Jaarplan 2018/archief/eerste versie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gearchiveerd 310817 - Eerste discussieronde

Wat wil jij dat Wikimedia Nederland in 2018 gaat doen? Laat het ons weten voor 10 augustus.
Wil je er met een lid van het bestuur over praten? Kom dan 5 augustus naar de WikiZaterdag!

Wikimedia Nederland jaarplan 2018

Eind september beslist de Algemene Ledenvergadering van Wikimedia Nederland over het jaarplan en de begroting 2018. Jaarplan en begroting zijn de basis voor onze activiteiten en voor de financieringsaanvraag bij de Wikimedia Foundation.

De ruggengraat van het jaarplan is de meerjarenstrategie 2017 - 2020, die vorig jaar is vastgesteld.
De strategie kent drie programma-clusters:

 1. Ondersteunen van de gemeenschap.
 2. Verbeteren van de inhoud van de WM projecten.
 3. Communicatie.

Voor elk cluster zijn doelen gedefinieerd en is een groslijst van mogelijke activiteiten opgesteld die we in de periode 2017 - 2020 zouden kunnen uitvoeren.

Zoals ieder jaar vragen we jullie, de Wikimedia-gemeenschap, om suggesties voor het jaarplan 2018. Met welke activiteiten moeten we doorgaan? Welke moeten we afbouwen? Welke nieuwe activiteiten zouden we moeten ontwikkelen? Waar kunnen we jullie mee helpen? Hoe maken we de Wikimedia-projecten nog beter?
Wij vragen inbreng van iedereen, lid van Wikimedia Nederland of niet.

Inbreng leveren

Dit document bevat een overzicht van de doelen en de activiteiten die in de meerjarenstrategie zijn vastgesteld. Waar relevant, wordt vermeld welke activiteiten zullen doorlopen van 2017 naar 2018.

 • Geef aan wat volgens jou in 2018 voor Wikimedia Nederland een prioriteit zou moeten zijn.
 • Concrete voorstellen voor activiteiten en projecten zijn zeer welkom.
 • Bij bepaalde onderdelen hebben we specifieke vragen aan de gemeenschap. We zijn benieuwd naar je mening.

Meer informatie over de activiteiten van Wikimedia Nederland vind je:

Programma 1 Ondersteuning van de community

Meer dan duizend mensen zijn regelmatig actief op de Nederlandstalige Wikipedia. Ook zijn er mensen actief op de Engelstalige Wikipedia, de beeldbank Wikimedia Commons https://commons.wikimedia.org/ en de databank https://www.wikidata.org/. Daarnaast dragen gebruikers ook actief bij aan de andere Wikimedia-projecten en aan anderstalige Wikipedia’s, waaronder de Friestalige, de Nedersaksische en de Limburgse Wikipedia. Het ondersteunen van de gebruikers (users) van alle verschillende Wikimedia-projecten is een van de hoofdtaken van WMNL. Dit kan praktische, logistieke of financiële ondersteuning zijn. Uit onderzoeken die we onder bewerkers hebben gehouden blijkt dat de werkomgeving door een groot aantal gebruikers als niet plezierig wordt ervaren en dat men ontevreden is over de introductie van nieuwelingen en conflicthantering. WMNL wil de gemeenschap ook ondersteunen bij het zoeken van oplossingen.

Doelen
 • Een gezonde Wikimedia-gemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt.
 • Een gestage instroom van nieuwe bewerkers, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
 • De bewerkers hebben de beschikking over adequate middelen om hun werk te kunnen doen.

Groslijst Activiteiten

(Het is niet de bedoeling dat al deze activiteiten in het jaarplan 2018 terecht komen. Dit is een lijst van mogelijke activiteiten die in de strategie staat. Elk jaar wordt bekeken waaraan we in dat jaar aandacht willen besteden).

Ondersteunen van de gemeenschap bij het realiseren en bewaken van een plezierige werkomgeving, o.a door aan te sluiten bij al bestaande initiatieven en structuren (zoals coachingsprogramma, het aanbieden van trainingen en het faciliteren van initiatieven). In het bijzonder besteden we hierbij aandacht aan het creëren van een veilige omgeving voor vrouwen.


