Notulen bestuursvergadering 14 september 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn per circulaire goedgekeurd.

Notulen bestuursvergadering 14 september 2023

Locatie Online
Tijdstip 19.30 - 20.45 uur
Aanwezig Jan-Bart de Vreede (JBV - voorzitter), Michel Wesseling (MW), Bart Nieuwenhuis (BN), Lizzy Jongma (LJ), Marike van Roon (MR),  Migiza Victoriashoop (MV)

Sandra Rientjes (SR)

Afwezig met kennisgeving Heleen Ririassa (HR)

Opening

Opening

Mededelingen

 • Wordt geen gebruik van gemaakt

Concept-verslag bestuursvergadering d.d. 17 augustus  2023

 • Er zijn geen opmerkingen n.a.v. het verslag.

Actielijst d.d. 17 augustus 2023

Afgehandeld:

 • 180 - leden informeren over verlenging looptijd Meerjarenstrategie
 • 181 - verwerken commentaar concept jaarplan
 • 182 - benaderen kandidaten commissie BVR zaken

Doorlopen:

 • Agenda en verdeling bijeenkomsten

Organisatie en Financiën  

Jaarplan en begroting 2024

Jaarplan.

De opmerkingen die het bestuur tijdens de vorige vergadering heeft gemaakt zijn verwerkt. Er is vanuit de gemeenschap geen commentaar gekomen op het tweede concept. Het bestuur is akkoord om het jaarplan in deze vorm voor te leggen aan de leden. Wel zullen in de versie op de Verenigingswiki de bijlages aparte wikipagina’s worden, om te benadrukken dat deze niet door de ALV hoeven te worden vastgesteld

Begroting.

 • BN geeft een toelichting op de begroting. Er is een forse groei in de begroting die vooral te maken heeft met de wens om de personele bezetting uit te breiden met 1 fte. Deze groei is vooral nodig om wezenlijke stappen te kunnen zetten in de Cariben en Suriname. Dit betekent dat ook de financieringsaanvraag bij WMF 16% hoger zal zijn dan vorig jaar. De hogere aanvraag is ambitieus, aangezien er voor heel NW Europa slechts een groei van 6%  is in beschikbare WMF subsidies.
 • Het bestuur kiest ervoor om de gewenste groei in de begroting te handhaven, om aan te geven wat er in de visie van WMNL nodig is om vanuit Nederland een bijdrage te leveren aan wereldwijde ambities voor 2030.  SR zal in de financieringsaanvraag duidelijk maken wat onze overwegingen zijn.
 • In de begroting zal worden duidelijk gemaakt dat 2024 eindigt met een (voorzien) negatief resultaat, dat zal worden aangevuld uit de reserve.

Voorbereiding ALV 29 09 23

 • Agenda ALV Er zijn geen opmerkingen over de agenda.

Activiteiten en Community

 • Geen punten

Rondvraag en sluiting

 • SR meldt dat ons lid mw. E. Keller is overleden.
 • De geplande bestuursvergadering van 21/9 gaat niet door
 • Het kerstdiner voor bestuur en kantoor op 14/12 gaat niet door omdat er op 16/12 een vrijwilligersbijeenkomst is met buffet. De optie blijft open om op 14/12 te  vergaderen, indien nodig.