Jaarplan 2017/Archief

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Concept versie jaarplan 2017


Inleiding

De discussies over de nieuwe meerjarenstrategie van Wikimedia Nederland voor de periode 2017-2020 vorderen. Nu is het tijd om te beginnen met het jaarplan 2017.

Het kader van het jaarplan wordt gevormd door de Strategie 2017-2020. Het is niet zo dat er in 2017 al begonnen wordt met het realiseren van alle doelen die in de Strategie zijn genoemd. Daarvoor is de capaciteit te beperkt.

Het idee van het jaarplan is dat het realistisch en uitvoerbaar is. Het moet dus geen wensenlijstje worden maar een opsomming van activiteiten die gezien de bereidheid van de vrijwilligers om bij te dragen, en de beschikbaarheid van geld en menskracht op het kantoor in redelijkheid binnen een jaar kunnen worden uitgevoerd.

Daarnaast is het de bedoeling dat door Wikimedia Nederland uitgevoerde activiteiten aantoonbaar leiden tot verbetering van de Wikimediaprojecten. Dit kan rechtstreeks zijn, b.v. door het toevoegen van inhoud of het werven van nieuwe bewerkers, of meer indirect. Bij dat laatste is dan te denken aan activiteiten die bijdragen aan hervorming van het auteursrecht, groter draagvlak en waardering voor de Wikimediaprojecten, of fondsenwerving

Hieronder vinden jullie een eerste aanzet voor het jaarplan 2017. Het is een nog voorlopig concept, dat tot stand is gekomen door:

 • te kijken welke activiteiten uit 2016 doorlopen naar 2017
 • inventarisatie van ideeën die tijdens de discussie over de strategie zijn geopperd
 • eerste bespreking door het bestuur.

Zoals gezegd, het jaarplan is echt nog werk in uitvoering. In een volgende versie worden bijvoorbeeld te behalen resultaten kwantitatief uitgewerkt.

Het bestuur van Wikimedia Nederland wil nu aan de leden en de bredere gemeenschap vragen om commentaar te leveren op dit concept:

Wat vinden jullie van de activiteiten die hier worden genoemd? Zijn die relevant en realistisch? Missen er dingen? Hebben jullie suggesties voor nieuwe activiteiten of andere benaderingen?

Opmerkingen graag op de overlegpagina. Bij voorkeur voor 31 augustus!

Strategisch kader:  Wat willen we bereiken voor 2020?

Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimediabeweging, in een open community die bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan samenwerkingspartners.

Dit gaan we bereiken door:

 • Bevorderen vrije kennis. Bijdragen aan de Wikimediaprojecten door het vrijgeven of delen van kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met kennisinstellingen en bewerkersgemeenschap werken we er aan dat de door de Wikimediaprojecten vrijgegeven kennis zo breed en divers mogelijk is. We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Relatie met de lezers. Onze visie is vrije toegang tot alle kennis voor iedereen. Tot nu toe heeft onze aandacht vooral gelegen op de aanbod kant: meer en betere inhoud. Maar er is ook een vraagkant: waar hebben de lezers van de Nederlandstalige Wikimediaprojecten behoefte aan? Voldoen de projecten aan hun vraag? We willen de komende jaren investeren in het krijgen van meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedialezers. Stimuleren van mogelijkheden tot directe communicatie met of feedback van lezers. Onder lezers rekenen we ook de deskundigen: we willen inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen. Lezerservaring gaan we gebruiken voor het ontwikkelen van projecten en keuze van partners.
 • Ondersteunen bewerkers. Optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit. We willen eraan meewerken dat de Wikimediaprojecten een plezierige werkomgeving zijn met lage drempels en goede omgangsvormen. De vereniging blijft zich inspannen om de bewerkers logistiek en financieel te ondersteunen. Ook werken we samen met de gemeenschap om zwakke punten te verbeteren door het aanbieden van trainingen, het faciliteren van discussies en het actief werven van nieuwe bewerkers.
 • Vernieuwing inhoud. Andere tijden bieden andere vormen van kennisrepresentatie zoals het gebruik van infographics, video en geluid en animaties. Wikimedia Nederland gaat bewerkers en partners ondersteunen om dit te realiseren. Dit kan ook inhouden het verstrekken van ontwikkelopdrachten. Voorts willen we het gebruik van data bevorderen waarbij we vooral bijdragen aan Wikidata willen stimuleren.

Om dit te bereiken hebben we drie programma’s geformuleerd: Inhoud, Ondersteuning van de gemeenschap en Communicatie, stakeholders en draagvlak.

Programma 'Inhoud'

Inleiding

Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in Nederland, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimediaprojecten die voor veel mensen die toegang vormen tot vrije kennis. Dit doen we in samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties.

Doelen Strategie 2017 - 2020

 • We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen.
 • De door de Wikimediaprojecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers en inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.
 • Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.
 • We zetten waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimediaprojecten aan vrije kennis bijdragen.

