Reglement VWN

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
English
.
Dit reglement is vervangen door de Statuten van de vereniging Wikimedia Nederland

Statuten en andere documenten


Archief exemplaar Reglement (zoals vastgesteld op de ALV van 18 juni 2006, en gewijzigd door de ALV op 23 september 2012).

Dit reglement is niet meer van kracht! Het is vervangen door de Statuten van Wikimedia Nederland zoals vastgesteld in 2013 en herzien in 2018, en door andere beleidsdocumenten.

Leden

Artikel 1
1. Een lid meldt zich schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging onder opgave van (gebruikers)naam en e-mailadres.
2. De vereniging eerbiedigt de privacy-verlangens van een lid.
3. Het bestuur zal de details van de aanmeldprocedure vaststellen en bekend maken.


Contributies

Artikel 2
1. Een lid dat conform de statuten Artikel 4, lid 2 is toegelaten is voor het jaar van aanmelding de volgende contributie verschuldigd:
  a. Indien de aanmelding bij het secretariaat voor of op 30 juni van enig jaar ontvangen is: 100% van het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag;
  b. Indien de aanmelding op of na 1 juli van enig jaar ontvangen is: 50% van het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag.
2. Contributies dienen voldaan te worden binnen 60 dagen na datum van de betreffende factuur.
3. Indien na die periode de contributie niet voldaan is, wordt een herinnering gestuurd.
4. Indien dan na een periode van 30 dagen de contributie nog niet voldaan is, wordt artikel 5 lid 3 van de statuten geacht van toepassing te zijn.


Bestuur

Artikel 3
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit zeven bestuursleden.
2. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 2 jaar en zijn terstond herkiesbaar.
3. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben in principe wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Hiertoe zal t.z.t. een specifieke regeling vastgesteld worden.


Artikel 4
1. Het bestuur zal zoveel mogelijk openbaarheid betrachten m.b.t. besluiten die het genomen heeft. Notulen van bestuursvergaderingen worden openbaar gemaakt.
2. Hiervan kan worden afgeweken indien de aard van een onderwerp zich naar het oordeel van het bestuur hiertegen verzet.
3. Een dergelijk vertrouwelijk onderwerp kan slechts tijdelijk dit predicaat hebben. Hiervan uitgezonderd kunnen zijn, zaken die personen betreffen.
4. Openbaarmaking van besluiten, notulen e.d. zal geschieden op de internetpagina's van de vereniging.


Artikel 5

Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering.


Artikel 6
1. Het bestuur voorkomt verstrengeling van belangen.
2. Het bestuur stelt haar beleid ten aanzien van belangenverstrengeling vast en maakt dit openbaar.
3. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de naleving van het beleid ten aanzien van belangenverstrengeling.


Wikimedia Foundation Inc.

Artikel 7
1. De vereniging zal een zakelijke overeenkomst afsluiten (resp. heeft afgesloten) met de Wikimedia Foundation Inc. (WMF) o.a. betreffende de volgende zaken:
  a. De voorwaarden m.b.t. het gebruik van de logo's, waarvan de rechten bij de WMF berusten.
  b. De condities en reikwijdte van onderwerpen waarbij de vereniging gemachtigd is namens de WMF te spreken resp. te handelen.
  c. Alle andere zaken waarvan de WMF en de vereniging het noodzakelijk achten dat die in deze overeenkomst vastgelegd worden.
2. Deze overeenkomst wordt na afsluiting, resp. wijziging openbaar gemaakt.


Adres

Artikel 8

Het adres van het bestuur en/of secretariaat zal bekend gemaakt worden op de internetpagina's van de vereniging


Communicatie

Artikel 9

Tenzij door het bestuur anders bepaald, wordt onder schriftelijk in de statuten of het reglement verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Dit reglement is niet meer van kracht! Het is vervangen door de Statuten van Wikimedia Nederland zoals vastgesteld in 2013 en herzien in 2018, en door andere beleidsdocumenten.