Jaarplan 2024/archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Concept 1 - gearchiveerd 7 september 2023

Hieronder vinden jullie een eerste aanzet voor het Jaarplan 2024.

Dit jaarplan is gebaseerd op verkennende discussies van bestuursleden en kantoorteam, en input verzameld tijdens gesprekken met partners en vrijwilligers gedurende de afgelopen maanden. Dit eerste concept leggen we nu voor aan de leden van WMNL en de bredere Wikimedia-gemeenschap, met de vraag om input en commentaar.

Bij het maken van het eerste concept kwamen een aantal vragen op. Deze staan onder aan deze pagina - reageren kan op de gebruikelijke wiki-manier: direct onder de vraag. Overige opmerkingen, suggesties en vragen kunnen ook naar de overlegpagina. Op 17 augustus bespreekt het bestuur het eerste concept jaarplan, en de reacties vanuit de gemeenschap. Daarna publiceren we hier op de wiki een tweede, meer volledig uitgewerkt concept. Dat tweede concept bevat ook de begroting in geld en kantooruren.

Het Jaarplan 2024 zal op de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2023 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Toelichting kader jaarplan 2024

Het kader: meerjarenstrategie

Het kader voor het jaarplan 2024 wordt gevormd door de Meerjarenstrategie Wikimedia Nederland  

De meerjarenstrategie is het formele antwoord van WMNL op de Movement Strategy 2030. In de meerjarenstrategie stellen we dat WMNL vooral aandacht zal besteden aan wat (welke inhoud) nog ontbreekt binnen de Wikimediaprojecten, en wie (welke groepen) nog ontbreken binnen de gemeenschap. Verder wilden we ons met name richten op de volgende aanbevelingen uit de Movement Strategy 2030:

 • Toekomstbestendigheid: zorg voor mensen en middelen
 • Bekendheid en draagvlak
 • Veiligheid en inclusie
 • Impact: kennis van, voor en door iedereen
 • Kennis en ontmoeten: coördineren tussen verschillende belanghebbenden
 • Ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap
 • Gelijkwaardigheid in besluitvorming

Zie vraag 1

Terugblik op 2023

Het jaar 2023 was een herijkingsjaar, waarin extra capaciteit was vrijgemaakt voor herijking, innovatie én grote schoonmaak. We hadden een aantal ambities geformuleerd, waarvan we er op dit moment (1 augustus 2023) al een aantal hebben uitgevoerd:

 1. ontwikkelen van een goede respons op de veranderingen in de maatschappij en de gemeenschap na Covid;
  • direct na het einde van de maatregelen was er weinig enthousiasme voor bijeenkomsten en activiteiten. We merkten dat dat na een paar maanden beter werd
  • we maken nog steeds gebruik van een combinatie van bijeenkomsten in levende lijven en ‘online’. We hebben geinvesteerd in een vergaderset om ook op locatie hybride bijeenkomsten te kunnen bieden. .
 2. dialoog met partners en vrijwilligers om beter zicht te krijgen op wat ze nodig hebben en van WMNL verwachten;
  • een discussie met leden over inhoudelijke onderwerpen na afloop van de ALV is goed ontvangen - dat blijven we doen
  • we zijn in overleg met trainers over hoe we ze beter kunnen ondersteunen
  • de partners die betrokken zijn bij reguliere schrijfbijeenkomsten hebben meer inhoudelijke verantwoordelijkheid genomen
  • vooral de partners in de Antillen gaven aan behoefte te hebben aan extra ondersteuning in menskracht en middelen:  we zijn begonnen om fondsen te werven bij WMF en elders, en gaan daar in 2024 mee door
 3. herstellen van de schade en achterstanden die zijn opgelopen door Covid en onderbezetting van personeel;
  • we hebben weer zicht op wat de echte capaciteit van het kantoor en de vrijwilligers is, en waar inzet van WMNL/kantoor echt meerwaarde heeft.. We zijn realistischer in het stellen van ambities, zorgen ervoor dat er tijd is om activiteiten goed af te ronden en te evalueren, en proberen versnippering in het jaarplan te voorkomen.
 4. uitbreiding van de groep vrijwilligers die actief betrokken wil zijn bij WMNL-activiteiten;
  • dit blijft punt van aandacht. Er is meer vraag dan de vrijwilligers (en het kantoor) aankunnen. We hebben beperkt succes geboekt: er zijn ‘nieuwe’  Wikimedianen die organisatorische taken gaan oppakken, en enkele (tijdelijke) afhakers zijn teruggekeerd
  • er is acute behoefte aan trainers:  we zijn begonnen met ontwikkelen van basis trainingsmodulen, in overleg met het WMUK train-trainers programma.  Zodra de 'infrastructuur' er is, gaan we gericht nieuwe trainers werven en training bieden.
  • we zijn begonnen met een onderzoek naar de ervaringen van jongeren als Wikimedianen: hoe kunnen we stimuleren dat jongeren actief worden en blijven.
 5. een update/quality check van de administratieve organisatie en kantoorlogistiek.
  • digitale opruiming, beter gebruik van mogelijkheden Google Business, verbetering tijdschrijfsysteem
  • digitale grote schoonmaak en ook in real life
  • renovatie kantoor gepland voor december 2024.

