Statuten/Reglement FAQ

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

DE STICHTING WIKIMEDIA NEDERLAND IS IN 2023 OPGEHEVEN

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.


English
Gelieve uw niet beantwoorde vragen/opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen.

Statuten VWN - Reglement VWN - Statuten SWN - Reglement SWN - Overzicht alle statuten/reglement pagina's

Deze pagina geeft een overzicht van de meest gestelde vragen aangaande de statuten en reglementen van de Vereniging Wikimedia Nederland (VWN) en de Stichting Wikimedia Nederland (SWN). Waar beide rechtspersonen worden bedoeld, wordt de term Wikimedia Nederland (WMN) gebruikt. De stichting is sinds haar oprichting tot op dit moment (2007) vooralsnog een slapende stichting.

Vragen m.b.t. de doelstelling

Wat is de betekenis van de statutaire doelstelling?
De statutaire doelstelling dient twee doelen:
  • Om de buitenwereld kenbaar te maken wat de rechtspersoon nastreeft.
  • Om bij liquidatie een bestemming voor een batig financieel saldo te kunnen bepalen.
Omdat statuten in principe voor de "eeuwigheid" opgesteld worden, is het gebruikelijk de statutaire doelstelling niet al te gedetailleerd te specificeren.
In andere landen worden andere gebruiken gehanteerd. De Duitse Wikimedia Deutschland - Gesellschaft zur Förderung Freien Wissens bijvoorbeeld kent zeer gedetailleerde doelstellingen. Zie ook: [1], en de statuten van Wikimédia France.
Waarom zijn de doelstellingen van VWN en SWN op detailpunten verschillend?
T.o.v. VWN is de doelstelling van SWN breder geformuleerd.
Zo kent de doelstelling van SWN de toevoeging het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn (onder punt 1.c). Daarmee wordt de opening geboden om actief te zijn met projecten die wat losser van de traditionele Wikimedia projecten staan.
De toevoeging van lid 3 in artikel 2 van de statuten VWN (De vereniging heeft geen zeggenschap over en geen verantwoordelijkheid voor de sub a bedoelde informatie, noch naar inhoud, noch naar de wijze waarop deze tot stand komt.) heeft eigenlijk geen juridische relevantie. Het is namelijk geen doel.
Het is er neergezet om in geval een derde de vereniging zou aanspreken over een issue de inhoud van bijvoorbeeld wikipedia betreffend, die zaak al in het eerste stadium als niet ontvankelijk te kunnen afdoen. Mocht die derde daar geen genoegen mee nemen en volgende juridische stappen trachten te zetten, dan lopen die vast op het hierboven uiteengezette.

Vragen m.b.t. VWN

Hoe kan ik lid worden?
De procedure van aanmelding staat op aanmelding lidmaatschap.
Wanneer wordt een algemene ledenvergadering gehouden?
Tenminste elk jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Deze wordt aangekondigd via de hoofdpagina.
Welke bijeenkomsten kan ik nog meer bijwonen?
De bestuursvergaderingen zijn over het algemeen openbaar. Verder worden er andere bijeenkomsten gehouden. Deze zijn te vinden via de hoofdpagina, aan de rechterkant.


