Jaarplan 2018

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Archief totstandkoming jaarplan 2018:


Jaarplan 2018 van de Vereniging Wikimedia Nederland

Voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 25 september 2017

Pdf-versie

1. Inleiding

Het jaarplan 2018 wordt ontwikkeld in het raamwerk van de meerjarenstrategie 2017 - 2020.

Om optimaal invulling te kunnen geven aan de missie wil Wikimedia Nederland de komende jaren een koers varen die in gelijke mate recht doet aan de belangen van bewerkers, van kennis- en erfgoedinstellingen en van lezers.

Prioriteitstelling in activiteiten en de besteding van middelen door Wikimedia Nederland gebeurt op basis van afweging van te verwachten rendement voor de Wikimedia-projecten - en de belangen van bewerkers, partnerinstellingen en (toekomstige) lezers.

Primaire focus is het vrij beschikbaar maken van in Nederland aanwezige of voor Nederland relevante kennis. Een van de manieren waarop daaraan invulling wordt gegeven is het ondersteunen van de in Nederland gevestigde Wikimedia-gemeenschap, die zich op vrijwillige basis inzet om kennis te delen en beschikbaar maken.

Het vullen van lacunes in de kennis die door Wikimedia-projecten beschikbaar wordt gesteld, en het relevant houden van de Wikimedia-projecten voor huidige en toekomstige lezers is even belangrijk.

Daarnaast zijn ook de wensen en behoeften van partnerinstellingen essentieel bij het stellen van prioriteiten.

Wat willen we bereiken voor 2020?

Elan rond de vrije kennis projecten van de Wikimedia-beweging, in een open community die bruist van positieve energie en in samenwerking met een breed spectrum aan samenwerkingspartners. Deze punten zijn gebaseerd op de strategie

 • Bevorderen vrije kennis: Bijdragen aan de Wikimedia-projecten door het vrijgeven of delen van kennis wordt voor instellingen een vanzelfsprekendheid. In samenwerking met kennisinstellingen en bewerkersgemeenschap werken we eraan dat de door de Wikimedia-projecten vrijgegeven kennis zo breed en divers mogelijk is. We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen via onze projecten. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Relatie met de lezers: Onze visie is vrije toegang tot alle kennis voor iedereen. Tot nu toe richtten wij ons vooral op het aanbod: meer en betere inhoud. Maar er is ook een vraag: waar hebben de lezers van (Nederlandstalige) Wikimedia-projecten behoefte aan? Voldoen de projecten aan hun vraag? We investeren de komende jaren in het krijgen van meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikimedia-gebruikers. Stimuleren van mogelijkheden tot directe communicatie met of feedback van lezers. Onder lezers rekenen we ook de deskundigen: we willen inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen. Lezerservaring gaan we gebruiken voor het ontwikkelen van projecten en keuze van partners.
 • Ondersteunen bewerkers: Optimale ondersteuning van bewerkers blijft een prioriteit. We willen eraan meewerken dat de Wikimedia-projecten een plezierige werkomgeving zijn met lage drempels en goede omgangsvormen. De vereniging blijft zich inspannen om de bewerkers logistiek en financieel te ondersteunen. Ook werken we samen met de gemeenschap om zwakke punten te verbeteren door het aanbieden van trainingen, het faciliteren van discussies en het actief werven van nieuwe bewerkers.
 • Vernieuwing inhoud: Andere tijden vragen om andere vormen van kennisoverdracht zoals infographics, video en geluid, animaties, etc. Wikimedia Nederland gaat bewerkers en partners ondersteunen om dit te realiseren. Dit kan ook door opdrachtverlening. Voorts willen we vooral bijdragen aan Wikidata stimuleren.

Proces van totstandkoming

Het jaarplan 2018 is ontwikkeld in dialoog met de Nederlandse Wikimediagemeenschap:

Vanaf 25 juli kon iedereen suggesties voor activiteiten doen via de wiki van de Vereniging Wikimedia Nederland. Op 5 augustus was er tijdens een Wikizaterdag gelegenheid voor discussie met bestuur en directeur.

Op 31 augustus werd een eerste concept gedeeld. Via de mailinglijst en mededelingenpagina’s werd de gemeenschap opgeroepen om commentaar te leveren.