2024: ambitie en capaciteit met elkaar in overeenstemming brengen

De ambities van WMNL - en de externe vraag naar ondersteuning door WMNL - zijn structureel groter dan de beschikbare capaciteit en middelen. Dat is niet duurzaam: het legt teveel druk op vrijwilligers en medewerkers en haalt veel van het plezier uit de activiteiten.  In 2024 willen we ambities en middelen beter op elkaar afstemmen. Dat betekent realistisch zijn in de ambities, maar ook: meer middelen (geld en menskracht) realiseren.

Een deel van onze capaciteit en middelen gaat naar essentiële  taken als financiële administratie, bestuur, rapportage, internationaal overleg, fondsenwerving en office management. Daarnaast hebben we een permanent programma van activiteiten ter ondersteuning van vrijwilligers en partners, en onderhouden we de nieuwsbrief, website, social media en perscontacten.  

Er blijft maar beperkte capaciteit over voor innovatie, nieuwe partnerships, follow-up en nazorg als een activiteit is afgerond, terwijl er wel ambities zijn op die terreinen. Om die ambities te realiseren is meer capaciteit nodig, zowel op kantoor als bij de vrijwilligers, en meer geld. Maar de tijd ontbrak de afgelopen jaren om fondsenwerving en vrijwilligerswerving goed op te pakken.  


In 2023 zijn we begonnen om die cirkel te doorbreken. Daar gaan we in 2024 mee door. Onze doelen zijn:

 • projectfinanciering realiseren, vooral voor om ons werk in de Cariben en Suriname op te schalen en op langere termijn mogelijk te maken;
 • meer donateurs werven, en meer inkomsten uit donaties realiseren;
 • werven van vrijwilligers die actief willen zijn in WMNL- activiteiten, in het bijzonder trainingen en begeleiden van (schrijf)bijeenkomsten - en deze vrijwilligers goed ondersteunen;
 • het vergroten van de zelfredzaamheid van partners en (nieuwe) bewerkers en vrijwilligers, via het Kennisplatform en trainingen;
 • versterkte strategische inzet op communicatie, ter ondersteuning van die plannen.


Meer concreet stellen we voor:

 • in 2024 organiseren we niet meer dan één grote bijeenkomst: het voorstel is een WikiconNL in mei.
 • we gaan partners stimuleren om echt ownership te nemen van de reguliere schrijfbijeenkomsten, en ook de praktische organisatie over te nemen
 • we ontwikkelen geen activiteiten specifiek gericht op het werven van vrouwen of leden van de LGBTI-gemeenschap als bewerkers. Wat betreft vrouwen is er geen indicatie dat dergelijke activiteiten echt werken, en de LGBTI-gemeenschap is in de Nederlandse Wikipediagemeenschap niet ondervertegenwoordigd. We blijven ons wel richten op verbetering van de inhoud die gerelateerd is aan gendergap op LGBTI-thematiek.
 • we organiseren een grotere bijeenkomst/activiteit rond Internationale Vrouwendag, KetiKoti en een nog te bepalen moment in de internationale LGBTI-kalender
 • we stimuleren contentdonaties rond onderwerpen die tot nu toe ondervertegenwoordigd zijn in de Wikimediaprojecten.