1.1 Organiseren van gelegenheden waar de leden van de gemeenschap elkaar in levende lijve kunnen ontmoeten.

WMNL organiseert

 1. Wikizaterdagen
  • Vraag: heeft het zin om een paar keer per jaar Wikizaterdagen op andere locaties te organiseren? Dus niet altijd in Utrecht? In sommige landen zijn er locale wikimeets: groepen Wikipedianen uit een bepaalde plaats/streek die bij elkaar komen. Zou hier ook in Nederland behoefte aan zijn, en zo ja: zou WMNL een rol moeten spelen in het organiseren?
 2. Wikimedia Nederland Conferentie
  • Vraag: in 2017 organiseren we de WCN voor de tiende keer. Moeten we er in 2018 mee doorgaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou je de formule willen aanpassen? Vind je bijvoorbeeld dat de WCN zich meer op Wikipedianen zou moeten richten, of juist meer op GLAM-professionals of een algemeen publiek?


1.2 Bieden van communicatiekanalen voor discussie en uitwisseling; community actief informeren over ontwikkelingen en activiteiten.

Wikimedia Nederland verspreidt informatie via de Verenigingswiki, Facebook, Twitter, Nieuwsbrief, Maandrapporten, Berichten in De Kroeg, op WP-projectpagina’s en via de Mailinglijst

 • Vraag: hoe kan WMNL de communicatie met gemeenschap verbeteren, zonder klachten te krijgen over spam?


1.3 Bewerkers logistieke en financiële steun bieden, zowel individueel als voor werk- en projectgroepen en door bewerkers geïnitieerde activiteiten.

Huidige actviteiten

 1. FOKA: WMNL geeft financiële steun voor activiteiten van bewerkers.
 2. Scholarships: vergoeding van reis- en verblijfkosten voor internationale bijeenkomsten zoals Wikimania en de Internationale Mediawiki Hackathon.
 3. Uitleen-pool: bewerkers kunnen apparatuur lenen van WMNL.
 • Vraag: op welke andere manieren kan WMNL steun bieden aan bewerkers?
 • Vraag: Maak je wel eens gebruik van één van bovenstaande middelen? Zo nee, waarom niet?


1.4 Aanbieden van een programma voor de training en begeleiding van nieuwe bewerkers met aandacht voor conventies, regels en omgangsvormen. Coaching en begeleiding bij de eerste bewerkingen zijn hiervan ook deel.

WMNL is betrokken bij/ondersteunt regelmatig schrijfbijeenkomsten op locatie. Deze bijeenkomsten worden doorgaans bezocht door nieuwelingen en zijn dus eigenlijk trainingen. Uit ervaring blijkt dat het rendement laag is: er worden weinig artikelen gemaakt/behouden, en er blijven weinig mensen actief als bewerker.
Alternatief zou zijn om twee of drie keer per jaar een Wikipedia training te organiseren, met goed ondersteunend cursusmateriaal, waar meer tijd is om mensen goed te instrueren, en er geen druk is om te gaan schrijven. Nieuwelingen zouden dan ook actief begeleid worden bij hun eerste stappen op Wikipedia. Schrijfbijeenkomsten/schrijftrainingen op locatie zouden we dan alleen bij uitzondering nog organiseren, als de meerwaarde duidelijk is vastgesteld.

 • Vraag: wat vinden jullie van dit plan?


1.5 Ondersteuning bieden bij de optimalisering van de software voor gebruiksvriendelijkheid. Dit kan zowel ondersteuning voor de vernieuwing van software zijn, als actie ondernemen tegen de afbouw van functionaliteiten [door WMF] zonder overleg met de gemeenschap.
 • Vraag: zou Wikimedia Nederland een programma van kleine, gespecialiseerde Hackathons moeten ontwikkelen? Gespecialiseerd betekent dan gericht op een bepaald probleem, of op een bepaalde doelgroep.
 • Vraag: Moet WMNL een rol spelen in discussies over bijv. het standaard activeren van de Visual editor voor IP editors en nieuwe gebruikers, of het gebruik van Wikidata op WP? Zo ja, welke rol?


Programma 2 Content

Wikimedia Nederland wil een concrete bijdrage leveren aan de beschikbare vrije kennis in Nederland, en in het bijzonder aan de kwaliteit van de Wikimedia-projecten die voor veel mensen de toegang vormen tot vrije kennis. Dit doen we in samenwerking met kennis- en erfgoedinstellingen en het hoger onderwijs. Waar nodig en gewenst mengen we ons in het politieke en maatschappelijke debat als pleitbezorger voor vrije kennis en vrije licenties.

