Jaarplan 2014/Brainstormsessie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.

Op 15 juni 2013 werd een middag 'gebrainstormd' over de onderdelen van het jaarplan 2014. Hierbij waren naast bestuursleden ook verschillende leden en vrijwilligers aanwezig. Hieronder een korte weergave van de gevolgde werkwijze, en de uitkomst: een flipover vol plakbriefjes, gegroepeerd naar de zes prioriteiten van de strategie 2013-2015, en met bij ieder plakbriefje een aantal concrete voorstellen. Deze uitkomst is vooral een beginpunt voor verdere discussie, waarvoor de overlegpagina open staat.

Opzet

Na een presentatie over het proces, en ter inspiratie een samenvatting van de uitkomsten van de enquête die eerder dit jaar is gehouden onder leden en bewerkers, kreeg ieder een stel witte, groene en rode briefjes. De bedoeling was om de ideeën op die briefjes te schrijven: rode briefjes voor bestaande activiteiten die zouden moeten worden stopgezet, groene voor bestaande activiteiten die we zouden moeten voortzetten, en witte briefjes voor nieuwe activiteiten die we zouden moeten ontplooien.

Er was ook een stapel voorbedrukte briefjes waarin voor iedere activiteit de volgende invulvelden waren (maar door tijdgebrek zijn die eigenlijk niet ingevuld):

Idee Omschrijving van een activiteit (bestaand of nieuw)
Doelstelling (SMART) Concreet geformuleerde doelstelling van dat idee
WMF strategische prioriteiten Bij welke strategische prioriteiten van de WMF sluit dit idee aan?
WMNL Strategisch plan hoofdstuk Bij welke hoofdstuk van het strategisch plan van WMNL sluit dit idee aan?
Bedrag in EUR Ruwe schatting van de materiële kosten voor deze activiteit in 2014
Geschat aantal uren vrijwilligers Ruwe schatting van het aantal benodigde uren van vrijwilligers voor deze activiteit in 2014
Geschat aantal uren staf Ruwe schatting van het aantal benodigde uren van medewerkers van de vereniging (of externe inhuur op projectbasis) in 2014

Door tijdgebrek zijn deze briefjes die middag niet ingevuld. Op deze pagina en de subpagina's kan dat eventueel alsnog gebeuren.

Vervolgens zijn de briefjes zoveel mogelijk samengevat tot bredere thema's. Zo zijn bijvoorbeeld de ideeën 'Train the Trainer (wit), Werk maken van vrijwilligersbeleid (wit), Presentatiewerkgroep opzetten voor een perfecte presentatie (groen [?]) en Capacity building door trainingen (groen) samengevoegd tot Capacity building.

Deze zijn gegroepeerd rond de zes hoofdonderdelen van de strategie. Als laatste kon iedere aanwezige maximaal vijf punten verdelen over de thema's. Hieronder staat de indeling in hoofdonderdelen met daaronder de thema's en het aantal toegekende punten. Die punten reflecteren natuurlijk uitsluitend de voorkeuren van de mensen die op de bijeenkomst aanwezig waren, dus daarmee wordt nu geen rangschikking gesuggereerd (al geeft het allicht een idee van wat er leeft).

Uitkomst (schematisch)

Een gedetailleerdere uitwerking volgt nog. Waarschijnlijk wordt dit een tabel.Community

Contacten met en ondersteuning van de gemeenschappen op de Wikimediaprojecten (zoals Wikipedia, maar ook Wikimedia Commons en andere)

Edithathons (3)

 • (Veel meer) edit-a-thons bij organisaties (GLAM + universiteiten)
 • Een echte edit-a-thon: minimaal 24 uur achter elkaar editen
 • Edit-a-thons met nieuwe mensen over onderbelichte onderwerpen

Diversiteit en nieuwe gebruikers (3)

 • Vrijwilligersprogramma
 • Ondersteuning mentorprogreamma
 • Vergroten diversiteit: senioren, lager opgeleiden, afkomst

Inventarisatie van content

 • Actief inventariseren welke lacunes er op WP zitten qua onderwerpen, en nieuwe organisaties uitnodigen met ons samen te bewerken
 • Wiki-basisthema's (basisinformatie voor iedereen): budgetbeheer, verzekeringen, bankzaken, beleggen/sparen, koken/eten, hygiëne, opvoeding, gezondheid

Content

 • Project 200 jaar koninkrijk
 • (Stoppen met) oorlogsmonumenten
 • Boeken die vrij zin van auteursrecht op Wikibooks of Wikisource zetten

Suggesties aan de editing community

 • (Stoppen met) te fanatieke 'verdedigers' op Wikipedia
 • (Stoppen met) heel veel kleine artikelen uit databases op Wikipedia
 • Rein in the bots (de bots beteugelen)
 • Nieuwe Wikipedia 'Eenvoudig Nederlands' (bijv. in samenwerking met stichting Lezen en Schrijven)
 • Toevoegen van concrete suggesties aan 'welkomstsjabloon' voor nieuwe gebruikers: 'Geef je op bij Wikipedianen naar expertise' en meer.

