Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021/Concepttekst nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Voorstel De onderstaande tekst is een voorstel dat momenteel geen deel uitmaakt van de regels en richtlijnen van Wikimedia Nederland.
Raadpleeg de overlegpagina voor discussie over dit voorstel.


DIT IS EEN EERSTE CONCEPT VAN EEN NIEUW BELEID VRIENDELIJKE RUIMTES VOOR DE VERENIGING WIKIMEDIA NEDERLAND. WE NODIGEN IEDEREEN UIT OM OP DE OVERLEGPAGINA COMMENTAAR TE GEVEN EN SUGGESTIES TE DOEN.


De Vereniging Wikimedia Nederland wil dat al haar evenementen, activiteiten, platforms en kanalen toegankelijk, veilig en verwelkomend zijn voor iedereen. We tolereren niet dat mensen worden lastiggevallen*, en om dit te realiseren legt het Beleid Vriendelijke Ruimtes, of BVR, een minimum aan richtlijnen vast voor gedrag*.

Het BVR is van toepassing op alle door Wikimedia Nederland beheerde platforms en kanalen en tijdens alle door Wikimedia Nederland georganiseerde fysieke en virtuele evenementen en activiteiten.* Iedereen die aanwezig is op deze platforms en kanalen, of deelneemt aan deze fysieke en virtuele evenementen en activiteiten, houdt zich aan het BVR. Het BVR geldt zonder uitzondering en voor iedereen. Er is geen onderscheid op basis van positie, vaardigheden of prestaties binnen Wikimedia Nederland, de Wikimediaprojecten of -beweging. Wanneer iemand zich niet houdt aan het BVR kan dit tot maatregelen leiden.

De Vereniging Wikimedia Nederland heeft de internationale Universal Code of Conduct (UCoC) geïmplementeerd via dit Beleid Vriendelijke Ruimtes.

Gewenst gedrag

Bij Wikimedia Nederland streven we ernaar ons gedrag te baseren op vriendelijkheid, respect, wellevendheid, collegialiteit en solidariteit. Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen gedrag. Dit betekent onder andere:

 • Wees vriendelijk. Heb oog voor andere aanwezigen en deelnemers - help ze een handje als ze steun nodig hebben en kom voor ze op als ze worden behandeld op een manier die niet voldoet aan onze normen;
 • Verplaats je in een ander - toon empathie:
 • Respecteer de voorkeuren, gevoeligheden, tradities en behoeften van anderen, waaronder de grenzen die een ander aangeeft, en de manier waarop zij zichzelf benoemen en beschrijven*;
 • Respecteer meningen, standpunten en ervaringen die verschillen van die van jou;
 • Ga uit van goede wil. Geef constructieve feedback naar anderen, en reageer welwillend wanneer anderen jou constructieve feedback geven;
 • Neem en accepteer verantwoordelijkheid voor je eigen handelen en de (onbedoelde) gevolgen daarvan; bied je excuses aan aan degenen die je (onbedoeld) hebt gekwetst of benadeeld.

Ongewenst gedrag

Binnen Wikimedia beschouwen wij lastigvallen altijd als ongewenst gedrag, zowel online als in persoon. Hieronder valt:

 • Aanstootgevend commentaar of gedrag, en beledigingen*;
 • Seksueel getint taalgebruik, of het delen van seksueel getinte video, audio of afbeeldingen, seksuele intimidatie en ongewenste seksuele aandacht*;
 • Bedreigingen van welke aard dan ook*;
 • Aanmoediging van letsel van anderen;
 • Doxing: het openbaar maken van privé-informatie van anderen zonder hun uitdrukkelijke toestemming*;
 • Stalking: hinderlijk achtervolgen van anderen;
 • Trolling: het opzettelijk verstoren van gesprekken, presentaties of andere activiteiten;
 • Zonder toestemming maken van foto’s, video’s en geluidsopnames van anderen.

Binnen Wikimedia Nederland staan we ook misbruik van macht, privileges of invloed niet toe. Hieronder verstaan we:

 • Bestuursleden, medewerkers en vrijwilligers van Wikimedia Nederland mogen hun bevoegdheden, kennis en middelen niet gebruiken om anderen te intimideren of te bedreigen.
 • Misbruik van werk- en/of wiki-ervaring: mensen die op basis van hun ervaring en verdiensten als gezaghebbend worden beschouwd mogen dit niet misbruiken om anderen aan te vallen die het niet met hen eens zijn.

Handhaving

Uitgangspunten

Bij het handhaven van het BVR gaat WMNL uit van de volgende principes:

 1. het primaire doel van maatregelen is het behoud van een veilige en plezierige omgeving, én het herstel van vertrouwen en een gevoel van veiligheid bij alle betrokkenen na een incident.
 2. alle betrokkenen worden bij een eventuele overtreding van de BVR op een respectvolle en menselijke manier benaderd.
 3. het BVR is geschreven aan de hand van de UCoC 2021 van de WMF uitvoering wordt zoveel mogelijk afgestemd met de actuele ontwikkelingen binnen de Wikimediabeweging. Wijzigingen in de UCoC kunnen leiden tot aanpassingen van het BVR.

Maatregelen

Wanneer iemand zich niet houdt aan de bepalingen van het BVR, kan Wikimedia Nederland, of een vertegenwoordiger van Wikimedia Nederland, de actie(s) ondernemen die zij passend vindt. Hieronder vallen:

 • het aanspreken van een persoon om hen te wijzen op ongewenst gedrag, en op te dragen dit gedrag te staken;
 • schriftelijke waarschuwingen of berispingen;
 • uitsluiting van een persoon van verdere deelname aan het evenement of de activiteit;
 • een verbod om bepaalde andere personen te benaderen tijdens Wikimedia Nederland evenementen of activiteiten of op Wikimedia Nederland platformen en -kanalen;
 • uitsluiting van een persoon voor bepaalde of onbepaalde tijd van een, meerdere of alle evenementen, activiteiten, platforms en kanalen[1];
 • melding doen bij de Wikimedia Foundation;
 • In gevallen waar niet alleen sprake is van een overtreding van de BVR, maar ook van een mogelijk strafbaar feit, kan WMNL ook melding of aangifte doen bij politie of justitie.

