Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Meeschrijven aan nieuw Beleid Vriendelijke Ruimtes?

Voor alle bijeenkomsten die door Wikimedia Nederland worden georganiseerd geldt het Beleid Vriendelijke Ruimtes, dit is geënt op de Friendly Space Policy van de Wikimedia Foundation.

De laatste revisie van het BVR was in 2017. Sindsdien heeft de wereld niet stilgestaan. Online bijeenkomsten zijn belangrijker geworden, zeker het afgelopen jaar. Binnen de Wikimedia beweging wordt steeds meer waarde gehecht aan het bieden van een veilige omgeving. Dit wordt onder andere weerspiegeld in het tot stand komen van de Universal Code of Conduct, die in januari 2021 officieel door het bestuur van de Wikimedia Foundation is goedgekeurd.

Het bestuur wil daarom in samenspraak met de leden van WMNL en de bredere Wikimediagemeenschap het Beleid Vriendelijke Ruimtes actualiseren en verbeteren. Aansluiting op de Universal Code of Conduct is daarbij een uitgangspunt. Vorig jaar is er al een verkennende discussie gevoerd op de Verenigingswiki.

We willen een werkgroep instellen, bestaande uit Wikimedianen, bestuurders en een vertegenwoordiger van het kantoor. Deze werkgroep gaat een concept maken voor het nieuwe Beleid Vriendelijke Ruimtes, dat vervolgens met de gemeenschap wordt besproken. Het bestuur stelt uiteindelijk het nieuwe beleid vast.

We denken dat er voor het hele proces drie of vier online bijeenkomsten nodig zijn, in de periode april - juli.  Meer informatie over het proces vind je hieronder.

Ben je geïnteresseerd om lid te worden van deze werkgroep, stuur dan voor 18 maart 2021 een mail naar Sandra Rientjes, directeur Wikimedia Nederland (rientjes[at]wikimedia.nl).

Er is ruimte voor maximaal 4 vertegenwoordigers vanuit de leden in de werkgroep. Als er meer dan vier gegadigden zijn, maakt het bestuur een keuze waarbij gestreefd zal worden naar maximale diversiteit van perspectieven en ervaring.

Sandra Rientjes - Wikimedia Nederland (overleg) 3 mrt 2021 18:34 (CET)

Proces

 • Bestuur stelt een werkgroep in, bij voorkeur bestaande uit
  • 2-4 leden van de vereniging met ruime Wikimedia-ervaring, zowel onwiki als als deelnemer/organisator van bijeenkomsten
  • 1-2 bestuursleden
  • 1 vertegenwoordiger van het kantoor    (Zie tekst oproep)
 • De werkgroep maakt een concept BVR, waarbij rekening wordt gehouden met commentaar eerder geleverd op Verenigingswiki
 • Bespreking concept met bestuur
 • Consultatieronde: definitief concept voorgelegd aan leden
 • Laatste revisie
 • Vaststellen definitieve versie

Contouren nieuw BVR

 • duidelijk document, zo kort en bondig als mogelijk
 • in overeenstemming met de Universal Code of Conduct (UCoC)
 • biedt voldoende aanknopingspunten voor concrete uitvoering en handhaving door WMNL
 • toepasbaar voor online en i.r.l. bijeenkomsten, en biedt een kader voor online gedrag/communicatie op door WMNL beheerde platforms
 • bevat richtlijnen voor melding, afhandeling, beroep

Inhoud

Het Beleid Vriendelijke Ruimte bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • Afbakening
  1. doel BVR, link met UCoC
  2. waar en voor wie geldig  
  3. privacy versus transparantie
 • Omschrijving gewenst gedrag
 • Omschrijving ontoelaatbaar gedrag
 • Gevolgen overtreding/sancties
  1. Omschrijving, criteria en beoogd doel
  2. Relatie met sanctiebeleid zoals gevoerd op Wikimediaprojecten, en beleid WMF T&S
 • Procedureel
  1. handhaving/melding/afhandeling
  2. beroepsmogelijkheden
  3. rapportage

Planning

 • afronding juli 2021.

Documentatie