Jaarplan 2016/concept

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Suggesties en commentaar

Dit is een concept van het jaarplan. Suggesties voor verbetering, verandering of uitbreiding zijn nog steeds welkom op de overlegpagina.

Kanttekeningen:

 • een activiteit wordt alleen in het jaarplan opgenomen als er een zeer grote kans is dat ze door gezamenlijke inspanningen van vrijwilligers en kantoor kan worden uitgevoerd
 • activiteiten moeten aantoonbaar binnen een afzienbare termijn (2-3 jaar maximaal) een concrete bijdrage leveren aan de Wikimedia-projecten of vrije kennis in het algemeen.


Inleiding

Strategisch kader

Het jaarplan 2016 is het laatste plan dat wordt ontwikkeld op basis van de meerjaren strategie 2013 - 2015. Inmiddels is de discussie over het volgende meerjarenplan gestart. Het jaarplan 2016 is ingedeeld in dezelfde vier onderdelen als het plan 2015: drie thematisch-inhoudelijk, en één logistiek-bestuurlijk:

 1. Community + participation
 2. Content
 3. Communicatie
 4. Bestuur en organisatie


Prioriteiten 2016

Steun aan de gemeenschap

Het programma onderdeel community + participation is gebaseerd op de resultaten van de survey onder de Nederlandse bewerkersgemeenschap uit 2015. We willen de gemeenschap ondersteunen bij het aanpakken van knelpunten op het gebied van werksfeer en conflictoplossing die in de survey werden gesignaleerd. We gaan dit doen door het aanbieden van trainingen en door het organiseren en ondersteunen van gelegenheden waar bewerkers elkaar ‘in levende lijve’ kunnen ontmoeten.. Verder blijven wij natuurlijk praktische financiële en logistieke steun geven aan initiatieven vanuit de gemeenschap. Omdat de gemeenschap heeft aangegeven behoefte te hebben aan een onderzoek naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia, willen we zo’n onderzoek gaan ontwikkelen. Hiervoor willen we externe financiering realiseren.

Inhoudelijk

In het programmaonderdeel Content blijven we ven verder werken aan het thema ‘natuur’: hier ontstaat een dynamische samenwerking tussen de vrijwilligers van de projectgroep natuur, ondersteund door het kantoor, en een divers cluster van externe partners waaronder Naturalis, Soorten.nl en IVN. Als tweede thema introduceren we ‘Nederland in de wereld’’: ons streven zal zijn om zoveel mogelijk in Nederland aanwezige kennis vrij beschikbaar te maken die in het bijzonder relevant is voor mensen in andere delen van de wereld, met name Afrika, Azië en het Caraïbisch gebied. Hierbij zoeken we samenwerking met kennisinstellingen in Nederland, Wikimedia chapters en met gemeenschappen in Nederland met wortels in die delen van de wereld

De programma’s gendergap en educatie gaan ook in 2016 door. Bij educatie gaan we ons expliciet ook richten op middelbare en hogere beroepsopleidingen waar studenten vaardigheden leren die voor de Wikimedia projecten relevant zijn, zoals fotografie, muziek, en interactieve media.

In ons GLAM-programma gaan we de samenwerking met bestaande partners verstevigen en gaan we mogelijkheden ontwikkelen waardoor kleine GLAM-instellingen ook kunnen bijdragen aan de Wikimedia-projecten. Ook hiervoor willen we externe financiering realiseren.

Algemene overwegingen voor het Jaarplan 2016 Wikimedia Nederland streeft niet naar grote groei van personeelsbestand of begroting, De omvang van het werkprogramma en bijbehorende begroting is 4% groter dan de laatste prognose van kosten in 2015.


Financieel

totaal overzicht geschatte kosten en opbrengsten 2016, vergeleken met gegevens 2015

begroting 2016 begroting 2015** prognose 2015 (1/8)
kosten kantoor, bestuur en organisatie € 300.082 € 282.994 € 285.000
programma kosten € 112.750 € 127.000 € 110.000
(programma’s community, content en communicatie)
totaal € 412.832* € 409.994 € 395.000
opbrengsten APG (WMF grant) € 340.000 € 340.000 € 304.000
overig € 73.000 € 70.000 € 55.000
totaal € 413.000 € 410.000 € 359.000


 • daarnaast zijn in het jaarplan twee activiteiten opgenomen die alleen worden uitgevoerd als er externe financiering wordt gerealiseerd. De kosten daarvan zijn begroot op €40.000.

