Jaarplan 2021

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het jaarplan is op 26 september 2020 goedgekeurd tijdens de Algemene Ledenvergadering.

1. Inleiding Jaarplan 2021

1.1. Uitgangspunten

 • Het jaarplan 2021 is gebaseerd op de lijnen die zijn ingezet in de meerjarenstrategie 2017-2020 van WMNL. Daarnaast is het jaarplan vergeleken met de Wikimedia Movement Strategy 2030. Er is getoetst of het jaarplan in lijn is met de Strategic Direction. Een nieuwe meerjarenstrategie voor WMNL is in ontwikkeling. Voor 2021 blijven de drie kernprogramma’s waarop WMNL zich richt:
  • Gemeenschap (Community): projecten en activiteiten die tot doel hebben om de bestaande Wikimedia-gemeenschap te ondersteunen in haar werk.
  • Vrije inhoud: projecten, activiteiten en samenwerkingsverbanden met kennis- en erfgoedinstellingen met als doel om digitale collecties beschikbaar te maken voor hergebruik op Wikimedia.
  • Outreach: projecten en activiteiten die zich richten op het grotere publiek, (nationale en Europese) beleidsmakers en kennis- en erfgoedinstellingen die zich (nog) niet actief met Wikimedia bezighouden.
 • Rode draad voor 2021 blijft het streven de diversiteit te vergroten - zowel binnen de inhoud van de Wikimedia-projecten als binnen de Wikimedia-gemeenschap.
 • In verband met de heroverwegingen binnen de mondiale Wikimedia-beweging op gebied van focus en financiering blijven  we  tijd investeren in donateurs- en fondsenwerving uit Nederlandse en Europese bronnen.
 • De kern van de programma’s 'Gemeenschap' en 'Vrije Inhoud' wordt gevormd door activiteiten die gericht zijn op het stimuleren van actieve deelname aan de Wikimedia-projecten door individuen en instellingen. In 2021 zullen wij dit nog verder uitbouwen.
 • Daarnaast willen we GLAM-instellingen en kennisinstituten in staat stellen om zelfstandig hun kennis en collecties te delen via de Wikimedia-projecten.
 • We zullen de leden en de bredere Wikigemeenschap regelmatig wijzen op de mogelijkheden om actief te worden in WMNL-projecten, of om (logistieke en financiële) ondersteuning te krijgen bij activiteiten.
 • Dit jaarplan presenteert een basisprogramma. Het basisprogramma omschrijft kernprogramma’s waar Wikimedia Nederland (WMNL) zich op richt. Bij deze kernprogramma’s zijn beoogde activiteiten genoemd die WMNL voor 2021 geschikt acht om zo een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de meerjarenstrategie. De beoogde activiteiten in dit plan zijn een eerste selectie, de activiteiten zullen na input van de gemeenschap door het bestuur geprioriteerd worden. We houden wel de mogelijkheid open om kansen te pakken die in de loop van het jaar op ons pad komen. De praktijk leert namelijk dat WMNL regelmatig benaderd wordt door instellingen of personen met onverwachte ideeën voor contentdonaties, bijeenkomsten of de aanstelling van een WiR. Deze verzoeken worden, net als in het verleden, opgepakt wanneer ze passen bij de strategie en wanneer er voldoende middelen voor zijn. Dit kan ook betekenen dat activiteiten die in dit jaarplan omschreven plaats maken voor activiteiten die in de loop van het jaar op ons pad komen.
 • De Corona pandemie heeft ons in 2020 voor uitdagingen gesteld. Zo is het niet meer vanzelfsprekend dat we elkaar kunnen ontmoeten op locatie. Dit heeft impact op bijna alle activiteiten van WMNL. We zijn in 2020 in korte tijd over gegaan naar 100% online bijeenkomsten. We hebben verschillende varianten getest. Positief was dat we merkten dat het online samenkomen er juist voor zorgt dat er mensen aan konden sluiten die normaal niet in staat waren om de reis naar de fysieke bijeenkomst te maken. Anderzijds merken we dat het begeleiden van (nieuwe) bewerkers lastiger is wanneer dit alleen online kan gebeuren. We zullen, ongeacht hoe groot of hoe klein de Coronadreiging in 2021 ook is, een activiteitenpakket aanbieden dat goed evenwicht zoekt in de verhouding online/offline activiteiten om zoveel mogelijk  mensen de kans te blijven bieden om aan te sluiten bij bijeenkomsten, hetzij online, hetzij in persoon.
 • We zullen meer inzetten op het in beeld en geluid (professioneel) vastleggen van uitleg sessies en trainingen om deze kennis breder toegankelijk te maken voor geïnteresseerden.

1.2 Inhoudelijke resultaten: metrics

2021 deelnemers aan activiteiten nieuwe bewerkers toegevoegde inhoud toegevoegde inhoud anderstalige WM-projecten bewerkers-

retentie

Gemeenschap 276 80 2000 750 20
Vrije inhoud 552 175 48000 3750 20
Outreach 1472 40 - - -
Totaal 2300 295 50.000 4.500 40
Opmerkingen Het inschatten van de te behalen inhoudelijke is ingewikkelder dan in andere jaren. We weten niet of we in 2021 weer ‘echte’ bijeenkomsten zullen kunnen houden. Dit heeft vooral invloed op de metric ‘deelnemers’, maar ook op de andere metrics.  We hebben dezelfde schattingen aangehouden als in 2020. Informatie over de voortgang is te vinden in het Progress Report aan WMF over januari-juni 2020.