Werving/ondersteuning vrijwilligers die ook buiten de wiki om actief willen zijn (9)

Ondersteuning kan bestaan uit geld, tools, expertise en ondersteuning van de staf.

 • Samenwerking met Wikipedia in het Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Papiaments.
 • Vergroten aantal actieve vrijwilligers + hen faciliteren om actieve vrijwilligers te zijn en te blijven.
 • Actief werven van vrijwilligers buiten de huidige kring
 • Twee of drie laptops of computers kopen die in het kantoor gebruikt kunnen worden door zielige tabletgebruikers tijdens activiteiten


Werk

Contacten en samenwerkingen met 'instellingen'. N.B. GLAM is een acroniem voor galleries, libraries, archives and museums. Een Wikipedian-in-Residence is een medewerker van zo'n instelling die specifiek is aangesteld om samenwerkingen met Wikipedia mogelijk te maken en te bevorderen, om zo meer gebruik te laten maken van de collectie van de instelling. Zie bijv. Wikipedian in Residence KB & NA.

GLAM (culturele samenwerkingen) (3)

 • Outreach naar bibliothecarissen en informatiewetenschappers d.m.v. workshops, edit-a-thons
 • Outreach naar bibliotheken en musea
 • Culturele samenwerkingen: zorg voor een maandrapportage over de culturele samenwerkingen met daarin de statistiek van de page views voor alle beelddonaties per partner. Deze on-wiki plaatsen.
 • Werkgroep culturele samenwerkingen
 • Contacten met GLAMs
 • Wikipedians-in-Residence
 • Alle grote musea een Wikipedian-in-Residence

Wedstrijden / Wiki Loves ...(3)

 • Wiki Loves Bieb
 • Wiki Loves Sound
 • Wiki Loves Monuments
 • Wiki Loves Concepts

Onderwijs (4)

 • Wiki - Education (nu nog een idee, moet volwaardig project worden): wiki-toetsing, wiki-'cito' (per leerjaar), wiki-eindexamentraining, wiki-basisvaardigheden, wiki-leer- en studievaardigheden
 • Bijscholingsprogramma docenten
 • Outreach naar geneeskundestudenten: donaties, redacteuren
 • Lesmateriaal/leaflets over Wikipedia voor scholen
 • Studenten (Wikivoyage-)projecten laten doen
 • Schoolstudieboeken door autuers laten ontwikkelen op Wikibooks ("gratis schoolboeken")
 • Inhoudelijk voorlichtingsmateriaal
 • Voordrachten aanbieden aan congressen voor onderwijs/docenten

Workshops (3)

 • Meer workshops voor gevorderden
 • Wikidata-training voor Wikipedianen
 • Wikivoyage-trainingen
 • Workshopserie (structureel) voor beginners
 • Trainingen/activiteiten rondom de (voormalige) Overzeese Gebiedsdelen


Vereniging

Capacity building (2)

 • Train the Trainer
 • Werk maken van vrijwilligersbeleid en training/opleiding van vrijwilligers als dat voor hun activiteiten zinvol is
 • Presentatiewerkgroep opzetten voor een perfecte presentatie
 • Capacity building door trainingen

Events à la WCN (1)

 • WCN (2x)

Kleinschalige ledenactiviteiten (1)

 • WikiZaterdag élke zaterdag
 • WikiZaterdagen worden goed bezocht, maar wellicht is het handig om de resultaten te inventariseren en ergens on-wiki te plaatsen (wie er geweest is, wat werd besproken/gedaan) d.m.v. een WZ-formulier
 • Achter de schermen
 • Achter de schermen bij GLAM's
 • Nieuwjaarsborrel
 • Wikimedia komt naar je toe (andere provincies, 'Wikimedia-café')
 • Going Local

Kennis over leden (3)