In 2015 organiseerde Wikimedia Nederland eenmalig de GLAM Wiki - conferentie. Voor deze activiteit is aparte financiering verkregen (€59.995). Om vergelijking van kosten en opbrengsten over de jaren te vergemakkelijken is deze activiteit niet opgenomen in het bovenstaande overzicht.

GLAM wiki 2015 begroting 2015 realisatie 2015
kosten € 40.000 € 59.996
opbrengsten € 40.000 € 59.996


(gedetailleerd overzicht van programma- en kantoorkosten 2016 volgt in bijlage 1 en 2)

In het Jaarplan 2016 worden alleen die activiteiten specifiek benoemd en begroot waarvan grote zekerheid bestaat dat ze door de gezamenlijke inzet van bestuur. vrijwilligers en medewerkers kunnen worden gerealiseerd. Het jaarplan is in die zin een echt werkplan, en geen wensenlijst. Daarnaast is in het jaarplan ruimte vrijgehouden (€10.000 ?? en 900 uur in de personeelsplanning) voor uitvoering en ondersteuning van ideeën, plannen, kansen en verzoeken die in de loop van het jaar opkomen en een bijdrage leveren aan de doelstellingen van WMNL, of de doelstellingen van de Wikimedia-beweging.

In het jaarplan zijn een aantal activiteiten benoemd die Wikimedia Nederland wil ontwikkelen maar alleen zal uitvoeren als er externe financiering (d.w.z. buiten de financiering door de Wikimedia Foundation) voor gevonden kan worden. De kosten en personele inzet van uitvoering zijn niet in jaarplan en begroting opgenomen.


Totstandkoming jaarplan 2016

Het jaarplan 2016 is ontwikkeld in nauwe samenspraak met de gemeenschap van leden en bewerkers. Op 6 augustus is een eerste concept op de Verenigingswiki geplaatst. Op 29 augustus is er een brainstormsessie geweest waaraan iedereen (lid of geen lid) kon meedoen. Ook via de Verenigingswiki zijn suggesties voor het jaarplan gedaan. Via oproepen in de Kroegen van Wikimedia-projecten is dit bekend gemaakt onder de gemeenschap. Een tweede concept van jaarplan en begroting 2016 is op 1 september op de wiki geplaatst met de mogelijkheid om commentaar te leveren voordat het bestuur het jaarplan en begroting aanbood aan de ALV.

1. Community + Participatie

Strategisch kader 2013 - 2015

I.2 Vrijwilligers en bewerkers krijgen van Wikimedia Nederland effectieve, doelgerichte steun die hen in staat stelt optimaal en met plezier actief te zijn en te blijven
I.3 De communicatie met vrijwilligers en bewerkers loopt via korte en informele lijnen
II.2 Er zijn optimale omstandigheden voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van (de Nederlandstalige) Wikipedia door de bewerkers

Ervaringen 2015

Uit het onderzoek onder bewerkers dat in 2015 is uitgevoerd blijkt dat een meerderheid van de Wikipediabewerkers niet tevreden is over de werksfeer op de Nederlandstalige Wikipedia en het aantal conflicten (te) hoog vindt. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een meerderheid van de bewerkers tevreden is met de manier van werken van Wikimedia Nederland - er blijkt echter ook uit dat een deel van de gemeenschap niet of nauwelijks op de hoogte is van wat Wikimedia Nederland voor hen zou kunnen doen. Vanuit de gemeenschap is in 2015 aangegeven dat er behoefte is aan meer inzicht in inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia.

In 2016

 • gaan we de gemeenschap ondersteunen inzake verbetering van omgangsvormen, voorkomen en oplossen van conflicten etc.. In het bijzonder willen we trainingen bieden inzake conflicthantering en communicatie, en mogelijkheden scheppen voor communicatie en ontmoetingen ‘in real life’
 • blijven we ons inzetten op het gericht verbeteren van de samenwerking met de huidige vrijwilligers/gemeenschap. We zijn pro-actief in het benaderen van de bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia en de gemeenschappen achter de kleinere zusterprojecten om hen te wijzen op de mogelijkheden die WMNL ook hen kan bieden
 • gaan we een programma ontwikkelen om nieuwe bewerkers te ondersteunen
 • willen we (met externe financiering) een onderzoek opzetten naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia.