Wikimedia Nederland streeft ernaar dat minimaal 15% van bovenstaande resultaten voortkomt uit resultaten die georganiseerd zijn in het kader van één van de inhoudelijke thema’s Gendergap en Nederland en de Wereld.

1.3 Samenvatting begroting

Inkomsten

inkomsten 2021 begroot 2020 begroot 2020 prognose 2019 realisatie
WMF grant € 352.000 € 340.000 € 380.500[1] € 340.000
giften € 30.000 € 30.000 € 30.000 € 27.194
contributie € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 4.032
projectfinanciering € 39.275 € 10.000 € 10.500
Onttrekking uit bestemmings reserve € 21.500[2] € 34.543[3]
€ 408.500 € 414.275 € 425.500 € 416.269

Uitgaven

uitgaven 2021 2020 begroot 2020 prognose 2019 realisatie
programma gemeenschap € 39.000 €29.000 € 5.000 € 34.814
programma vrije inhoud + inhoudelijke thema's € 16.500 €23.000 € 12.000 € 41.405[4]
outreach € 37.000 €17.000 € 1.500 € 20.948
bestuur en organisatie € 9.500 €7.500 € 51.000[5] € 18.706
kantoor en algemene kosten € 306.500 €337.000 € 315.000 € 349.512
€ 408.500 €413.500 € 384.500 € 465.385

2. Inhoudelijke thema’s

WMNL organiseert en ondersteunt activiteiten gekoppeld aan inhoudelijke thema’s. Dit zijn onderwerpen waarvan de vereniging vindt dat ze meer aandacht verdienen. Voor 2021 zijn dit Diversiteit en Inclusiviteit (Gendergap & Nederland en de Wereld) en Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

2.1. Diversiteit en inclusiviteit

De mondiale Wikimedia Strategic Direction 2030 sterkt ons in de keuze om ons te richten op diversiteit en inclusiviteit. We werken aan vrije inhoud die relevant is voor alle lezers van de Wikimedia-projecten wereldwijd, niet alleen in Nederland. Dit houdt concreet in dat wij ons richten op signaleren van ontbrekende inhoud en initiëren en ondersteunen met onze partners en de gemeenschap activiteiten die inhoud toevoegen, en zo binnen de Wikimedia-projecten de  diversiteit van onderwerpen vergroten. Ook ondersteunen we het streven naar een diverse gemeenschap van Wikimedia-bewerkers.

2.1.1. Gendergap / LHBT+

Samen met Atria en IHLIA werken wij eraan om meer en betere informatie over vrouwen- (Gendergap project) en LHBT+ gerelateerde onderwerpen beschikbaar te maken via de Wikimedia-projecten. We werken op nationaal, en waar mogelijk internationaal niveau, samen met Wikimedianen en Wikimedia Chapters. Daarnaast proberen we om nieuwe bewerkers met kennis van of interesse in deze onderwerpen te motiveren om bij te gaan dragen aan Wikimedia-projecten.

Beoogde activiteiten rond Gendergap in 2021

 • Stimuleren en faciliteren van samenwerking met organisaties die relevante kennis en collecties willen delen
 • (Blijven) ondersteunen van WikiVrijdagen bij Atria en IHLIA wanneer dit na evaluatie in 2020 vanuit alle partijen gewenst blijft.
 • (Blijven) ondersteunen van vrijwilligers die zich inzetten voor het gendergap/LHBT+ project.
 • Werven van vrijwilligers die willen starten met het bedenken en/of uitvoeren van activiteiten rondom Gendergap en/of LHBT+.
 • We zetten ons in 2021 voor Internationale Vrouwendag in voor een internationale actie, mogelijk in samenwerking met #Wikigap (Zweden) of een samenwerking met de vrijwilligers van Wikipedia Weekly.
 • Meer relevante content
 • Meer diverse bewerkersgroep
 • Meer diversiteit binnen Wikimedia-projecten

2.1.2. Nederland en de Wereld

Een completer beeld geven van gedeelde geschiedenis

Om het nieuws en de samenleving van vandaag te begrijpen, is kennis over het verleden nodig. Nederland kent een koloniaal en een handelsverleden, waarbij er vele eeuwen interactie is geweest met landen verspreid over de wereld. In de collecties van Nederlandse archieven, bibliotheken, musea en onderzoekinstellingen is hier veel materiaal over te vinden. Materiaal dat bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld; landen waarmee Nederland koloniale, migratie- of handelsbanden had. WMNL wil met het project Nederland en de wereld de vrije toegang tot dit materiaal vergroten en actieve deelname van instellingen en individuele Wikimedianen, zowel in Nederland als in andere landen, bevorderen.

Daarnaast stimuleren we groepen met een recente of historische migratieachtergrond om zelf actief te worden binnen de Wikimedia-projecten. We brengen de activiteiten die internationaal kunnen worden overgenomen onder de aandacht bij desbetreffende Wikimedia chapters/usergroups en werken samen waar mogelijk.