Vragen m.b.t. de aansprakelijkheid

Waarvoor kan een vereniging of stichting aansprakelijk gesteld worden?
Alleen maar voor onrechtmatig handelen door de vereniging of stichting als rechtspersoon.
Kan een bestuurslid individueel aansprakelijk gesteld worden?
Neen, tenzij.
Bij een vereniging die niet bij notariële akte is opgericht of die heeft nagelaten zich bij de Kamer van Koophandel te registreren, kan dat wel, ook al kan zo een club als vereniging handelen.
Een stichting die zich zo noemt en niet officieel is opgericht is geen stichting in de zin van de wet. Een andere partij die zo een officieel niet bestaande club aansprakelijk wil stellen, zal zich tot de individuele bestuursleden a titre personnelle moeten richten.
Een uitzondering geldt overigens als het bestuur van de vereniging of de stichting zich schuldig maakt aan wanbestuur, in dat geval kunnen de bestuursleden in persoon aansprakelijk zijn. In de praktijk is dat echter vooral een theoretische kwestie, met uitzondering van de fiscus die op grond van de fiscale wetgeving aanzienlijke mogelijkheden heeft om slecht presterende besturen aan te pakken.
Wat als een bestuurslid onrechtmatig handelt t.a.v. de rechtspersoon waarvan hij bestuurslid is?
Dan zal de vereniging of stichting als rechtspersoon een procedure moeten aanspannen tegen het malafide bestuurslid. Dus als een bestuurslid tegen alle afspraken binnen het bestuur een verbintenis met een derde aangaat, is deze afspraak voor de rechtspersoon bindend, tenzij uit de statuten blijkt dat het bestuurslid niet alleen bevoegd was, in dat geval kan de Stichting zich op de onbevoegdheid beroepen als de statuten, en de vertegenwoordigingsbevoegdheid zijn ingeschreven bij de KvK. Eventuele schade zal de rechtspersoon dan op dat individuele bestuurslid moeten verhalen.
Kan de VWN en/of SWN invloed uitoefenen of deze afdwingen op projecten als wikipedia?
Neen.
Zolang de VWN en/of SWN niet aantoonbaar over middelen beschikt die zij rechtmatig verkregen heeft en die de mogelijkheid bieden om die invloed daadwerkelijk uit te oefenen, zoals servers of domeinnamen, kan dat niet.
Kan het bestuur of een enkel bestuurslid van een van deze instellingen daar als gevolg van een gerechtelijke uitspraak toe gedwongen worden?
Neen, hoewel theoretisch niet valt uit te sluiten dat een rechter in een concreet geval toch tot een ander oordeel komt.
Alleen de rechtspersoon als zodanig zou tot zoiets gedwongen kunnen worden, waarbij overigens bij een Stichting rechtspersoon en bestuur theoretisch wel twee verschillende grootheden zijn, maar praktisch gesproken met elkaar overeenkomen. Maar aangezien de rechtspersoon geen enkel middel heeft om die invloed uit te oefenen, zal degene die een dergelijke zaak tracht aan te spannen waarschijnlijk niet ontvankelijk verklaard worden.

Financiën

Kan ik geld doneren aan een van beide rechtspersonen voor een heel specifiek doel?
Daarvoor is nog geen procedure.
Verantwoording
Bij VWN zal jaarlijks financiële verantwoording aan de ALV afgelegd worden. In de praktijk zal dat via een kascommissie gaan.
Bij SWN is er geen statutaire verplichting in het openbaar financiële verantwoording af te leggen. Wel dienen de boeken jaarlijks door een deskundige gecontroleerd te worden. Geldschieters aan SWN zullen elk hun eigen methodiek van controle hebben t.a.v. de wijze waarop de verstrekte middelen besteed zijn.
Het ligt in de rede dat de SWN zal besluiten de financiële verantwoording openbaar zal maken (n.b. het SWN bestuur heeft nog niet vergaderd!), daarvan mogelijk uitgezonderd activiteiten waarbij de overeenkomst met de geldschieter zich daartegen verzet.
Wat is het gironummer van de Vereniging?

De vereniging heeft rekeningnummer 49.71.64.833 t.n.v. Vereniging Wikimedia Nederland te Utrecht.

Diversen

Wat is de zittingstermijn van een bestuurslid?
Voor VWN is die 1 jaar. Omdat de gemeenschap en daarmee het ledenbestand nogal aan bewegingen onderhevig is, is voor deze relatief korte zittingstermijn gekozen.
Bij SWN is de zittingstermijn 3 jaar. De bestuursleden daarvan zullen o.a. relaties met derden moeten opbouwen. Dat kost tijd, vandaar dat voor die (overigens gebruikelijke) periode is gekozen.
In beide gevallen zijn aftredende bestuursleden terstond herkiesbaar, resp. herbenoembaar. Er is geen limiet aan het aantal keren dat een bestuurslid opnieuw zitting kan nemen in het bestuur.
Zou er van een belangenverstrengeling sprake kunnen zijn bij bestuursleden van WMN, die daarnaast nog een andere functie vervullen op een van de Wikimedia projecten?
Dat is uiterst theoretisch.
Een "goed" bestuurder dient de doelstelling van de rechtspersoon waarvan hij bestuurslid is. Dat is een rol. Het bestuur als geheel ziet hierop toe en corrigeert indien nodig.
Bij een stichting is een mogelijke belangenverstrengeling en de wijze waarop het kandidaat-bestuurslid daarmee om zal gaan, dan ook een van de punten waarmee het zittende bestuur bij de benoeming rekening dient te houden. Dit zelf controlerend vermogen blijkt in de praktijk in het algemeen goed te werken.
Bij een vereniging kan een subgroep van de leden, die op zich weer een subgroep van alle wikip(m)edianen is, een bepaalde kandidaat met mindere nobele bedoelingen naar voren schuiven. De rest van het bestuur moet dat accepteren. Op deze wijze is het dus ook mogelijk dat een kleine groep van alle wikip(m)edianen de vereniging als het ware overneemt.
Omgekeerd, vanuit het standpunt van een project als Wikipedia, geldt dat een moderator, bureaucraat of steward daar ook een rol in dienst van de gemeenschap vervult. Als de gemeenschap het niet eens is met de wijze waarop die rol vervuld wordt, heeft zij op grond daarvan en uitsluitend op die grond, de mogelijkheid die te ontnemen.
Wat is de relatie tussen WMN en WMF?
De WMN is een zelfstandig handelende organisatie.
Met WMF zal een puur zakelijke overeenkomst afgesloten worden. Die betreft zaken als het gebruik van auteursrechterlijk beschermde logo's e.d.