Het definitieve voorstel is op 8 september gepubliceerd, na bespreking in de bestuursvergadering van 7 september 2017.

Op 16 september kon er tijdens een Wikizaterdag (online) gesproken worden met voorzitter, penningmeester en directeur over de inhoud van het jaarplan.

Op 23 september werd het jaarplan tijdens de Algemene Ledenvergadering voorgelegd aan de leden.

2. Prioriteiten 2018 en samenvatting begroting

Uitgangspunten voor jaarplan 2018

De omgeving waarin Wikimedia Nederland opereert is dynamisch. Wat de organisatie van maand tot maand doet hangt deels af van ideeën, plannen en beschikbaarheid van vrijwilligers en partnerinstellingen. Daarom is het niet altijd wenselijk en mogelijk om een gedetailleerde en concrete uitwerking te geven van alle activiteiten.

In het Jaarplan 2018 worden activiteiten specifiek benoemd en begroot als bijna zeker is dat ze door de gezamenlijke inzet van bestuur, vrijwilligers en medewerkers kunnen worden gerealiseerd.

In een enkel geval is aangegeven dat een activiteit zal worden ontwikkeld als het lukt om externe fondsen te werven. Dat betekent dat de uitvoering van de activiteit niet is meegenomen in de begroting en de urenplanning; de inspanning om de benodigde fondsen te werven wel.

Kernpunten

 • In 2018 doen we weer surveys onder bewerkers en onder lezers, zoals we ook in 2015 en 2013 hebben gedaan.
 • We gaan 2 - 3 keer per jaar een algemene beginnerstraining organiseren die de weinig succesvolle eenmalige schrijftrainingen grotendeels zal vervangen; we bieden de trainers en nieuwe bewerkers de mogelijkheid om na de training met elkaar in contact te komen via een speciale, besloten Facebookgroep.
 • We gaan het e-learning programma online communicatie verder ontwikkelen en ondersteunen.
 • Na tien jaar Wikimedia Conferentie Nederland gaan we op zoek naar een nieuwe formule voor inspirerende en interessante bijeenkomsten voor de bewerkersgemeenschap, de lezers en partnerinstellingen. In dit kader gaan we ook onderzoeken of we een jaarlijks terugkerende Week van Wikimedia kunnen organiseren.
 • Binnen het programma Nederland en de wereld gaan we aandacht besteden aan groepen met een migratieachtergrond binnen Nederland
 • We gaan verkennen of het mogelijk is om rond het thema ‘gezondheid’ een programma van activiteiten te ontwikkelen. Hierbij kijken we ook naar aansluiting bij ons bestaande educatieprogramma, in het bijzonder de samenwerking met de opleiding voor vertalers.
 • In onze samenwerking met het hoger onderwijs gaan we ons richten op het aanleren van algemene Wiki-vaardigheden en het bijdragen aan Wikimedia-projecten in het kader van stages.
 • We organiseren een of meer hackathons in het kader van het programma Gendergap.
 • We gaan verkennen of het mogelijk is om de ontwikkeling en het gebruik van infographics en animaties te stimuleren.

Samenvatting van de begroting

kosten 2018 2017 (begroot) 2017 prognose
programma community1 € 78.000 € 66.050 € 55.000
programma inhoud2 € 57.500 € 55.000 € 35.000
communicatie € 25.500 € 24.000 € 24.000
bestuur en organisatie € 16.000
kantoor en algemene kosten3 € 281.688 € 278.150 € 258.000
€ 458.688 € 423.200 € 372.000
opbrengsten 2018 2017 begroot 2017 prognose
WMF grant €340.000 €340.000 € 340.000
giften4 €30.000 €15.000 € 18.000
contributie €5.000 €5.000 € 5.000
projectfinanciering en resultaten fondsenwerving5 €46.000 €63.200 € 110.000
onttrekking aan bestemmingsreserve5 €37.688 - -
€458.688 €423.200 € 483.000

Toelichting kosten

 1. De verwachte stijging van kosten in het programma community t.o.v. 2017 wordt veroorzaakt door de geplande survey onder gebruikers en lezers
 2. De verwachte stijging van kosten in programma inhoud t.o.v. 2017 wordt veroorzaakt door de geplande organisatie van een gendergap hackathon
 3. De verwachte stijging van kantoor en algemene t.o.v. 2017 wordt veroorzaakt door een stijfing van personeelskosten door een doorgevoerde correctie in de berekening van de pensioenpremies en mutaties in personeelsbestand.

