Overleg:Over ons/Vriendelijke ruimtes

Uit Wikimedia
Laatste reactie: 3 jaar geleden door SRientjes
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief

Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes

Voor alle bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd geldt het Beleid Vriendelijke Ruimtes, dit is geënt op de Friendly Space Policy van de Wikimedia Foundation.

De laatste revisie van het BVR was in 2017. Sindsdien heeft de wereld niet stilgestaan. Online bijeenkomsten zijn belangrijker geworden, zeker het afgelopen jaar. Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving aan groepen die in de samenleving bloot staan aan uitsluiting of discriminatie, en individuen die door fysieke of mentale beperkingen tegen barrières aanlopen.

Ook heeft WMNL inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met het toepassen en handhaven van het BVR, en krijgen wij vanuit de gemeenschap suggesties om het beleid te verbeteren.

We willen daarom in samenspraak met de leden van WMNL en de bredere Wikimedia-gemeenschap het Beleid Vriendelijke Ruimtes actualiseren en verbeteren.

Update:

Zodra het bestuur van de WMF de Universal Code of Conduct heeft goedgekeurd gaan we beginnen met het herzien van het Beleid Vriendelijke Ruimtes. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 23 nov 2020 15:55 (CET)Reageren


We hebben een aantal concrete vragen:

1. Is het beleid zoals nu geformuleerd geschikt voor online bijeenkomsten, seminars en workshops? Zo nee, wat ontbreekt er/moet worden aangepast?

2. Het beleid richt zich nu op het toegankelijk maken van bijeenkomsten. Moeten ‘het bevorderen van een gevoel van veiligheid’ en ‘actief verwelkomen’ ook doelstellingen zijn van het BVR? Zo ja, welke consequenties heeft dat dan voor het beleid?

 • Ja. Het Bijdragercovenant richt zich op "Wij als leden, bijdragers en leiders beloven om deelname aan onze gemeenschap een intimidatievrije ervaring te maken voor iedereen, ongeacht leeftijd, lichaamsgrootte, zichtbare of onzichtbare handicap, etniciteit, geslachtskenmerken, genderidentiteit en expressie, ervaringsniveau, opleiding, sociaaleconomische status, nationaliteit, persoonlijke verschijning, ras, religie of seksuele identiteit en oriëntatie. We beloven te handelen en te communiceren op manieren die bijdragen aan een open, gastvrije, diverse, inclusieve en gezonde gemeenschap." Ad Huikeshoven (overleg) 19 aug 2020 10:49 (CEST)Reageren

3. Het beleid richt zich nu expliciet op het tegengaan van discriminatie en belediging, seksueel getint gedrag en ongepaste fysieke aandacht. Zou ook gedrag dat op een storende manier in strijd is met algemeen geaccepteerde omgangsvormen moeten worden benoemd?

4. Het beleid kent momenteel als sanctie alleen dat een persoon gevraagd kan worden een bijeenkomst te verlaten. Is dit afdoende of moet dit worden uitgebreid?

5. Conflicten tussen Wikimedianen in de projecten kunnen impact hebben bij Wikimedia-evenementen. Hoe moet WMNL/het BVR daarmee omgaan?

Bijvoorbeeld:

 • mogen personen die op een Wikimedia-project voor langere tijd geblokkeerd zijn (b.v. voor privacyschending, persoonlijke aanvallen of projectverstorend gedrag) nog deelnemen aan WMNL evenementen?
 • moet WMNL rekening houden met sancties opgelegd door de ArbCom?
 • kunnen deelnemers aan WMNL-evenementen de organisatie van te voren vragen om andere deelnemers, die zij online als hinderlijk of intimiderend ervaren, preventief te waarschuwen?
 • moet WMNL bij het opleggen van sancties in het kader van overtredingen van het BVR rekening houden met de eventuele voorgeschiedenis van een incident online in de projecten (zowel als verzachtende als verzwarende omstandigheid)?
 • Momenteel is er on-wiki een onderscheid tussen lokale verbanning (specifieke wiki) en globale verbanning (alle wikis). Los daarvan vind ik het ok als voor WMNL evenementen rekening wordt gehouden met lange blokkades onwiki, uitspraken van ArbCom. Voor de derde bullet, wanneer een publieke waarschuwing aan een 'harasser' is gegeven, dan kan die waarschuwing bij WMNL evenement vooraf herhaald worden, met respect voor de privacy van degene die last hadden van de harassment. Voor het vierde bullet is het Bijdragercovenant helder. Voor een tijdelijke verbanning dient sprake te zijn van een bijvoorbeeld aanhoudend onaangepast gedrag. Voor een permanente verbanning een aantoonbaar patroon van schending van de gemeenschapsnormen. Ad Huikeshoven (overleg) 19 aug 2020 10:49 (CEST)Reageren
 • Verschilt per geval. Er zijn gebruikers langdurig geblokkeerd op de Nederlandstalige Wikipedia die ik fijne collega's vind op andere projecten. Sterker nog, ik zou ze zelfs graag een in het echt willen ontmoeten. En het kan soms ook juist de lucht klaren. Ik ben daarom wel altijd een voorstander dan een openbare lijst met inschrijvingen (vrijwillig uiteraard), zodat iedereen zelf de keus kan maken of ze wel of niet willen komen. Ze kunnen zien welke collega's ook aanwezig zullen zijn. Ciell (overleg) 27 aug 2020 19:39 (CEST)Reageren

6. WMNL denkt erover om in de toekomst voor elke bijeenkomst een persoon aan te wijzen die verantwoordelijk is voor het BVR, en die fungeert als aanspreekpunt voor de deelnemers. Is dat een goed idee? Moet dat een medewerker/bestuurslid zijn, of kunnen ook vrijwilligers/leden hiervoor in aanmerking komen?

 • Ja, dat is een goed idee. De BVR is nu passief geformuleerd. Nu weet iemand die lastig gevallen is niet bij wie of waar hij of zij een klacht in moet dienen. Het meta:Contributor_Covenant/nl Bijdragercovenant heeft daarvoor een in te vullen vak [VOEG CONTACTMETHODE IN]. Organisaties die het Contributor Covenant gebruiken vullen daar meestal een e-mailadres in. Dat e-mailadres wordt gelezen door daartoe aangewezen vertrouwenspersonen, die daarvoor een geheimhoudingsverklaring hebben getekend. Ad Huikeshoven (overleg) 19 aug 2020 10:49 (CEST)Reageren
 • Grappig, ik dacht dat ik als organisatie hier altijd al verantwoordelijk voor was. Ik wist wie er kwamen, en kende ik iemand niet dan stelde ik me voor, want ik representeer op een Wikizaterdag bv WMNL, ook als er geen bestuursleden of medewerkers van WMNL bij zijn. Ciell (overleg) 27 aug 2020 19:41 (CEST)Reageren

7. WMNL denkt erover om een functie ‘vertrouwenspersoon’ in te voeren. Deze persoon is een permanent aanspreekpunt voor leden, deelnemers aan evenementen, vrijwilligers voor zaken die betrekking hebben met veiligheid, gedrag en omgangsvormen. Is dat een goed idee?

 • Ja, zie antwoord bij punt 6. Ad Huikeshoven (overleg) 19 aug 2020 10:49 (CEST)Reageren
 • Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien? Die is dan bij alle Zoom-sessies aanwezig, hangt altijd in het IRC-kanaal, beheert de verenigingswiki, en is op kantoor bij Wikizaterdag? Of moet je hij/haar/hun mailen dat er een incident was, waar ze inhoudelijk niet op in kunnen gaan, maar alleen emotionele ondersteuning bij kunnen bieden? Is dit dan niet dezelfde persoon die verantwoordelijk is voor het naleven van de BVR tijdens de activiteit? Ciell (overleg) 27 aug 2020 19:43 (CEST)Reageren

Daarnaast stellen we alle suggesties voor verbetering van het Beleid Vriendelijke Ruimtes op prijs!

