Werkplan 2011

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Inleiding

Het jaar 2010 stond – net als het jaar daarvoor – voor Wikimedia Nederland in het teken van groei en investeringen in de toekomst. In 2011 houdt de vereniging die ambitie vast en vertaalt deze naar nieuwe activiteiten met een groter bereik. Dit werkplan weerspiegelt die ambitie en geeft ook richting aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Door de organisatie te versterken, te professionaliseren en door slimme samenwerkingsverbanden te zoeken met partners, wordt de slagkracht van Wikimedia Nederland vergroot. In 2011 is het realiseren van van huisvesting en drie parttime medewerkers voor de vereniging een volgende mijlpaal in deze ontwikkeling. Dat is noodzakelijk om de uiteenlopende projecten te kunnen initiëren en uitvoeren. Het ondersteunen van vrijwilligers staat daarbij centraal. Zij zijn en blijven de kern van de Wikimediaprojecten en van het werk van Wikimedia Nederland.

Gezien de dynamiek van de ontwikkeling die de vereniging momenteel doormaakt beschrijft het werkplan de hoofdlijnen en is de uitwerking hiervan continue in ontwikkeling. Op basis van het huidige strategieproces wordt de verder invulling door het aan te treden bestuur uitgevoerd.

Wie wij zijn

Vereniging Wikimedia Nederland heeft tot doel vrije informatie in enigerlei vorm te verzamelen en ontsluiten, vast te leggen en te bevorderen. De vereniging werkt daarbij nauw samen met de Wikimedia Foundation en de vrijwilligers van de Wikimediaprojecten, zoals Wikipedia.

Om haar doelen te verwezenlijken hanteert de vereniging een aantal deels overlappende speerpunten:

 • Techniek - we dragen bij aan de techniek die verzameling en ontsluiting van kennis mogelijk maakt
 • Gemeenschap - we investeren in de vrijwilligers achter de projecten
 • Outreach - we maken meer mensen bekend met de idealen van Wikimedia en moedigen hen aan er zelf aan bij te dragen
 • Content - we werken samen met (culturele) instellingen om waardevolle collecties vrij beschikbaar te maken, in het bijzonder voor de Wikimediaprojecten
 • Organisatie - we versterken onze organisatie om onze idealen steeds beter te kunnen verwezenlijken

Techniek

Aan de basis van alle kennisprojecten van Wikimedia ligt natuurlijk een uitgebreide technische infrastructuur. Wikimedia Nederland draagt bij aan de ontwikkeling en verbetering van de techniek achter de projecten, in het bijzonder waar die voor activiteiten van de vereniging wordt gebruikt.

De Wikimedia Foundation is direct verantwoordelijk voor de technische infrastructuur van de Wikimediaprojecten. Wikimedia Nederland ondersteunt de Wikimedia Foundation met ongeveer de helft van het bedrag aan binnengekomen donaties, zodat zij deze belangrijke centrale functie kan blijven vervullen.

In 2011 ondersteunt Wikimedia Nederland opnieuw een translation rally, gericht op het vertalen van systeemboodschappen van MediaWiki en andere open source projecten en producten.

Ook investeert de vereniging in 2011 specifiek in de ontwikkeling van betere software ter ondersteuning van de activiteiten van de vereniging. De nieuwe software wordt zo vormgegeven dat hij breed inzetbaar is voor publieksacties in Nederland, maar ook gebruikt kan worden voor uiteenlopende projecten in andere landen.

In samenwerking met zes partnerorganisaties neemt Wikimedia Nederland deel aan CoSyne, een initiatief van de Universiteit van Amsterdam. In het kader van het CoSyneproject wordt onder een vrije licentie programmatuur ontwikkeld die het makkelijker maakt om wijzigingen in een wikipagina automatisch door te voeren in diezelfde wikipagina in andere talen. De vereniging speelt in dit omvangrijke project met name een rol in het verkennen van de bruikbaarheid van de software.

Gemeenschap

De drijvende kracht achter de Wikimediaprojecten is de grote gemeenschap van vrijwilligers. Iedere dag bouwen duizenden mensen aan de enorme verzameling van vrije kennis die door Wikimedia wordt beheerd. De kwaliteit en diversiteit van de inhoud van de projecten hangt dan ook nauw samen met de vitaliteit en samenstelling van de gemeenschap van gebruikers. Wikimedia Nederland investeert daarom in 2011 wederom in die gemeenschap en zal vrijwilligers waar mogelijk ondersteunen.

