaal integreren in lesprogramma’s door middel van een educatieprogramma. Bieden van professionele ondersteuning, lesmateriaal en andere tools voor docenten.
 • Faciliteren van de technische verwerking van contentdonaties, ook door opdrachtverlening als de gemeenschap geen capaciteit of interesse toont.
 • Stimuleren van onderzoek naar kwaliteit van (deelgebieden van) Wikipedia en resultaten gebruiken om gericht activiteiten te ontwikkelen.
 • Ontwikkelen van mogelijkheden voor lezers om hun stem/mening over Wikipedia te laten horen. Faciliteren van dialoog tussen lezers en gemeenschap over gewenste inhoud en presentatie van kennis via Wikimediaprojecten.
 • Stimuleren van donaties van animaties, bewegend beeld, geluid en infographics. Waar relevant productie van zulk materiaal faciliteren. Gemeenschap ondersteunen bij gebruik van dergelijk materiaal. Geven van trainingen.
 • Geven van voorlichting over het thema vrije kennis in het algemeen en de Wikimediaprojecten in het bijzonder. Aandacht vragen voor bedreigingen en kansen van vrije kennis, waar mogelijk in samenwerking met andere (Wikimedia) organisaties.
 • Participatie in de EU Free Knowledge Advocacy Group en ondersteuning van de groep bij de uitvoering van het werkprogramma.

6 Programma Ondersteuning van de community

6.1 Inleiding

Meer dan duizend mensen zijn regelmatig actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Ook zijn er mensen actief op de Engelstalige Wikipedia, de beeldbank Wikimedia Commons en de databank WikiData. Daarnaast dragen gebruikers ook actief bij aan de andere Wikimedia projecten en aan anderstalige Wikipedia’s, waaronder de Friestalige, de Nedersaksische en de Limburgse Wikipedia. Het ondersteunen van de gebruikers (users) van alle verschillende Wikimedia projecten is een van de hoofdtaken van WMNL. Dit kan praktische, logistieke of financiële ondersteuning zijn.

Uit onderzoeken die we onder bewerkers hebben gehouden blijkt dat de werkomgeving door een groot aantal gebruikers als niet plezierig wordt ervaren en dat men ontevreden is over de introductie van nieuwelingen en conflicthantering. WMNL wil de gemeenschap ook ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.

6.2 Doelen

 • Een gezonde Wikimedia-gemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.
 • Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

6.3 Activiteiten

 • Ondersteunen van de gemeenschap bij het realiseren en bewaken van een plezierige werkomgeving, o.a door aan te sluiten bij al bestaande initiatieven en structuren (zoals coachingsprogramma, het aanbieden van trainingen en het faciliteren van initiatieven). In het bijzonder besteden we hierbij aandacht aan het creëren van een veilige omgeving voor vrouwen.
 • Organiseren van gelegenheden waar de leden van de gemeenschap elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten.
 • Bieden van communicatiekanalen voor discussie en uitwisseling; community actief informeren over ontwikkelingen en activiteiten.
 • Bewerkers logistieke en financiële steun bieden, zowel individueel als voor werk- en projectgroepen en door bewerkers geïnitieerde activiteiten.
 • Aanbieden van een programma voor de training en begeleiding van nieuwe bewerkers met aandacht voor conventies, regels en omgangsvormen. Coaching en begeleiding bij de eerste bewerkingen zijn hiervan ook deel.
 • Ondersteuning bieden bij de optimalisering van de software voor gebruiksvriendelijkheid. Dit kan zowel ondersteuning voor de ontwikkeling en introductie van de vernieuwing van software zijn, als actie ondernemen tegen de afbouw van functionaliteiten zonder overleg met de gemeenschap.

7 Communicatie, stakeholders en draagvlak

7.1 Inleiding

Communicatie is een integraal onderdeel van programma’s content en gemeenschap. Elke activiteit binnen deze programma’s heeft een eigen communicatiestrategie gericht op de groepen en personen die relevant zijn om de doelen succesvol te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Nederland communicatie-activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een specifiek project of activiteit, maar ingezet zullen worden om een organisatieprobleem voortkomend uit de swot-analyse te verkleinen.

7.2 Doelen

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hen relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimediaprojecten en vrije kennis in het algemeen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal volgers met 15% op de verschillende social media kanalen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwsbrief ontvangers met 10%.
 • In 2020 is het aantal ontvangers van de online nieuwsbrief middels overlegpagina’s gestegen van 6 naar 240 ontvangers.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Nederland, positieve waardering voor Wikimedia Nederland en Wikipedia, en inzicht in structuur en werkwijze van Wikipedia bij het brede publiek zijn toegenomen.
 • Een jaarlijkse stijging van 5% in het aantal weergaven van de verschillende uitlegvideo’s.

