Notulen20150418

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.
(Deze notulen zijn vastgesteld door de ALV van 26 september 2015)

Notulen 21e Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland, 18 april 2015, De Kargadoor, Utrecht.

Opening

Frans Grijzenhout opent de vergadering om 13:33

Aanwezige leden: Marlon Thé, Lodewijk, Paul Becherer (verlaat de vergadering eerder, machtigt Lodewijk), Vera de Kok, Bas van Pelt, Jan Anton Brouwer, Ciell, Romaine, Frans Grijzenhout (voorzitter), André Engels (notulist), Aad van Leeuwen, Ad Huikeshoven, Johannes Jonckers Nieboer, Marike van Roon, Harriet de Man, Hay Kranen, Bas Nieuwenhuis, Hans Muller, Frank Hendriks, Ziko van Dijk, Dick Bos, Jane Darnell (verlaat), Finne Boonen (verlaat)

Afwezig met machtiging: Lotte Belice (aan Hay Kranen), Justus de Bruijn (aan Frans Grijzenhout), Maarten Dammers (aan Jane Darnell), Siebrand Mazeland (aan Maarten Dammers; door diens afwezigheid niet effectief)

Afwezig met kennisgeving, zonder machtiging: Ronn Boef, Michelle van Lanschot, Trilce Navarrete

Aanwezige niet-leden: Sandra Rientjes, Jolanda Adelaar, Maaike Napolitano (verlaat de vergadering eerder)

Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

De notulen van de vergadering van 20 september worden ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen.

Lezing Maaike Napolitano

Maaike Napolitano geeft een presentatie over Delpher. De slides van deze presentatie zijn hier na te zien.

Verkiezing nieuwe bestuur

De verkiezingscommissie zal bestaan uit Vera de Kok en Hay Kranen.

Er zijn 9 kandidaten voor 7 plaatsen: Jan Anton Brouwer, Justus de Bruijn, André Engels, Frans Grijzenhout, Ad Huikeshoven, Harriet de Man, Bart Nieuwenhuis, Marike van Roon en Marlon Thé. De kandidaten, in het bijzonder de nieuwe kandidaten, stellen zich voor. Hierna wordt er een aantal vragen aan hen gesteld en door hen beantwoord. De werkgroep natuur brengt haar bezwaren naar voren tegen een van de herkiesbare bestuursleden, namelijk Marlon.

Na de pauze wordt om 15:35 de vergadering hervat. De verkiezingscommissie maakt de uitslag bekend:

Jan Anton Brouwer: 23 stemmen voor, 0 tegen
Justus de Bruijn: 17 voor, 2 tegen
André Engels: 13 voor, 4 tegen
Frans Grijzenhout: 22 voor, 1 tegen
Ad Huikeshoven: 19 voor, 3 tegen
Harriet de Man: 22 voor, 0 tegen
Bart Nieuwenhuis: 18 voor, 1 tegen
Marike van Roon: 22 voor, 2 tegen
Marlon Thé: 2 voor, 18 tegen

Marlon valt af omdat hij meer tegen- dan voorstemmen heeft. Van de overigen valt André af met het laagste aantal voorstemmen, en zijn dus Jan Anton, Harriet, Frans, Marike, Ad, Bart en Justus verkozen om de komende 2 jaar het bestuur te vormen.

Frans bedankt de vertrekkende bestuursleden, naast André en Marlon ook Ronn, voor hun werk. Als bedankje en memento zullen zij een 'barnstar' krijgen.

Jaarverslag

Jan Anton presenteert het jaarverslag over 2014. In de hierop volgende discussie worden twee wijzigingen goedgekeurd:

 • Pag. 15: Het theehuis is in 2014 niet mislukt door een gebrek aan vrijwilligers, maar door het ontbreken van een effectieve trekkende kracht.
 • Pag. 44: De WMF verbiedt het gebruik van ontvangen gelden voor het aanleggen van reserves die de 6 maanden uitgaven te boven gaan. (Op deze plek stond per abuis 3 maanden).

Verdere opmerkingen die zijn gedaan:

 • Hay: Gebruik de Erasmusprijs om meer donateurs binnen te halen.
 • Lodewijk vraagt hoe het met de CBF-aanvraag gesteld is. Hier wordt momenteel niets aan gedaan, en dit lijkt momenteel ook niet te kunnen.

Voorstel reserves

Het bestuur stelt voor de reserves van de vereniging, op 01-01-2015 nog 200.921 Euro groot, terug te brengen naar 125.000 Euro per 31-12-2016. Hiertoe vraagt zij toestemming van de ALV om in 2015 maximaal 50.000 Euro extra uit te geven, enkel aan activiteiten die al in het jaarplan staan. De rest van de daling wordt dan opgenomen in de begroting voor 2016.

