Notulen20070106

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 21 april 2007 (Zie Notulen20070421). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Notulen

Notulen van de Algemene Ledenvergadering gehouden te 6 januari 2007 in Utrecht.

Aanwezigen

 • Brabo
 • CE (geen lid)
 • Ciell (geen lid)
 • Dedalus
 • Dolledre
 • Dolph Kohnstamm
 • Effeietsanders (notulist)
 • Ellywa (voorzitter)
 • GerardM
 • Husky
 • IIVQ
 • Oscar (vertrekkend voorzitter)
 • RonaldB
 • Siebrand

Afgemeld

 • Galwaygirl, wegens ziekte
 • Londenp, wegens de afstand. Londenp machtigt Effeietsanders namens hem te stemmen.

Agenda

 1. Welkom & Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Contributie (toegevoegd tijdens de ALV)
 4. Notulen vorige ALV
 5. Kascommissie
 6. Wijziging Reglement
 7. Commissie van wijze mannen
 8. Toekomst van de Vereniging
  1. In het algemeen
  2. Wikimedia Conferentie in Nederland 2007
  3. Werkgroep Vrije Media
  4. Contacten met de academische wereld
 9. Rondvraag

Welkom & Opening

Oscar verwelkomt de leden en draagt de voorzittershamer over aan Ellywa. Hij legt hierbij uit dat hij door zijn drukke werkzaamheden als bestuurslid van de Wikimedia Foundation Inc. en om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen hij het voorzitterschap wil neerleggen. Hij blijft wel gewoon bestuurslid. Hij geeft ook aan dat in eerste instantie de vice-voorzitter, dolledre, in aanmerking zou komen, maar dat dit niet mogelijk was doordat dolledre in België woonachtig is. Hij draagt het voorzitterschap met vertrouwen over aan Ellywa, die zich met veel enthousiasme inzet voor de Vereniging.

Elly verwelkomt alle leden nogmaals, en is blij dat er toch nog zoveel leden zijn gekomen. Elly merkt op dat dit niet de wettelijk verplichte Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (JALV) is, en dat de Bestuursverkiezingen en de verantwoording over het gevoerde beleid dan ook nog niet aan de orde is. Deze JALV zal op 21 april plaatsvinden. De locatie en tijd zijn nog niet vastgesteld, vermoedelijk zal de JALV in Utrecht plaatsvinden.

Vaststellen Agenda

De agenda wordt vastgesteld, en het punt Contributie wordt door oscar toegevoegd aan de agenda. Dit wordt algemeen goedgekeurd.

Contributie

Oscar zou graag meer ledenwerving zien.

Oscar: belangrijkste inkomsten zouden niet uit de contributies moeten komen. De contributie moet naar het symbolische bedrag van 12 euro. Hopelijk verlaagt dat de drempel, en trekt dat meer leden aan.

Siebrand vraagt zich af of dit een bedreiging is voor de continuïteit van de Vereniging.

Ronald: Momenteel zijn de contributies de enige reguliere inkomsten. De enige reguliere uitgaven zijn momenteel de onkosten. Heeft het wel zin?

Siebrand stelt voor om te denken over differentiatie van de contributie. Oscar stelt een minimumcontributie voor.

Gerard vraagt naar de status van de aanvraag voor de art.24-status. Ronald betwijfelt de voordelen hiervan, en wijst op de rompslomp die de aanvraag met zich meebrengt. Gerard stelt dat dit een signaal afgeeft aan potentiële partners en donoren.

Ciell: Bij een contributieverlaging naar 12 euro heb je ongeveer 38 nieuwe leden nodig om het "verlies" te compenseren.

Oscar legt uit wat het nut is van de chapters, namelijk het verspreiden van bezit en daarmee risico. Hij geeft Wikimedia Duitsland als voorbeeld, en stelt dat je dan wel een grote achterban nodig hebt. Hij denkt dat een lagere contributie een grote drempel voor velen wegneemt om lid te worden.