Overzicht van doelgroepen en mate waarin de beschikbare communicatiemiddelen de doelgroep bereiken

Direct persoonlijk contact MassMailing / maillijst Nieuws

brief

Social media Verenigings wiki Web site Wiki-

pedia

Site

notice

Wiki-

pedia

Kroeg

Media Maand- en jaarrap-porten
Leden en actieve vrijwilligers * * ** ** **
Donateurs * ** *** ** **
Samenwerkings

partners

* * ** ***
Lezers ** *** * **
WMF * ** *
WM-

gemeenschap

* ** * ***
Pers * * ** ** **
Potentiële leden en donateurs ** ** * *

7.3 Activiteiten

 • Ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijks communicatieplan ter ondersteuning van het jaarplan, gebaseerd op een evaluatie van effect van eerdere communicatie activiteiten.
 • Onderhouden van goede contacten met de media en het regelmatig actief informeren van media over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
 • Bij grote activiteiten betaalde Facebook-advertenties inzetten om de doelgroep te bereiken.
 • Bij alle georganiseerde activiteiten deelnemers benaderen met de vraag of ze de nieuwsbrief willen ontvangen.
 • Promoten van de online nieuwsbrief die op overlegpagina's gepost kan worden. Middels berichten op de daarvoor bestemde plaatsen en melding bij online activiteiten georganiseerd door ons zoals de schrijfweken.
 • Actief promoten van de verschillende uitlegvideo’s.
 • Ontwikkelen en uitvoeren van een sociale-mediastrategie.
 • Actief opzoeken van belangrijke doelgroepen door aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen c.q. media.
 • Intensiever gebruik maken van de mogelijkheden op het gebied van infographics en animaties.
 • Het actief volgen van verschillende ontwikkelingen en trends op het gebied van communicatie.

8 Organisatie en bestuur

Er worden geen grote structurele wijzigingen in de structuur van de vereniging voorzien. Mogelijke aanpassingen worden aan de ALV voorgelegd.

Structuur Wikimedia Nederland

De structuur van Wikimedia Nederland wordt gekenmerkt door het bestaan van 3 entiteiten die ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben.

 • De leden: 2x per jaar ALV, goedkeuring jaarplannen / jaarrekening, wijzigingen statuten, kiest bestuur. De ALV is het hoogste orgaan voor besluitvorming. Leden genieten wel beperkte voordelen van de activiteiten.
 • Het bestuur: 7 leden gekozen voor een periode van 2 jaar.
 • De staf, bestaande uit een directeur, 2 medewerkers communicatie, 2 projectleiders en 1 office medewerker, zo nodig aangevuld met flex-medewerkers.

De constituerende documenten zijn de Statuten, het Huishoudelijk reglement, aangevuld met diverse reglementen en protocollen, en de chapters agreement met WMF. Alle documenten zijn te vinden op https://nl.wikimedia.org/wiki/Home

Rapportagelijnen

Stafmedewerkers rapporteren aan de directeur. De directeur rapporteert aan het bestuur. Aanspreekpunt van de directeur is de voorzitter van WMNL. Het bestuur legt verantwoording af aan ALV.

Rolverdeling

 • Het bestuur bestuurt, directeur en medewerkers voeren uit.
 • Jaarplannen en begroting worden voorbereid en opgesteld door directeur en medewerkers.
 • Het bestuur bespreekt de plannen en de begroting met de community.
 • De ALV stelt de plannen en de begroting vast.

9 Middelen

9.1 Overzicht meerjarenbudget

Groei van inkomsten en uitgaven
2011 2013 2015 2020
Inkomsten € 70.255 € 318.896 € 404.440 € 540.000
Uitgaven € 109.784 € 328.708 € 479.510 € 540.000

Inkomsten

Inkomsten
2011 2013 2015 2020
WMF grant € 50.226 € 269.231 € 304.000 € 340.000
Contributies € 3.017 € 4.239 € 4.517 € 5.000
Donaties € 5.798 € 10.498 € 34.496 € 45.000
Fondsen/overige inkomsten € 11.214 € 34.928 € 61.427 € 150.000

Bestedingen

De uitgangspunten voor de bestedingen in de komende jaren zijn:

Verhouding uitgaven staf - content - projecten blijft ongeveer gelijk aan huidige verdeling.

Er wordt geen uitbreiding van het kantoor / de staf voorzien. Voor komende jaren continueren we het bestaande beleid: een kleine staf met flexibele schil van medewerkers die kan worden ingehuurd op projectbasis.

9.2 Verbreding financiële basis

De belangrijkste inkomstenbron van WMNL is de jaarlijkse grant toekenning van WMF. Om minder afhankelijk te worden van deze inkomstenbron willen we de komende jaren de inkomsten uit andere bronnen verhogen. We willen de projectfinanciering door subsidies van fondsen verder uitbreiden. En we willen een aantal grotere donaties verwerven. De onafhankelijkheid van de Wikimediaprojecten moet altijd gewaarborgd zijn. Dat is het leidende criterium bij het aanvragen van projectfinancering en het verwerven van donaties. Ook moet de relatie met de financier geen afbreukrisico vormen voor de reputatie van Wikimedia Nederland of de Wikimediaprojecten..

9.3 Investeringen en reserveringen

 • We verwachten geen investeringen van noemenswaardige omvang.
 • Reserveringen: In verband met financiële verplichtingen van WMNL ten opzichte van derden, in het bijzonder stafleden, willen we een financiële reserve aanhouden die ruwweg overeenkomt met de helft van de jaarlijkse operationele kosten.

Colofon

Bespreking tijdens ALV 16 april 2016

Vastgesteld tijdens ALV 24 september 2016

Vereniging Wikimedia Nederland

(+31) (0)30 3200238

www.wikimedia.nl

Postadres:                      Bezoekadres:

Postbus 167                   Mariaplaats 3

3500 AD  Utrecht           Utrecht