 • Misschien is het aardig Sandra Rientjes als je je rol als "vrijwilliger" in meta:Universal_Code_of_Conduct/Drafting_committee hier toelicht, melding maakt van de vorderingen van de besprekingen in het Drafting committee, de reikwijdte benoemt van de voorziene Universele Gedragscode, en de relatie tussen dit BVR overleg en je rol in de Drafting committee. Ad Huikeshoven (overleg) 19 aug 2020 10:55 (CEST)Reageren
  • Om met het laatste punt te beginnen: er is geen directe relatie tussen de discussie over het BVR en mijn rol in de Drafting Committee. Het BVR richt zich met name op gedrag tijdens bijeenkomsten georganiseerd door WMNL. De Universal Code of Conduct is vooral bedoeld om een richtlijn te ontwikkelen voor de online Wikimedia-projecten wereldwijd. Voor het overige: we zijn gestart met ons in te lezen in de informatie die beschikbaar is over werksfeer en omgangsvormen op de Wikimedia-projecten en de verwachtingen die er zijn over de Universal Code of Conduct. We hebben een aantal voorbeelden van Codes of Conduct bekeken en geanalyseerd wat we goede en minder goede elementen vinden. We hebben een 'structuur op hoofdstukken' gemaakt voor de Universal Code of Conduct en zijn die nu aan het vullen met eerste ruwe tekst. Uitgangspunten: helder, handhaafbaar, zo kort als maar kan, en toepasbaar in verschillende culturele settings. Zolang we in het Committee nog niet met z'n allen vinden dat ons werk geschikt is om te delen met een breder publiek, vind ik het niet gepast om hier meer te vertellen. Plan is dat er eind deze maand een eerste versie met de gemeenschappen gedeeld kan worden. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 19 aug 2020 18:03 (CEST)Reageren

Documentatie

Overzicht Friendly Space Policies op Meta: https://meta.wikimedia.org/wiki/Friendly_space_policies
Regels voor online events van WMAT https://meta.wikimedia.org/wiki/User:Raimund_Liebert_(WMAT)/Safe_space_policy_for_video_conferences

Reacties

 • Is het beleid zoals nu geformuleerd geschikt voor online bijeenkomsten, seminars en workshops? Zo nee, wat ontbreekt er/moet worden aangepast?

Ik zou zeggen, nee. Opnemen zonder toestemming of het maken van printscreens zonder toestemming (of melding ervan maken) zou m.i. opgenomen in moeten worden in het beleid. Wel specifiek voor online bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten van mijn uni waar ik aan deelgenomen heb de afgelopen maanden was het altijd een goede gewoonte om van te voren aan te geven wanneer en wat er opgenomen zou worden. Werkt heel prettig. Natuur12 (overleg) 15 aug 2020 23:58 (CEST)Reageren


 • “Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving aan groepen die in de samenleving bloot staan aan uitsluiting of discriminatie, en individuen die door fysieke of mentale beperkingen tegen barrières aanlopen.”
Komen er van deze groepen en individuen klachten over WMNL-bijeenkomsten? Zo ja, hoe vaak gebeurt dat precies?
Mensen met mentale beperkingen kunnen zich soms onaangepast gedragen. Hoe verhoudt zich een verwelkomende houding jegens hen tot eventuele maatregelen tegen “gedrag dat op een storende manier in strijd is met algemeen geaccepteerde omgangsvormen“ (zie vraag 3)?


 • “Het beleid richt zich nu expliciet op het tegengaan van discriminatie en belediging, seksueel getint gedrag en ongepaste fysieke aandacht.”
Eigenlijk dezelfde vraag: hoe vaak komt dat voor tijdens WMNL-bijeenkomsten?