Dolph Kohnstamm voelt wel wat voor een minimumcontributie.

Ciell wil weten waar leden mee binnengehaald worden. Gerard merkt op dat de activiteiten van de Vereniging straks aan de orde komen, en dat de vraag dan vermoedelijk wordt beantwoord.

Dolph Kohnstamm stelt voor een jaartal achter het lidmaatschap te plakken, hiermee worden langdurige leden "beloond" en mensen gestimuleerd om snel lid te worden en dat lang te blijven.

Siebrand vindt dat als je groter wordt, je kunt gaan denken aan een ledenblad. Oscar merkt op dat er in de gemeenschappen veel wordt geklaagd dat er zoveel "daar boven" wordt beslist, en dat je in een vereniging met achterban juist een geluid kunt laten horen richting de Wikimedia Foundation.

Elly: voor dat soort activiteiten (ledenblad enz, red.) moeten mensen zich inzetten.

Oscar wil dat er een goede wervingstekst voor leden wordt opgesteld en verspreid. Ronald wil eerst het verhaal What's in it for me op orde hebben. Oscar wil die tekst samen met anderen wel schrijven. Dedalus biedt zich aan.

De contributie wordt bij begroting vastgesteld op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De insteek zal EUR 12 zijn.

Oscar en Dedalus vormen de Werkgroep Ledenwerving

Beide voorstellen worden algemeen ondersteund.

Notulen vorige ALV

De notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd. Zie Notulen20060618.

Kascommissie

De kascommissie controleert namens de leden de begroting en de stukken van het bestuur. Deze is per abuis niet ingesteld bij de vorige ALV. Er is daarna een mail uitgegaan naar de leden, om te vragen of er leden zijn met interesse. Er zijn toen vier aanmeldingen gekomen:

 • Dedalus
 • Londenp
 • LvdMoosdijk
 • Obarskyr

De kascommissie wordt met algemene stemmen benoemd.

Reglementswijziging

Het bestuur stelt voor artikel 3 lid 1 van het Reglement te vervangen door "Het bestuur kent zes bestuursleden". Dit is een formele bekrachtiging van het besluit dat op de vorige ALV is genomen toen de ALV besloot zes bestuursleden te benoemen in plaats van de vijf die in het reglement stonden.

De reglementswijziging wordt met algemene stemmen aangenomen.

Commissie van wijze mannen

RonaldB: De commissie is niet bijeengeweest, noch in het echt, noch online, en is niet tot een oordeel gekomen. Er is geen zicht op verdere ontwikkeling.

Dedalus merkt op dat hij altijd tegen chapters is geweest zonder leden. Sinds de Wikimedia Foundation het deel in haar bylaws over de leden heeft geschrapt, is dat gewijzigd.

Brabo: We zijn niet bijeengeweest, maar er zijn wel wat dingen geroepen. Afspraken zijn er nog niet wat betreft de verhouding VWN-SWN. Misschien is het een goed idee om de meerderheid van het Stichtingsbestuur te laten benoemen door VWN?

Elly stelt vast dat de commissie verslag zou uitbrengen, maar dat dit niet is gebeurd. Er moet eerst een verslag komen, voor er op de ALV diepgaand over gediscussieerd kan worden. Elly blijft wel een voorstander van de commissie. Dedalus verwacht van de Commissie dat zij op 21 april met een verslag komt, en bijeen is geweest. RonaldB merkt op dat hij het initiatief bij de andere commissieleden laat.

Oscar steunt het voorstel van Dedalus, en stelt voor de commissie op te heffen wanneer er op 21 april wederom geen afdoende verslag is.

Met algemene goedkeuring wordt besloten dat de verslagtermijn die liep tot september 2006 wordt verlengd tot 21 april 2007. Wanneer er dan geen verslag is, wordt de commissie opgeheven.