Overige maatregelen

Bij mensen die zich aanmelden voor WMNL evenementen en activiteiten gaan we uit van goede wil: we veronderstellen dat zij de intentie hebben om zich aan het BVR te houden.

WMNL kan, als zij daartoe aanleiding ziet, personen die zich hebben aangemeld nog vóór de bijeenkomst individueel benaderen om ze nadrukkelijk te informeren over de verwachtingen rondom hun gedrag tijdens de bijeenkomst. Hierbij kan het gaan om:

 • mensen die zich gedragen (hebben) op een manier die evident in strijd is met het BVR, ook op andere projecten of tijdens evenementen en activiteiten georganiseerd door andere partijen dan WMNL;
 • mensen die betrokken zijn in een (hoogoplopend) conflict op een Wikimedia-project.
 • mensen die op een Wikimedia-project zijn geblokkeerd, zolang de blokkade van kracht is.

Op basis van het gesprek kan WMNL besluiten iemand preventief niet te laten deelnemen aan een evenement of activiteit.

Gevolgen van maatregelen genomen door WMF

Personen die door WMF een global block, global ban of event ban is opgelegd, kunnen zolang deze van kracht is niet deelnemen aan WMNL evenementen en activiteiten. Deelname aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland door leden van de vereniging valt niet onder deze bepalingen

Verantwoordelijkheid

De eindverantwoordelijkheid voor handhaving van het BVR ligt bij het bestuur van de Vereniging Wikimedia Nederland. Het bestuur rapporteert hierover ten minste een keer per jaar aan de Algemene Ledenvergadering. Binnen het bestuur wordt een bestuurslid aangewezen die het onderwerp BVR in portefeuille heeft.

Het bestuur delegeert de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het BVR bij alle evenementen, activiteiten, platforms en kanalen van WMNL aan de directeur. De directeur is verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van een systeem voor rapportage, monitoring en training.

De directeur ziet erop toe dat bij elke evenement of activiteit en op elk platform en kanaal van WMNL een BVR-aanspreekpunt wordt aangewezen. Dit kan een bestuurslid, medewerker of vrijwilliger zijn.

Woordenlijst

De verschillende sterretjes in het beleid hierboven, zullen verwijzen naar een aparte memorie van toelichting, FAQ of woordenlijst. Deze toelichting, FAQ of woordenlijst maakt geen deel uit van het beleid, maar is bedoeld als een hulpmiddel bij het interpreteren van het beleid.

 • link met UCoC = Het BVR is een uitwerking van de Universele Gedragscode die door het bestuur van de Wikimedia Foundation is vastgesteld voor de hele Wikimediabeweging.
 • definitie iedereen = onafhankelijk van leeftijd, mentale of fysieke handicap, fysieke verschijning, nationale, religieuze, etnische en culturele achtergrond, kaste, sociale klasse, taalvaardigheid, seksuele geaardheid, genderidentiteit, geslacht of werkgebied.
 • toelichting bij ‘hoe groepen zich zelf noemen’
  • Etnische groepen kunnen een specifieke naam gebruiken om zichzelf te beschrijven, in plaats van de naam die historisch gezien door anderen wordt gebruikt om hen te beschrijven;
  • Mensen met namen die bepaalde letters, klanken of woorden uit hun taal gebruiken die voor jouzelf mogelijk onbekend zijn;
  • Mensen die een bepaalde seksuele geaardheid of genderidentiteit uiten met behulp van specifieke namen of voornaamwoorden;
  • Mensen met een bepaalde lichamelijke of geestelijke handicap die specifieke termen gebruiken om zichzelf te beschrijven.
 • toelichting bij belediging: Beledigingen kunnen betrekking hebben op veronderstelde kenmerken zoals intelligentie, uiterlijk, etniciteit, ras, religie (of afwezigheid daarvan), cultuur, kaste, seksuele geaardheid, geslacht, handicap, leeftijd, nationaliteit, politieke voorkeur, of op andere kenmerken.
 • toelichting bij seksuele intimidatie: waaronder het gebruik van geseksualiseerde taal of beelden, en seksuele aandacht of toenadering van welke aard dan ook wanneer redelijkerwijs verondersteld kan worden dat dit dit ongewenst is, of wanneer daarvoor geen toestemming gegeven zou kunnen worden.
 • toelichting bij bedreiging: Expliciet of impliciet de mogelijkheid suggereren van fysiek geweld, in verlegenheid brengen, oneerlijke en ongerechtvaardigde reputatieschade, of intimidatie door ongegronde juridische stappen te suggereren om te winnen in een meningsverschil of iemand te dwingen zich te gedragen zoals jij dat wilt.
 • toelichting bij doxing: Het betreft hier zowel het openbaar maken van persoonlijke informatie over een ander op de Wikimedia-projecten, als het openbaar maken van informatie buiten de projecten over activiteiten op of voor de Wikimedia-projecten van een andere persoon.
 • toelichting bij menselijkheid. Dit houdt ook in dat we rekening houden met eventuele medische, psychologische, of neurobiologische factoren die invloed hebben op het gedrag van betrokkenen.

Voetnoot

 1. Deelname aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland door leden van de vereniging valt niet onder deze bepalingen