Het deelproject 'Wiki goes Caribbean' wil de informatie over het Caribisch gebied op de Wikimedia-projecten uitbreiden en verbeteren. In 2021 zal ook Suriname binnen de scope van Wiki goes Caribbean vallen.

Beoogde activiteiten rond Nederland en de Wereld in 2021

 • ondersteuning van de community zowel in het Caribisch gebied als in Nederland
 • samenwerking met GLAM- en educatieve instellingen zowel in Nederland als op Aruba, Bonaire en Curaçao en in Suriname en faciliteren van contentdonaties.
 • ondersteuning van de gemeenschap achter de Papiamentstalige Wikipedia
 • realiseren van financiering voor langer lopende samenwerking via een Wikimedian in Residence programma
 • contact zoeken met onderwijs- en jongerenorganisaties met banden met het Caribisch gebied om hen bij het project te betrekken.
 • onderzoeken hoe orale geschiedenis een rol kan spelen bij het vergroten van de relevante content
 • Meer diverse bewerkersgroep
 • Meer relevante content
 • Vergroting % hergebruik van beschikbare inhoud

2.2 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

WMNL wil in navolging van de internationale Wikimediabeweging prioriteit geven en een bijdrage leveren aan het verder toegankelijk maken van betrouwbare kennis over de de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) zoals deze door de Verenigde Naties zijn vastgesteld.

Via de hierboven beschreven activiteiten voor gender gap en Nederland en de wereld dragen we al direct bij aan SDG 5 (gendergelijkheid) en 10 (ongelijkheid verminderen). Wij zullen ons verder vooral richten op het betrekken van organisaties actief op het gebied van de SDG’s bij de Wikimedia-beweging.

WMNL heeft in 2020 van een subsidie ontvangen van een privéfonds voor activiteiten rondom Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Dit stelt ons in staat om in 2021 - 2022 te verkennen in hoeverre wij onze bijdrage op dit terrein kunnen vergroten.

2.3 Synergie vanuit kernprogramma’s

Bij het ontwikkelen van activiteiten in de drie kernprogramma’s Gemeenschap, Vrije Inhoud en Outreach wordt zoveel mogelijk getracht aan te sluiten bij de inhoudelijke thema’s.

Thema-overkoepelende Techstorm

In de afgelopen jaren is er vanuit het Gendergap project succesvol een nieuwe formule ontwikkeld voor het organiseren van Hackathons: De Techstorm.

We organiseren in 2021 een Techstorm die betrekking heeft op alle inhoudelijke thema’s waar WMNL aan werkt. Zo willen we interactie tussen de werkgroepen stimuleren, en meer vrijwilligers motiveren om actief te worden in de organisatie van grote evenementen.

Vanzelfsprekend leggen we ook weer de  nadruk op een gebalanceerde aanwezigheid van genders én het aantrekken van nieuwe, startende Wikimedianen die hun technische Wiki kennis willen uitbreiden.

3. Kernprogramma 1: Gemeenschap

WMNL biedt de vrijwilligers die actief zijn binnen een van de Wikimedia-projecten ondersteuning op praktisch, logistiek of financieel vlak. Wij willen een bijdrage leveren aan effectief online samenwerken en  goede omgangsvormen. Ook motiveren en enthousiasmeren we mensen om actief te gaan bijdragen. Dit doen we onder andere door het:

 • aanbieden van trainingen
 • beschikbaar stellen van handleidingen en tools
 • organiseren van informele bijeenkomsten ter bevordering van sociale contacten
 • geven van financiële ondersteuning
resultaten shared metric 1:

deelnemers

shared metric 2:

nieuwe bewerkers

shared metric 3:

inhoud

grantee-defined measure 1:

anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2:

bewerkers-retentie

Gemeenschap 276 80 2000 750 20

3.1. Bijeenkomsten

We weten nog niet hoe de situatie met betrekking tot Corona in 2021 zal zijn. De (in)formele bijeenkomsten worden georganiseerd wanneer de situatie het toelaat. We zullen, ongeacht hoe groot of hoe klein de Coronadreiging in 2021 ook is, een activiteitenpakket aanbieden dat goed evenwicht zoekt in de verhouding online/offline activiteiten om zoveel mogelijk mensen de kans te bieden om aan te sluiten bij bijeenkomsten, hetzij online, hetzij in persoon.

Beoogde activiteiten ten behoeve van gemeenschap in 2021

3.1.1 Verjaardag Wikipedia.

Op 15 januari 2021 is het 20 jaar geleden dat de eerste Wikipedia van start ging; op 19 juni 2021 bestaat de Nederlandstalige Wikipedia 20 jaar. We gaan - indien de COVID19 situatie het toelaat -deze mijlpalen in januari vieren met de gemeenschap tijdens de nieuwjaarsreceptie, en tijdens de WikiCon 2021 in juni.

3.1.2Trainingen en workshops

Introductiecursussen Wikimedia, gericht op nieuwe bewerkers. We zullen de introductieworkshops standaard koppelen aan de inhoudelijke thema’s en/of doorlopende programma’s GLAM en educatie. De ervaring is dat aanvragen voor introductiecursussen door nieuwe organisaties vaak een link hebben met de inhoudelijke thema’s en of doorlopende programma’s.

