Notulen 37e Algemene Ledenvergadering 30 september 2023

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de concept notulen van een Algemene ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze notulen zijn goedgekeurd tijdens de ALV van 8 juni 2024.

Locatie Grote zaal achter het kantoor van Wikimedia Nederland
Tijdstip 14.00 - 16.00 uur
Aanwezige leden Bart Nieuwenhuis, Bas van Pelt, Bert Bremer, Kees van der Krift, Ciell, Cock Zweegman, Drummingman, Frans Grijzenhout, Hans Muller, Jan-Bart de Vreede, Mx Lucy, Marco Swart, Marike van Roon, Michel Wesseling, Migiza Victoriashoop, Remko de Keijzer, Siebrand Mazeland, Vera de Kok, Lizzy Jongma
Aanwezige niet-leden (geen stemrecht) Kirsten Jansen, Sandra Rientjes
Afwezig met kennisgeving Ad Huikeshoven, Heleen Ririassa, Ronald Velgersdijk, Ziko van Dijk
Machtingen
 • Ciell is gemachtigd door Ellywa en Laurier.
 • Frans Grijzenhout is gemachtigd door Marlon en Paul Oranje.
 • Jan-Bart de Vreede is gemachtigd door C.L. Veerman.
 • Lucy is gemachtigd door Daniëlle Jansen.
 • Marco Swart is gemachtigd door Lodewijk Gelauff.
 • Siebrand Mazeland is gemachtigd door Hay Kranen en Sandra Fauconnier

Opening Algemene Ledenvergadering

Opening

 • De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur en heet iedereen van harte welkom.
Aanwezig: 21 personen

Totaal aantal stemmen: 28

Leden Machtiging Geen stemrecht
19 9 2

Vaststellen agenda

 • Er zijn geen nieuwe punten. De agenda is hierbij vastgesteld.

Mededelingen

 • Er zijn geen mededelingen.

Bespreken en goedkeuren Notulen 36e Algemene Ledenvergadering 22 april 2023

 • Er zijn geen op- of aanmerkingen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd.

Jaarplan 2024

 • Directeur Sandra Rientjes dankt iedereen die commentaar heeft geleverd en geeft toelichting op het jaarplan 2024 middels een presentatie. N.a.v. het herijkingsjaar 2023, wil WMNL dit jaar een nieuwe benadering uitproberen wat betreft de jaarplanning. Het jaarplan 2024 geeft de plannen echt op hoofdlijnen. We hebben het voornemen om zo dicht mogelijk bij de geformuleerde ambities te blijven, maar hechten meer aan de geest van de meerjarenstrategie dan aan de letter van het jaarplan. We willen optimaal gebruikmaken van de kansen die zich in de loop van 2024 voordoen, en inspelen op voorstellen vanuit de gemeenschap en van onze partners.
 • Vragen Cock Zweegman: Opfrissen kantoor zal niet kosteloos zijn. In hoeverre laat zich dat zien in bijv. een forse huurverhoging? Sandra legt uit dat er een beperkte huurverhoging is, maar zeker geen dramatische. Het is ook de eerste verhoging in 10 jaar. Frans Grijzenhout: Wordt het thema Sustainable Development geschrapt? Sandra: ja, we hebben het een aantal jaren geprobeerd, maar het krijgt geen momentum. Mochten mensen zelf activiteiten willen organiseren rond het thema, ondersteunt WMNL dat graag.