Jaarplan 2024 in grote lijnen

Strategisch doel Jaarplan 2024 Metrics/Resultaat

Wat gaat de activiteit opleveren? (zie vraag 2)

Toekomst-

bestendigheid

Meer projectfinanciering uit Nederlandse fondsen, in  het bijzonder voor activiteiten in Caribisch deel van het Koninkrijk 50.000 € p.j.
Meer donateurs: we ontwikkelen en testen kleinschalige campagnes om  mensen te motiveren tot donaties rechtstreeks aan WMNL 10.000 € donaties (netto resultaat - na aftrek van wervingskosten)

100 terugkerende nieuwe donateursclicks/views

Kennis van ervaren medewerkers en bestuurders vastleggen met het oog op continuiteit essentiële kennis vastgelegd in protocollen
We geven Wikimediabewerkers praktische en financiële steun voor het uitvoeren van activiteiten en het bijwonen van (internationale) bijeenkomsten, Vraag 3 # aanvragen

# toegevoegde of verbeterde inhoud

We gaan bij onze activiteiten specifiek rekening houden met de wensen en behoeftes van jonge (<25) Wikimedianen. survey resultaten % <25#deelname jongeren aan WMNL activiteiten
Bekendheid en draagvlak In onze communicatie naar buiten gaan we meer nadruk leggen op onze inhoudelijke resultaten, om zo bij relevante stakeholders duidelijker te maken wat de relatie tussen WMNL en Wikipedia is. #likes, retweets, clicks etc.
Communicatie is geïntegreerd in alle activiteiten van WMNL. Voor 2024 ligt de nadruk vooral op communicatie ter ondersteuning van  WikiGoesCaribbean, donateurswerving en vrijwilligerswerving. #nieuwsbrief abonnees

# volgers op social media

# likes, retweets, clicks etc.

#bezoek aan website

inclusion

& impact

Vrouwen/LGBTI  
 • Door het jaar heen zijn er gendergap & LGBTI gerelateerde activiteiten georganiseerd door partners, schrijfgroepen en vrijwilligers. Deze worden door WMNL gefaciliteerd
 • Er wordt aandacht besteed aan Int Vrouwen Dag en aan een nader te bepalen belangrijke dag uit de internationale LGBTI kalender d.m.v. een grotere activiteit voor bewerkers en geïnteresseerden.  
 • Partners doen content/data donaties die relevant zijn voor het topic gendergap en LGBTI-gerelateerde onderwerpen.  Dit wordt door WMNL ondersteund en gestimuleerd
 • We generen  aandacht in de media en op social media rond de thema’s gendergap en LGBTI.
Survey 2025: % respondenten dat zich identificeert als vrouw toegenomen

# activiteiten

#deelnemers

# nieuwe bewerkers

# retentie

# nieuwe of verbeterde inhoud

# positieve (social) mediaaandacht

#artikelen/items in media

#social media posts

#social media views, likes etc

Caribisch Nederland/Antilliaans gemeenschap
 • Door het jaar heen zijn er WikiGoesCaribbean gerelateerde activiteiten van partners, schrijfgroepen en vrijwilligers. Deze worden door WMNL ondersteund en gestimuleerd
 • Er wordt aandacht besteed aan KetiKoto door bijeenkomsten of online activiteiten voor bewerkers en geïnteresseerden.  
 • Partners houden bij content/data donaties rekening met het thema Wiki Goes Caribbean. Dit wordt door WMNL ondersteund en gestimuleerd
 • Nieuwe partners doen hun eerste content- of datadonaties gerelateerd aan Ned. Car, cultuur, samenleving of geschiedenis.
 • We ondersteunen de verdere ontwikkeling van de  Papiamentstalige-WP en Wikimediaprojecten
 • We generen  aandacht in de media en op social media rond het thema WikiGoesCaribbean
 • We gaan onze kennis over belangrijke doelgroepen verdiepen zodat we op een effectieve en respectvolle manier kunnen communiceren
survey 2025:% respondenten met Antilliaanse of Surinaamse achtergrond toegenomen

#georganiseerde activiteiten #deelnemers

#nieuwe deelnemers

#toegevoegd/verbeterde inhoud

#nieuwe bewerkers

#retentie nieuwe bewerkers

#nieuwe partners #artikelen/items in media #social media posts

#social media views, likes etc

Suriname
 • We ondersteunen Surinaamse deelname in  internationale challenges en wedstrijden (Wikiloves...)
#deelnemers

