Activiteiten 2008

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
EnglishInleiding

Deze pagina bevat het activiteitenverslag van de Vereniging Wikimedia Nederland. Het is bedoeld om de leden inzicht te geven wat het bestuur het afgelopen jaar heeft gedaan. Het zal besproken worden op de Algemene Ledenveradering op 31 januari 2009.

Terugkijkend op het jaar 2008 blijkt dat dit een bewogen jaar is geweest voor Wikimedia Nederland. Het bestuur bleek vaak bezig te zijn met actuele onderwerpen. Dat is leuk en heeft ook veel opgeleverd. Aan de andere kant is het bestuur minder toegekomen dan wij hadden gewild op een meer fundamentele bezinning van de rol van de Vereniging.

Zoals elk jaar tot nu toe is Wikimedia Conferentie Nederland georganiseerd, door deels een nieuw team, maar met de vertrouwde kern van vrijwilligers. Er zijn stappen gezet in de richting van een politieke lobby, er is een bid opgestart voor Wikimania 2010 en tenslotte is de vereniging betrokken geweest bij een kort geding, dat we gelukkig hebben gewonnen.

Tussendoor was er een bestuurscrisis die veel energie heeft gevergd van het bestuur. Daarvan lerende heeft het bestuur een functieomschrijving opgesteld voor alle bestuursleden. Hiermee wordt een stap gezet in de richting van een professionelere organisatie.

Bij het opstellen van dit verslag komt telkens naar boven hoe belangrijk met name Wikipedia is. Zo bleek de film Fitna van Geert Wilders in zijn aftiteling te verwijzen naar het artikel over Fitna op Wikipedia (http://img179.imageshack.us:80/my.php?image=fitnacr2.jpg), dat was in maart van dit jaar 2008. Dit heeft gelukkig de buitenwereld nauwelijks opgemerkt, want zowel Wikimedia als Wikipedia hadden daar niets mee te maken. Aan het eind van het jaar kreeg de vereniging veel sympathie uit allerlei hoeken bij het kort geding. Dat was hartverwarmend en heeft de band tussen de vrijwilligers aangehaald. Dat ook het algemeen publiek sympathiek staat tegenover Wikimedia blijkt tenslotte uit de positieve resultaten van de Fundraising, waarvan ook Wikimedia Nederland in 2009 kan profiteren.

Algemeen

Bestuur

Samenstelling

Het bestuur bestond in 2008 uit de volgende personen:

  • Elly Waterman (voorzitter)
  • Ronald Beelaard (penningmeester tot 18 september)
  • Marjon Bakker (tot 12 september)
  • Hay Kranen (secretaris)
  • Lodewijk Gelauff (penningmeester vanaf 18 september)

Marjon is afgetreden op 12 september, op 18 september is Lodewijk als penningmeester gekozen.

Vergaderingen, notulen

In 2008 zijn er twee algemene ledenvergaderingen gehouden: 29 maart en 14 september. Het bestuur vergaderde 7 keer. Daarnaast is er op 26 januari 2008 een visiebijeenkomst georganiseerd. Notulen zijn online beschikbaar gemaakt na goedkeuring ervan, via de pagina http://nl.wikimedia.org/wiki/Notulen. De laatste bestuursvergadering is gehouden op 4 januari.

Het bestuur heeft een contract gesloten met de Wikimedia Foundation over de fundraising.

Ontwikkeling ledental

Begin 2008 was het aantal leden rond de 100. Dit klom tot rond de 170 leden eind december. Hier moet echter wel bij worden meegenomen dat deze groei voor een groot deel is te verklaren door leden die zich inschrijven bij de Wikimedia Conferentie, en dat er bovendien een vrij groot aantal leden waren die in 2008 nog geen contributie hadden betaald. In 2009 worden deze leden pas uitgeschreven, dus waarschijnlijk zal er dan sprake zijn van een grote val in het ledenaantal naar rond de 120.

Juridisch

In 2008 is er (voor het eerst) een kort geding aangespannen tegen Vereniging Wikimedia Nederland door een Nederlands zakenman met een artikel in Wikipedia. Hij was ontevreden over de inhoud hiervan, en eiste verwijdering van het artikel en de persoonsgegevens van de auteur. Wikimedia Nederland heeft echter geen toegang tot deze gegevens en geen bijzondere rechten hieromtrent. De rechter deelde deze mening, en heeft de eiser in het ongelijk gesteld.

Wikimedia Nederland is bijgestaan door CMS Derks Star Busmann in Utrecht. Zie ook het persbericht: http://nl.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_Nederland_wint_kort_geding_Sijthoff

Pers

In 2008 zijn de Wikimediaprojecten veelvuldig in de Nederlands(talig)e pers geweest. Het vaakst was dit het geval met de Nederlandstalige Wikipedia. Naast een grote hoeveelheid verwijzingen naar Wikipedia voor meer informatie, vormde Wikipedia of Wikimedia zelf ook dikwijls het onderwerp van belangstelling met betrekking tot censuur, invloed op de traditionele encyclopediae, mijlpalen en de nodige kritiek.

Ook werd er enkele malen bericht over Wikimedia Nederland zelf. In mei werd bericht over de actie Wikiportret van Wikimedia Nederland, en begin november over de jaarlijkse conferentie. Ten slotte kwam Wikimedia Nederland nog in het nieuws in verband met de eerdergenoemde rechtzaak.

Zie voor een uitgebreide samenvatting http://nl.wikimedia.org/wiki/Persaandacht/2008

Nieuwsbrief

In 2008 is het bestuur, op veler verzoek, begonnen met het uitsturen van een nieuwsbrief naar de leden. Hiervan zijn inmiddels drie versies verschenen. Daarnaast wordt er maandelijks een, Engelstalig, activiteitenrapport opgesteld voor de internationale community net als diverse andere chapters.