Toelichting opbrengsten

4.Onder giften worden verstaan spontane, eenmalige schenkingen, niet geoormerkt voor bepaalde activiteiten. De verwachte stijging in de opbrengst houdt verband met het voornemen een eindejaars giftenactie te organiseren

5.Onder projectfinanciering en resultaten fondsenwerving wordt verstaan financiering ten behoeve van concrete projecten of activiteiten. Het gaat hier dus om geoormerkt geld. De opbengst in 2017 was uitzonderlijk hoog vanwege een eenmalige bijdrage van €100.000 aan de projecten natuur en gendergap. Hiervan willen we een bestemmingsreserve creëren waaruit in 2018 en 2018 activiteiten kunnen worden gefinancierd.

Tabel te verwachten resultaten in WMF global metrics

Deelnemers Nieuwe bewerkers Nieuwe of verbeterde inhoud Nieuwe inhoud niet-

nederlandstalig

Retentie nieuwe bewerkers
Gezonde gemeenschap 660
Nieuwe bewerkers 56 20 4
Steun aan bewerkers 55 500
GLAM 75 50 15000 600 5
Europees jaar cultureel erfgoed+Friesland culturele hoofdstad*
Samenwerking universiteiten en hogescholen 400 50 500 100 10
Openbare bibliotheken 200 150 1000 50 10
Nederland en de wereld 200 50 20000 2500 5
Natuur 100 20 6000 500 2
Gendergap 75 5 2000 100 2
Hackathon*
Gezondheid
Wiki Loves*
Totaal 1821 345 45000 3850 38
gepland resultaat 2017 1680 395 66800 1050 27
2017 gerealiseerd Q1-2 683 102 37700 3277 10

*metrics nog te bepalen

Toelichting metrics:

Deelnemers: aantal deelnemers aan activiteit of project

Nieuwe bewerkers: aantal personen dat tijdens/als gevolg van een activiteit een bewerkersaccount heeft aangemaakt

Nieuwe of verbeterde inhoud: aantal nieuw toegevoegde of verbeterde items op één van de Wikimedia-projecten

Nieuwe inhoud - niet Nederlandstalig: nieuwe of verbeterde inhoud op Wikimedia-projecten in andere talen dan het Nederlands

Retentie nieuwe bewerkers: aantal nieuwe bewerkers dat na zes maanden nog steeds actief is op een van de Wikimedia-projecten

3. Beschrijving activiteiten

3.1  Programma Ondersteuning van de community

Inleiding

Meer dan duizend mensen bewerken regelmatig de Nederlandstalige Wikipedia. Ook zijn mensen uit de Nederlandse gemeenschap actief op de Engelstalige Wikipedia, de beeldbank Wikimedia Commons en de databank Wikidata. Daarnaast dragen bewerkers ook actief bij aan de andere Wikimedia-projecten en aan anderstalige Wikipedia’s, waaronder de Friestalige, de Nedersaksische en de Limburgse Wikipedia.

Het ondersteunen van de bewerkers van de verschillende Wikimedia-projecten is een van de hoofdtaken van WMNL. Dit kan praktische, logistieke of financiële ondersteuning zijn.

Uit onderzoeken blijkt dat veel bewerkers de werkomgeving als niet plezierig ervaren. Bovendien zijn bewerkers ontevreden over de introductie van nieuwelingen en het oplossen van conflicten. WMNL wil de gemeenschap ondersteunen bij het oplossen van deze problemen.

Strategische doelen 2017 - 2020

3.1.1. Een gezonde Wikimedia-gemeenschap: de werksfeer is goed en constructief.

3.1.2. Instroom van nieuwe bewerkers: de Wikimedia-projecten blijven nieuwe bewerkers trekken waarvan een substantieel deel ook actief blijft.

3.1.3. Steun aan bewerkers: bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

3.1.1. Een gezonde Wikimedia-gemeenschap

3.1.1.1. E-learning programma online communicatie en omgangsvormen

Het in 2017 ontwikkelde e-learning programma online communicatie en omgangsvormen promoten en onderhouden. De effectiviteit van het programma evalueren en waar nodig aanvullende of vervolgactiviteiten ontwikkelen ter verbetering van de werksfeer op de Nederlandstalige Wikipedia.