Workshops voor gevorderden. In overleg met de gemeenschap zullen we trainingen en/of werkbijeenkomsten aanbieden, er wordt een peiling naar behoefte gedaan onder de community.

3.1.3 Ondersteuning gemeenschap zusterprojecten en kleine Wikipedia’s

Wikimedia Nederland zal vrijwilligers die actief zijn op zusterprojecten zoals WikiSource en Wikinews actief blijven informeren over de mogelijkheid tot ondersteuning door Wikimedia Nederland. De wijze van ondersteuning volgt de behoefte van de vrijwilligers en kan zowel een faciliterende als adviserende vorm hebben.

Ter ondersteuning van de gemeenschap achter kleine Wikipedia’s in het Koninkrijk der Nederlanden ontwikkelen we bijeenkomsten, trainingen en documentatie die de technische kennis van de gemeenschappen  bevorderen, en nieuwe technisch onderlegde bijdragers werven. De vraag komt in eerste instantie vanuit de gemeenschap op de Papiamentstalige Wikipedia. Maar ook voor andere kleinere taalvarianten die WMNL ondersteunt kan dit relevant zijn.

3.1.4. Wikizaterdagen

Eén keer per kwartaal organiseren we een thema-WikiZaterdag die wordt ingevuld aan de hand van wensen van de leden, community en/of inspeelt op actualiteit (denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom AVG of auteursrecht). De overige WikiZaterdagen zullen we als vrije inloop bijeenkomsten faciliteren.

3.1.5 (In)formele bijeenkomsten als Nieuwjaarsborrel, Zomerbijeenkomst, Kerstborrel.

 • Meer relevante content
 • Meer diversiteit
 • Verbetering omgangsvormen
 • Stimuleren / motivatie gemeenschap

3.2. Schrijfweken en fotowedstrijden

We reserveren capaciteit voor ondersteuning van de gemeenschap bij de organisatie van minimaal 1 schrijfweek of fotowedstrijd, passend binnen één van de inhoudelijke thema’s Dit is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van organisatoren vanuit de gemeenschap in combinatie met beschikbare capaciteit op kantoor. Begin 2021 zal er in overleg met Wikipedianen die plannen hebben worden overlegd over de gewenste en mogelijke ondersteuning vanuit kantoor. Wanneer de capaciteit niet of niet volledig wordt ingezet voor ondersteuning van vrijwilligers, zal WMNL eventueel zelf een schrijf- of fotowedstrijd organiseren

 • Meer bewerkers
 • Meer relevante content
 • Versterking samenwerking GLAM partners
 • Naamsbekendheid
 • Promotie vrije kennis

3.3. Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers

We gaan door met het ondersteunen van de Wikigemeenschap met kleine projectsubsidies, scholarships en reiskostenvergoedingen.

In 2020 is een werkgroep vrijwilligers gestart met het verkennen van de mogelijkheden voor een online gemodereerde omgeving waar de gemeenschap in een vriendelijke en veilige omgeving ideeën en ervaringen kan uitwisselen. Het beoogde platform hiervoor was Wikimedia Spaces. Nu de ontwikkeling van Wikimedia Spaces is stopgezet, inventariseert de werkgroep andere mogelijkheden. Wikimedia Nederland ondersteunt deze werkgroep ook in 2021. Daarnaast biedt WMNL de gemeenschap ondersteuning door middel van:

 • 3.3.1 FOKA: financiële ondersteuning voor kleinere projecten en activiteiten van vrijwilligers
 • 3.3.2 Algemene ondersteuning, activiteiten voor motivatie & enthousiasmeren van (nieuwe) vrijwilligers
 • 3.3.3 Scholarships en onkostenvergoeding: WMNL stelt leden van de gemeenschap in staat om deel te nemen aan (internationale) bijeenkomsten en activiteiten
 • 3.3.4 Community platform: veilige en vriendelijke omgeving voor uitwisseling van ideeen en discussie
 • Meer relevante content
 • Stimuleren / motivatie gemeenschap
 • Vergroten bestaande kennis van Wiki’s bij gemeenschap - continuïteit

3.4. Bevorderen goede werksfeer, omgangsvormen en begeleiding nieuwe bewerkers

We ondersteunen activiteiten die ten doel hebben nieuwe bewerkers te werven en we organiseren workshops voor de community. Indien gewenst zijn we sparringpartners voor de moderatoren en arbitragecommissie (Arbcom), verbinden gemeenschap met leden uit de wereldwijde gemeenschap.

We faciliteren moderator/arbcom overleggen en zorgen desgewenst voor professionele ondersteuning en expertise voor moderatoren en arbcom-leden.

3.4.1. Beleid vriendelijke ruimtes en Universal Code of Conduct

WMNL vraagt van deelnemers om zich bij off- en online evenementen te conformeren aan het beleid vriendelijke ruimtes. De uitvoering en handhaving van dit beleid heeft de voortdurende aandacht van WMNL. In 2020 is de Wikimedia Foundation gestart met het opstellen van de Universal Code of Conduct (UCoC), een basis gedragscode die zal gelden voor alle Wikimedia-projecten, -platforms en -activiteiten. We volgen de internationale discussies en we zullen waar nodig  als Vereniging  ons beleid daarop aanpassen.