 • “kunnen deelnemers aan WMNL-evenementen de organisatie van te voren vragen om andere deelnemers, die zij online als hinderlijk of intimiderend ervaren, preventief te waarschuwen?“
Kan aan de formulering liggen, maar een vraag om verduidelijking kan nooit kwaad: In welk opzicht zouden die deelnemers er baat bij hebben dat degenen die zij online als hinderlijk of intimiderend ervaren van tevoren worden gewaarschuwd?

Marrakech (overleg) 16 aug 2020 18:58 (CEST)Reageren


Vooraf, volgens mij is het handiger om steeds bij een specifiek punt te reageren want zo gaat het al snel door elkaar lopen.

 • Verder in het algemeen: er staat dat WMNL probeert een veilige omgeving te bieden aan groepen die in de samenleving bloot staan aan uitsluiting of discriminatie, en individuen die door fysieke of mentale beperkingen tegen barrières aanlopen. Is de BVR/FSP niet bedoeld voor iedereen die een bijeenkomst bijwoont die (mede) wordt georganiseerd door WMNL? Dus ook voor mensen die niet in de samenleving bloot staan aan uitsluiting of discriminatie, en individuen die door fysieke of mentale beperkingen tegen barrières aanlopen. ? In de huidige BVR staat immers De Vereniging Wikimedia Nederland stelt zich ten doel om al haar evenementen toegankelijk te maken voor iedereen, onafhankelijk van hun geslacht, seksuele voorkeur, handicap, uiterlijk, ras, etniciteit, politieke voorkeur en of religie. (vetgedrukt door mij). Is het de bedoeling om in de nieuwe BVR deze doelgroep te verengen? Ecritures (overleg) 16 aug 2020 23:14 (CEST)Reageren


Vergelijk trouwens ook We do not tolerate any form of harassment of conference participants uit de Engelse versie tegenover het smaller aandoende Wij tolereren niet dat iemand wordt lastiggevallen op basis van geslacht, seksuele voorkeur, lichamelijke of geestelijke beperkingen, uiterlijk, ras, etniciteit, politieke voorkeur of religie. Kan dat in de Nederlandse versie niet beter ook algemener geformuleerd worden, met daarna immers de definitie van lastigvallen? Encycloon (overleg) 16 aug 2020 23:40 (CEST)Reageren


 • En nog een algemene vraag: bij punt 7 staat Deze persoon is een permanent aanspreekpunt voor leden, deelnemers aan evenementen, vrijwilligers voor zaken die betrekking hebben met veiligheid, gedrag en omgangsvormen. Deze vertrouwenspersoon is dus nadrukkelijk niet bedoeld voor zaken die te maken hebben met 'veiligheid, gedrag en omgangsvormen' voor de gemeenschap op de wikiplatformen (wikipedia, wikidata, commons etc) noch voor werknemers van Wikimedia Nederland? Ecritures (overleg) 16 aug 2020 23:17 (CEST)Reageren

mogen personen die op een Wikimedia-project voor langere tijd geblokkeerd zijn (b.v. voor privacyschending, persoonlijke aanvallen of projectverstorend gedrag) nog deelnemen aan WMNL evenementen?

Zelf zou ik zeggen: nee, en ik zou er ook zijn geweest aan willen toevoegen. Evenementen dienen een veilige omgeving te zijn. Als iemand je voor klootviool uitmaakt kan je jezelf daar ongetwijfeld overheen zetten. Alleen, langere tijd blokkeren gebeurt alleen bij gebruikers die zich op extreme wijze misdragen. Je kan niet verwachten dat iemand om de tafel gaat zitten met de persoon die hem of haar keihard gedoxed heeft, dood gewenst heeft of jarenlang heeft lopen zuigen en zeuren. De mensen die het slachtoffer zijn, die kunnen dan nooit veilig naar een evenement. Natuur12 (overleg) 17 aug 2020 10:34 (CEST)Reageren