Begroting 2024

 • Penningmeester Bart Nieuwenhuis geeft toelichting middels een presentatie. Hij deelt mee dat er een correctie is op de begroting. De kosten zijn €22.500 hoger dan in de stukken vermeld. Dit zal in de informatie op de verenigingswiki en in het verslag worden vastgelegd. Er is voor 2024 een negatief resultaat voorzien, maar dit is op te vangen in de ruimte in de algemene reserves. Het is verre van zeker of de verhoging van de WMF subsidie met 18% gehonoreerd zal worden. De begroting wordt nu zo voorgelegd, incl. de onzekerheden. In de ALV zal zonodig een aangepaste begroting worden voorgelegd.  
 • Vragen
 • Siebrand Mazeland: Er is minder projectfinanciering gerealiseerd dan de ambitie was. Hoe verwacht de organisatie meer te presteren dan dit jaar?
  • Vorig jaar was er een onderbezetting waardoor er minder aan fondsenwerving gedaan kon worden dan gehoopt. Dit jaar zijn we in gesprek met grote fondsen, die potentieel geïnteresseerd zijn in de Antillen. Het lijkt ambitieus maar het proberen waard.
 • Is er competentie aanwezig i.v.m. bijv. het aanvragen van de grant?
  • Het probleem is niet zozeer competentie, alswel capaciteit. WMNL heeft in het verleden aangetoond succesvol externe financiering te kunnen realiseren.
 • Goedkeuren Jaarplan 2024
Voor Tegen Onthouden
27   1
 • Goedkeuren Begroting 2024
Voor Tegen Onthouden
27   1
 • De ALV keurt de begroting 2024 goed. De lasten voor 2024 bedragen € 592.990. Eén post uit de bijlage is door een fout niet meegenomen in de samenvatting van de begroting. Dit is de post "Financiële en inhoudelijke ondersteuning van vrijwilligers". Deze lasten bedragen € 22.500. Op voorstel van de penningmeester stemt de ALV ermee in om ook deze post in de begroting op te nemen. Daarmee zijn de totale lasten voor 2024 voorzien op € 615.490. Het verwachte (negatieve) resultaat wordt daarmee -€ 32.662. De algemene reserves zijn voldoende groot om hierin te kunnen voorzien. Gezien de verschillende onzekerheden in deze begroting, komt de penningmeester in de ALV van April 2024 met een bijgestelde begroting voor het dan lopende boekjaar 2024.

Link naar gecorrigeerde begroting

 • Goedkeuren toelichting op het ontbreken van € 22.500 op de begroting
Voor Tegen Onthouden
27   1

Verlengen looptijd Meerjarenstrategie

 • De meerjarenstrategie WMNL heeft een looptijd van 2022 tot en met 2024. Omdat de uitvoering vertraging heeft opgelopen door de pandemie en personeelstekort, en omdat er geen fundamentele veranderingen zijn geweest binnen Wikimedia Nederland of in de context waarbinnen WMNL opereert, stelt het bestuur voor om de looptijd van de strategie met twee jaar te verlengen t/m 2026.  De ALV gaat hiermee akkoord.
Voor Tegen Onthouden
27   1

Verkiezing BVR Commissie

 • Vaststellen kiescommissie: Ciell en Siebrand Mazeland zijn bereid in de commissie zitting te nemen.
 • Voorstellen kandidaat-leden: door omstandigheden zijn zowel Ronald Velgersdijk als Ziko van Dijk niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn. Lucy stelt zich kort voor en hoopt als lid van de BVR commissie een bijdrage te kunnen leveren aan een voor iedereen veilige en vriendelijke ruimte. Op deze pagina hebben de kandidaat-leden zich voorgesteld.
 • Er wordt schriftelijk gestemd.
Naam Aantal stemmen voor Aantal stemmen tegen Aantal stemmen blanco
Mx Lucy 26 0 2
Ronald Velgersdijk 24 0 4
Ziko van Dijk 27 0 1
 • Hiermee zijn de kandidaten verkozen.

Decharge van twee vertrekkende bestuursleden

 • De voorzitter vraagt de leden om decharge te verlenen aan Lizzy Jongma en Heleen Ririassa voor het gevoerde beleid 2023. Dit is nodig om de hoofdelijke aansprakelijkheid van de vertrekkende bestuurders op te heffen. De overige bestuursleden nemen de verantwoordelijkheid voor het beleid in 2023 over.
Voor Tegen Onthouden
28   0 0