4. Kernprogramma 2: Vrije inhoud

WMNL motiveert, adviseert en begeleidt culturele instellingen bij het vrijgeven en uploaden van (beeld-)materiaal en data en bij het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten. Daarnaast biedt WMNL ondersteuning bij de werving en begeleiding van Wikimedians in Residence.

Content- en beelddonaties worden gestimuleerd en gefaciliteerd door het organiseren van trainingen in gebruik van upload tools, hackathons en uploadsessies en (financiële) ondersteuning van kleine GLAMs. Het gebruik van gedoneerd materiaal stimuleert WMNL door het organiseren van online schrijfevenementen en challenges en eventueel edit-a-thons voor ervaren bewerkers.

We zetten de lijn voort die in 2020 is gestart: de focus in onze activiteiten ligt nog steeds op meer uitleg geven over de mogelijkheden van Linked Open Data (LOD) in combinatie met Wikimedia-projecten. Wat bieden Wikimedia-projecten de instellingen en wat is ervoor nodig om te starten met samenwerking? Hierbij ligt het startpunt meer bij Wikidata en Wikimedia Commons en minder bij alleen schrijven op Wikipedia.

Voor instellingen die nieuw zijn op gebied van LOD en Wikimedia-projecten is het lastig om een beeld te vormen van de mogelijkheden en de voordelen. We presenteren daarom voorbeelden van andere instellingen die reeds samenwerken met WMNL en bekijken samen met instellingen waar resultaat te behalen valt voor de instelling maar ook binnen Wikimedia-projecten. We brengen instellingen in contact met community en/of collega’s van instellingen die meer ervaren zijn (via bijv. het Wiki Coördinatoren overleg).

We inventariseren de vraag naar kennis over werken met Wikimedia-projecten vanuit de instellingen en bieden instelling brede training aan via bijvoorbeeld Deel je data masterclasses.

Naast het aanbieden van algemene kennis over samenwerking houden we regelmatig overleg met organisaties zoals DEN en NDE om de ontwikkelingen op gebied van digitaal erfgoed te volgen en om Wikimedia actief onder de aandacht te brengen en te houden.

Beoogde activiteiten voor vrije inhoud in 2021

 • We ontwikkelen minimaal één uitleg video over mass uploads. We onderzoeken vooraf welke tool best bruikbaar is en naar verwachting nog lange tijd ondersteund gaat worden, daarnaast vragen wij community en culturele instellingen waar behoefte aan is.
resultaten shared metric 1: deelnemers shared metric 2: nieuwe bewerkers shared metric 3: inhoud grantee-

defined measure 1: anderstalige inhoud

grantee- defined measure 2: bewerkers-

retentie

Vrije inhoud 552 175 48000 3750 20

4.1. Bijeenkomsten voor kennis - en erfgoedinstellingen in 2021

4.1.1. Wiki Coördinatorenoverleg

WMNL organiseert 3 keer per jaar een Wiki Coördinatorenoverleg. Dit overleg is voor medewerkers van GLAM instellingen die zich bezighouden met, of interesse hebben in, delen van collecties met Wikimedia.

4.1.2. Deel je Data

In 2019 heeft WMNL voor het eerst het Deel je Data programma uitgevoerd, een serie masterclasses voor medewerkers van erfgoed- en kennisinstellingen over alle aspecten van het samenwerken met de Wikimedia-projecten, met een afsluitend sessie waar concreet met collecties en data wordt gewerkt.  Vanuit de GLAM wereld hebben we verzoeken gehad voor herhaling. Dit willen we in 2021 aanbieden aan huidige samenwerkingspartners én aan startende instellingen. (afhankelijk van externe financiering)

4.1.3 Kennisplatform

Om te voorzien in de informatiebehoefte van GLAM’s en educatieve instellingen die zelfstandig aan de slag willen met de Wikimedia-projecten, wordt een online kennisplatform ontwikkeld dat toegang biedt tot b.v. handleidingen, trainingsmateriaal en tools.

Op basis van een peiling onder partners bepalen we welke online omgeving hiervoor het meest geschikt is, hoe het platform inhoudelijk vorm gegeven zal worden en aan welke informatie behoefte is.

In 2021 willen we starten met het verzamelen, updaten, vertalen en aanvullen van reeds bestaande (internationale) handleidingen en tools. Hierbij zoeken we samenwerking met het GLAM tool project van WMSE. (afhankelijk van externe financiering)

 • Vergroting % hergebruik van beschikbare content
 • Versterking samenwerking GLAM partners
 • Meer relevante content
 • Meer Wiki activiteiten bij GLAM instellingen
 • Naamsbekendheid
 • Promotie vrije kennis

4.2. Doorlopende programma’s

4.2.1. GLAM-programma

Wij stimuleren en faciliteren contentdonaties door GLAM en willen ook in 2021 instellingen in staat stellen om kennis en collecties te delen via Wikimedia-projecten. Onze doelstelling is om GLAMs zo veel mogelijk de kennis en vaardigheden te geven om dergelijke donaties zelf te verwerken. Door WMNL georganiseerde trainingen zullen indien relevant als documentatie- en trainingmateriaal  worden geregistreerd op video.