Reactie Effeietsanders

(wel erg veel bullets, dus maar even een ander kopje gebruikt)
Ik heb nog eens kritisch naar het beleid gekeken door de lens van wat ik voorbij heb zien komen de afgelopen paar jaar, en dan valt me in algemene zin het volgende op:

 • Ik mis het tweezijdige aan het beleid: wat doet Wikimedia Nederland, afgezien van sancties opleggen, om een goed klimaat te bevorderen? Het voelt vooral als een document om iemand mee te slaan, en dat is een gemiste kans. Doet WMNL bijvoorbeeld ook iets om bijzonder goed gedrag te belonen? Is er een evaluatieproces?
 • Ik mis dat er voor deelnemers met een formele rol binnen de activiteit, een hogere verwachting geldt. Ik denk dan aan organisatoren, facilitators en presentatoren.
 • Een vriendelijke ruimte is meer dan alleen een ruimte waarin bepaalde excessen worden vermeden. Hoe ziet een daadwerkelijke vriendelijke ruimte eruit? Kunnen we die positief formuleren? Ik kan me voorstellen dat hier geen one-size-fits-all mogelijk is, en dat je tot differentiatie moet komen.
 • Ten slotte is dit beleid ook wat eenzijdig ten aanzien van afwegingen. Uiteraard vindt er altijd een afweging plaats tussen verschillende belangen - en soms is die afweging erg duidelijk.

Ik besef dat dit geen eenvoudige vragen zijn.

Maargoed, naar de reactie waarom gevraagd werd:

 • Het huidige beleid is net zo geschikt of ongeschikt voor online bijeenkomsten (uitbreiden kan altijd natuurlijk - de vraag is of je al het (on)gewenste gedrag moet opnemen). Echter, wat essentieel is, is dat de Vereniging helder afbakent waar de 'ruimte' begint, en waar deze eindigt. De wiki zou hier bijvoorbeeld niet onder vallen. Online zijn er veel meer randgevallen.
 • Gevoel van veiligheid snijdt aan twee kanten: het wordt vaak ook gebruikt om te beschrijven dat iemand alles moet kunnen zeggen wat ze wil. Maar het zou inderdaad mooi zijn als er een positieve formulering in zou kunnen komen. Er zijn zeker activiteiten waar dit een gepast doel zou zijn, maar ik kan me ook voorstellen dat dit teveel gevraagd is voor andere activiteiten.
 • Zo'n catch-all is makkelijker vanuit de organisator. Of het ook de deelnemer helpt om zich eraan te houden, weet ik niet. Ik zou hopen dat een common-sense catch-all niet nodig is in beleid, en dat je voor storend gedrag altijd mensen kunt vragen de activiteit te verlaten.
 • Online heb je ook de mogelijkheid om iemand direct uit de activiteit te zetten (wat nou vragen). Die zou ik toevoegen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om iemand langduriger te weren, maar daar komt proces wel echt om de hoek kijken (dan is het niet meer de organisator die de beslissing neemt). De 'passend' clausule biedt voldoende flexibiliteit.
 • Dit zijn valide vragen (on-wiki activiteit vs off-wiki activiteit), maar hoort m.i. niet thuis in dit beleid.
  • De eerste twee ('online sancties') zijn vragen of iemand uberhaupt aan een activiteit mag deelnemen. Dit beleid moet ervan uitgaan dat iemand mag deelnemen, en hoe die zich dan hoort te gedragen.
  • De derde (vragen tot non-grata te verklaren) is wel erg glad ijs. Waarom zou dit anders zijn dan omdat je de persoon kent uit een vorige baan of studie?
  • De vierde valt m.i. onder 'passend'.
 • Een verantwoordelijke aanwijzen kan logisch zijn wanneer het evenement groot genoeg is. Maar als je online activiteiten gaat opnemen, loop je het risico dat je het gaat overreguleren. Pas daarvoor op.
 • Lijkt me een uitstekend idee. Ik zou daarnaast ook een ombudspersoon aanraden, die juist een beoordeling van de afhandeling kan geven. Een vertrouwenspersoon moet vooral dat zijn, en geen oordelen gaan uitspreken.