Doelen
 • We willen nog nauwer gaan samenwerken met externe organisaties en daarbij ook meer inspelen op wat hen motiveert om kennis en cultuur uit te dragen.
 • De door de Wikimedia-projecten vrijgegeven kennis is zo breed en divers mogelijk. In het bijzonder willen we ons richten op kennisvelden die nu nog ondervertegenwoordigd zijn.
 • Meer inzicht in de wensen en ervaringen van Wikipedia-lezers en inzicht krijgen in hoe professionals de op hun vakgebied geboden informatie beoordelen.
 • Stimuleren en ondersteunen van gebruik andere vormen van kennisrepresentatie, zoals audio, video, animaties en infographics.
 • We zetten ons waar nodig in als pleitbezorgers voor vrije kennis en geven informatie en voorlichting over de manier waarop de Wikimedia-projecten aan vrije kennis bijdragen.

Groslijst Activiteiten

(Het is niet de bedoeling dat al deze activiteiten in het jaarplan 2018 terecht komen. Dit is een lijst van mogelijke activiteiten die in de strategie staat. Elk jaar wordt bekeken waaraan we in dat jaar aandacht willen besteden).


2.1 Het bieden van langer lopende inhoudelijke thema’s in het jaarplan als kapstok voor activiteiten door instellingen en individuen.

In 2017 werken we aan de volgende thema’s

- Natuur

- Nederland en de wereld

- Gendergap

 • Vraag: Is het werken met thema’s constructief? Zijn dit de goede thema’s? Zouden we nieuwe thema’s moeten introduceren? Zo ja, welke en waarom? Zijn er thema's die we kunnen afschaffen ? Waarom?


2.2 Stimuleren van aanstelling van Wikimedians-in-Residence.

Ondersteunen van de Wikimedians-in-Residence. Bieden van trainingsmogelijkheden voor mensen die zo’n rol ambiëren.

 • Vraag: Zijn er instellingen waarop we ons in het bijzonder zouden moeten richten?


2.3 Actief benaderen van instellingen met relevante kennis en betrokkenheid bij Wikimedia-projecten faciliteren en ondersteunen.

Ontwikkelen van online tools en handleidingen. Optreden als intermediair tussen instellingen en de gemeenschap.

 • Vraag: Zijn er instellingen waarop we ons in het bijzonder zouden moeten richten?


2.4 Leveren van bijdragen aan Wikimedia door instellingen van hoger onderwijs op brede schaal integreren in lesprogramma’s door middel van een educatieprogramma. Bieden van professionele ondersteuning, lesmateriaal en andere tools voor docenten.

Tot nu toe hebben we vooral ingezet op het integreren van Wikipedia-bewerken in colleges. Dat is niet erg succesvol: er wordt weinig nieuwe informatie toegevoegd en het blijft beperkt tot een enkele docent per universiteit. Volgende jaar willen we wat andere benaderingen uitproberen:

  • Opzetten van programma’s waarbij studenten door een stage aan Wikimedia bijdragen (zoals we nu al doen met de opleiding voor tolken en vertalers)
  • Integratie van gebruiken van/bijdragen aan Wikimedia in colleges over academische vaardigheden/mediawijsheid
  • Verkennen van ontwikkelen van Wikimedia-minoren/honours classes in het lesprogramma van Hogescholen(HVA, IISS)
 • Vraag: wat vind je van deze nieuwe benadering?
  • (Reageer ik op de verkeerde plek, verplaats mijn reactie gerust.) Mooie en veelbelovende benadering. Ik twijfel alleen of minoren en honours classes wel realistisch zijn. Honours classen worden weliswaar gevolgd door excellente maar dit is een relatief kleine groep als je het afzet tegen het totaal aantal studenten. Een minor is iets wat een flink aantal EC omvat en heel veel uren kost. Zijn er veel opleidingen waarbij Wikipedia genoeg vaardigheden vergt om aan het curriculum te voldoen? Er zijn ook opleidingen waarbij je een x aantal uur zelf moet invullen met een soort van keuzeactiviteit. Misschien dat zoiets meer een startpunt is?
  • Wikipedia hanteert een bepaalde stijl die goed bruikbaar is voor bepaalde soorten papers. Naast binding vinden via college's over mediawijsheid/academische vaardigheden is een Wikipedia-artikel schrijven ook een mooie aanvullingen voor de cursussen over academisch schrijven. (Dus niet alleen inhaken bij regulieren lessen maar ook bij aanvullende cursussen.) Natuur12 (overleg) 1 aug 2017 16:32 (CEST)[reageren]
2.5 Faciliteren van de technische verwerking van contentdonaties, ook door opdrachtverlening als de gemeenschap geen capaciteit heeft of geen interesse toont.
 • Vraag: Moeten we ons vooral richten op hoogwaardige content? En wat zou daaronder vallen?


