Commissie BVR-zaken

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mandaat

Uit het Protocol Handhaving en Rapportage - art. 2.1

2. Verantwoordelijkheden

2.1 Binnen de organisatie

/.../

f. De Algemene Ledenvergadering stelt een commissie BVR-zaken in. Deze commissie zal fungeren als beroepsinstantie bij beslissingen genomen door het bestuur in het kader van het BVR.

g. Taken, mandaat en werkwijze van de vertrouwenspersoon en van de commissie BVR-zaken worden vastgelegd in (een bijlage bij) het huishoudelijk reglement

De Commissie BVR-zaken is ingesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 april 2023.

Het mandaat van de commissie is als volgt:

 • De Algemene Ledenvergadering stelt een commissie BVR-zaken in.(Protocol Handhaving en Rapportage, art 2.1 f-g)
 • Deze commissie is een beroepsinstantie voor BVR zaken waarin het bestuur een beslissing heeft genomen. (Art 16.2)
 • De commissie krijgt bij de behandeling van beroepszaken inzicht in vertrouwelijke informatie. (Art 15.2)
 • Het Bestuur betrekt de commissie bij het bespreken van de rapportage over de uitvoering van het BVR die de directeur twee keer per jaar aan het bestuur geeft (Art 14.3 en 14.4)
 • Het Bestuur betrekt de commissie bij het selecteren en aanstellen van een vertrouwenspersoon BVR. (Art 2.1e)
 • De commissie heeft minimaal 2 en maximaal 4 leden. De leden worden rechtstreeks gekozen door de ALV voor een periode van 2 jaar. Deze stemming is schriftelijk. De leden zijn twee keer herkiesbaar.
 • De commissie rapporteert ten minste een keer per jaar aan de ALV over haar werkzaamheden
 • Leden van de commissie bevestigen bij hun aanstelling schriftelijk dat zij het Beleid Vriendelijke Ruimtes erkennen en zich eraan zullen houden. (Art. 4)
 • Leden van de commissie hebben de basistraining BVR afgerond of ronden die binnen drie maanden na hun aanstelling af. (Art.4)
 • Leden van de commissie kunnen tijdens activiteiten en bijeenkomsten van WMNL niet fungeren als BVR-contactpersoon

Profiel commissieleden

 • inzicht in werkwijze Wikimedia-projecten en de Wikimediagemeenschap
 • kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • in staat en bereid om een onpartijdig oordeel te vormen
 • beschikken over zowel zakelijkheid als empathisch vermogen
 • geen risico op belangenverstrengeling, b.v. door het bekleden van een functie als administrator, moderator of lid van een ArbCom op een Wikimediaproject
 • moderatoren, administrators of leden van de Arbcom op NLWP, ENWP, Wikimedia Commons of Wikidata
 • zelf niet geblokkeerd zijn op een Wikimediaproject, of uitgesloten van online/fysieke deelname door de Wikimedia Foundation.

Leden

De eerste leden van de Commissie BVR-zaken zijn benoemd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 30 september 2023.

 • Gebruiker: Mx Lucy (heeft in juni 2024 de commissie verlaten)
 • Ronald Velgersdijk
 • Ziko van Dijk.

Regels BVR-commissie

Opgesteld door de commissieleden op 9 april 2024.

Algemeen

De commissie opereert binnen de kaders van het BVR Reglement van WMNL.

Dit geldt voor het functioneren van de commissie en haar taken zoals beschreven in het protocol handhaving en rapportage (hierna: protocol).

De commissie spreekt naar buiten via een daartoe aangewezen commissielid. De commissie werkt op basis van vertrouwelijkheid.

De commissie is een onafhankelijk orgaan van WMNL en heeft een controlerende rol ten opzichte van het bestuur. De commissie communiceert met het bestuur en de directeur en rapporteert aan de ALV. (Beroep en bezwaren)

Beroep en bezwaren

De commissie heeft een beroepsfunctie met betrekking tot BVR-maatregelen besloten door het bestuur (zie 2.1f protocol). Een persoon (hierna: de persoon) kan een beroep indienen en bezwaar maken onder de volgende voorwaarden:

 • De persoon is een persoon tegen wie een maatregel is genomen of een persoon die direct betrokken is geweest bij het incident (zie 16.1 protocol) dat tot de maatregel heeft geleid.
 • De persoon dient het bezwaar schriftelijk in bij de commissie. Dit moet uiterlijk 8 weken gebeuren (zie 16.3 protocol) nadat de persoon op de hoogte is gesteld van de maatregelen.
 • De persoon kan maar één keer bezwaar maken bij de commissie per besluit van het bestuur (zie 16.2b protocol).

De commissie kan de volgende bezwaarpunten in overweging nemen:

 • Het bestuur heeft zich op een relevante manier niet aan de BVR-regels gehouden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het bestuur de betrokkene onvoldoende in de gelegenheid heeft gesteld om haar zienswijze in te dienen.
 • De maatregelen staan in geen redelijke verhouding tot het incident dat tot de maatregelen heeft geleid.
 • Het bestuur heeft zich op een ongepaste manier gedragen tegenover de persoon.


Verwerking

Het werk van de commissie heeft geen directe gevolgen voor de maatregelen. Ze blijven vooralsnog van kracht ondanks het feit dat er een klacht is ingediend.

De commissie beslist intern en onafhankelijk hoe om te gaan met de bezwaren.

De commissie communiceert uiteindelijk de uitkomst van de procedure aan de persoon en aan het bestuur. Het resultaat kan een bevestiging van de maatregel zijn, of de commissie deelt het bestuur mee dat het besluit opnieuw genomen moet worden op basis van de aangedragen inbreng.

Contact

De commissie is te bereiken via commissiebvr@wikimedia.nl. Alleen de leden van de commissie hebben toegang tot dit emailaccount. Alle emails worden vertrouwelijk behandeld.