Activiteiten 2017

 • We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen. Van partners wordt verwacht dat ze actief bijdragen en willen investeren in de samenwerking. Bij projecten ernaar streven duurzame en rechtstreeks relaties tot stand te brengen tussen instellingen en vrijwilligers.
  • Aanstelling van tenminste twee nieuwe Wikipedians in Residence realiseren, o.a. ook door ondersteunen financieringsaanvragen van GLAM-instellingen. Samenwerking met, en waar nodig ondersteunen van, WiRs door faciliteren interactie met GLAM - vrijwilligers en gemeenschap in het algemeen.
  • Samenwerking met bestaande GLAM partners voortzetten (Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, Catharijneconvent, Museum van Wereld Culturen, Beeld en Geluid, Naturalis, NIOD, Museum Bronbeek), organiseren van twee periodieke overleggen van GLAM-Wiki coördinatoren en WiR’s. Stimuleren van gezamenlijke activiteiten en bijdrages van partners aan WMNL activiteiten, schrijfweken, themaweken en andere activiteiten met als doel dat elke partner tenminste 2 keer bijdraagt aan een activiteit. Waar nodig fungeren als liaison tussen partners en (internationale) Wikimediagemeenschap.
  • Content- en beelddonaties ondersteunen en stimuleren o.a. door organiseren van trainingen in gebruik van upload tools, organiseren van hackathons en uploadsessies, en (financiële) ondersteuning van kleine GLAMs. Vervolgens het gebruik van het gedoneerde materiaal stimuleren door online schrijfevenementen, challenges en editathons. Uitgangspunt hierbij is het toevoegen van content die ertoe doet en gebruikt gaat worden.
  • Voortzetten en uitbreiden van de samenwerking met universiteiten en hogescholen, gericht op het toevoegen/verbeteren van inhoud als onderdeel van het curriculum. In 2017 tenminste 12 activiteiten met tenminste 6 verschillende instellingen, waarbij tenminste 200 studenten betrokken zijn.  Maken en beschikbaar stellen van model-onderwijsprogramma’s en lesmateriaal.
  • Ontwikkelen en aanbieden van een toolkit voor openbare bibliotheken die Wikipedia gerelateerde projecten willen ontwikkelen.  Verbinden van openbare bibliotheken aan Wikipedianen in hun stad/streek.
 • Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.
  • (in het kader van educatieproject) Samenwerking aangaan met Grafisch Lyceum en Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met als doel specifieke vragen van bewerkers naar animaties en infographics als illustratie bij artikelen om te  zetten in leeropdrachten/stages voor studenten.
 • De door de Wikimediaprojecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.

Ontwikkelen van activiteiten rond de thema’s: natuur, Nederland en de wereld, en gender gap met als doel het verbeteren van inhoud m.b.t. deze thema's en het motiveren van mensen om bij te dragen. De gedachte is dat na een aantal jaren van steun door het kantoor er rond de thema’s er zichzelf in stand houdende samenwerking tussen vrijwilligers en GLAM-partners ontstaat.

  • Nederland en de wereld. Doel is het verrijken van de inhoud van de Wikimediaprojecten met betrekking tot de historische interactie tussen Nederland en andere delen van de wereld. Bieden van een platform waar vraag van Wikipedianen en Wikimedia chapters kan worden gekoppeld aan het aanbod van Nederlandse GLAM partners. In 2017 streven we naar tenminste 10 gerichte contentdonaties, gevolgd door (online) schrijfevenementen.
  • Natuur. Doel is het verbeteren van de inhoud rond het thema natuur op Wikimediaprojecten. In 2017 wordt er samengewerkt met de Wikipedian in Residence in dienst van Soorten.nl. WMNL is lid van de stuurgroep die toezicht houdt op de activiteiten van deze WiR en is betrokken bij het organiseren van trainingen en schrijfbijeenkomsten. (extern gefinancierd). Daarnaast ondersteunt WMNL het Project Natuur bij de door haar ontwikkelde activiteiten.
  • Gendergap Doel is het verrijken van inhoud met betrekking tot vrouwen, vrouwengeschiedenis en onderwerpen die in het bijzonder relevant worden geacht voor vrouwen, én het motiveren van vrouwen om bij te dragen aan Wikipedia. Afhankelijk van het succes van een financieringsaanvraag zal er speciaal aandacht zijn voor het thema ‘100 jaar vrouwenkiesrecht'. Daarnaast ondersteunt WMNL de Gendergap projectgroep.
  • Wiki Loves.... Monuments. (Projectgroep WLM komt begin september voor het eerst bij elkaar. Invulling hangt af van de door de projectgroep gekozen aanpak en te verwachten impact.)
  • Onderzoek naar de kwaliteit/dekking van de Nederlandstalige Wikipedia (afhankelijk van resultaten voorverkenning naar haalbaarheid en financiering in 2016)
 • We zetten ons waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimediaprojecten aan vrije kennis bijdragen.
  • Deelname aan de  Free Knowledge Advocacy Group EU-groep in Brussel door geven van financiële ondersteuning, leveren van inhoudelijk input en waar nodig ontwikkelen van activiteiten in Nederland ter versterking van Brussels lobby.