2.6 Stimuleren van onderzoek naar de kwaliteit van informatie in (deelgebieden van) de Wikimedia-projecten,en de resultaten gebruiken om gericht activiteiten te ontwikkelen.


2.7 Ontwikkelen van mogelijkheden voor lezers om hun stem/mening over Wikipedia te laten horen.

Faciliteren van dialoog tussen lezers en gemeenschap over gewenste inhoud en presentatie van kennis via Wikimedia-projecten.


2.8 Stimuleren van donaties van animaties, bewegend beeld, geluid en infographics.

Waar relevant productie van zulk materiaal faciliteren. Gemeenschap ondersteunen bij gebruik van dergelijk materiaal. Geven van trainingen.


2.9 Geven van voorlichting over het thema vrije kennis in het algemeen en de Wikimedia-projecten in het bijzonder.

Aandacht vragen voor bedreigingen en kansen van vrije kennis, waar mogelijk in samenwerking met andere (Wikimedia) organisaties.

 • Vraag: WMNL houdt zich tot nu toe weinig bezig met lobby en beleidsbeïnvloeding; wij ondersteunen de FKAGEU (zie hieronder) die zich richt op de EU. Zouden we meer aandacht moeten besteden aan lobby, ook in Nederland.


2.10 Participatie in de EU Free Knowledge Advocacy Group en ondersteuning van de groep bij de uitvoering van het werkprogramma.

Programma 3 Communicatie, stakeholders en draagvlak

Communicatie is een integraal onderdeel van programma’s content en gemeenschap. Elke activiteit binnen deze programma’s heeft een eigen communicatiestrategie gericht op de groepen en personen die relevant zijn om de doelen succesvol te kunnen uitvoeren. Daarnaast ontwikkelt Wikimedia Nederland communicatie-activiteiten die niet gekoppeld zijn aan een specifiek project of activiteit.

Doelen

 • Wikimedia Nederland zet effectieve communicatiekanalen in die interactie en uitwisseling met alle belangrijke stakeholders mogelijk maken, maar met name met de Wikipedia-gemeenschap.
 • Belangrijke doelgroepen zijn actief en tijdig benaderd met voor hen relevante informatie over Wikimedia Nederland, Wikimedia-projecten en vrije kennis in het algemeen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal volgers met 15% op de verschillende social media kanalen.
 • Jaarlijkse verhoging van het aantal nieuwsbrief ontvangers met 10%.
 • In 2020 is het aantal ontvangers van de online nieuwsbrief middels overlegpagina’s gestegen van 6 naar 240 ontvangers.
 • Naamsbekendheid van Wikimedia Nederland, positieve waardering voor Wikimedia Nederland en Wikipedia, en inzicht in structuur en werkwijze van Wikimedia bij het brede publiek zijn toegenomen.
 • Een jaarlijkse stijging van 5% in het aantal weergaven van de verschillende uitlegvideo’s.

Groslijst Activiteiten

(Het is niet de bedoeling dat al deze activiteiten in het jaarplan 2018 terecht komen. Dit is een lijst van mogelijke activiteiten die in de strategie staat. Elk jaar wordt bekeken waaraan we in dat jaar aandacht willen besteden).


3.1 Onderhouden van goede contacten met de media en het regelmatig actief informeren van media over belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen.


3.2 Ontwikkelen en uitvoeren van een sociale-mediastrategie.


3.3 Actief opzoeken van belangrijke doelgroepen door aanwezig te zijn op voor hen belangrijke evenementen c.q. media.


Vraag:

 • Welke ideeen en suggesties zijn er met betrekking tot communicatie door Wikimedia Nederland? Waar zouden we onze prioriteiten moeten leggen?

Andere suggesties

Heb je suggesties voor activiteiten van Wikimedia Nederland in 2017 die je nog nergens kwijt kon? Vermeld ze hieronder!

 1. Het gericht opzetten van projecten op beperkte schaal, in samenwerking met relevante groepen of organisaties, om artikelen te verbeteren. Met name denk ik daarbij aan artikelen die staan op Wikipedia:Artikelen van de dag/Opknappen, botvodjes (formeel botmatig aangemaakte, doorgaans zeer magere, artikelen) en (oude) beginnetjes. Dit er verhoging van de kwaliteit van de encyclopedie. The Banner (overleg) 25 jul 2017 15:04 (CEST)[reageren]
 2. ...