Vragen m.b.t. het verschil tussen VWN en SWN

Wat is in het algemeen het verschil tussen een vereniging en een stichting?
Zie hiervoor Overeenkomsten/verschillen Stichting/Vereniging.
Samengevat:
  • Het hoogste orgaan van een vereniging is de Algemene Leden Vergadering (ALV). D.w.z. de leden. Bij VWN is dat niet hetzelfde als wikip(m)edianen.
  • Het hoogste orgaan van een stichting is het bestuur.
Is een vereniging democratischer dan een stichting?
Dat hangt ervan af vanuit welk gezichtspunt je dat bekijkt. Vanuit dat van de leden is een vereniging democratisch. Maar als de vereniging bijvoorbeeld ook belangen behartigt van niet-leden, is vanuit het standpunt van die niet-leden de vereniging juist ondemocratisch. De leden hebben namelijk het laatste woord m.b.t. het door de vereniging te voeren beleid. Die zouden het eigen belang kunnen laten prevaleren boven het algemenere belang.
Er bestaan ook verenigingen waarbij door allerlei constructies de leden nauwelijks of geen invloed hebben op de gang van zaken. De ANWB is hier een voorbeeld van.
Een stichting kent per definitie geen democratie. Er is echter ook geen beperkte belangengroep die zijn zin kan doordrijven. In hoeverre een stichting er dan in slaagt haar doelstellingen in de meest algemene zin te realiseren, zal sterk afhankelijk zijn van de samenstelling van het bestuur en het vermogen ervan boven de partijen en de waan van de dag te staan.
Waarom is er een stichting en een vereniging opgericht?
Zie als voorlopig antwoord dit stuk in de kroeg. Dit betoog zal t.z.t. op een aparte pagina('s) in deze wiki zijn plek vinden.
Wie kan een stichting of een vereniging oprichten?
Elk natuurlijk persoon kan een stichting oprichten. Voor een vereniging zijn twee of meer natuurlijke personen nodig. Pas als de stichting of vereniging bij notariële akte is opgericht en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zijn een aantal van de hier gegeven antwoorden (m.n. betrekking hebbende op aansprakelijkheid) van toepassing.
Wat is de formele relatie tussen VWN en SWN?
De statuten van SWN bepalen dat de Algemene Leden Vergadering van de VWN het recht heeft één bestuurslid voor te dragen.
Wie kan de statuten of het reglement wijzigen?
Bij VWN is dat de ALV (gekwalificeerde meerderheid).
Bij SWN is dat het bestuur (gekwalificeerde meerderheid).
Waar vind ik de statuten en reglementen?
Zie hier voor een totaaloverzicht.
Is de situatie t.a.v. rechtspersonen in Nederland vergelijkbaar met die in andere landen?
Absoluut niet. De Wikimedia Foundation als voorbeeld is weliswaar een foundation (stichting), maar kent membership. Dat laatste is in Nederland onmogelijk.

Vragen m.b.t. SWN

Kan ik lid worden?
Neen, een stichting kent geen leden.
Kan een bestuurslid naar huis gestuurd worden?
Ja, door de overige bestuursleden.
Kan ik SWN voor de rechter dagen?
Ja, als de stichting onrechtmatig zou handelen en je daardoor in je belangen geschaad wordt.