Notulen bestuursvergadering 26 november 2020

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

De notulen zijn per circulair goedgekeurd.

Notulen bestuursvergadering 26 november 2020

Locatie Via Google Meet
Tijdstip 19.30 - 21.00 ur
Aanwezig Jan-Bart de Vreede (JBV), Bart Nieuwenhuis (BN), Justus de Bruijn (JdB), Lizzy Jongma (LJ), Michel Wesseling (MW), Lotte Baltussen (LB), Sandra Rientjes (SR),

Hanno Lans (HL) (sluit aan bij punt 3.1)

Kirsten Jansen (KJ) (verslaglegging)

Opening

Opening

 • De voorzitter opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
 • De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen

 • Er zijn geen mededelingen

Concept-verslag bestuursvergadering d.d. 22 oktober 2020

Het verslag is hierbij goedgekeurd

Actielijst

 • 92 - Dit loopt en de vraag zal tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst worden voorgelegd aan de aanwezigen.
 • 111 - dit loopt nog.
 • 128 - dit loopt nog.
 • 129 - dit punt laten staan.
 • 135 - wordt aan gewerkt.
 • 136 - is afgerond. Kan van de lijst af.
 • 137 - afgerond. Kan van de lijst af.

Organisatie en financiën

Reactie Vereniging op Wikimedia Strategy Recommendations

Zie: https://nl.wikimedia.org/wiki/Movement_Strategy

 • Samenvatting reacties vanuit de community op de Enquête ‘Prioritering’ Afgelopen weekend zijn er twee global strategy conversaties georganiseerd. Voor de 149 initiatieven die zijn ontwikkeld zijn de volgende prioriteiten ingesteld: leadership development, global council, code of conduct. Over een week zijn er weer 2 sessies en die de prioriteiten worden dan uitgewerkt. De eerste Nederlandse sessie is voorgezeten door JBV en MW. Er waren 12 deelnemers aanwezig. Aan deze sessie werd ook de enquête gekoppeld. De prioriteiten zijn ingediend bij de WMF. Door de meeste organisaties zijn dezelfde prioriteiten gesteld.
 • Verslag europese sessie rondom strategy De Europese sessie samen met WMDE en WMAT was interessant. WMDE heeft veel input geleverd. Er is meer op de initiatieven ingegaan. Er waren twee interessante items: hoe kunnen we regionaal samenwerken en de dienstverlening verdelen. Dit kan bereikt worden door een goed samenwerkingsverband. Bepaalde zaken niet alleen regionaal maar ook op Europees verband verdelen. De grotere organisaties kunnen bijv. voor de kleinere organisaties bepaalde zaken uitzoeken. Op Europees niveau wordt in januari en regionaal in december weer een sessie georganiseerd.
 • Strategic Wikipedia Affiliates Network (SWAN) Verslag zoomsessie 31-10-20 Deze groep bestaat sinds een paar maanden. Zij wisselen informatie uit, discussiëren daarover, etc. Deze discussies worden zeker opgemerkt want er wordt nu al verwezen naar SWAN door Katherine Maher. De statutenwijzigingen van de WMF werd bekeken, en de global council: zij willen pro-actief meedenken aan het proces hoe dit mogelijk zou moeten verlopen. Het zal een vergadering van 2 uur zijn waarin de ontwikkelingen op het gebied van branding en ook de bylaws zullen worden besproken. Vanuit bestuur is er veel waardering voor de tijd en het werk dat verzet wordt door JBV en SR.
 • LB: zou graag meer betrokken willen zijn maar heeft op dit moment niet de volledige kennis om mee te kunnen denken, maar is bereid om te helpen waar nodig.

Voortgang fondsenwerving

Er zijn twee aanvragen goedgekeurd: door GO fonds en NDE. Jaarplansubsidie en mediakunst op Wikipedia (LIMA) staan nog uit. Mediakunst is voor een deel goedgekeurd door het Mondriaanfonds en het andere deel ligt nu bij PICA. Voor 2021 is € 419.000 aan inkomsten gegarandeerd.

LB: wil graag nog wat meer weten over de donateursstrategie en zal hierin door MW geïnformeerd worden.  Opdracht is gegeven aan WWAV om fase 1 (van pilot) vorm te geven. Maandag 7 december is er hierover een afspraak gepland. Het is nu afwachten wat er uit de pilot komt en van daaruit kan een opzet gemaakt worden voor de fondsenwerving.

