Notulen20170923

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Deze pagina maakt deel uit van een archief. Gelieve deze niet meer te bewerken.

(Concept) Notulen Algemene ledenvergadering Vereniging Wikimedia Nederland

Utrecht, 23 september 2017

Aanwezige leden: Sieth Delhaas, Ellywa, André Engels Frans Grijzenhout, Ad Huikeshoven, Remko de Keijzer, Vera de Kok, Aad van Leeuwen, Harriet de Man, Bart Nieuwenhuis, Bas van Pelt, Marike van Roon en Marco P. Swart.

Aanwezig niet-leden (zonder stemrecht): Denise Jansen en Sandra Rientjes.

Afwezig met kennisgeving: Dick Bos, Sjoerd de Bruin, Justus de Bruijn, Ciell, Jan Doejaaren, Frank Hendriks, Siebrand Mazeland (machtiging Frans Grijzenhout), Trilce Navarrete (machtiging Bart Nieuwenhuis) Taketa, Wilma Verburg en Michel Wesseling.

1. Opening 13:30 uur
2. Vaststellen agenda
3. Notulen ALV 22 april 2017
4. Decharge bestuur voor het jaar 2016 (nagekomen punt vorige ALV)
5. Toelichting, discussie, vaststellen Jaarplan 2018 en de bijbehorende begroting
6. Vaststellen contributie leden en minimum bijdrage donateurs
7. Discussie over de strategische richting van de Wikimedia beweging
8. Rondvraag
9. Sluiting


1. Opening
Frans Grijzenhout opent om 13:36 u de vergadering. Er zijn machtigingen afgegeven door Siebrand Mazeland aan Frans Grijzenhout en aan Bart Nieuwenhuis door Trilce Navarrete. Er is ook een machtiging afgegeven door Marlon Thé. Omdat niet duidelijk wie hij gemachtigd heeft, is ze niet geldig.

2. Vaststellen agenda
Frans geeft een korte toelichting op de agenda, die ongewijzigd wordt vastgesteld.

3. Notulen ALV 22 april
Zie hier de notulen van de ALV van 22 april 2017.

Tekstueel:
Bas van Pelt stelt de volgende wijzigingen voor:

  • punt 5 - bullet jaarrekening, Het bestuur wil de besteding van dit bedrag uitsmeren over 3 jaar en uiteraard besteden aan de doelstellingen van de vereniging.
  • Stemming over de Jaarrekening. Er zijn 26 stemmen voor voorwaardelijk goedkeuren van de Jaarrekening.
  • Vernieuwing statuten. Link naar het oorspronkelijke discussiestuk toevoegen

Inhoudelijk:

Het bestuur heeft een start gemaakt met de uitvoering van de actiepunten die voortvloeien uit de discussie over de update van statuten.

De verdeling van functies binnen het bestuur na de verkiezing is als volgt:
Frans Grijzenhout - Voorzitter, Bart Nieuwenhuis - Penningmeester, Justus de Bruijn - Secretaris, Harriet de Man - GLAM, Mike Nicolaye - Community, Marike van Roon- Educatie, Michel Wesseling - fondsenwerving

De notulen worden met de voorgestelde wijzigingen goedgekeurd.

4. Decharge bestuur
Tijdens de vorige ALV was de goedkeurende accountantsverklaring nog niet beschikbaar. De ALV ging akkoord met de jaarrekening op voorwaarde dat een goedkeurende accountantsverklaring binnen 14 dagen beschikbaar was. Dat was het geval en het bestuur vraagt om formele decharge. Uitslag stemming: er zijn 13 stemmen voor, er is 1 onthouding. Aan bestuur is decharge verleend.