Meetbare resultaten
 • 75 mensen hebben e-learning training gedaan
 • Verloop editors NL Wikipedia is verminderd
 • Retentie nieuwe bewerkers hoger
 • Tevredenheid over werksfeer en conflictoplossing toegenomen

3.1.1.2. Wikizaterdagen, wikimeets

Organiseren van WikiZaterdagen, wikimeets en andere gelegenheden waar Wikimedianen elkaar kunnen ontmoeten. Ook gaan we de gemeenschap aanmoedigen om dergelijke bijeenkomsten in het land te organiseren en ondersteunen we hen daarbij.

3.1.1.3. Grotere bijeenkomst

Organiseren van een of meer grotere bijeenkomsten voor de bewerkersgemeenschap, de lezers en/of samenwerkingspartners, als opvolger van de Wikimedia Conferentie Nederland

Meetbare resultaten
 • 20 WikiZaterdagen
 • 200 bezoekers aan WikiZaterdagen/ 80 individuen
 • 2 bijeenkomsten in het land georganiseerd door vrijwilligers met steun van WMNL
 • Resultaten voor conferenties te bepalen na ontwikkeling van nieuwe formule ter vervanging/opvolging van WCN

3.1.1.4. Survey onder bewerkers en lezers

In 2018 zullen we de onderzoeken herhalen die in 2013 en 2015 zijn uitgevoerd onder de Wikimedia-gemeenschap en het grote publiek. Bij het onderzoek onder de Wikimedia-gemeenschap zullen we vooral inzoomen op ontwikkelingen op het gebied van deelname door vrouwen, werksfeer en conflictoplossing.

Meetbare resultaten
 • Surveys gehouden onder bewerkers en het grote publiek
 • Minimaal 350 bewerkers doen mee aan survey
 • Resultaten + analyse online beschikbaar

3.1.1.5. Trainingen en delen technische vaardigheden

We gaan door met het organiseren van workshops waar ervaren vrijwilligers hun kennis en vaardigheden delen met anderen. Succesvolle trainingen op het gebied van auteursrecht, upload tools en wikidata zullen -eventueel in geactualiseerde versie - worden herhaald.

Meetbare resultaten
 • Minimaal vier trainingen georganiseerd,
 • Minimaal 25 deelnemers ter plekke
 • 10 deelnemers online

3.1.2. Instroom van nieuwe bewerkers

3.1.2.1. Beginnerstrainingen en -begeleiding

De ervaring toont aan dat het organiseren van eenmalige schrijftrainingen (c.q. schrijfsessies met nieuwe bewerkers op locatie) nauwelijks rendement heeft in termen van nieuwe bewerkers of nieuwe inhoud. We stoppen de betrokkenheid van het kantoor bij de organisatie van dit soort activiteiten. In plaats daarvan organiseren we 2 - 3 keer per jaar een algemene beginnerstraining, volgens een geteste opbouw, ondersteund door de in 2017 ontwikkelde beginnersgids en gegeven door opgeleide trainers.

Voor de begeleiding van nieuwe bewerkers faciliteren we een Faceboekgroep, gebaseerd op de positieve ervaringen van de gendergap Faceboekgroep.

Meetbare resultaten
 • Minimaal 2 trainingen georganiseerd
 • Minimaal 20 nieuwe bewerkers
 • Na een half jaar minimaal 4 deelnemers nog actief
 • Faceboekgroep opgericht
 • 6 ervaren Wikipedianen actief als begeleiders in de Faceboek groep
 • 30 actieve leden van Facebookgroep

3.1.3. Steun aan bewerkers

3.1.3.1. Financiële steun kleine activiteiten

We vergoeden reiskosten die vrijwilligers maken voor het leveren van een actieve bijdrage aan evenementen en activiteiten, Via het fonds kleine activiteiten (foka) bieden we financiële ondersteuning voor projecten van bewerkers, aanschaf vakliteratuur, aanschaf/huur apparatuur.