Mogelijke activiteiten

Actief ondersteunen van de gemeenschap

Meetbare resultaten

 • 15 aanvragen voor steun via FOKA ontvangen en afgehandeld
 • trainingsprogramma ontwikkeld
 • 5 personen ronden opleiding tot trainer af

Communicatie en ontmoeten

 • De WikiZaterdagen waarop het kantoor om de twee weken op een zaterdag is geopend en de Nieuwjaarsborrel gaan gewoon door.
 • Ook zullen we activiteiten organiseren (of ondersteunen) in andere delen van het land, zoals WikiCafé’s en WikiMeets
 • In november 2016 organiseren we de jaarlijkse Wikimedia Conferentie Nederland (WCN)
 • We vergoeden reis- en verblijfskosten van leden van de community aan (internationale) bijeenkomsten om deelname aan dergelijke activiteiten te stimuleren.

Meetbare resultaten

 • toename van 10% in aantal individuele bezoekers aan WikiZaterdagen
 • 20 WikiZaterdagen
 • 4 WikiCafé’s
 • 150 bezoekers aan de WCN, waarvan 40 voor de eerste keer aanwezig
 • gemiddelde waardering voor WCN ‘ruim voldoende/goed’

Faciliteren van goede werksfeer en probleemoplossing

Wikimedia Nederland stimuleert en ondersteunt initiatieven tot verbetering van de omgangsvormen, bevorderen van vriendelijkheid in de groep gebruikers van de Nederlandstalige Wikipedia on wiki, en het voorkomen en oplossen van conflicten. Dit doen we - in nauw overleg met de gemeenschap - o.a. door gerichte trainingen aan te bieden. Ook in nauw overleg met de gemeenschap gaan we steun bieden aan de introductie en begeleiding van nieuwe bewerkers, door het ontwikkelen van trainingen, het ondersteunen van mentoren en coaches en het scheppen van online en offline gelegenheden waar nieuwe bewerkers elkaar kunnen ontmoeten.

Meetbare resultaten

 • verloop editors NL Wikipedia verminderd
 • retentie nieuwe editors hoger
 • meer vrouwen zijn bewerker ( deze doelstellingen nog nader te kwantificeren)
 • 30 mensen hebben training bijgewoond


Onderzoek naar kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia

 • NIEUW: We willen een onderzoek (laten) uitvoeren naar de inhoudelijke kwaliteit en dekking van de Nederlandstalige Wikipedia. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen sturing geven aan samenwerking met externe partners, contentdonaties etc.

Meetbare resultaten

 • onderzoeksresultaten beschikbaar en besproken

2. Content

Strategisch kader 2013 - 2015

II.1 De hoeveelheid vrij beschikbare kennis in het culturele domein is toegenomen
I.1 Laagdrempelige, aansprekende publieksevenementen en activiteiten stimuleren de actieve deelname van geïnteresseerden bij produceren en toegankelijk maken van vrije kennis
V.1 Wikimedia Nederland werkt actief en intensief samen met andere landelijke Wikimedia-verenigingen, met de Wikimedia Foundation en andere entiteiten binnen de beweging
V.2 Ten minste één innovatieve door Wikimedia Nederland ontwikkelde activiteit wordt internationaal uitgevoerd


Ervaring 2015:

 • In 2014 hebben we ervoor gekozen ons te focussen op een twee inhoudelijke thema’s (natuur en de Tweede Wereldoorlog). Deze werkwijze bevalt goed: het biedt samenwerkingspartners een duidelijk focus en creëert synergie, motiveert bewerkers en vrijwilligers, en leidt tot duidelijke meetbare resultaten.
 • Rondom het thema natuur is een actieve en dynamische samenwerking ontstaan met kennisinstellingen en vrijwilligersorganisaties, én een projectgroep van online en offline vrijwilligers die met ondersteuning van het kantoor activiteiten organiseren. Rondom het thema Tweede Wereldoorlog ontwikkelt een kleine groep bewerkers inmiddels zelfstandig activiteiten in samenwerking met kennisinstellingen. Dit thema lijkt zich echter minder te eigenen voor het organiseren van off-wiki activiteiten.
 • In 2015 zijn we begonnen om samen met de Koninklijke Bibliotheek een vorm van samenwerking te ontwikkelen met openbare bibliotheken. Hoewel er bij alle betrokken partijen veel enthousiasme is, is het nog niet duidelijk hoe zo’n samenwerking concreet resultaten kan opleveren voor de Wikimedia projecten.
 • De proefprojecten in het educatieprogramma zijn succesvol; met de vertaalstagiaires van ITV bieden we een welkome ondersteuning voor de Wikipedia-bewerkers. Studenten met vakvaardigheden kunnen voor een educatieprogramma even relevant zijn als studenten met inhoudelijk-academische kennis.
 • We organiseerden Wiki Loves Monuments en hoewel de activiteit weer nieuw beeldmateriaal van monumenten opleverde, constateerden we dat na 5 zeer succesvolle jaren de energie rondom deze activiteit minder werd.
 • In 2015 organiseerden we GLAMwiki 2015; de driedaagse bijeenkomst was zeer succesvol maar de organisatie legde een groot beslag op de capaciteit van het kantoor in de eerste vier maanden van het jaar.
 • We ontwikkelden onze eerste ervaringen met lobbyen toen er actie moest worden gevoerd om een beperking van de panoramavrijheid in Nederland en een aantal andere EU-landen tegen te gaan.In 2016:

 • Houden we een inhoudelijk focus op de thema’s natuur en het verkleinen van de gender gap. We laten het thema Tweede Wereldoorlog los maar blijven de samenwerking met het NIOD voortzetten..
 • We introduceren een nieuw thema ‘Nederland in de wereld’. Er is in Nederland veel kennis beschikbaar die te maken heeft me de geschiedenis, de cultuur en de natuur van Azië, Afrika en het Caraïbisch gebied. Ook samenwerkingspartners van Wikimedia Nederland zoals Tropenmuseum. Naturalis, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief en NIOD beschikken over relevante collecties. We zoeken verder samenwerking met kennisinstellingen in Nederland, Wikimedia chapters en met gemeenschappen in Nederland met wortels in die delen van de wereld
 • Naast deze thematische prioriteiten onderhouden en verstevigen we de samenwerking met onze bestaande GLAM-partners en met Wikipedians in Residence. In het bijzonder gaan we werken aan een manier waarop kleine GLAM-instellingen ook kunnen bijdragen aan de Wikimedia-projecten.
 • We gaan verder met het educatieprogramma. Kerntaak zal zijn om in 2016 financiering en draagvlak te realiseren voor een voortzetting van een volwaardig educatieprogramma tot/met 2018. We gaan verder met concrete educatie-projecten om ervaring op te doen en om ‘proof of concept’ te verkrijgen. Daarbij werken we ook samen met middelbare en hogere beroepsopleidingen: kunnen studenten hun vakvaardigheden op het gebied van b.v. fotografie, muziek of multimedia design inzetten voor de Wikimedia projecten?
 • Het programma met openbare bibliotheken zetten we voort maar uiterlijk juni 2016 gaan we evalueren of dit voldoende resultaten oplevert.
 • Streven we ernaar een nieuwe grote fotowedstrijd volgens de Wiki Loves formule te organiseren.
 • Houden we de mogelijkheid open om een Wiki Loves fotowedstrijd te organiseren, met een nog nader te bepalen thema
 • Zullen we geen grote internationale bijeenkomst organiseren.
 • Blijven we actief betrokken bij en steun geven aan de Free Knowledge Advocacy Group, het EU- samenwerkingsverband van Wikimedia chapters.

Mogelijke activiteiten 2016

Inhoudelijk focus op 3 thema’s: natuur, global south en gender gap

 • We genereren een breed palet aan online en offline activiteiten rondom de thema’s global south en natuur
 • WMNL blijft activiteiten ondersteunen gericht op het verkleinen van de gender gap, o.a. door contact te leggen met organisaties en het geven van logistieke steun.