Activiteiten en community

Update over lopende zaken en ontwikkelingen

We zijn onderbezet. Het blijft voor nu behelpen.  Het Kerstdiner kan vanwege corona niet doorgaan.  

 • Europese Richtlijn Digital Services
 • Samenvatting CDSM-richtlijn en gevolgen op vrijgeven collecties erfgoedinstellingen HL heeft het initiatief genomen om uit te leggen wat de consequenties zijn voor het europese model.  Het gaat om de mogelijkheden die in de nieuwe constructie ontstaan waarin erfgoedinstellingen minder moeite doen om materiaal open beschikbaar te stellen.
 • Notitie Hanno Lans HL geeft toelichting op deze notitie. Er worden 4 standpunten ingenomen:
  • Archieven roepen we op zoveel mogelijk de categorieën te beperken van niet commerciële werken waarop een beheersorganisatie representatief is. Deze categorieën worden vastgesteld in een commissie.
  • Als stakeholder willen wij deelnemen aan de werkgroep om dit vast te stellen, bij voorkeur samen optrekkend met vertegenwoordigers vanuit de archiefsector en andere stakeholders zoals KVAN/BRAIN en Open Nederland.
  • Erfgoedinstellingen dienen zo spaarzaam mogelijk in te zetten op de verruimde licentie en in plaats daarvan zich te richten op het voor hergebruik beschikbaar stellen van beeldmateriaal en data van een zo groot mogelijk deel van de collectie door publiek-domeinverklaringen en creative commons-licenties.
  • Bied alle gegevens van vervaardigers en rechthebbenden als linked open data aan om uitwisseling van auteursrechtelijke informatie te bevorderen en werk gezamenlijk via Wikidata aan het toevoegen van de biografische gegevens en auteursrechtelijke informatie.

LB: het lijkt goed als WMNL zich uitspreekt of akkoord is om deze notitie naar buiten te brengen en proberen deel te nemen aan de stakeholdergesprekken van OCW. BN vraagt zich af waar de weerstand zit. Men kan verwijzen naar dit standpunt en kunnen dan op naar onze GLAM partners. Waarschijnlijk leeft dit nog niet bij de meeste GLAM partners.

Het bestuur geeft het vertrouwen en gaat akkoord en wil vooral naar buiten brengen dat zij voor het delen van vrije kennis en collecties, met de focus op erfgoedinstellingen.

Brainstormen evenement 16 januari 2021

 • Het wordt een online evenement. Ideeën die opkomen: evt. een digitaal cadeau, een virtuele rondleiding met een conservator die een kijkje achter de schermen biedt. Een cabaretier of wederom de Fotograaf des Vaderlands? De ideeën zullen meegenomen worden en gekeken zal worden naar de haalbaarheid hiervan.

Rondvraag en sluiting

JBV meldt dat er inmiddels 2 kandidaten een gesprek hebben gehad met SR. De tweede ronde zal met BN en JdB plaatsvinden.

De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en input en sluit de vergadering om 21.00 uur.

Actiepunten & besluitenlijst

# Deadline Wie Onderwerp Status
92 februari JBV Werkgroepen vragen leden te benaderen om deelname in 2020 te bevestigen 26-03-2020: op agenda ALV    26 sept plaatsen

16-04-20: nog niet aan toegekomen

11-06-20 nog niet aan toegekomen

20-08-20 Wordt besproken op de ALV

17-09-20: wegens volle agenda zal dit niet besproken worden op de ALV. Op een ander moment zal dit gevraagd worden.

26-11 loopt wordt gevraagd bij nieuwjaarsbijeenkomst

Gedaan

111 JBV/FG Fondsenwerving:

Stg Elise Mathilde

Afspraak is uitgesteld ivm corona. FG zal een mail sturen om een afspraak te plannen. 16/9 begin sept verzonden, nog geen antw

JB checkt met Frans - loopt

128 JBV/SR Een opzet te maken waarmee WMNL haar meerjarenplan kan laten aansluiten op hetgeen er nu ligt aan aanbevelingen vanuit de Foundation. 20-08-20: Loopt

26-11: loopt

129 JBV/KJ Opzetten teamdrive 20-08-20: nog niet aan toegekomen
135 MW Frans Grijzenhout Verbindingspenning nog in werking