Al met al denk ik dat een nieuw document de volgende structuur zou kunnen hebben: 0) wat is het doel, wat wil je bereiken, 1) waar/wanneer/op wie is het van toepassing, 2) wat moet/mag je doen, 3) wat zijn mogelijke sancties en 4) welk proces wordt daarbij gevolgd. Ten slotte 5) welke andere stappen onderneemt WMNL om tot een vriendelijke ruimte te komen.

Fijn dat hier zo grondig naar wordt gekeken. Met alle opmerkingen loop je wel het risico dat het een uitermate complex document wordt - dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Je moet het binnen een minuut kunnen snappen, anders schiet het zijn doel voorbij. Effeietsanders 18 aug 2020 18:21 (CEST)Reageren

Reactie Theo Oppewal

Algemeen: De tekst komt over als te zijn geschreven vanuit angst voor onwelvallig gedrag. Daartegen optreden lijkt het antwoord te zijn. Wellicht kan dit geheel worden herschreven vanuit een andere invalshoek: het vooropstellen van een prettige omgang met elkaar. --Theo Oppewal (overleg) 21 aug 2020 10:42 (CEST)Reageren

Ad 2.: Het gaat niet louter een intimidatievrije ervaring, maar je wilt toch ook dat iedereen het als prettig dan wel constructief ervaart. Intimideren hoort daar dan niet bij - en hoeft dan ook als zodanig niet benoemd te worden, laat staan alle kenmerken waarop geïntimideerd kan worden (de lijst kan bovendien toch nooit sluitend zijn). Evenmin hoeft uit het bijdragerconvenant het “diverse, inclusieve en gezonde (gemeenschap)” niet te worden geciteerd aangezien dit al ondervangen wordt door voorafgaande termen ‘open’ en ’gastvrij’.--Theo Oppewal (overleg) 21 aug 2020 11:52 (CEST)Reageren

Ad 3: Het in het algemeen noemen van ontoelaatbaarheid van ongepast gedrag kan m.i. beter worden genoemd dan alle voorbeelden van kenmerken waarop gekwetst kan worden. Het invoeren van die algemene regel brengt dan met zich mee dat m.i. alle bijzondere wijzen van ongepast gedrag uit de tekst beter kunnen worden verwijderd - met meer begrip en meer eigen verantwoordelijkheid tot gevolg. --Theo Oppewal (overleg) 21 aug 2020 11:19 (CEST)Reageren

Ad 4 Alleen verzoeken om bijeenkomst te verlaten lijkt mij in extreme gevallen niet te volstaan. Dit kan worden ondervangen door te vermelden dat er passend zal worden opgetreden en dat in slechts uiterste gevallen de organisatie/initiator/voorzitter zal overgaan tot uitsluiting. (Dat dit niet meteen wordt ingezet wordt al ondervangen doordat iedereen - dus ook de organisator - zich inzet voor een open en gastvrije gemeenschap.--Theo Oppewal (overleg) 21 aug 2020 11:52 (CEST)Reageren

Ad 6. en 7.: Ook vrijwillige medewerkers - wellicht zelfs juist vrijwillige medwerkerkers - zouden m.i. in aanmerking moeten kunnen komen voor de functie van aanspreekpunt of vertrouwenspersoon. Ik zit daarbij te denken aan (aangewezen) mediators uit de arbitragecommissie. --Theo Oppewal (overleg) 21 aug 2020 11:59 (CEST)Reageren