Programma Ondersteuning van de bewerkersgemeenschap

Inleiding

Meer dan duizend mensen zijn regelmatig actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Ook zijn er mensen actief op de Engelstalige Wikipedia, de beeldbank Wikimedia Commons en Wikidata. Daarnaast dragen gebruikers ook actief bij aan de andere Wikimediaprojecten en aan anderstalige Wikipedia’s, waaronder de Friestalige, de Nedersaksische en de Limburgse Wikipedia. Het ondersteunen van de gebruikers van alle verschillende Wikimediaprojecten is een van de hoofdtaken van WMNL. Dit kan praktische, logistieke of financiële ondersteuning zijn.

Uit onderzoeken die we onder bewerkers hebben gehouden blijkt dat de werkomgeving door een groot aantal gebruikers als niet plezierig wordt ervaren en dat men ontevreden is over de introductie van nieuwelingen en conflicthantering. WMNL wil de gemeenschap ook ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.

Doelen Strategie 2017 - 2020

 • Een gezonde Wikimediagemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.
 • Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

Activiteiten 2017

 • Een gezonde Wikimediagemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.
  • Verder ontwikkelen en opschalen van in 2016 gestarte capacitybuilding programma online communicatie en conflictoplossing. Zowel e-learning als trainingen irl
  • Organiseren van Wikizaterdagen, wikimeets en wiki-café's en andere gelegenheden waar Wikimedianen elkaar kunnen ontmoeten
  • Organiseren van de Wikimedia Conferentie Nederland
  • NIEUW Organiseren van informele, ‘wiki-camp'-achtige werkbijeenkomsten voor vrijwilligers met als doel samenwerken, ontwikkelen van producten, kennisuitwisseling
 • Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
  • NIEUW Ontwikkelen van een Handboek Wikipedia bewerken (online/af te drukken): laagdrempelige, overzichtelijke info voor nieuwe bewerkers voor gebruik bij trainingen etc, ook ondersteund met video’s/animaties
  • Verdere activiteiten voor werven nieuwe bewerkers onderdeel van thema’s Natuur, Nederland en de wereld en Gendergap
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.
  • Fonds kleine activiteiten: financiële ondersteuning voor projecten van bewerkers, bijwonen van relevante bijeenkomsten, aanschaf vakliteratuur, aanschaf/huur apparatuur
  • Ondersteuning door het kantoor op het gebied van communicatie en logistiek van door vrijwilligers georganiseerde evenementen of activiteiten.
  • Organiseren van trainingen waar ervaren vrijwilligers hun vaardigheden delen met anderen.
  • Vergoeden van reis- en verblijfskosten, ook internationaal (waaronder scholarships voor deelname aan Wikimania 2017 in Montreal)

Programma: Communicatie, stakeholders en draagvlak

Inleiding

Communicatie is een  integraal onderdeel van programma’s content en gemeenschap. Elke activiteit binnen deze programma’s heeft een eigen communicatiestrategie  gericht op de groepen en personen die relevant zijn om de doelen succesvol te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Nederland communicatie-activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een specifiek project of activiteit, maar ingezet zullen worden om een organisatieprobleem voortkomend uit de swot-analyse te verkleinen.

Doelen Strategie 2017 - 2020

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling  met  alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hun relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimediaprojecten en vrije kennis in het algemeen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal volgers met 15% op de verschillende social media kanalen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwsbrief ontvangers met 10%.
 • In 2020 is het aantal ontvangers van de online nieuwsbrief middels overleg pagina’s gestegen van 6 naar 240 ontvangers.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Nederland, positieve waardering voor Wikimedia Nederland en Wikipedia, en inzicht in structuur en werkwijze  van Wikipedia bij het brede publiek zijn toegenomen.
 • Een jaarlijkse stijging van 5% in het aantal weergave van de verschillende uitleg video’s.

Activiteiten 2017

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling  met  alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
  • Promoten van de optie om de online nieuwsbrief op overlegpagina’s te laten plaatsen. Omdat Wikipedianen met name via overlegpagina's met elkaar communiceren vergroot dit het bereik van de nieuwsbrief ook buiten de kring van directe ontvangers. Promoten van de WMNL-mailinglijst onder bewerkers.
  • Stelselmatig gebruik van alle door de gemeenschap gebruikte kanalen om melding te doen van  WMNL activiteiten.
  • Twee/drie keer per jaar online (vragen)sessie (live) over waar WMNL mee bezig is, vergelijkbaar met de door WMF georganiseerde 'metrics' sessies.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hun relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimediaprojecten en vrije kennis in het algemeen.
  • Bij grote activiteiten zo nodig betaalde Facebook-advertenties inzetten om de doelgroep te bereiken.
  • Actief opzoeken van belangrijke doelgroepen door aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen c.q. media.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwsbrief ontvangers met 10%.
  • Bij alle georganiseerde activiteiten deelnemers benaderen met de vraag of ze de nieuwsbrief willen ontvangen.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Nederland, positieve waardering voor Wikimedia Nederland en Wikipedia, en inzicht in structuur en werkwijze van Wikipedia bij het brede publiek zijn toegenomen.
  • Onderhouden van goede contacten met de media en het regelmatig actief informeren van media over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
  • Organiseren van een media-training voor vrijwilligers