Notulen bestuursvergadering 20 april 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

Deze notulen zijn per circulaire goedgekeurd.

Notulen bestuursvergadering 20 april 2023

Locatie Online via Google-Meet
Tijdstip 19.30 - 21.00 uur
Aanwezig Jan-Bart de Vreede (JdV),  Michel Wesseling (MW), Bart Nieuwenhuis (BN), Lizzy Jongma (LJ), Marike van Roon (MvR), Heleen Ririassa (HR), Migiza Victoriashoop (MV), Sandra Rientjes (SR)

Opening

Opening

 • De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom.

Mededelingen

 • Er zijn geen mededelingen.

Concept-verslag bestuursvergadering d.d. 16 maart 2023

 • De notulen worden goedgekeurd en kunnen op de Verenigingswiki worden geplaatst.

Actielijst d.d. 16 maart 2013

 • De actielijst wordt de volgende vergadering afgehandeld.

Organisatie en financiën

Voorbespreken ALV 22 april

 • Zie verenigingswiki voor agenda en link naar alle stukken In het bijzonder aandacht voor twee punten die in de vorige bestuursvergadering niet aan de orde zijn gekomen:
  • punt 6: Activiteitenverslag
  • punt 8: BVR: instellen commissie BVR zaken en benoemen vertrouwenspersoon.

Jaarrekening

 • Bestuur moet nu formeel de gecontroleerde jaarrekening vaststellen. Bart presenteert kort de cijfers. Bestuur vindt het helder.

Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

 • Bart biedt aan portefeuillehouder BVR in het bestuur te worden.
 • Er is een oproep gedaan voor kandidaten voor de  ALV commissie BVR. Dat heeft te weinig respons opgeleverd (slechts één). Mogelijk moeten we het besluit uitstellen.
 • HR en BN geven aan dat ze vinden dat bestuur niet te veel moet sturen op kandidatuur van mensen. Bij één kandidaat laten we de stemming niet doorgaan. Tijdens de vergadering zal het bestuur het belang van de commissie en van het  BVR nog eens benadrukken. Ook zullen we aan de orde stellen of de ‘vermenging van functies’ (b.v. moderator op Wikipedia én lid van de commissie) echt een groot probleem is.

Activiteiten en community

Update over lopende zaken en ontwikkelingen

 • Bij WMF verdwijnt 5% van het personeel i.v.m. tegenvallende resultaten fondsenwerving.
 • De Movement Charter Drafting Committee (MCDC) heeft voortgang gerapporteerd: vooral op proces, niet op inhoud. De MCDC vergadert binnenkort in Nederland. Dat biedt een kans om in gesprek te gaan.

Rondvraag en sluiting

 • Michel: zouden we het ook niet hebben over de bestuursdag? Naar de volgende keer.
 • 15 juni vergaderen we op kantoor. Bekeken wordt of we de vergadering van 6 juli kunnen schrappen. Michel/JB maken voorstel.
 • HR: deelt mee dat ze besloten heeft om zich niet herkiesbaar te stellen.
 • MW stelt voor om bestuurswisselingen alleen maar in de najaars ALV te laten plaatsvinden
 • MV, LJ, HR zullen niet aanwezig zijn op de ALV.

Met dank aan alle aanwezigen, sluit de voorzitter de vergadering om 21.00 uur.