Tot slot: Mocht echter onverhoopt besloten worden/zijn dat het handhavende/juridische aspect voorop moet staan en er daardoor behoefte is aan stringentere sluitende teksten, dan is het m.i. beter dit in de (tekst)opmaak te verwerken - met bijv. kleinere lettertype, met een 'lees verder', en/of een uitklapbaar deel. Dit om vooral de openheid te laten prevaleren en er blijk van te laten geven dat maatregelen er zijn om slechts uitzonderlijke uitwassen tegen te gaan. --Theo Oppewal (overleg) 22 aug 2020 13:39 (CEST)Reageren

Ervaringen

"Ook heeft WMNL inmiddels enkele jaren ervaring opgedaan met het toepassen en handhaven van het BVR,"
Kunnen we deze ervaringen ergens teruglezen? Ciell (overleg) 27 aug 2020 19:30 (CEST)Reageren

Sorry, zal je even een ping doen @SRientjes. Ciell (overleg) 28 aug 2020 10:00 (CEST)Reageren
Hallo @Ciell. Nee, we hebben geen verslag van onze ervaringen. Ik vind rapportage over handhaving BVR trouwens een heel goed punt. Het is zeker iets waar we op de een of andere manier verantwoording over zouden moeten afleggen - met in achtneming van privacy-aspecten, natuurlijk.
Onze ervaringen hebben eigenlijk rechtstreeks geleid tot een aantal van de vragen hierboven. Tot begin 2020 hebben wij bij WMNL-bijeenkomsten of evenementen geen overtredingen van het BVR geconstateerd en zijn er ook geen bij ons gemeld. Nu is het BVR op dit moment zo geformuleerd dat het eigenlijk alleen forse schendingen van algemeen geaccepteerd fatsoenlijk en respectvol gedrag benoemt. Wij hebben wel eens signalen gekregen - of zelf geconstateerd - dat een deelnemer zich 'irritant' of 'vreemd' gedroeg en door andere deelnemers als storend werd ervaren, zonder fysiek of verbaal grenzen te overschrijden. Daarover hebben we (bestuursleden en/of medewerkers) mensen ook wel aangesproken. Vandaar ook onze vraag: moet het BVR breder worden? Kanttekening daarbij is dat we weten dat ook voor sommige Wikimedianen 'overprikkeling' tijdens bijeenkomsten een factor kan zijn - hoe gaan we daar dan mee om?
Een andere leerervaring is dat conflicten online ook kunnen overslaan naar een Wikimedia-bijeenkomst. Een van de principes onder al het handelen van Wikimedia Nederland is dat wij ons principieel niet actief mengen in de interne gang van zaken op de Wikimedia-projecten. Wij zullen geen partij kiezen in een conflict tussen twee of meer bewerkers on wiki. Als dat conflict zich voortzet op een WMNL bijeenkomst en een van de betrokken doet een BVR-melding tegen de ander, dan worden we bijna gedwongen partij te kiezen. De voorgeschiedenis onwiki speelt daarbij hoogstwaarschijnlijk een rol als we tot een goede afweging willen komen. Wij willen voorkomen dat BVR (en dus indirect WMNL) in de toekomst mogelijk als wapen wordt ingezet in zich voortslepende vetes tussen Wikimedianen.
En tot slot: zeker bij grotere bijeenkomsten is BVR niet iets wat je er even bij doet. De persoon die aanspreekpunt is voor BVR-zaken en in de gaten houdt of alles nog wel goed gaat, kan niet tegelijk workshop-coördinator of discussieleider o.i.d. zijn. Dat hebben we een keer onderschat. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 10 sep 2020 15:39 (CEST)Reageren
Beste @Sandra Rientjes, volstaat het goed fatsoen dan niet? Je kunt m.i. toch niet de hele wereld vervatten in regeltjes? Wel noem je als belangrijk punt hoe een bijeenkomst ook voor een kwetsbare doelgroep prettig kunt laten verlopen. Hier aandacht aan schenken (positieve benadering), lijkt mij veel meer zinvol dan de focus op het handhavende (restrictieve benadering). Je zou kunnen denken aan sterke discussieleiders met wat empatisch vermogen/voelsprieten en, sociaal vaardig, vermogen tot grenzen stellen/tijdig halt te roepen, pauzes inlassen, veelvuldig samenvatten, oftewel gewoon goed professioneel leiderschap (wat niet gelijk is aan efficiency). Het uit elkaar houden van betrekkingsniveau en inhoudsniveau is bij uitstek wat wél bij één persoon hoort. Dat behoort tot de kwaliteiten van een goede voorzitter. Verder, onderlinge strijd voorkom je niet, en moet je ook niet willen voorkomen (ook niet omwille van de prikkelgevoelige medewerkers). Strijd mag er zijn, maar moet alleen niet hoeven te ontaarden, en binnen de perken te blijven. En die speelruimte wordt bepaald door iedere deelnemer - via de voorzitter die er het laatste woord over heeft. Intriganten blijven intriganten, waar die grens dan ook maar gelegd wordt zal deze opgezocht worden. Eenmaal onfatsoenlijk gedragen, volgende vergadering niet welkom. Hoef je m.i. niet een heel apparaat voor op te tuigen. Zo'n bolwerkvorming doet op de langere termijn meer kwaad dan goed. --Theo Oppewal (overleg) 10 sep 2020 23:41 (CEST)Reageren
Beste Theo Oppewal. Klopt - je moet niet alles in regels proberen te vatten. Maar het is niet zo dat een Wikimedia-bijeenkomst altijd een vergadering met een gespreksleider is. Meestal niet eigenlijk - vaak zijn het workshops/hackathons/werksessies/conferenties/borrels (of een mix van al die elementen) met ergens tussen de 5 en de 100 deelnemers, ook uit het buitenland, soms verspreid over verschillende ruimtes met verschillende dingen bezig, soms meerdere dagen achtereen. Dan moet iedereen wel weten wat de basis-afspraken zijn, en wie er verantwoordelijk is als er iets vervelends gebeurt. Verschillen van mening zijn niet erg en pittige discussies ook niet maar iedereen moet zich wel veilig en welkom kunnen blijven voelen. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 14 sep 2020 10:01 (CEST)Reageren