Activiteiten

Wikimedia Conferentie Nederland 2008

De jaarlijkse Wikimedia Conferentie, dit jaar met als thema De bewerkbare wereld, was een groot succes. Op zaterdag 1 november 2008 waren er bijna 100 mensen bij elkaar bij Meeting Plaza in Utrecht om lezingen te horen van ondermeer Jan-Bart de Vreede, Arnoud Engelfriet en Philipp Birken.

Na de conferentie is een enquete gehouden onder de bezoekers en sprekers. Alhoewel de resultaten nog niet volledig verwerkt zijn, blijkt uit een eerste analyse dat de bezoekers over het algemeen zeer tevreden zijn over de conferentie en de gekozen onderwerpen. Gemiddeld waardeerde de bezoeker de conferentie met een 7.4. De verdere resultaten worden nog verwerkt zodat we verbeterpunten kunnen meenemen naar een eventuele volgende conferentie en naar Wikimania (zie onder).

Wikimania 2010

Wikimania is een driedaags congres onder wereldwijde bezoekers van de diverse Wikimedia-projecten. Elk jaar wordt dit congres georganiseerd in een ander land. Het land wordt gekozen aan de hand van de diverse "aanbiedingen" die worden ingezonden naar de foundation. In het verleden is de conferentie onder meer gehouden in Alexandrië, Taipei en Boston en in 2009 wordt deze gehouden in Buenos Aires.

Voor 2010 zijn er plannen om deze conferentie naar Nederland te trekken en hiervoor is vanuit de vereniging een werkgroep opgezet. Inmiddels zijn we zo ver dat we enkele concrete locaties voor het evenement hebben - met bijbehorende slaapgelegenheden - in verschillende steden. We bezoeken nu actief locaties en overleggen met hen om te kijken wat alle mogelijkheden zijn om Wikimania daar te houden. De volgende stappen zijn om con is om een locatie uit te kiezen en om de financiën rond te krijgen en daarvoor sponsoren aan te trekken die zich aan Wikimania 2010 willen verbinden.

Reactie Groenboek / auteursrechtenlobby

In juli publiceerde de Europese Commissie (EC) een groenboek Auteursrecht in de kenniseconomie, waarin een groot aantal vragen over dit onderwerp was geformuleerd. Wikimedia Nederland werd door het Nederlandse Ministerie van Justitie gevraagd om daarop te reageren. Daarop is binnen Wikimedia Nederland een Werkgroep Groenboek gevormd. Twee vertegenwoordigers hiervan hebben een informele bijeenkomst bij het ministerie bezocht, die mede als basis diende voor de reactie van de overheid op het groenboek. De visie van Wikimedia is in deze reactie verwerkt.

De reactie op het groenboek van Wikimedia zelf, waarin op vrijwel alle vragen van de EC is ingegaan, kwam grotendeels online tot stand. De uiteindelijke versie werd vertaald in het Engels en is samen met de Nederlandstalige reactie naar de EC gestuurd. Gebaseerd op deze Engelse versie hebben ook Wikimedia Duitsland, Wikimedia Italië en Wikimedia Hongarije op het groenboek gereageerd.

Werkgroep Vrije Media

Wikiportret

Wikiportret is een project om portretten van bekende Nederlandsers onder een vrije licentie te verkrijgen. Hiervoor is een website opgezet, wikiportret.nl waar mensen door het lastige proces van het kiezen van een licentie worden geleid door middel van een 'uploadwizard'. Uiteindelijk komt de gebruiker uit bij een uploadformulier, wat wordt doorgezet naar de vrijwilligers van OTRS waar wordt gecontroleerd of de afbeelding geldig is. Er is ook een persbericht uitgegaan wat is overgenomen in een aantal mediauitingen. Een overzicht van de aanwezige afbeeldingen is te vinden op Wikimedia Commons.

Het persbericht haalde diverse media, onder andere het Eindhovens Dagblad (31 mei 2008)

Trainingen

Werkgroep brochures

Er zijn plannen ontwikkeld om een werkgroep brochures op te richten, waarover verschillende Wikimedianen enthousiast zijn. Dit zou in 2009 verder vorm moeten krijgen.


Presentaties en andere contacten

  • Hay Kranen gaf op 4 december een lezing bij de Polder Linux User Group in Hilversum.
  • Elly Waterman heeft contact gehad met Sanquin over de mogelijkheden die Wikibooks kan bieden voor de organisaties die met bloedtransfusie te maken hebben binnen Nederland
  • Er zijn contacten geweest met Beeld & Geluid, met De Waag en met Creative Commons over mogelijke vrijgave van bijvoorbeeld het Polygoon journaal onder een vrije licentie
  • Er zijn contacten gelegd met Open Streetmap
  • Er zijn contacten geweest met Ilse over mogelijke samenwerking


Internationaal

Op initiatief van Wikimedia Nederland is van 23 tot 25 mei een bijeenkomst gehouden in Beek-Ubbergen van vertegenwoordigers van tien chapters en de Wikimedia Foundation. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over de samenwerking binnen de Wikimedia-organisaties, heeft informatieoverdracht plaatsgevonden en zijn er ook veel ideeën uitgewisseld voor activiteiten, ledenbinding etc. De bijeenkomst wordt in 2009 herhaald in Berlijn.

In 2008 is ook begonnen met maandelijkse korte samenvattingen van de activiteiten rond te sturen naar geïnteresseerden, op initiatief van Wikimedia Nederland na dit in mei te zijn overeengekomen. Zie http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_chapters/Reports voor de samenvattingen.