Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
De door het bestuur goedgekeurde nieuwe tekst is hier te vinden. Deze versie van de BVR zal van kracht worden zodra ook het beleid over handhaving en rapportage is ontwikkeld.
De (tweede) concepttekst van het beleid Handhaving en Rapportage BVR is hier te vinden.

Voor alle bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd geldt het Beleid Vriendelijke Ruimtes, dit is geënt op de Friendly Space Policy van de Wikimedia Foundation.

De laatste revisie van het BVR was in 2017. Sindsdien heeft de wereld niet stilgestaan. Online bijeenkomsten zijn belangrijker geworden, zeker het afgelopen jaar. Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving. Dit wordt onder andere weerspiegeld in het tot stand komen van de Universal Code of Conduct, die in januari 2021 officieel door het bestuur van de Wikimedia Foundation is goedgekeurd.

Het bestuur wil daarom in samenspraak met de leden van WMNL en de bredere Wikimediagemeenschap het Beleid Vriendelijke Ruimtes actualiseren en verbeteren. Aansluiting op de Universal Code of Conduct is daarbij een uitgangspunt. Vorig jaar is er al een verkennende discussie gevoerd op de Verenigingswiki.

Proces

 • Bestuur heeft een werkgroep ingesteld
  • 3 leden van de vereniging met ruime Wikimedia-ervaring, zowel onwiki als als deelnemer/organisator van bijeenkomsten: Ciell, Ad Huikeshoven, Danielle Jansen
  • 1-bestuurslid: Lotte Baltussen
  • 1 vertegenwoordiger van het kantoor: Sandra Rientjes
 • De werkgroep maakt een concept BVR, waarbij rekening wordt gehouden met commentaar eerder geleverd op Verenigingswiki
 • Bespreking concept met bestuur
 • Consultatieronde: definitief concept voorgelegd aan leden
 • Laatste revisie
 • Vaststellen definitieve versie

Contouren nieuw BVR

 • duidelijk document, zo kort en bondig als mogelijk
 • in overeenstemming met de Universal Code of Conduct|Universal Code of Conduct]] (UCoC)
 • biedt voldoende aanknopingspunten voor concrete uitvoering en handhaving door WMNL
 • toepasbaar voor online en i.r.l. bijeenkomsten, en biedt een kader voor online gedrag/communicatie op door WMNL beheerde platforms
 • bevat richtlijnen voor melding, afhandeling, beroep

Inhoud

Het Beleid Vriendelijke Ruimte bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • Afbakening
  1. doel BVR, link met UCoC
  2. waar en voor wie geldig  
  3. privacy versus transparantie
 • Omschrijving gewenst gedrag
 • Omschrijving ontoelaatbaar gedrag
 • Gevolgen overtreding/sancties
  1. Omschrijving, criteria en beoogd doel
  2. Relatie met sanctiebeleid zoals gevoerd op Wikimediaprojecten, en beleid WMF T&S
 • Procedureel
  1. handhaving/melding/afhandeling
  2. beroepsmogelijkheden
  3. rapportage

Planning

 • 10 juli 2021: WikiZaterdag (afgelast vanwege te weinig aanmeldingen)
 • juli 2021: afronding eerste concept is uitgevoerd!
 • juli 2021: input gemeenschap op eerste concepttekst is uitgevoerd!
 • augustus 2021: verwerken commentaar in tweede concept is uitgevoerd!
 • september 2021: presentatie ALV en gelegenheid tot feedback op tweede concept via de verenigingswiki is uitgevoerd!
 • oktober 2021 - januari 2022 - ontwikkelen tekst over melding, afhandeling en rapportage. Verwerken feedback uit ALV en consultatie via de Wiki
 • november 2021 - februari 2022 - 2e consultatieronde, laatste revisie en vaststellen definitieve versie door bestuur
 • januari 2022 - april 2022 - start implementatie

Documentatie