#nieuwe deelnemers

# retentie

#content

Nederland en de wereld
 • faciliteren van gerichte contentdonaties uit (koloniale) collecties, bijvoorbeeld op verzoek van Wikimedia-affiliates in delen van Azië, Afrika en Zuid-Amerika
 • Samenwerking zoeken met het Nederlandse overheidsinitiatief inzake koloniaal erfgoed
#bestanden toegevoegd/verbeterd

#partners dat doneert

Partners
 • Wij zetten onze samenwerking met Nederlandse musea, archieven, bibliotheken en universiteiten voort. Primair doel van de samenwerking is het stimuleren van content- en datadonaties door instellingen, met name rond onderwerpen die onderbelicht zijn.
#actieve partners#toegevoegde/verbeterde inhoud
Wiki-competities
 • Internationale wikicompetities en schrijfweken zijn laagdrempelige en aantrekkelijke opties om ervaren én nieuwe bewerkers aan te zetten om inhoudelijk bij te dragen.Wij reserveren capaciteit en geld om in ieder geval één keer vanuit Nederland bij te dragen aan een internationale wikicompetitie. Voorwaarde is wel dat er een team vrijwlligers te vinden is die zich voor de competitie willen inzetten.
#toegevoegde/verbeterde inhoud#deelnemers#nieuwe bewerkers#bewerkersretentie
kennis en ontmoeten

& ontwikkeling van vaardigheden en leiderschap

Zelfredzaamheid
 • het kennisplatform wordt verder ontwikkeld als instrument voor capacity building en zelfredzaamheid van medewerkers van instellingen, en wordt intensiever gebruikt..  Bij verdere uitbouw houden we ook rekening met de kennisbehoeftes van onderwijsinstellingen. Wij organiseren het periodiek overleg van wikicoordinatoren en wikmedians in residence.
#items toegevoegd

# gebruikers

 • organiseren van een vierde serie Deel je Data - masterclasses
#deelnemers

#waardering/evaluatie

#retentie

 • We gaan actief nieuwe vrijwilligers werven die het leuk vinden (Wikipedia)trainingen te geven of content donaties te begeleiden, organiseren een train-trainers programma, en zorgen voor (sociale) infrastructuur en ondersteuning. Vraag 4
#nieuwe vrijwilligers beschikbaar

# deelnemers aan training

actieve intervisie groep trainers

 • WMNL organiseert in 2024 één grote bijeenkomst voor partners, vrijwilligers en andere belangstellenden:  de WikiconNL. We ondersteunen vrijwilligers bij de organisatie van een Hackathon. Vraag 5
 • Daarnaast organiseren we tenminste twee wikimeets/social events. Vraag 6
#deelnemers,

#nieuwe deelnemers positieve waardering/evaluatie door deelnemers

Inschatting resultaten

Hieronder een eerste ruwe inschatting van kwantitatieve resultaten (metrics). De gebruikte metrics worden aangeraden door WMF.

Hoe meer plusjes er in een cel staan, hoe meer resultaten er worden verwacht. De inschatting van totalen is gebaseerd op in het verleden gehaalde resultaten. Bezoekers van website, wiki en kennisplatform, lezers van de nieuwsbrief, en volgers op social media zijn nog niet meegenomen.

toegevoegde inhoud
resultaten 2024 aantal

activiteiten

deelnemers

(zonder 'lezers

en bezoekers'!)

bewer-

kers

nieuwe

bewer-

kers

retentie

nieuwe

bewer-

kers

organi-

satoren +

vrijwilligers

Wiki

pedia

Com

mons

Wiki

data

nieuwe

partnerships

Toekomstbestendigheid + + + +
Bekendheid en draagvlak ++ ++ +
Veiligheid en inclusie + + +
Impact ++ +++ ++ ++ + ++ +++ +++ +++ +
Kennis en ontmoeten (niet bezoekers kennisplatform) ++ +++ ++ + +
Investeren in ontwikkelingen vaardigheden en leiderschap + + + +
totaal 40 2500 1200 350 35 45 3300 30000 50000 5
Gepland 2023 45 1.810 1.060 275 28 40 3.040 27.015 50.000 5
Behaald in 2022 40 1.700 400 110 752 1.200 5.000 20.000 6

Vragen

Vraag 1: Meerjarenstrategie verlengen?