 • (Stoppen met) enquêtes door extern bureau
 • Inventarisatie (onder leden) welke leden onder de 'ondervertegenwoordigde groepen' zijn (vrouwen, minderheden, leeftijd 24-55, ...) en probeer onder deze groep(en) activiteiten te ontplooien
 • Inventarisatie (onder leden) wat de interesses en gebruikersnamen van leden zijn (let op: vele leden zijn in feite donateur). Aan de hand hiervan kunnen vrijwilligers in projecten makkelijker gerekruteerd worden.
 • Community surveys (diversiteit)


Geld

Alternatieve inkomstenbronnen

 • 'Doneren aan Wikipedia is fiscaal aftrekbaar'
 • Sponsorprogramma (voorbeelden hier niet gereproduceerd)
 • Actief achter 'grote' donateurs aan
 • (Stoppen met) projecten van de Europese Commissie
 • CoSyne
 • (Stoppen met) CoSyne

Flexibel budget (4)

 • Ruimte voor nog onbekende projecten die naar ons toekomen
 • (Stoppen met) budget voor kleine activiteiten in de huidige vorm
 • Flexibel ("onvoorzien") budgetonderdeel

Labelen (1)

 • Specifieke doelgroepen aanspreken ('postmoderne hedonisten', 'nieuwe conservatieven', vrouwen, 24-55, minderheden) en dit ook bij activiteiten aangeven
 • Activiteiten labelen naar project (Wikipedia, Commons, Wiktionary, Wikibooks, etc.) om ook aandacht te kweken voor andere gebieden dan Wikipedia.


Wereld

Lobby[1] (2)

 • Auteursrechtlobby Brussel voortzetten
 • EU policy
 • Samenwerking met WMDE uitbouwen voor de 'copyrightlobby' in Brussel (geen bestuurstaak, maar vrijwilligers of stagiairs hiervoor aantrekken.

Internationale samenwerkingsverbanden (1)

Internationale evenementen organiseren (1)

 • Hackathon (opnieuw) in Nederland organiseren
 • Hackathon
 • Chapters Meeting organiseren

Technische innovatie

 • Ontwikkelen 'Public Domain Clock' die de dagen aftelt voor niet-vrije afbeeldingen ('deze afbeelding vervalt in het publieke domein over 03 jaar en 250 dagen')
 • Historische foto's op Wikipedia (Commons) als augmented reality overlays, bijv. voor Google Glass. Voorbeeld: artikel over de Berlijnse Muur
 • Fixen van Wikiportret
 • Meer skins en personalisatie
 • Integratie met sociale media (als outreach)
 • Visuele toegang met begrippennetwerk (à la w:nl:Aquabrowser)
 • Visuele Wikipedia - ingang op plaatjes voor categorieën e.d.


Organisatie

Surveys

 • N.a.v. dit jaar uitgevoerd onderzoek: vergroten achterban; verder kijken naar doelgroepen/interesses, hoe gaan we ze benaderen. Zet plan op en laat toetsen door professional/coach
 • Traffic analysis (verschillende tools en gegevensbestanden). Vraag: vanwaar de dominante positie van w:en:comScore in de Wikimedia-rapportages?

Kantoor (2)

 • Stageplekken
 • Berichten plaatsen in de NL-Wikipedia-"Kroeg" - ik stel voor om dit sowieso iedere maand te doen met link naar WMNL-notulen?
 • (Stoppen met) bureaucratisering van Wikimedia (kan dat?) m.n. wat betreft geld.
 • (Stoppen met) dingen op de WMNL-wiki te zetten zonder dit te melden op de NL-Wikipedia (maak een WikiProject WMNL aan op de NL-wiki, en plaats deze communicatie daar, en ook op de EN-wiki op het Noticeboard voor Nederlandse Wikimedianen daar).

PR (6)

Met PR wordt bedoeld het extern uitdragen van de missie. Wat willen we, hoe doen we dat?

 • (Nog steeds onderbelicht.) Het grote publiek meer bewust maken waar Wikipedia voor staat en hoe het functioneert
 • Wikipedia als primaire kennisbron promoten: 'Niemand kan zonder Wikipedia'.
 • Publiciteit, persberichten, open WikiZaterdag op kantoor, uitnodiging in huis-aan-huisbladen.


Voetnoten

 1. Note for our American readers: what's called 'lobbying' in Europe is often limited to what in the US would be called 'advocacy' and 'education'. There were no proposals for activities that would be considered 'lobbying' in the American sense of the word.