Moties van lid Hans Muller

 • Hans Muller geeft een toelichting op zijn moties. Hij wil vijf moties voorleggen aan de ALV. Deze hebben betrekking op het Beleid Vriendelijke Ruimtes, communiceren van activiteiten door leden, en de missie van WMNL (zie onder).
 • Bart Nieuwenhuis licht de positie van het bestuur toe. Het bestuur ziet een duidelijke relatie tussen enerzijds de ingediende moties en anderzijds de blokkade van Hans Muller op de Nederlandstalige Wikipedia. Als gevolg van deze blokkade kan Hans Muller niet deelnemen aan WMNL-evenementen en -activiteiten. Hans Muller heeft het bestuur verzocht hem daarvan te ontheffen. Het bestuur heeft dat verzoek afgewezen. Het is verder aan de ALV om te besluiten of ze de moties al dan niet in stemming wil brengen.  
 • Siebrand Mazeland: drie moties vragen een uitspraak van de ALV over beleid dat recent is vastgesteld. Hij stelt voor om deze moties niet te behandelen. Ciell: over motie 4 is tijdens de ALV van 28 september 2019 al eens gestemd. Toen is besloten die niet te behandelen.
 • De voorzitter vraagt de leden om per motie door handopsteken aan te geven of zij deze al dan niet willen bespreken. De stemming gaat dus niet over de inhoud van de motie, maar uitsluitend over de vraag of de motie tijdens de ALV inhoudelijk behandeld moet worden. De uitslag van de stemming is als volgt.


1 - Bij goed gedrag in WMNL-verband wordt natuurlijk niemand de toegang tot WMNL-bijeenkomsten geweigerd. Bijvoorbeeld schrijfbijeenkomsten, maar ook alle andere.

Voor Tegen Onthouden
  1 27 0

2 - WMNL past geen sancties toe zonder grondig overleg met de betrokkene.

Voor Tegen Onthouden
1   26 1

3 - Wiki-activiteiten van WMNL-leden mogen op de agenda van WMNL.

Voor Tegen Onthouden
  6 15 7

4 - De missie van WMNL zou moeten luiden: "Laat iedereen vrij delen in de samenvatting van alle onschadelijke kennis." Of iets dergelijks.

Voor Tegen Onthouden
1   25 2

5 - De Universal Code of Conduct en het Beleid Vriendelijke Ruimtes geldt ook voor staf en bestuursleden van WMNL.

Voor Tegen Onthouden
2   24 2
 • Hiermee is besloten de moties niet te behandelen.

Rondvraag

 • Namens het bestuur bedankt Bart Nieuwenhuis vertrekkende bestuursleden Lizzy Jongma en Heleen Ririassa voor hun inzet de afgelopen jaren. Hij hoopt hen bij WMNL activiteiten in de toekomst te blijven ontmoeten. Lizzy Jongma bedankt iedereen en zal als lid betrokken blijven bij de activiteiten van WMNL.
 • Siebrand Mazeland doet een oproep voor de minihackathon van 4 november a.s.: er is nog plek voor mensen om mee te hacken. Technische kennis is een voorwaarde.
 • Ciell: geeft een korte toelichting over de voortgang van zaken bij de MCDC. Vraagt feedback over de drafts. Is uitgenodigd voor de Wiki Women Camp in New Delhi, India.
 • Marco Swart: Wikiwoordenboek breidt zich steeds verder uit met steeds meer bezoekers (richting miljoen ‘unique devices’ per maand)
 • Lucy: doet een oproep voor de Wiki Loves Fashion schrijfbijeenkomsten van 14/10 en 4/11 met als thema Genderexpressie in mode.
 • Vera de Kok: i.v.m. de verkiezingen van 22/11 maakt zij foto’s en heeft gevraagd aan WMNL of er namens WMNL een verzoek om beeldmateriaal en/of toegang tot portretfoto’s met vrije licentie gestuurd kan worden naar de persvoorlichting van de Tweede Kamer. WMNL is in contact met de afd. voorlichting van de Tweede Kamer. Bert Bremer helpt op locatie tijdens het stemmen en biedt aan hier foto’s van te maken. Dit wordt zeer op prijs gesteld.
 • Jan-Bart de Vreede: roept nieuwe bestuursleden op zich te melden i.v.m. de verkiezingen volgend jaar april 2024.

Sluiting

 • De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 16.00 uur.