4.2.1.1. Samenwerken met bibliotheken

We zetten onze samenwerking met Nederlandse academische, speciale en openbare bibliotheken voort in de vorm van contentdonaties, trainingen voor medewerkers en gebruikers, ondersteuning van lokale wiki-groepen  en evenementen voor de Wikigemeenschap. We besteden in 2021 specifiek aandacht een bewustwording en het belichten van voordelen voor bibliotheken in hun samenwerking met Wikimedia. We zetten hiervoor onder andere onze samenwerking met OCLC en de KB voort.

4.2.1.2. High level kennissessie bibliotheken

In de veldverkenning samenwerking Bibliotheken & Wikimedia, uitgevoerd in 2018-2019, hebben we geconstateerd dat voor een duurzaam samenwerkingsprogramma met bibliotheken enthousiasme en begrip nodig is op managementniveau. Voor management van bibliotheken wordt een speciale sessie georganiseerd waarin op management niveau kennis wordt uitgewisseld over samenwerking van bibliotheken en Wikimedia.

 • Meer bewerkers
 • Meer relevante content
 • Versterking samenwerking met bibliotheken
 • Naamsbekendheid
 • Promotie vrije kennis
4.2.2. Educatieprogramma

We blijven samenwerken met Universiteiten en Hogescholen die Wiki activiteiten in hun programma hebben opgenomen. Verder informeren en ondersteunen we kennisinstellingen die geïnteresseerd zijn in Wikipedia en de verschillende projecten en een programma willen opzetten voor hun studenten. Idealiter zijn dit programma’s die aansluiten bij een van de inhoudelijke thema’s.

4.2.2.1. Stageprogramma KITLV

In de zomer van 2020 heeft WMNL een pilot opgezet in samenwerking met KITLV. Het doel is het aanvullen van bestaande artikelen, het schrijven van nieuwe artikelen en het toevoegen van beeldmateriaal gerelateerd aan de pre-koloniale geschiedenis van de voormalige Nederlandse Antillen op de Engelstalige Wikipedia en Wikimedia Commons. Wanneer de pilot een succes is, zal het stageprogramma in 2021 herhaald worden.

Wij zetten de samenwerking met ITV Hogeschool voor tolken en vertalers voort; studenten kunnen voor hun stage Wikipedia-artikelen in het Nederlands vertalen.

4.2.2.2 Samenwerking in colleges en andere werkvormen

Met de Universiteiten van Leiden, Amsterdam en Maastricht blijven we samenwerken om bijdragen aan de Wikimedia-projecten te integreren in colleges en practica.

 • Meer bewerkers
 • Meer relevante content
 • Versterking samenwerking educatieve instellingen
 • Vergroten naamsbekendheid van en kennis van werking Wikipedia en vrije kennis

4.2.3. Inventarisatie kwaliteit en dekking binnen Wikimedia-projecten

In 2020 is er in samenwerking met enkele samenwerkingspartners en gemeenschap een start gemaakt met het inzichtelijk maken van welke kennis  er mist binnen Nederlandstalige Wikimedia-projecten. In 2021 zullen we dit project voortzetten als de in 2020  opgedane ervaringen aantonen dat een bredere de inventarisatie haalbaar is.

 • Meer relevante content
 • Versterking samenwerking GLAM partners

4.3. Lobby en public affairs

Sinds 2013 werken een aantal landelijke Wikimedia organisaties samen in de Free Knowledge Advocacy Group EU (FKAGEU). Doel van de samenwerking is om gezamenlijk op te komen voor vrije kennis en de stem van de Wikimedia-beweging te laten horen binnen de Europese Commissie en het Europees Parlement. WMNL blijft de FKAGEU financieel ondersteunen en wil in 2021 ook inhoudelijk betrokken blijven bij het werk.

WMNL volgt nauwgezet de ontwikkelingen rondom 'Richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt' en ondersteunt ook in 2021 de werkgroep die vanuit de Nederlandse gemeenschap  die de ontwikkelingen op Europees niveau volgt en actie onderneemt wanneer dat vereist is.

WMNL zal binnen haar mogelijkheden participeren in en steun geven aan initiatieven in Nederland die een bijdrage leveren aan open kennis en de vrijheid van het internet.

 • Promotie/opkomen voor vrije kennis
 • Versterken netwerk en samenwerken in Open Kennis Gemeenschap

5. Kernprogramma 3: Outreach

Dit programma stelt zich ten doel de naamsbekendheid van Wikimedia te vergroten en de visie van de beweging uit te dragen en het grote publiek, erfgoedinstellingen en beleidsmakers ervan te overtuigen dat deze visie het waard is om een bijdrage aan te leveren.

resultaten shared metric 1: deelnemers shared metric 2: nieuwe bewerkers shared metric 3: inhoud grantee-defined measure 1:

anderstalige inhoud

grantee-defined measure 2:

bewerkers-retentie

Outreach 1472 40 - - -

5.1. Zichtbaarheid

5.1.1. Online

Door de ontwikkeling en lancering van de nieuwe website wil  WMNL zich sterker online profileren. Het beleid inzake social media zal waar nodig worden aangepast zodat website en social media elkaar nog beter complementeren. We zullen meer aandacht vestigen op onze blogs over  vrije/open kennis en data, technische ontwikkelingen, auteursrecht. enzovoort. Auteurs kunnen uit de Wikimedia-beweging komen maar kunnen ook van daarbuiten gevraagd worden.