Toekomst Vereniging

Algemeen

GerardM: De WMF heeft een fundraiser (inzamelingsactie), en die haalt vermoedelijk niet genoeg geld binnen voor 2007. De chapter zou de WMF-doelstellingen kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld door het verzamelen van geld.

Elly wil graag weten wat er vervolgens moet worden gedaan met dat geld.

Gerard: Net als de Duitsers, zelf dingen kopen of betalen voor de WMF. Het uitgeven van het geld is niet het probleem. De fondsenwerving moet geoptimaliseerd worden.

Ronald wil zich als verenging meer concentreren op de andere activiteiten, om leden aan te trekken. Oscar laat weten dat het Bestuur een fondsendisk heeft aangeschaft, en achter de subsiediemogelijkheden aangaat. Siebrand stelt dat uitgeven een luxeprobleem is.

Brabo meldt dat hij graag meer moderatorenworkshops zou zien, zoals die afgelopen zomer ook een keer is georganiseerd. Siebrand vindt het een goed informeel doel. Gerard stelt een MediaWiki-workshop voor, want dan trek je ook andere projecten erbij. Elly vraagt om vrijwilligers die dit willen trekken.

Siebrand meldt dat hij al commerciële gedachten heeft voor Wiki-trainingen, en er zeker wel wat voor voelt om hieraan te werken. IIVQ vertelt dat hij professioneel moderator is bij ING, en mods nodig heeft. Hij ziet dan ook wel wat in zo een workshop.

Oscar vraagt zich af of de Vereniging uit dit soort workshops baten zou kunnen halen. IIVQ vertelt dat veel bedrijven met Wiki's bezig zijn, en dat er aan deze workshops veel behoefte is. Siebrand wil hiermee de leercurve die beginnend Wikimedianen doormaken inkorten.

Elly: Ligt het op onze weg om commerciële activiteiten te starten?

Siebrand ziet graag vier maal per jaar een Wikimedia-workshop. Ronald denkt dat een Vereniging hiervoor een betere uitstraling heeft. Gerard zit in het stichtingsbestuur dat o.a. zorg draagt voor OmegaWiki, en wil graag samenwerken.

Er wordt met algemene goedkeuring een Werkgroep Trainingen ingesteld.

Wikimedia Conferentie in Nederland 2007

Effeietsanders vertelt over WCN 2006, en meldt dat hij veel positieve reacties heeft gehad. Hij meldt ook dat er een aantal belangrijke lessen zijn getrokken uit de organisatie, zoals betreffende de planning ervan en de structurering. Hij dacht dan ook aan een derde Wikimedia-conferentie, na het symposium van 2004 en de WCN 2006. Effe heeft echter wel een aantal fundamentele vragen:

 • In hoeverre zou de commissie die een WCN 2007 zou organiseren sponsoren moeten proberen te werven?
 • Hoe kan de communicatie verbeterd worden t.o.v. vorig jaar?
 • In hoeverre mag de WCN (in algemene termen) een financiëel risico vormen voor de Vereniging?
 • Wat zou de doelgroep moeten zijn van de conferentie?
 • Moet er dit jaar überhaupt nog een conferentie worden georganiseerd?

Oscar stelt voor gezien de beperkte tijd de vragen via de emaillijst te sturen, en aldaar te reageren. Elly vindt dat het eventuele financiële risico bij de begroting thuishoort.

Er wordt met algemene goedkeuring een Commissie WCN ingesteld, in beginsel bestaande uit Effeietsanders, Husky, IIVQ en Siebrand.

Er worden geen bezwaren geuit voor een versie 2007, en alleen aanmoedigingen daartoe.

Werkgroep vrije media

Husky vertelt dat de werkgroep al informeel aan de gang is geweest, en inmiddels bestaat uit een aantal verenigingsleden en niet-verenigingsleden. De werkgroep zoekt samenwerking met bijvoorbeeld De Waag en Kennisland. Er is een plan gemaakt dat binnenkort wordt voorgelegd aan De Waag.