3.1.3.2. Licenties/hergebruik

We ondersteunen bewerkers bij geschillen over onjuist gebruik van tekst en beeld dat onder open licentie op de Wikimedia-projecten is vrijgegeven

3.1.3.3. Ondersteuning communicatie/logistiek

Het kantoor ondersteunt door vrijwilligers georganiseerde activiteiten op het gebied van communicatie en logistiek

3.1.3.4. Scholarships

We vergoeden (internationale) reis- en verblijfskosten van vrijwilligers. Hieronder vallen scholarships voor deelname aan Wikimania 2018 in Zuid-Afrika. Uit de ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat een beperkte groep vrijwilligers gebruik maakt van het scholarship programma. We gaan aanvragen stimuleren van leden van de gemeenschap die nog nooit eerder een scholarship van WMNL hebben ontvangen.

Meetbare resultaten
 • 10 aanvragen voor steun via FOKA ontvangen en afgehandeld
 • 20 vrijwilligers declareren reiskosten
 • 15 internationale scholarships, waarvan 5 voor ‘nieuwelingen’
 • andere vormen van steun verleend aan ten minste 10 vrijwilligers
 • toegevoegde of verbeterde inhoud 500

3.2 Inhoud: verbeteren van de inhoudelijke kwaliteit van de Wikimedia-projecten

Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in Nederland, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimedia-projecten die voor veel mensen de toegang vormen tot vrije kennis. Dit doen we in samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties.

Strategische doelen 2017 - 2020

3.2.1. Samenwerken met externe organisaties: we willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen.

3.2.2. Brede en diverse kennis: de kennis op Wikimedia-projecten is zo breed en divers mogelijk. We richten ons in het bijzonder op vakgebieden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.

3.2.3. Lobby en voorlichting over vrije kennis: Wikimedia Nederland is een pleitbezorger voor vrije kennis. We geven voorlichting over de Wikimedia-projecten, de beweging, en haar missie en visie.

3.2.4. Meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers en inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.

3.2.5. Stimuleren en ondersteunen van gebruik van andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.

3.2.6. We zetten waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimedia-projecten aan vrije kennis bijdragen.

3.2.1. Samenwerken met externe organisaties

3.2.1.1. Wikimedians-in-Residence

Aanstelling nieuwe Wikimedians in Residence realiseren, o.a. door participeren in financieringsaanvragen van GLAM-instellingen. Samenwerking met en waar nodig ondersteunen van Wikimedians in Residence door het faciliteren van de interactie met GLAM - vrijwilligers.

3.2.1.2. Samenwerking met GLAM instellingen + content- en beelddonaties

WMNL fungeert als een liaison tussen Nederlandse GLAM-partners en de (internationale) Wikimedia-gemeenschap. Wij stimuleren de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten en bijdragen van partners aan schrijfweken en andere activiteiten. We ondersteunen de Nederlandse deelname aan internationale GLAM-activiteiten en delen belangrijke resultaten en leerervaringen met de (internationale) gemeenschap.

Een belangrijk element in het GLAM programma is het stimuleren en faciliteren van content- en beelddonaties. Dit doen we o.a. door het organiseren van trainingen in gebruik van upload tools, hackathons en uploadsessies en (financiële) ondersteuning van kleine GLAMs. Het gebruik van gedoneerd materiaal stimuleren wij door het organiseren van online schrijfevenementen en challenges en eventueel edit-a-thons voor ervaren bewerkers.

In 2018 willen we verkennen wat de mogelijkheden zijn voor opschaling van de samenwerking met wetenschappelijke en speciale bibliotheken. Daadwerkelijke opschaling is alleen mogelijk als daar financiering voor wordt gevonden.

Meetbare resultaten
 • Deelnemers: 75
 • Nieuwe bewerkers: 50
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud: 15000
 • Nieuwe inhoud - niet Nl: 600
 • Retentie nieuwe bewerkers: 5
 • Ten minste 2 nieuwe Wikipedians in Residence
 • Duidelijkheid over mogelijk uitbreiding van samenwerking met bibliotheken
 • Financiering voor samenwerking met bibliotheken

3.2.1.2a Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en Leeuwarden-Friesland Europees Culturele Hoofdstad

2018 is uitgeroepen tot Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. We willen in dit kader een beperkt aantal activiteiten organiseren, bij voorkeur in samenwerking met andere Europese chapters.

