Notulen20060618

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 6 januari 2007 (Zie Notulen20070106). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Algemene Ledenvergadering Vereniging Wikimedia Nederland, 18 juni 2006, Utrecht

Aanwezigen

Aanwezige leden:
Brabo, Dolledre, Dolph Kohnstamm, Effeietsanders, Ellywa, Galwaygirl (notulist), GerardM, HenkvD, Oscar, Quistnix, RonaldB

Aanwezig, maar geen lid:
Microscoop, Noorse

Afmeldingen:
IIVQ, Meursault2004, Londenp, Siebrand, Tdevries, Verrekijker


Agenda

zoals voorgesteld en door de ALV vastgesteld
 1. Opening
 2. Ingekomen stukken (w.o. machtigingen)
 3. Vaststelling agenda en procedures
  1. Voorzitter oprichtingsbestuur zit gehele vergadering voor
  2. Stemmen over zaken mondeling, over personen schriftelijk
 4. Voorstel tot wijziging van het reglement (zie Reglement VWN en volg de link voor de aangepaste versie, zie voorts de overlegpagina voor de toelichting)
 5. Beleid tot heden van oprichtingsbestuur, beantwoording van vragen
 6. Verkiezing bestuur (het te kiezen bestuur zal tot de eerste ALV in 2007 zitting hebben; er worden geen bestuursleden in functie gekozen, de functieverdeling is een zaak die het bestuur zelf beslist)
  1. Samenstelling commissie die stemming controleert
 7. Pauze
 8. Bestuursoverdracht
 9. Presentatie / Discussie over toekomstplannen van de vereniging (conceptueel over de lange termijn, meer concreet voor de rest van dit jaar)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Ingekomen stukken

Afwezige leden die machtiging hebben afgegeven:
Londenp: machtiging aan Galwaygirl, IIVQ: machtiging aan Effeietsanders, Siebrand: machtiging aan Oscar.

Notulen 21 mei 2006

De notulen van de open bestuursvergadering van 21 mei 2006 worden door de aanwezigen goedgekeurd.

Voorstel tot wijziging reglement

Voorstel: [1]. Unaniem aangenomen, reglement beveiligd.

Beleid tot heden van oprichtingsbestuur

Oscar legt uit: Het oprichtingsbestuur bestond uit vijf vrijwilligers, en het beleid was gericht op het oprichten van een rechtspersoon. Bij 15 leden zouden we starten. Dat is nu zo ver en een nieuw bestuur moet worden gekozen.

Vragen

Hoe het zit met de artikel-24-status? (GerardM)
Ronald antwoord dat er op dat vlak nog niets is gebeurd. De notaris waar de oprichting is gedaan, heeft garantie gegeven dat de statuten "art.24-proof" zijn. Mocht de belastingdienst iets niet in orde vinden, dan worden de statuten gratis aangepast.
Wat is de relatie tussen Stichting Wikimedia Nederland en Vereniging Wikimedia Nederland? (Quistnix)
Oscar antwoord dat de stichting nu niets doet. De stichting zou vanuit de vereniging ontstaan, maar is eerder opgericht op advies van de notaris, mede vanwege kostenbesparing (korting bij twee rechtspersonen). Bovendien zou het ongebruikelijk zijn om een vereniging een stichting op te laten richten. De stichting gaat niet op eigen houtje iets doen. Quistnix zou graag de relatie geformaliseerd zien, om te voorkomen dat de vereniging en de stichting twee verschillende kanten opgaan. Ellywa stelt voor een commissie in te stellen om dit te onderzoeken. Oscar antwoordt dat dit beter door een gekozen bestuur kan worden behandeld. Zie hieronder.

Verkiezing bestuur

Stembriefjes worden uitgedeeld met alle namen van kandidaten erop. Iedere stemgerechtigde mag maximaal vijf namen aankruisen. Een briefje met meer dan 5 kruisjes is ongeldig. De vijf kandidaten met de meeste stemmen zullen het nieuwe bestuur vormen.

Een kiescommissie wordt voorgesteld door Oscar: Dolph Kohnstamm, Galwaygirl en Quistnix. Iedereen is het hiermee eens.

Naar aanleiding van de uitslag van de verkiezing adviseert de kiescommissie een bestuur van 6 leden te benoemen. Dit voorstel wordt door Oscar aan de vergadering voorgelegd en met algemene stemmen min een aangenomen.

Daarmee zijn de volgende leden in het bestuur verkozen:

 • Dolledre
 • Effietsanders
 • Ellywa
 • Galwaygirl
 • Oscar
 • RonaldB

Bestuursoverdracht

Het oprichtingsbestuur stapt op en het nieuwe neemt zitting. Letterlijk.

Plannen voor de toekomst

 • Effeietsanders vertelt over de WCN 2006. Dolph Kohnstamm merkt op dat de Wikimedia Conferentie Nederland een goede plek zou kunnen bieden voor bespreking van de kwalitatieve verbetering van de projecten, om de soms negatieve stemming onder universitair docenten en anderen weg te nemen. Hij zegt dit met de Wikipedia Academy, die net in Göttingen is gehouden, in het achterhoofd.
 • Quistnix meent dat de vereniging de verschillende projecten (Wikibooks, Wiktionary, etc.) bij elkaar zou moeten brengen.
 • Wat volgt is een algemene discussie over de richting van de projecten.
 • Quistnix pleit voor een betere en actievere communicatie met de projecten, omdat het daar de afgelopen maanden aan geschort heeft.

Commissie voor relatie Vereniging-Stichting

Doel van de commissie: Onderzoeken hoe de relatie Vereniging-Stichting zou kunnen werken.

De leden zijn Brabo, Quistnix, RonaldB.

Half september zal de commissie een advies uitbrengen.

Het bovenstaande wordt met meerderheid van stemmen aangenomen.

Sluiting

De vergadering wordt na een vrij stille rondvraag gesloten.