Mensen bij elkaar brengen

 • Er worden tenminste zes niet-inhoudelijke bijeenkomsten georganiseerd waar vrijwilligers elkaar in een informele omgeving kunnen leren kennen en ervaringen kunnen uitwisselen (zoals bijvoorbeeld stamtafels). Na de positieve reacties in het afgelopen jaar zal daar ook in 2011 een zomerse barbecue bij horen.
 • Naast gezelligheidsbijeenkomsten organiseert Wikimedia Nederland in 2011 tenminste twee kleinschalige, interactieve workshops rond specifieke thema's die relevant zijn voor de vrijwilligers van Wikipedia en de andere projecten. Aan elk van deze specifieke workshops nemen tenminste tien Wikimedianen deel.
 • Ook wordt tenminste één bredere, inhoudelijke activiteit georganiseerd om overleg en discussie te faciliteren, specifiek voor Wikipedianen. Aan deze activiteit nemen tenminste 25 actieve Wikipedianen deel.
 • Om het tienjarige bestaan van Wikipedia te vieren wordt er een feestcommissie in het leven geroepen om deze gebeurtenis op een passende manier te vieren met vrijwilligers en de gemeenschap.
 • Na succesvolle edities in 2006, 2007 en 2008 wordt er in 2011 wederom een Wikimedia Conferentie Nederland georganiseerd.

Al deze activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers.

Tenslotte stelt de vereniging in 2011 opnieuw een aantal kleine subsidies ter beschikking voor initiatieven vanuit de gemeenschap, die bijdragen aan de missie van Wikimedia. Het bestuur zet zich ervoor in het bestaan van de subsidie en de eraan verbonden spelregels meer onder de aandacht te brengen en het gebruik ervan te stimuleren.

Outreach

De vereniging wil in 2011 de missie en projecten van Wikimedia bij nog meer mensen onder de aandacht brengen. Doel is niet alleen het bewustzijn van het werk van Wikimedia te vergroten, maar ook meer mensen enthousiast te maken en uit te nodigen zelf mee te werken aan een wereld waarin iedereen vrije toegang heeft tot alle informatie.

Om iedereen die interesse heeft in het werk van Wikimedia Nederland op de hoogte te houden van activiteiten, benut de vereniging haar primaire communicatiekanalen. In 2011 wordt hiervoor een communicatieplan uitwerkt, dan elk jaar wordt geactualiseerd. Een parttime communicatiemedewerker biedt hier ondersteuning.

 • Er wordt tenminste viermaal een nieuwsbrief uitgestuurd. Inschrijving voor de nieuwsbrief is ook mogelijk voor niet-leden en de inhoud wordt op die bredere doelgroep aangepast.
 • De website van de vereniging wordt vernieuwd en er wordt gezocht naar manieren om de inhoud ervan actueler te maken en sneller informatie aan te bieden over actuele ontwikkelingen, zoals via een webblog.
 • Het gebruik van populaire sociale netwerkkanalen, zoals Twitter en Facebook, wordt verder uitgebreid.
 • De vereniging werkt verder aan verbetering van de persstrategie, onderhoud contacten met de media en verstuurt persberichten over alle relevante activiteiten.

Wiki Loves Monuments

Na het succes van Wiki Loves Monuments in 2010 organiseert Wikimedia Nederland in 2011 opnieuw een grootschalige fotowedstrijd rond monumenten voor het grote publiek, ditmaal in een internationale context waarbij andere Chapters de aanpak van Wikimedia Nederland in 2010 – aangepast op hun specifieke omstandigheden – zullen navolgen. Om dit te ondersteunen zal Wikimedia Nederland deze internationale samenwerking coördineren en bijdragen aan workshops. Door de aansprekende vorm, een goede communicatiestrategie en laagdrempelige opzet wordt een groot publiek bereikt en uitgedaagd een actieve bijdrage te leveren aan het werk van Wikimedia. Het doel is om tenminste 15.000 foto's onder een vrije licentie beschikbaar te maken. Het project heeft een passief bereik van tenminste 250.000 mensen. De uitvoering van dit project wordt ondersteund door een werknemer. Naar aanleiding van de ervaringen van vorig jaar zal bij de uitvoering in Nederland zelf extra aandacht uitgaan naar het organiseren van lokale evenementen.

Wiki Loves ???

In 2011 treft Wikimedia Nederland tevens de voorbereidingen voor een nieuwe campagne in de succesvolle reeks van Wiki Loves Art en Wiki Loves Monuments, waarbij een nieuw onderwerp centraal staat. Deze voorbereidingen behelsen de keuze van het onderwerp, het smeden van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een projectplan dat in 2012 met ondersteuning van een parttime projectmedewerker wordt uitgevoerd.

Richting geven aan beleidsvorming

Bijzondere aandacht blijft uitgaan naar het uitdragen van de missie in een politieke context. De vereniging volgt in 2011 actief de besluitvormingsprocessen op het gebied van auteursrechten en vrije licenties en vervult waar mogelijk een rol als voorvechter van vrije kennis. De vereniging levert daarvoor gevraagd en ongevraagd advies en draagt bij aan relevante (maatschappelijke) debatten en thematische netwerken rond dit vraagstuk. Zo draagt de vereniging bij aan de ontwikkeling van politieke en maatschappelijke randvoorwaarden voor een betere verspreiding van vrij toegankelijke informatie voor iedereen.