In 2018 is Leeuwarden-Friesland Europees Culturele Hoofdstad. Bij voorkeur in samenwerking met de Friese Wikimedia gemeenschap willen we ten minste een activiteit organiseren

Meetbare resultaten Concrete resultaten in toegevoegde/verbeterde inhoud nader te specificeren
 • Deelnemers:
 • Nieuwe bewerkers:
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud:
 • Anders dan NL WP en WS:
 • Retentie nieuwe bewerkers:
 • Minimaal 1 activiteit in het kader van Europees Jaar van het cultureel erfgoed
 • Minimaal 1 activiteit in het kader van Leeuwarden-Friesland Culturele hoofdstad

3.2.1.3. Samenwerking met universiteiten en hogescholen

In onze samenwerking met het hoger onderwijs hebben we ons in het verleden vooral gericht op bewerken van Wikipedia door studenten in het kader van een collegereeks. De resultaten hiervan waren teleurstellend. In 2018 willen we inzetten op het aanleren van algemene Wiki-vaardigheden en het bijdragen aan Wikimedia-projecten in het kader van stages.

Door samenwerking met de internationale studentengemeenschap van het International Institute of Social Studies willen we een dwarsverband leggen met het project Nederland en de Wereld.

We beginnen met een verkenning van de mogelijkheid om binnen minor- en honour student programma’s modules rond open kennis en open data te ontwikkelen.

Nadruk op andere vormen van kennisoverdracht: audio, video, animaties en infographics.

Meetbare resultaten
 • Deelnemers: 400
 • Nieuwe bewerkers: 50
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud: 500
 • Nieuwe inhoud - niet Nl:: 100
 • Retentie nieuwe bewerkers: 10

3.2.1.4. Openbare Bibliotheken

Openbare bibliotheken adviseren bij het ontwikkelen van activiteiten rondom de Wikimedia-projecten. Verbinden van openbare bibliotheken aan Wikimedianen in hun stad/streek. Verkennen of het nuttig kan zijn om contact te leggen met provinciale coördinerende bibliotheken.

Meetbare resultaten
 • Deelnemers: 200
 • Nieuwe bewerkers: 150
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud: 1000
 • Nieuwe inhoud - niet Nl:: 50
 • Retentie nieuwe bewerkers: 10
 • 5 nieuwe deelnemende bibliotheken

3.2.2. Brede en diverse kennis

Ontwikkelen van activiteiten rond de thema’s: natuur, Nederland en de wereld, en Gendergap met als doel het verbeteren van inhoud en het motiveren van mensen en instellingen om bij te dragen. De gedachte is dat na een aantal jaren van steun door het kantoor er rond de thema’s zichzelf in stand houdende samenwerking tussen vrijwilligers en GLAM-partners ontstaat. In de loop van 2018 willen we in overleg met de projectgroep natuur verkennen of en op welke manier de ondersteuning kan worden verminderd. We gaan verkennen of het mogelijk is op termijn het thema gezondheid te introduceren.

3.2.2.1. Nederland en de wereld

Doel is het beschikbaar stellen van materiaal uit de collecties van Nederlandse erfgoedinstellingen dat in het bijzonder relevant is voor andere delen van de wereld. Dit gaan we realiseren door het stimuleren van content donaties door Nederlandse instellingen. Deze donaties brengen we actief onder de aandacht van de internationale Wikimedia-gemeenschap. Daarbij maken we gebruik van het Shared Cultural Heritage Exchange platform.

Daarnaast gaan we aandacht besteden aan de impact van migratie op Nederland. We benaderen groepen met een recente of historische migratieachtergrond om hen te motiveren om zelf actief te worden binnen de Wikimedia-projecten, en faciliteren relevante content donaties.

Meetbare resultaten
 • Deelnemers: 200
 • Nieuwe bewerkers: 50
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud: 20000
 • Nieuwe inhoud - niet Nl:: 2500
 • Retentie nieuwe bewerkers: 5

3.2.2.2. Natuur

Doel is het verbeteren van de inhoud rond het thema natuur op Wikimedia-projecten. WMNL ondersteunt de projectgroep natuur bij de door haar ontwikkelde activiteiten en stimuleert contentdonaties. Er wordt een verkenning gedaan naar de mogelijkheden om een (internationaal) project te ontwikkelen rond Natura2000-gebieden.