WMNL zal zich ook sterker profileren binnen de kanalen van de internationale wikimedia gemeenschap.

5.1.2. Wikipedia 20 jaar

Op 19 juni 2021 bestaat de Nederlandstalige Wikipedia 20 jaar. Een mijlpaal die we niet ongemerkt voorbij zullen laten gaan.  We zullen dit moment benutten om (media- )aandacht te genereren rondom Wikipedia en de vrijwilligers die zich inzetten voor Wikipedia. Activiteiten zullen geclusterd zijn rond 15 januari/Nieuwjaarsreceptie  en 19 juni/WikiConNL.

(Zie ook 3.1.1 en 5.3)

 • Naamsbekendheid
 • Promotie vrije kennis

5.2. Presentatie Wikimedia op conferenties / congressen

WMNL participeert in relevante (online) congressen (bijvoorbeeld Museumcongres, Nationaal Bibliotheekcongres, KNVI congres, Nationale Archief Dagen) maar bijvoorbeeld ook Hackalod. Daarbij richten we ons vooral op bijeenkomsten en congressen waar mogelijke nieuwe en interessante samenwerkingspartners bijeenkomen.

Publiekdomeindag 2021: Wikimedia Nederland ondersteunt Publiekdomeindag 2021 en denkt mee bij invullen Publiekdomeindag 2022.

Hackalod 2021: We zullen, wanneer samenwerking in 2020 succesvol blijkt te zijn, ook in 2021 samenwerkingsmogelijkheden met Hackalod bespreken en mogelijk ook uitvoeren.

 • Naamsbekendheid
 • Promotie vrije kennis

5.3. WikiconNL 2021

Vanwege de coronacrisis is het nog onduidelijk welke vorm de Wikicon zal krijgen, we zijn hierbij gebonden aan de ontwikkelingen rondom Corona, de maatregelen in Nederland en de instructies vanuit Wikimedia Foundation.

We gaan voorlopig voor 2021 ook uit van een  (online) conferentie, waarbij een programma van presentaties en workshops wordt geboden voor zowel medewerkers van kennis- en erfgoedinstellingen als leden van de Wikimedia-gemeenschap.

De WikiConNL zal in het teken staan van 20 jaar Nederlandstalige Wikipedia en (indien mogelijk) gekoppeld zijn aan een social event voor de gemeenschap.

 • Naamsbekendheid
 • Promotie vrije kennis
 • Verbetering omgangsvormen - Wikicon
 • Stimuleren / motivatie gemeenschap - Wikicon

6. Bestuur en organisatie

6.1. Bestuur

6.1.1. Internationale zaken

De bijdrage van WMNL aan internationale activiteiten wordt in 2021 gecontinueerd. We concentreren ons daarbij op bijdragen aan good governance en participatie in internationale activiteiten.

 • Good governance: deelname aan en mede-organisator van de vergaderingen van de chapter ED’s en de chapter voorzitters. Regulier overleg met WMF.
 • Participatie in internationale activiteiten: board member training, Wikimedia Summit, Wikimania, Internationale Hackathon en Glam-conferenties.

6.1.2. Movement Strategy 2030

Wikimedia Nederland zal actief deelnemen aan discussies over de implementatie van aanbevelingen in het Movement Strategy 2030 proces.

6.1.3 Ontwikkelen strategie 2021-2024 WMNL

Parallel aan het ontwikkelen van de internationale strategie ontwikkelt de vereniging in 2021 de meerjarenstrategie 2021-2024, in vervolg op haar strategisch plan 2017-2020. Er wordt hierbij gekeken naar juiste tijdsplanning met het oog op de in ontwikkeling zijnde International Strategic direction. Waar nodig zal WMNL door surveys en onderzoek inzichten en feiten verzamelen die relevant zijn voor de ontwikkeling van de strategie.

6.2. Fondsenwerving

In 2019 is in het bestuur vastgesteld dat WMNL zich financieel minder afhankelijk wil maken de bijdrage van één hoofdsponsor, de Foundation. We volgen daarbij twee lijnen: projectsubsidies en donateurs.

 1. Fondsen (projectsubsidies)

Met het verwerven van projectsubsidies bij fondsen zoals het Mondriaan en Prins Bernhard fonds hebben we de afgelopen jaren de nodige successen geboekt. We blijven dit voortzetten en zullen dit intensiveren door meer activiteiten uit het jaarplan als project te benoemen en hiervoor projectsubsidies aan te vragen.