Content

Voor alle strategieën van Wikimedia Nederland geldt dat ze betrekking hebben op content met de licentie Creative Commons Naamsvermelding-Gelijk Delen 3.0 of een compatibele vrijere licentie, als ook content waarop geen auteursrecht (meer) rust. Wikimedia Nederland onderscheidt vijf pijlers:

 • Creëren van nieuwe vrije content
 • Bevrijden bestaande content
 • Onderhouden/verbeteren van bestaande vrije content
 • Toegankelijkheid van bestaande vrije content verbeteren
 • Beschermen/behouden bestaande vrije content

Brede publieksacties met een laagdrempelig karakter zijn natuurlijk bedoeld om direct of indirect bij te dragen aan de kwaliteit en kwantiteit van de inhoud van de Wikimediaprojecten. Daarnaast onderneemt Wikimedia Nederland ook meer specifieke activiteiten om bestaande collecties vrij beschikbaar te maken. Daarvoor wordt bijvoorbeeld contact gezocht en samengewerkt met culturele instellingen. Om dit te realiseren onderhoudt en vergroot de vereniging het contact met medewerkers in de culturele (erfgoed)sector en participeert in relevante debatten en conferenties. Tevens geeft Wikimedia Nederland in 2011 opvolging aan de bestaande samenwerkingsverbanden en biedt inzicht in de (meetbare) resultaten hiervan voor de instellingen zelf en daarbuiten.

Organisatie

De kern van de organisatiestructuur van Wikimedia Nederland wordt gevormd door de leden. Zij geven sturing aan de vereniging en vervullen waar mogelijk een actieve rol in de activiteiten. Leden van de vereniging worden uiteraard op de hoogte gehouden van en uitgenodigd voor alle relevante activiteiten en bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd.

 • Ten minste twee maal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering georganiseerd om leden expliciet in staat te stellen input te leveren op het werk en bestuur van de vereniging.

Om een ambitieus werkplan te kunnen realiseren, in 2011 maar ook in de jaren daarna, werkt Wikimedia Nederland dit jaar verder aan de professionaliseringsslag in de vereniging die in 2010 in gang is gezet. Hoewel vrijwillige inzet de primaire basis blijft voor het werk van de vereniging, en ook het bestuur bij vrijwilligers blijft rusten, worden in 2011 een aantal belangrijke stappen gezet naar een meer professionele werkorganisatie ter ondersteuning van de vrijwillige activiteiten.

 • Er wordt een zorgvuldig plan ontwikkeld voor de inrichting van de werkorganisatie en taken van betaalde werknemersuren, dit plan wordt aan het einde van het jaar tevens geëvalueerd.
 • De boekhouding en financiële verslaglegging wordt uitbesteed.
 • Er wordt een kantoorruimte gehuurd
 • Er worden drie parttime medewerkers aangetrokken die de uitvoering van het werkplan ondersteunen. Het bestuur werkt de medewerkers in en draagt zorg voor de verantwoordelijkheden die het werkgeverschap voor de vereniging met zich meebrengt, en laat zich daarbij ondersteunen door professionals van binnen en buiten de vereniging.
 • Er wordt een strategisch plan opgesteld voor de middellange termijn. Leden van de vereniging en de gemeenschap worden hier actief bij betrokken.

Fondsenwerving als investering in de toekomst

Om een betaalde werkorganisatie en een groot aantal activiteiten duurzaam mogelijk te maken, investeert de vereniging in 2011 in verdere verbetering en uitbreiding van de fondsenwerving. Op het gebied van fondsenwerving biedt een medewerker als fondsenwerver ondersteuning.

 • Wikimedia Nederland rond de aanvraag van een ANBI-status af en past de hiervoor noodzakelijke organisatorische wijzigingen, met instemming van de leden, toe.
 • Wikimedia Nederland doet een donatie aan de Wikimedia Foundation.
 • Er wordt, in overleg met de Wikimedia Foundation, een fondsenwervingsstrategie ontwikkeld die in de internationale strategie past, maar ook is aangepast op de Nederlandse donateurs.
 • De vereniging neemt deel aan de Wikimediabrede fundraiser in het najaar van 2011. Om ook dit jaar het resultaat te verbeteren wordt de communicatie met (potentiële) donoren verbeterd en worden de betaalmogelijkheden verder uitgebreid en verbeterd.
 • Naast de jaarlijkse fundraiser onderzoekt de vereniging de mogelijkheden om middels subsidieaanvragen en sponsoring aanvullende middelen ter ondersteuning van de organisatie en haar activiteiten te verkrijgen.
 • Relevante medewerkers en bestuursleden krijgen de kans via cursussen en de aanschaf van informatiefmateriaal kennis op te doen over fondsenwerving in het algemeen en specifieke vormen daarvan.
 • Er wordt specifiek aandacht besteed en advies ingewonnen met betrekking tot communicatie in het kader van fondsenwerving.