De meerjarenstrategie had oorspronkelijk een looptijd van 2022 - 2024.  Dat betekent dat we in 2024 een nieuwe strategie zouden moeten ontwikkelen. Door de Corona-pandemie en door onderbezetting van het kantoor is de uitvoering van de huidige strategie vertraagd opgestart.  Het  bestuur wil de ALV voorstellen de looptijd met twee jaar te verlengen tot 2026. Een nieuwe meerjarenstrategie ontwikkelen zou erg veel tijd kosten, en relatief weinig opleveren: er is in de externe situatie van WMNL weinig veranderd, en de WMNL meerjarenstrategie was al gebaseerd op de Movement Strategy 2030.  Bijkomend voordeel is dat bij verlenging de meerjarenstrategie parallel zou lopen met de meerjarenfinanciering door WMF.  Is dit een goed idee?

Reacties

Ja, spaart tijd en energie en het formuleren van een nieuwe strategie levert waarschijnlijk weinig op. Grijz (overleg) 13 aug 2023 12:04 (CEST)[reageer]
Ja, eens. Vanwege de weinige veranderingen zou ik het verlengen. Mx Lucy (overleg) 30 aug 2023 14:56 (CEST)[reageer]

Vraag 2: Metrics?

In de tabel hierboven vermelden we nu in de meeste gevallen per activiteit alleen welk ‘soort’ resultaat (metric) wordt verwacht  (nieuwe bewerkers, verbeterde content etc)  maar niet hoeveel nieuwe bewerkers of verbeterde content.

Ervaring leert dat het niet goed mogelijk is om realistische schattingen te maken totdat de activiteit veel verder is uitgewerkt. In overleg met partners en vrijwilligers wordt bepaald op welk Wikimediaproject een activiteit zich gaat richten, en hoe nauw of breed het inhoudelijk focus wordt. Pas als dat bekend is, is er iets zinnigs te zeggen over de te verwachten resultaten in termen van deelnemers,  toegevoegde Wikidata-items, files voor Commons of verbeterde Wikipedia-artikelen. We zouden nu al een inschatting kunnen maken van cijfers per activiteit, maar ze zijn niet solide en hebben weinig aansturende waarde.

In tabel x geven we op basis van cijfers uit eerdere jaren een inschatting van de te verwachten resultaten over het hele jaarplan voor 2024.

Geeft dit afdoende inzicht? Op welk detailniveau zouden we metrics/kwantitatieve resultaten moeten uitwerken om dit document voor de leden en de gemeenschap informatief te maken?

Reacties

Ik vraag me af wat het nut is van de gepresenteerde "plusjes tabel". Is presenteren van de onderste drie regels: totaal, gepland, behaald (met cijfers) niet voldoende? Grijz (overleg) 13 aug 2023 12:04 (CEST)[reageer]
Voor mij voegen de plusjes niet veel toe, ik ben meer geïnteresseerd in de grote lijnen. Welke weg we inslaan en waar we de nadruk leggen zegt mij meer dan of iets 1 of 2 plusjes oplevert (hoeveel weegt een plusje?). Het feit dat we aan iets aandacht geven (en aan iets anders niet) geeft mij een beter beeld. Dat we uit alles het maximale willen halen lijkt me vanzelfsprekend, wat maximaal is is natuurlijk per onderdeel verschillend. Mx Lucy (overleg) 30 aug 2023 14:56 (CEST)[reageer]

Vraag 3: foka en scholarship

 • zou het FOKA- en scholarshipsprogramma ook open moeten zijn voor medewerkers van samenwerkingspartners?
 • zou een vast percentage van FOKA  en scholarships gereserveerd moeten worden voor ondervertegenwoordigde groepen, als vrouwen, en leden van de Antilliaanse en Surinaamse gemeenschap?
 • zou er een speciaal FOKA programma moeten zijn voor activiteiten op de Antillen en in Suriname?
 • moet WMNL ophouden met het vergoeden van intercontinentale vliegreizen voor mensen die een event bijwonen, maar geen organisator of spreker zijn?