Meetbare resultaten
Op elk van de thema’s natuur en global south

 • 500 artikelen verbeterd of aangemaakt
 • substantiële hoeveelheid relevante content toegevoegd (nader te specificeren in overleg met partners)
 • 5 nieuwe bewerkers (nog actief na 6 maanden)


Rond thema ‘gender gap’:

 • 5 nieuwe vrouwelijke bewerkers (nog actief na 6 maanden)
 • nader te bepalen resultaten voor content


GLAM: Samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingenMeetbare resultaten

 • 4x per jaar overleg met alle WiRs en GLAMwiki-coördinatoren
 • 2 nieuwe Wikipedians in Residence
 • tenminste 20 kleinere GLAM-instellingen betrokken bij activiteit
 • substantiële contentdonaties door alle betrokken instellingen


Bibliotheken

In samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek gaan we onderzoeken of een productieve samenwerking mogelijk is tussen openbare bibliotheken en de Wikimedia-projecten. We doen pilots met een aantal bibliotheken en bepalen in juni 2016 of het programma voldoende potentieel heeft om te worden voortgezet.

Meetbare resultaten

 • pilot activiteiten met tenminste 2 openbare bibliotheken uitgevoerd
 • resultaten geëvalueerd en beslissing genomen over continueren programma


Wiki Loves

tekst aanvullen

Educatie

 • Om een duurzaam en stabiel educatieprogramma te kunnen ontwikkelen, gaan we meerjarige externe financiering mobiliseren en lobbyen voor bredere integratie van Wikipedia-werk in het curriculum van het hoger onderwijs
 • Wij gaan tenminste vier samenwerkingsprojecten met onderwijsinstellingen uitvoeren, waarvan twee met middelbare of hogere beroepsopleidingen zodat studenten vakvaardigheden op het gebied van b.v. fotografie, muziek of multimedia design kunnen inzetten voor de Wikimedia projecten.
 • In ieder geval zullen we de samenwerking met ITV-opleiding voor tolken en vertalers voortzetten

Meetbare resultaten

 • externe financiering voor voortzetting educatieprogramma tot/met 2018
 • vier projecten uitgevoerd
 • tenminste 50 studenten hebben deelgenomen
 • 50 door studenten toegevoegde of sterk verbeterde artikelen
 • tenminste 8 studenten leveren een bijdrage aan Wikimedia projecten anders dan door het schrijven/verbeteren van artikelen


Wiki Loves....

We willen in 2016 een nieuwe grote fotowedstrijd volgens de Wiki Loves-formule organiseren die even inspirerend kan zijn als Wiki Loves Monuments. We gaan steun geven aan de discussies in de gemeenschap over zo’n nieuwe Wiki Loves - en aan de vrijwilligersgroep die het voortouw gaat nemen bij de organisatie

Meetbare resultaten keuze voor nieuw Wiki Loves thema werkgroep van actieve vrijwilligers wedstrijd georganiseerd nader te bepalen aantal deelnemers en uploads


Internationale samenwerking

Meetbare resultaten

 • WMNL draagt bij aan ten minste twee internationale activiteiten rondom de kernthema’s
 • Afvaardiging bestuur en directeur nemen deel aan Wikimedia conferentie
 • Gevarieerde delegatie aan Wikimania van ten minste 10 personen
 • 2x bestuurlijk overleg met WMBE3. Communicatie en publiciteit

Strategisch kader 2013 - 2015

II.3 Wikipedia is als een succesvol voorbeeld van vrije kennis bekend en geaccepteerd bij beleidsmakers en het grote publiek
II.5 WMNL is op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en beleid met betrekking tot auteursrechten en vrije kennis en zet zich in als pleitbezorger voor de belangen van vrije kennis
III.4 Belangrijke stakeholders – en het algemeen publiek - hebben een adequaat beeld van missie, doelen en activiteiten van Wikimedia Nederland en zien Wikimedia Nederland als een betrouwbare organisatie en een professionele samenwerkingspartner

Ervaringen 2015

 • In 2015 deed Motivaction in opdracht van WMNL onderzoek onder het Nederlandse publiek naar hun kennis en mening over Wikipedia. ‘De Nederlander’ kent en gebruikt Wikipedia, heeft een behoorlijk positief beeld over de kwaliteit maar weet weinig over hoe Wikipedia tot stand komt en gefinancierd is.
 • Wikimedia Nederland en Wikipedia kwamen regelmatig in het nieuws, met name rondom de toekenning van de Erasmusprijs. We organiseerden een training omgaan met de pers voor vrijwilligers.
 • Het aantal volgers op social media en het aantal ontvangers van de nieuwsbrief groeide gestaag


In 2016

Mogelijke activiteiten 2016

 • We blijven proactief omgaan met de pers, b.v. door het actief benaderen van media. Ook gaan we vrijwilligers trainingen aanbieden in het omgaan met de pers.
 • Vanzelfsprekend gaan we door met optimale inzet van sociale media, website, en nieuwsbrieven.