 • Jane: Een mogelijke bestemming is de Wiki Loves Monuments Commons app, deze moet worden geüpdatet en de WMF heeft al aangegeven dit niet zelf te gaan doen
 • Johannes: Is het een idee om buiten de normale reserves om een calamiteitenfonds op te zetten?
 • Dick: Waarom komt dit niet in de begroting? Jan Anton antwoordt: Dit voorstel is een begrotingswijziging
 • Bas: Wellicht moeten we extra reserves aanhouden voor eventuele juridische kosten. Jan Anton: De vereniging heeft een rechtsbijstandsverzekering. André: In voorkomende gevallen kan ook de WMF bijspringen.
 • Lodewijk: Waarom zijn zowel 3 als 6 maanden operationele kosten genoemd, welk aantal is het nu? Jan Anton: 6 maanden is de grens waarboven de WMF geen toevoeging vanuit haar middelen toestaat, 3 maanden is het niveau waarnaar wij willen zakken
 • Lodewijk: Waarom geen specifiek voorstel voor de besteding van het geld? Jan Anton: Dat is intern in het bestuur nog niet besproken
 • Lodewijk: Kan er met de leden overlegd worden over het gebruik? Frans en Jan Anton zeggen dit toe
 • Hay: Hoe verhoudt dit zich tot andere organisaties. Sandra: 1/2 tot 1 jaar operationele kosten is normaal voor een NGO
 • Finne: Op basis waarvan is het bedrag van 50.000 Euro voor 2015 vastgesteld? Jan Anton: Willekeurig bedrag, mogelijk te hoog gegrepen
 • Lodewijk: Richt je op uitgaven met een meerjarige invloed, het moet 'geen consumptie maar investering' zijn

Stemming:

 • Jaarverslag (met wijzigingen): vastgesteld met 23 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
 • Decharge van het bestuur: 23 voor, 0 tegen, 0 onthoudingen
 • Voorstel reserves: 22 voor, 0 tegen, 1 onthouding

Voorstel wijziging huishoudelijk reglement

Het bestuur stelt voor artikel 1 van het Huishoudelijk Reglement te wijzigen, zodat leden geen adres meer hoeven op te geven, een contactmogelijkheid is voldoende, en een emailadres voldoet daartoe.

 • Romaine: Wat zijn de relevante wettelijke verplichtingen? Ad: Die zijn er niet
 • Jane, Ciell: Bepaalde personen zouden zich wellicht zo als lid aanmelden die dat nu niet doen
 • Bart: Voldoet email wel aan onze informatieverplichting? Kunnen we wel bewijzen dat de informatie verzonden is? Ad, Ciell: Het lid geeft de contactmogelijkheid aan, het is dan zijn/haar verantwoordelijkheid dat deze werkt
 • Bas: Ik wil de verzekering dat dit juridisch kan. Je krijgt zo meer mensen binnen, maar geldt dit wellicht ook voor ongewenste personen, sokpoppen en dergelijke
 • Lodewijk: Laat het bestuur een regeling vinden om te zorgen dat het om natuurlijke personen gaat, en geen sokpoppen of dergelijke
 • Lodewijk: De contactmogelijkheid moet wel een persoonlijke zijn, niet bijvoorbeeld posten op een gebruikerspagina op Wikipedia (die iedereen kan meelezen)
 • Hans: Laten we dit eerst juridisch uitzoeken, en over een half jaar alsnog in stemming brengen
 • Frans: Ongeacht of de stemming positief of negatief uitvalt, zal dit over een half jaar bij de volgende ALV opnieuw behandeld worden

Bart brengt een ordevoorstel: De stemming over dit voorstel wordt uitgesteld tot de volgende ALV. Bij stemming krijgt dit 14 stemmen voor, 6 tegen en 2 onthoudingen, en wordt dus aangenomen. In tussentijd dient het bestuur de belangrijkste bezwaarpunten te bekijken, dat wil zeggen:

 • Zijn er geen juridische bezwaren tegen dit voorstel?
 • Hoe kan voorkomen worden dat leden dit systeem misbruiken door fictieve personen als lid op te geven (en dan bijvoorbeeld zichzelf laten machtigen door hun sokpoppen)?
 • Moet er iets geregeld worden om niet-persoonlijke contactmogelijkheden uit te sluiten?

Wiki Loves Art

Lodewijk vertelt dat in 2009 Wiki Loves Art werd gehouden, een fotowedstrijd in musea. Musea maken lijsten van (onderbelichte) objecten die voor deze wedstrijd meedoen. In februari 2016 willen we dit herhalen. Momenteel zijn we op zoek naar externe fondsen, en naar vrijwilligers die willen helpen. Op de wikizaterdag van 9 mei wordt hiervoor een bijeenkomst gehouden.

Rondvraag

 • Hans: Graag meer aandacht voor ledenwerving.
 • Hay: Probeer een tastbaar resultaat te bereiken vanuit de Erasmusprijs, bijvoorbeeld een boek of film.
 • Hay: Een idee vanuit de Catalaanse Wikimedia: Vrijwilligers kunnen ideeën naar voren brengen, maar moeten die dan ook zelf (helpen) trekken.
 • Ad: In november is er weer een Wikipedia Conferentie Nederland. Er worden vrijwilligers gezocht voor de programmacommissie.
 • Ciell: Bedankt het bestuur.
 • Vera: Is er al iets gedaan op het punt van software-ontwikkeling? Hay: Er is nu professionele hosting, dat geeft mogelijkheden. Frans: Hier gaat een keer een Wikizaterdag aan besteed worden.
 • Jane: Kan de verenigingswiki Engels als default taal krijgen? Kan er ook een stukje ontwikkeling gedaan worden om photo-uploads naar Commons te kunnen regelen vanaf een mobiel telefoon? In eerst instantie denkt Jane aan een "WLM versie van de oude Commons app" maar het kan gewoon ook op Commons, maar doelgroep mobiel gebruikers (desktop's verplaatsen zich niet en hebben dus statische geo-coordinaten, maar kunnen ook bij die code terecht).

Sluiting

Om 17:12 sluit Frans de vergadering.