Reacties

Voor zover ik weet wordt er geen overweldigend beroep gedaan op het Foka budget. Openstellen voor medewerkers van samenwerkingspartners lijkt mij prima. Een vast percentage reserveren voor ondervertegewoordigende groepen of een apart budget voor de Antillen en Suriname lijkt mij overbodig. Het lijkt me effectiever als de regeling sterker onder de aandacht van deze groepen wordt gebracht. Grijz (overleg) 13 aug 2023 12:04 (CEST)[reageer]

Ik heb te weinig informatie om op het eerste punt een goed antwoord te geven. Ik zou, voor zover ik weet, FOKA onder de aandacht brengen en er per aanvraag naar kijken of het past bij de ambities die we hebben. Teveel vastleggen kan er voor zorgen dat er geen ruimte is voor vernieuwing, buiten de -al vastgelegde- paden treden. Juist een FOKA lijkt me ideaal voor flexibiliteit en onverwachte ideeën. Ook de intercontinentale vliegreizen is afhankelijk van de situatie. Wel lijkt het me goed om te kijken wat dan de verwachte uitkomst is, waarom moet diegene daar live bij zijn, kan dat anders? Ook met het oog op duurzaamheid. Mx Lucy (overleg) 30 aug 2023 14:56 (CEST)[reageer]

Vraag 4: vrijwilligers of free-lancers?

 • Zou WMNL wiki-freelancers moeten inhuren voor het geven van trainingen en begeleiden van contentdonaties als er geen vrijwilligers beschikbaar zijn?

Reacties

Ja Grijz (overleg) 13 aug 2023 12:04 (CEST)[reageer]
Wellicht zou je een functie (bijvoorbeeld trainer) dan alleen aan wiki-freelancers moeten laten? Mx Lucy (overleg) 30 aug 2023 14:56 (CEST)[reageer]

Vraag 5:  Wikicon, Techstorm, of een internationale bijeenkomst

 • Voor WMNL legt het organiseren van een grote bijeenkomst een fors beslag op de beschikbare tijd en middelen. Bij meer dan één grote bijeenkomst per jaar komt de uitvoering van de rest van het jaarplan in de knel. Dit houdt in dat er jaar na jaar een keuze moet worden gemaakt voor één grote bijeenkomst:  Wikicon, Techstorm, of een internationale bijeenkomst   - tenzij er financiering wordt gevonden die het mogelijk maakt om extra menskracht in te huren.  (In de praktijk is dit lastig gebleken).
 • Een andere overweging: een WikiCon kost ca €20.000.  Is een conferentie de beste besteding van zo'n bedrag?  Zou het niet beter kunnen worden toegevoegd aan het FOKA en scholarship budget?

Reacties

Ik begrijp dat een grote bijeenkomst organiseren tijd en mankracht kost. Limiteren dat een groot event per jaar lijkt mij te billijken. Ik denk dat zo'n event van groot belang is voor de saamhorigheid van de Wikigemeenschap en zou er dus voor willen pleiten om hier echt werk van te maken en het budget niet onder te brengen bij andere activiteiten. Grijz (overleg) 13 aug 2023 12:04 (CEST)[reageer]
Zelf zie ik weinig voordeel in een groot evenement. Wellicht zijn kleinere evenementen met een duidelijk thema nuttiger. Dit zou dan inderdaad bij FOKA ondergebracht kunnen worden zodat wie daar behoefte aan heeft dit kan gaan initiëren en organiseren. Mx Lucy (overleg) 30 aug 2023 16:12 (CEST)[reageer]
Ik ben het hier met Frans eens. Het is een klein kantoor, dus beperken tot 1 evenement per jaar is te billijken. En zo'n evenement is mooi en elkaar beter te leren kennen. Het kweekt ook vaak meer begrip voor een ander, als je elkaar een keer ontmoet hebt. Het maakt echt wel een verschil of je iemand alleen kent van een gebruikersnaam of dat je er ook een gezicht bij hebt. Dat laatste maakt die persoon toch vaak net iets menselijker online. Remko de Keijzer (overleg) 31 aug 2023 11:08 (CEST)[reageer]

Vraag 6: bijeenkomsten

 • WMNL bijeenkomsten zijn meestal toegankelijk voor iedereen:  leden, niet-leden, actieve Wikimedianen, belangstellenden, medewerkers van samenwerkingspartners.....  Is er ook behoefte aan meer gerichte bijeenkomsten - b.v. uitsluitend voor actieve vrijwilligers, of specifiek voor partners?

Reacties

Ja, voor partners bestaan er al van die bijeenkomsten. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het organiseren van een bijeenkomst met moderatoren om de klachten van Vlaamse Wikipedianen te bespreken. Grijz (overleg) 13 aug 2023 12:04 (CEST)[reageer]
Ja, zeker. Mx Lucy (overleg) 30 aug 2023 14:56 (CEST)[reageer]