2. Donateurs (individuele bijdragen)

In 2020 zijn we de samenwerking met adviesbureau LVW aangegaan om te onderzoeken hoe we op de meest succesvolle manier middelen kunnen verwerven bij (particuliere) donateurs en welke inspanningen we ons daarvoor moeten getroosten. In 2021 zullen we de resultaten van deze samenwerking omzetten naar een activiteitenplan. De doelstelling is om in 2021 ca. 50.000 euro op te halen. De ervaring (van LVW) leert dat in het eerste jaar de inkomsten gelijk zullen zijn aan de investering in mensen en middelen. Pas na het eerste jaar zullen er netto resultaten zijn.

7. Kantoor

Voor 2021 verwachten we geen grote uitgaven voor kantoor en administratie. Waar mogelijk gaan we kosten terugbrengen, b.v. door onderhouds- en servicecontracten kritisch te bekijken en op zoek te gaan naar goedkopere alternatieven.

De ontwikkelingen rondom Linked Open Data én ontwikkelingen in de techniek achter Wikimedia-projecten (introductie/uitfasering van tools, metrics mogelijkheden) gaan snel.  In 2021 besteden we extra tijd aan training en kennisvergaring voor het personeel van WMNL om zo de parate kennis op peil te houden.

8. Begroting

alleen indien extern gefinancierd
paragraaf in jaarplan geld uren geld uren
2 Inhoudelijke thema's €6.000
2.1.1 Gendergap algemeen €2.000 200
2.1.2 Nederland en de wereld, incl Wiki Goes Caribbean €2.000 302
2.1.3 Duurzame Ontwikkelingsdoelen €2.000 200
3 Gemeenschap €39.000
3.1 Bijeenkomsten
3.1.1 Wikimeet verjaardag wikipedia/Nieuwjaarsborrel €5.000 120
3.1.2 Workshops en trainingen €1.000 80
3.1.3 Ondersteuning zusterprojecten en kleine wikipedia's €500 40
3.1.4 Wikizaterdagen €4.000 140
3.1.5 Informele bijeenkomsten (zomerbarbecue, kerstborrel etc) €3.000 140
3.2 Schrijfweken en fotowedstrijden €500 40
3.3 Ondersteuning gemeenschap en vrijwilligers
3.3.1 FOKA €4.000 20
3.3.2 Algemene ondersteuning
3.3.3 Scholarships en onkostenvergoeding €17.000 32
3.3.4 ‘Ideeënbus’ / platform voor community - faciliteren en promotie €500 24
3.4 Bevorderen goede werksfeer
Effectief online samenwerken €3.500 88
UCOC en BVR 40
4 Vrije inhoud €16.500
4.1 Stimuleren deelname kennis- en erfgoedinstellingen
4.1.1. Wiki coördinatoren overleg €500 220
4.1.2 Deel je data €2.000 100
4.1.3 Kennisplatform € 5.000,00 178
4.2 Doorlopende programma’s
4.2.1 GLAM-programma €1.000 120
4.2.1.2 Samenwerken met bibliotheken/ High level bijeenkomst €500 150
4.2.2 Educatie-programma €500 200
4.2.3 Inventarisatie kwaliteit en dekking WM projecten 80
4.3 Lobbying €8.000 40
5 Outreach €37.000
5.1 Zichtbaarheid
5.1.1 Online zichtbaarheid 38
Communicatie: website, servers: huur en onderhoud, social media, domeinregistratie €20.000 215
5.1.2 Wikipedia 20 / WMNL 15 (gekoppeld aan 5.3 en 3.1.1 )
5.2 Deelname aan congressen
Publiekdomeindag 2020: €1.000 20
Hackalod 40
Overige congressen en events €1.000 98
5.3 WikiconNL 2021 en Wikiverjaardag juni 2021 €15.000 550
6 Bestuur en organisatie €9.500
6.1 Bestuur €1.000 250
6.1.1 Internationale zaken
Deelnemen aan internationaal chapter-, voorzitters- en directeurenoverleg €1.500 100
Participatie in internationale bijeenkomsten zoals WM conferentie €4.000 120
6.1.2 Movement Strategy 2030 80
6.1.3 Ontwikkelen strategie 2021-2024 Wikimedia Nederland 80
6.2 Fondsenwerving en Sponsoring
Sponsoring/donateurswerving €3.000 150
Fondsenwerving 440
7 Kantoor/Algemene zaken €306.500
Metrics metingen 52
Jaarverslag schrijven / coördineren / lay out €1.000 76
Jaarplan 2022 84
Maandrapportage, WMF rapportage 70
Financiële administratie €18.000 648
Financiële rapportage en accountantscontrole €7.500 120
Office management/huisvesting (huur, kantoorkosten, IT, verzekeringen) €30.000 420
Personeel €250.000 100
Werkoverleg en bila's 388
totaal €408.500 6415
6816 totaal beschikbare uren


 1. Extra subsidie van €40.500 van WMF voor ontwikkeling fondsenwerfprogramma
 2. Eerste onttrekking uit bestemmingsreserve gevormd uit donatie €50.000 in 2020
 3. Laatste onttrekking bestemmingsreserve gevormd uit donatie €100.000 in 2017
 4. Extra kosten ivm trainingsactiviteiten op Aruba, Bonaire en Curaçao + WikiTechstorm
 5. Extra kosten ivm ontwikkeling fondsenwerfprogramma (zie noot 1)