Strategie/Strategie 2022-2024/Veiligheid en inclusie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Veiligheid en inclusie

Wikimedia Nederland voelt zich verantwoordelijk voor het welbevinden van de Wikigemeenschap. Naast onze formele verantwoordelijkheid voor de deelnemers aan de eigen activiteiten spannen we we ons in brede zin in voor een veilige en inclusieve omgeving op de Wikimediaprojecten. Allen moeten zich welkom weten in een veilige en respectvolle omgeving. Dit geldt vooral voor groepen die te maken hebben met uitsluiting en discriminatie en individuen die fysieke of mentale uitdagingen ervaren om op gelijke voet mee te doen. Wij hechten eraan dit duidelijk te communiceren, ook met het oog op de toekomstige gemeenschap.

Anno 2021 weten we dat de Nederlandse Wikipedia-community niet representatief is voor de Nederlandse bevolking, met name als het gaat om gender en etnische achtergrond. Dit blijkt o.a. uit de bewerkerssurvey 2018:

                                        survey      Nederlandse bevolking

Ik ben vrouw                     11%          51%                                                  

Ik heb een niet-westerse

migratieachtergrond          3%            13%  

Wikimedia Nederland organiseert voor haar leden én niet-leden evenementen om nieuwe vrijwilligers te werven, speciale projecten te realiseren en de sociale cohesie binnen de community te verhogen.

Een van de nieuwe ontwikkelingen die hieraan bijdraagt is het beleid vriendelijk ruimtes. Dit beleid is gebaseerd op de Universal Code of Conduct (UCoC) die geldt binnen de internationale Wikimediabeweging.

Een van de doelen van de vereniging is het bevorderen van een gezonde en diverse Wikimediagemeenschap. Dit is een gemeenschap die zowel de  omvang als diversiteit heeft om de kwaliteit van de Wikimediaprojecten te onderhouden, en een respectvol en constructief werkklimaat te waarborgen.

Veilig samenkomen en samenwerken

Doelen:

  • de UCoC (BVR) is volledig ingevoerd in alle WMNL activiteiten;

Onze leden en participanten zijn op de hoogte van de inhoud van de BVR er is een effectief en transparant systeem van melding, rapportage en handhaving.

  • Een representatieve en diverse Wikimedia- gemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt

De representativiteitskloof tussen de Wikigemeenschap en de Nederlandse samenleving is verkleind. Dit geldt met name voor deelname door vrouwen en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

Toelichting op activiteiten van Wikimedia Nederland

Activiteiten Samenkomen en Samenwerken

Zorgen voor een veilige omgeving binnen WMNL door de verdere implementatie van het Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

In 2020 is begonnen met het herzien van het Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR), naar aanleiding van de introductie van de wereldwijde Universal Code of Conduct voor de Wikimediabeweging. In de komende jaren willen we ons als vereniging inzetten om de implementatie van deze BVR een succes te maken.

Daarnaast ondersteunen we de Wikimediagemeenschap bij het streven naar inclusie en veiligheid voor iedereen, door het bieden van mogelijkheden voor training en advies, en door ondersteuning van ArbCom en Moderatoren.

Ook zullen we het in onze aanpak ook nadrukkelijker hebben over de uitdagingen die bestaan in onze gemeenschap rondom het verwelkomen en begeleiden van nieuwkomers en het oplossen van conflicten. Dit is niet een gemakkelijk probleem, maar moeten we wel beter aanpakken in de komende jaren.

Opleiding vrijwilligers BVR

Los van zelf het nieuwe BVR te faciliteren willen we ook vrijwilligers scholen in het BVR middels workshops. De wikigemeenschap heeft toegang tot trainingen en opleidingen op het gebied van online communicatie, conflicthantering en omgangsvormen,  met name in het kader van de invoering van de UCoC

Borging BVR in het bestuur

Het BVR is belegd in de portefeuille van één bestuurslid. Op dit moment ligt dit bij het bestuurslid met de meeste affiniteit van dit onderwerp. We zullen kijken of dit de beste aanpak is, of dat dit onderwerp een vast onderdeel wordt van de taken van het Bestuurslid Gemeenschap.

Bij wervingsactiviteiten voorkeur aan ondervertegenwoordigde groepen

Bij projectactiviteiten en het werven van vrijwilligers ligt de prioriteit op het werven van vrijwilligers uit doelgroepen die minder vertegenwoordigd zijn in de huidige community. Ook zullen we deze doelgroepen actief opzoeken en partners in relevante sectoren opzoeken. Ook bij werving van personeel voor onze organisatie zullen we deze voorkeur hanteren.

← Terug | Lees verder →