De Werkgroep Vrije Media wordt met algemene goedkeuring ingesteld

Siebrand vraagt of er al instellingen zijn benaderd door de Werkgroep. Husky legt uit dat er een aantal instanties zijn benaderd om mee samen te werken, en Gerard voegt daar aan toe dat er ook instanties als Filmblik zijn benaderd. Zij blijken helaas weinig materiaal te kunnen vrijgeven, maar ze zijn wel bereid om erover te praten.

Elly: Een van de doelen is het uitzoeken wat nu precies de belemmering is voor die instanties om materiaal vrij te geven.

Siebrand zou graag zien dat er een precedent wordt geschapen. IIVQ stelt zich voor dat ook de publieke opinie een mogelijk middel kan zijn. Elly benadrukt dat het auteursrecht wordt gerespecteerd, maar dat er wel een duidelijk alternatief moet worden aangeboden in de vorm van vrije licenties.

Gerard: Als je zegt: "XXX is in YYY te zien" is het makkelijker als wanneer je je beroept op PD. Je biedt de musea ook een beetje credits, en mensen zullen het origineel gaan willen zien. Dat helpt de musea ook weer. Je biedt de musea zo een mooi alternatief.

Contact met de Academische Wereld

Dolph Kohnstamm: Het contact leggen is erg moeilijk. Ongetwijfelt helpt de huidige publiciteit wel, maar je moet flink trekken om medewerking te krijgen. Tot nu toe is het één keer gelukt om een oud-collega over te halen. Meestal krijg ik wel aardige reacties, maar de mensen doen uiteindelijk niks. Misschien heeft het zin om oproepen in academische media te plaatsen, of contact op te nemen met een Studium Generale?

Oscar biedt aan om voordrachten te geven, hij heeft hier ook ervaring mee. Dolph wil wel samen met Oscar een Studium Generale aanschrijven om een platform te krijgen.

Elly merkt op dat Wikimedia technisch vaak ook nog een behoorlijke hobbel biedt aan academici. Dolph is het daar mee eens, en zou graag cursussen zien. Siebrand vindt dat de hulp van andere academische editors ook ingeroepen zou moeten worden.

Gerard vertelt over WikiAuthors, wat volgens hem over ongeveer een maand van start gaat, en waar wetenschappers wetenschappelijke artikelen mee zouden moeten kunnen vinden.

Oscar vraagt of er een Vereniging van Gepensioneerde Professoren is, die aangeschreven kan worden, Dolph ziet de universiteitsbladen wel zitten. Brabo wil een werkgroep instellen, maar Ronald vindt dat nog te prematuur. De Duitsers hebben er een conferentie over gehouden, en dat is nog niet goed uit de verf gekomen. Elly wil dat het van onderaf groeit.

Brabo wil een algemene werkgroep voor PR instellen. Oscar ziet dat niet zitten, en het voorstel vindt geen bijval.

Gerard stelt dat het belangrijk is dat wetenschappers de licenties beter gaan begrijpen. Hij ziet toekomst in OpenAccess, wat de wetenschap zou stimuleren. Oscar ziet wel wat in specifieke uitnodigingen voor WCN 2007.

Brabo wil wel met de communicatie/PR aan de slag. Dit voorstel vindt geen bijval.

Husky stelt een "seniorenworkshop" voor. Ronald stelt dat dat inderdaad de groep is die wel de tijd heeft, maar niet de nodige PC-ervaring. Misschien zou de vereniging een cursus kunnen verzorgen vanaf niveau nul tot wikipedia editing. Actieve academici zijn lastig enthousiast te krijgen wegens tijdgebrek. IIVQ merkt op dat MediaWiki in de actieve academische wereld ook erg handig zou kunnen zijn voor werkgroepen etc. Het bedrijfslevenpuntje komt ook op de wiki.

Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Niet-notulair

... meer afbeeldingen