Terugkoppeling n.a.v. reacties

Hierboven lees ik dat 'Plan is dat er eind deze maand een eerste versie met de gemeenschappen gedeeld kan worden.' en vraag me af of deze terugkoppeling inmiddels hier ook te raadplegen is. --Theo Oppewal (overleg) 10 sep 2020 23:45 (CEST)Reageren

Regels gelden voor iedereen?

 1. Het geheel overziend mis ik een verklaring op wie dit beleid van toepassing is. Het lijkt alleen om deelnemers (die zich bijvoorbeeld moeten inschrijven) te gaan, maar in de praktijk zou het ook workshopleiders, WMNL-stafleden enzovoorts moeten betreffen: die zijn niet heilig en kunnen bijvoorbeeld in de verleiding komen een beetje te discrimineren. Dus ik stel voor dat expliciet vermeld wordt dat de regels voor alle (virtueel) aanwezigen moeten gelden.
 2. Bij aanmelding voor bijeenkomsten wordt nu aan deelnemers onderschrijving van het beleid gevraagd, maar wordt niets gezegd over de andere (virtueel) aanwezigen. Dat zou logischerwijs wel moeten. Hansmuller (overleg) 26 okt 2020 09:29 (CET)Reageren
Dat is een goede vraag, Hansmuller. Het huidige beleid geldt voor iedereen (deelnemer, WMNL medewerker of bestuurslid, spreker, facilitator...) en ook het nieuwe beleid zal voor iedereen gelden. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 26 okt 2020 11:08 (CET)Reageren
En ook mensen die online deelnemen wordt nu al gevraagd om te bevestigen dat ze het Beleid Vriendelijke Ruimte accepteren. Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 27 okt 2020 10:11 (CET)Reageren