Vernieuwen Statuten WMNL

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vernieuwen Statuten WMNL

Inleiding

Tijdens de ALV van 24 september is gevraagd om een discussiestuk op te stellen met ideeën, suggesties of knelpunten met betrekking tot het besturen van de vereniging. De bedoeling is om het document te bespreken tijdens de ALV voorjaar 2017. Richtinggevende uitspraken worden daarna omgezet naar wijzigingsvoorstellen voor Statuten, HR en eventueel voor de andere reglementen & protocollen. De concrete tekstuele wijzigingen of aanvullingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV najaar 2017.

Kladlijstje

 1. Fondsenwerving opnemen als doelstelling. (art. 2 Statuten)
 2. Algemeen herzien van de doelstelling van de vereniging. Denk hierbij aan interne consistentie, verwijzing naar externe organisatie, enz. (art. 2 Statuten)
 3. Verankeren relatie bestuur - directeur / kantoor, rol van bestuur als werkgever en relatie directeur/alv verduidelijken.
 4. Schorsingsbevoegdheid uitbreiden. Creëren van de mogelijkheid om een bestuurslid op non-actief te zetten door de overige bestuursleden, tot aan eerstvolgende ALV. (art.8 Statuten)
 5. Instellen van een Raad van Toezicht met als taak het toezicht houden op algemeen financieel en algemeen beleid, en het oordelen of beleid volgens de reglementen/statuten/besluiten is; het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur. Evt zouden enkele bevoegdheden van de ALV hiernaartoe kunnen worden gedelegeerd, en kan een de toezichtsraad betrokken worden bij de invoering van een schorsings- of ontslagprocedure voor een bestuurder. Zie bijv deze pagina met toelichting.
 6. Oprichten van een Stichting fondsenwerving Wikimedia cq het inrichten van een fonds binnen de huidige vereniging. (art. 2.4 statuten)
 7. Afspreken en verduidelijken lidmaatschap organisaties
 8. Verduidelijken situatie donateurs of artikel schrappen

Kleinere punten

 1. Bestuursleden niet iedere twee jaar tegelijk kiezen, maar het ene jaar 3 en het volgende jaar 4 bestuursleden. (valt al binnen art. 8.5 Statuten)
 2. Optioneel: opzeggen lidmaatschap minder koppelen aan einde boekjaar (bijv. bij niet-betalen contributie). (art. 5.2/5.3)
 3. Stemprocedures mogen best iets meer algemene omschrijving krijgen (art. 12.4/12.5).
 4. Evalueren van de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van het betalen van contributie indien er 50 edits zijn gedaan. (art 7 Statuten + art. 2 HR)
 5. herzien contributieregeling voor lidmaatschap deel van het jaar (art. 2 reglement)
 6. Openbaarheid van de gehele bestuursnotulen - personeelsbeleid kan daar evt van worden uitgezonderd (art. 4 reglement).


Bronnen