Vereniging

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze pagina bevat zowel het Stuk uit nl.Wikipedia over WMF vereniging als het algemene stuk over vereniging.

Vereniging

In het artikel meta:Membership FAQ en meta:Membership fees, staat een heel verhaal waarin voorgesteld wordt om twee soorten leden van de WMF (WikiMedia Foundation) te hebben; betalende en niet betalende leden. Kort en goed, gegeven dat Wikimedia gezien de groei van de projecten regelmatig geld nodig heeft is dit een logische suggestie. Hiermee blijven we baas in eigen huis.

Ik kan me voorstellen dat wanneer dit in de praktijk gebracht wordt, het juridisch en financieel handig is als er een Wikimedia vereniging of stichting komt. Hiermee bestaat dan een organisatie die makkelijk met geld om kan gaan. Het heeft ook voordelen wanneer we iets organiseren.

Net als de WMF zijn er dan twee soorten leden; de editors die in Nederland / België woonachtig zijn en diegenen die jaarlijks hun contributie betalen.

Ik stel voor om dit te bespreken, en wanneer dit een goed idee gevonden wordt te overwegen of het haalbaar is om per november (het symposium) de vereniging/stichting op te starten.

Mail van Anthere

Hi,

This week, I have been contacted by two different languages (nl and it) to discuss creation of local association and membership issues.

There is currently one association : the german verein.

The French people will probably created "Wikimedia France" in october or november of this year.
I understand Italy, the Netherlands and Belgium are interested as well.

I will give a few initial comments to both languages. Further discussions will occur where you think best. I will try to write in simple english. I hope most people will understand.

  • First : Opinion on local assocations.

We understand the need of creating local associations, and support it.
I think it is important to create local associations. It gives a sense of belonging to a local community (for example, it help organising local events).
It also is beneficial for legal issues (for example, local donations or tax refunds).

Mostly, we want to do things the way the community feels it is best.

  • Second : What is required to have an association recognised and welcome by the Foundation.

Anyone can create anytime an association of the type "The friends of Wikipedia". However, we wish that all local associations and the foundation be united.

Essentially, this shall be done through agreeing to a common mission statement.

Second, as mentioned in meta.wikimedia.org/wiki/Membership_fees The foundation will consider that all participants to any wikimedia project will be voluntary members per default. Besides, any contributing member (this is how we call members who pay dues to an association) giving money to an association, will be considered a contributing member of the foundation, provided that there is an agreement with the foundation.

We made an agreement with the german association. It will have to refund a minimum of 6 dollars to the foundation, for each paying member. This amount is the minimal amount asked for a contributor to a project to be a member.

Now, we are aware that legislation differ depending on countries, so the way the money is transfered has to be studied on a case by case. For example, germans have to give a reason for money transfert, such as the purchase of a server. Of course, each situation will be considered.

I'll add on top of this, that we proposed to offer to each starting association a small amount of money to help it get started (there are some creation fees).

  • Third : association in countries with multiple languages

The creation of an association in Belgium for example, will be very interesting, since this country is not monolingual, and is likely to have several members from different languages. We will have to consider this very carefully, so that the money collected in one country, is managed to help all languages in the country if possible.

Also, I hope that french speakers from Belgium are to be involved in that creation as well  ;-)

  • Fourth : legal issues.

I would like to know where you stand on this since the first thing to do is to draft bylaws. You may wish to study the structures already set by the germans and drafted by the french.

I am very excited by the prospective of all those future local chapters  :-)

Anthere


Nederland

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet. De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 26 t/m 52.

Een vereniging wordt in het algemeen opgericht door bij de notaris hiervan een akte op te maken. Dit is niet noodzakelijk, maar zonder notaris heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid (de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk, de vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn). Wanneer een vereniging bij de notaris opgericht is, zijn er ook statuten. Hierin staat ten minste het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, het bijeenroepen van de algemene vergadering, het benoemen/ontslaan van de bestuurders. Verder laat de wet vaak ruimte over om zaken in de statuten vast te leggen.

Een vereniging heeft een doel dat nagestreefd wordt. Dit doel mag echter niet het verdelen van winst onder de leden zijn.

Een vereniging heeft leden, dit zijn mensen die lid zijn van de vereniging omdat zij het doel steunen. De leden betalen meestal contributie om de vereniging draaiend te houden. Leden hebben invloed in het beleid van de vereniging via een algemene (leden)vergadering (ALV). Zo'n vergadering wordt minstens jaarlijks gehouden en elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd. Bij een jaarlijkse ALV worden de afgelopen prestaties van het bestuur besproken en nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën gecontroleerd (via een raad van commissarissen of een kascontrolecommissie). Ook kan een ALV worden gehouden als er een bestuurswisseling is, als de statuten gewijzigd worden of als 10% van de leden een ALV wenst te houden. De ALV heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten geregeld zijn.

Een vereniging heeft een bestuur, deze worden vaak uit de leden gekozen en besturen en vertegenwoordigen de vereniging (in en buiten rechte). Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat (meestal) ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Zie ook

Oprichting organisatie