Ook in 2018 wordt samengewerkt met de Wikipedian in Residence in dienst van Soorten.nl.

Meetbare resultaten
 • Deelnemers: 100
 • Nieuwe bewerkers: 20
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud: 6000
 • Nieuwe inhoud - niet Nl:: 500
 • Retentie nieuwe bewerkers: 2

3.2.2.3. Gendergap

Doel is het verrijken van inhoud met betrekking tot vrouwen, vrouwengeschiedenis en onderwerpen die in het bijzonder relevant worden geacht voor vrouwen, én het motiveren van vrouwen om bij te dragen aan Wikipedia. WMNL ondersteunt de gendergap werkgroep die zich inzet voor het verbeteren van de inhoud van de Wikimedia-projecten over vrouwen en over onderwerpen die traditioneel door vrouwen belangrijk worden gevonden.

In 2018 willen we voor het eerst ook werken aan het realiseren van media- en datadonaties.

Meetbare resultaten
 • Deelnemers: 75
 • Nieuwe bewerkers: 5
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud: 2000
 • Nieuwe inhoud - niet Nl:: 100
 • Retentie nieuwe bewerkers: 2

3.2.2.3a Gendergap hackathon

In 2018 organiseren we binnen het gendergapprogramma een of meer hackathons. In overleg met de gemeenschap en met WMF bepalen we de scope: introductie van vrouwen in ‘hacking’ en ‘coding’, of ontwikkelen van tools ten dienste van gendergap activiteiten. De inhoud zal ook worden afgestemd met o.a. de Mediawiki Hackathon 2018 in Barcelona.

Meetbare resultaten Metrics vast te stellen als doelstellingen zijn bepaald
 • Deelnemers:
 • Nieuwe bewerkers:
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud:
 • Nieuwe inhoud - niet Nl::
 • Retentie nieuwe bewerkers:

3.2.2.4. Thema: gezondheid

Wikipedia is een veel geraadpleegde bron voor gezondheidsinformatie. We gaan verkennen of het mogelijk is om in de toekomst gerichte activiteiten te ontwikkelen rond het thema gezondheid.

Meetbare resultaten
 • Beslissing over introductie nieuw inhoudelijk thema

3.2.2.5. Wiki Loves....

WMNL zal in 2018 ondersteuning geven aan een Wiki Loves evenement. Voorwaarde daarbij is dat er voldoende vrijwilligers zijn om de activiteit te ontwikkelen en uit te voeren.

Meetbare resultaten Nader te bepalen
 • Deelnemers:
 • Nieuwe bewerkers:
 • Verbeterde of toegevoegde inhoud:
 • Nieuwe inhoud - niet Nl:
 • Retentie nieuwe bewerkers:

3.2.3. Lobby en voorlichting over vrije kennis

3.2.3.1. Free Knowledge Advocacy Group

Bijdrage aan de Free Knowledge Advocacy Group EU-groep in Brussel door financiële ondersteuning, leveren van inhoudelijk input en waar nodig ontwikkelen van activiteiten in Nederland ter versterking van Brusselse lobby door de Free Knowledge Advocacy Group EU.

3.2.3.2. Nederlandse lobby en Wet Hergebruik Overheidsinformatie

We ontwikkelen activiteiten binnen Nederland gericht op het vergroten van begrip en draagvlak voor vrije kennis in het algemeen en de Wikimedia projecten in het bijzonder. Punt van aandacht zal zijn de toepassing van de Wet Hergebruik Overheidsinformatie.

Meetbare resultaten Deelname aan Big Fat Brussels meeting

Inhoudelijke bijdrage geleverd aan realiseren doelstellingen werkprogramma FKAGEU:

 • Intensivering contacten met EU ambtenaren en politici
 • Deelname aan consultaties en bijeenkomsten mbt auteursrecht
 • Samenwerking met relevante sectoren als digitale en tech industrie, civil society, bibliotheken, academische wereld, auteurs
 • EU auteursrecht meer in lijn gebracht met belangen Wikimedia-projecten

Resultaten

 • Vrijgegeven informatie in het kader van WHO

3.3 Communicatie, stakeholders en draagvlak

Inleiding

Communicatie is een integraal onderdeel van de programma’s content en gemeenschap. Elke activiteit binnen deze programma’s vraagt om een eigen communicatiestrategie.

Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Nederland communicatie-activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een specifiek project of activiteit, maar die organisatiebreed worden ingezet om optimaal gebruik te maken van kansen en adequaat te reageren op bedreigingen.

Strategische doelen 2017 - 2020

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hen relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimedia-projecten en vrije kennis in het algemeen.
 • De naamsbekendheid van Wikimedia Nederland is toegenomen.
 • De waardering voor de Wikimedia-beweging en -projecten is toegenomen.
 • Het inzicht in de structuur en werkwijze van de Wikimedia-beweging is toegenomen.

Activiteiten 2018

In het laatste kwartaal van 2017 wordt een nieuwe communicatiestrategie ontwikkeld.

 • Evalueren van alle communicatiemiddelen en -kanalen op effectiviteit en relevantie.
 • Standaard gebruik van alle door de gemeenschap gebruikte kanalen om melding te doen van WMNL activiteiten.
 • Actief gebruik van social media voor het verspreiden van WMNL berichten en het reageren op berichten van anderen.
 • Publiceren van 10 nieuwsbrieven.
 • Actief opzoeken van belangrijke doelgroepen door aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen c.q. media.
 • De internationale Wikimedia-gemeenschap wijzen op interessante activiteiten van Wikimedia Nederland via blogs, social media, Meta en andere kanalen.
 • Onderhouden van goede contacten met de media en het regelmatig actief informeren van media over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.
 • Verkennen van de mogelijkheid/wenselijkheid om een Week van Wikmedia te organiseren, mogelijk samenvallend met het Weekend van de Wetenschap of Week van de Mediawijsheid.

4. Overzicht kosten

Begroting Euro dagen
Community
E-learning programma online communicatie en omgangsvormen 10.000 10
WikiZaterdagen, wikimeets, nieuwjaarsreceptie 3.500 18
Een of meer grotere bijeenkomsten voor de bewerkersgemeenschap, de lezers en/of samenwerkingspartners, 12.000 25
Survey onder bewerkers en lezers. 20.000 10
Trainingen en delen technische vaardigheden 500 5
Beginnerstrainingen en -begeleiding 2.000 15
Steun voor de bewerkers: fonds kleine activiteiten 4.000 25
Steun voor de bewerkers: reiskosten en scholarships 26.000
Diversen 16
€ 78.000 124
Content
Aanstelling nieuwe Wikipedians in Residence 500 10
Samenwerking met bestaande GLAM partners voortzetten, o.a. contentdonaties 11.000 90
Activiteiten in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed en Leeuwarden-Friesland Europees Cultureel Hoofdstad 2.000 15
Voortzetten en uitbreiden samenwerking met universiteiten en hogescholen. 2.000 55
Openbare bibliotheken adviseren bij het ontwikkelen van activiteiten rondom de WIkimedia-projecten 500 10
Nederland en de wereld 4.000 40
Natuur 4.000 40
Gendergap 4.000 40
Gendergap hackathon 17.500 20
Thema: gezondheid 2.000 5
Wiki Loves....
Bijdrage aan de Free Knowledge Advocacy Group EU 8.000 10
Activiteiten binnen Nederland gericht op vergroten van begrip en draagvlak voor vrije kennis 2.000 10
Diversen 40
€ 57.500 385
Communicatie
Hosting en website, social media 17.500 50
Folders en ander drukwerk, nieuwsbrieven, jaarverslag 7.000 25
Pers en media 10
Week van wikimedia 1.000 10
Diversen 10
€ 25.500 105
Bestuur, kantoor en organisatie
Fondsenwerving 35
Bestuur 1.500 30
Internationale reiskosten bestuur/directeur 7.000 15
Rapportage en accountantscontrole 7.500 25
Diversen 10
€ 16.000 115
Kantoor en algemene kosten
Personeel 235.788
Financiële administratie en bankkosten 11.600 15
Huisvesting 22.000 3
IT en Telecom 8.150 10
Kantoorbenodigdheden/office management 2.000 35
Verzekeringen en representatie 2.150
Diversen 10
€ 281.688 73
totaal € 458.688 802