Meetbare resultaten

 • ten minste 5 uitingen in de media n.a.v. initiatieven door WMNL
 • stijging aantal bezoekers, volgers en abonnees van tenminste 25%
 • 10 nieuwsbrieven gepubliceerd

4. Bestuur en organisatie

Strategisch kader 2013 - 2015

II.1 Het aantal leden is toegenomen III.2 Er is inzicht in de wensen en verwachtingen van leden en de leden voelen zich betrokken bij de activiteiten en bij het besturen van de vereniging IV.2 WMNL ontvangt in 2015 ten minste 350.000 € aan inkomsten door de financiering van projecten en activiteiten door externe fondsen, subsidiegevers en sponsoren IV.3 Het aantal donateurs neemt jaarlijks met 20% toe en de inkomsten uit donaties groeit elk jaar met 30% VI.2 Processen inzake planning, verslaglegging en rapportage voldoen aan duidelijke normen die in overeenstemming zijn met vereisten van keurmerken en richtlijnen van de WMF. VI.3 Het bestuur als geheel heeft de kwaliteiten om zijn wettelijke en andere verplichtingen na te komen en de verdere koers van de vereniging uit te zetten en te realiseren.

Ervaringen 2015

 • Het aantal leden en donateurs blijft stijgen hoewel Wikimedia Nederland bewust geen grote campagnes op dit terrein ontwikkelt.
 • We voldeden aan al onze verplichtingen inzake rapportage en verslaglegging en kregen een goedkeurende accountantsverklaring. Onze financiële administratie werd door de WMF als zeer degelijk beoordeeld.
 • Er waren uitdagingen op het gebied van werving en behoud van medewerkers en bestuurders. Het is niet makkelijk voor ‘buitenstaanders’ om te integreren in Wikimediawereld, danwel voor ervaren Wikimedia-vrijwilligers om de overstap te maken naar een meer formele rol.


In 2016

 • voorzien we geen grote wijzigingen in bestuurlijke organisatie
 • houden we de vaste personele bezetting op het huidige niveau van 4,1 fte; indien nodig huren we extra capaciteit in op tijdelijke basis
 • streven we naar bestendiging van de administratieve organisatie op het huidige niveau
 • NIEUW: gaan we professionele expertise inhuren om ons te assisteren bij externe fondsenwerving
 • NIEUW: gaan we een strategie ontwikkelen voor donateurswerving
 • NIEUW: meerjarenstrategie vaststellen.


Mogelijke activiteiten 2016

Verenigingszaken

 • Het bestuur voldoet aan alle wettelijke en statutaire verplichtingen
 • Besluiten van de ALV worden uitgevoerd
 • In april 2016 stelt de ALV een meerjarenstrategie vast die onder andere zal dienen als basis voor mogelijke meerjarige financiering

Meetbare resultaten

 • 2x ALV georganiseerd
 • Notulen bestuursvergaderingen gepubliceerd
 • Meerjarenstrategie vastgesteld en gepubliceerd


Financiën en rapportage

 • we voldoen aan al onze rapportageverplichtingen naar financiers en leden.
 • in 2016 krijgen we een APG toekenning die ons in staat stelt het traject van gestage groei voort te zetten
 • we blijven actief fondsen en subsidiegevers benaderen om externe (niet WMF) financiering voor onze activiteiten te genereren
 • we zullen onze zesmaandelijkse donateursbrieven voortzetten
 • we ontwikkelen een strategie voor donateurswerving
 • de inzet van een adviseur voor fondsenwerving resulteert in toename van externe fondsen voor WMNL activiteiten


Meetbare resultaten

 • Goedkeurende accountantsverklaring
 • Impactreport en halfjaarrapport tijdig ingediend en positief beoordeeld door WMF
 • APG aanvraag tijdig ingediend; tenminste 90% van aangevraagde bedrag toegekend
 • tenminste xx € externe financiering waarvan tenminste € 40.000 als direct resultaat van inzet adviseur fondsenwerving
 • twee donateursbrieven verzonden
 • Aantal donateurs met 20% toegenomen
 • Strategie donateurswerving vastgesteld en gestart met uitvoering.