5. Jaarplan 2018 en begroting
Het Jaarplan 2018 treft u hier aan.

Bart Nieuwenhuis presenteert het jaarplan. Vanuit de vergadering worden een aantal vragen gesteld:

  • Survey - is het mogelijk de lezers survey ook uit te breiden naar zusterprojecten, met name Wikiwoordenboek? Dit zal worden onderzocht. Mogelijk moet zo’n survey dan wel technisch worden losgekoppeld van de voorgestelde survey onder de lezers van Wikipedia.
  • Omgangsvormen - hoe kunnen we bevorderen dat het e-learning programma de mensen bereikt die het het meest nodig hebben? Hoewel er mogelijkheden zijn voor toepassing van het e-learning programma als instrument van de ArbCom, moet voorkomen worden dat het programma wordt gestigmatiseerd als straf. Het moet een positieve uitstraling houden. Wikipedianen zouden bijvoorbeeld kunnen aangeven op hun overlegpagina dat ze de training hebben gevolgd.
  • Wikimedia Conferentie Nederland en Week van de Wikimedia - misschien is het mogelijk dat dit wordt ontwikkeld in samenwerking met WMBE? Een locatie meer in het zuiden van het land zou dan wenselijk zijn. Het bestuur roept iedereen met ideeën voor de WCN en de Week van Wikimedia op om deze te delen via mail of verenigingswiki, of door eens naar een wikizaterdag te komen.
  • Activiteiten voor mensen met een migratieachtergrond - voor nieuwe migranten is beheersing van de Nederlandse taal mogelijk een probleem. Het is ook mogelijk om de activiteiten voor bijvoorbeeld Syrische statushouders te richten op het toevoegen van informatie over Nederland op de Arabische WP.
  • Thema gezondheid - dit wordt gezien als een belangrijk onderwerp, maar voor dit thema moeten de kwaliteitseisen bijzonder hoog zijn. Daarnaast zijn onderwerpen snel controversieel en is er risico op inmenging door de pharmaceutische industrie. Afstemming met Wikiproject Med c.q. James Heilman is raadzaam. Bij de verkenning van dit onderwerp moet terdege rekening worden gehouden met de mogelijke problemen, bijvoorbeeld door een evenwichtige samenstelling van de themagroep.

Begroting
Bart Nieuwenhuis licht de begroting toe. Er zijn geen vragen of opmerkingen van de leden:
Uitslag stemming: Jaarplan 2018 en begroting worden goedgekeurd. Er zijn 14 stemmen voor, geen stemmen tegen en geen onthoudingen.

6. Vaststellen contributie leden en minimum bijdrage donateurs
Het voorstel van het bestuur om geen wijzigingen aan te brengen in de contributie alsmede het voorstel van het bestuur voor het vaststellen van een minimumbedrag van € 25 voor donateurs worden ongewijzigd aangenomen (zie hier contributie 2018). Uitslag stemming: 14 stemmen voor, geen stemmen tegen, geen onthoudingen.

7. Movement strategy
Sandra Rientjes geeft een inleiding over de ontwikkeling van de Wikimedia movement strategy.

De strategic direction die binnenkort ter goedkeuring (endorsement) zal worden aangeboden ligt de nadruk op diversiteit, globalisering, sociale impact en een brede rol van de Wikimedia beweging in het veld van open kennis. Er ontstaat een discussie over de wenselijkheid en de implicaties van zo’n positionering. Men ziet met name een spanning tussen inclusief zijn en geloofwaardig/betrouwbaar zijn. Vasthouden aan verifieerbaarheid en onpartijdigheid is niet hetzelfde als westers centrisme. Er is mogelijk een dilemma als het gaat om het geven van toegang tot kennis die alleen mondeling is overgedragen en dus niet kan terugvallen op bronnen. Tot nu toe hebben Wikimedia-gemeenschappen zelf bepaald hoe ze problemen aanpakken en oplossen. Het is zeker denkbaar dat men op deze manier ook oplossing vindt voor het omgaan met niet-geschreven bronnen. Sommige termen in de strategic direction zijn voor meerdere uitleg vatbaar, bijvoorbeeld ‘ecosystem’ of ‘infrastructure’. Ook met het oog op vertaling is het wenselijk dat het taalgebruik zo eenduidig mogelijk is. Momenteel worden veel groepen in de praktijk buitengesloten van de WIkimedia-projecten. Het is belangrijk meer diversiteit en inclusiviteit na te streven. Wel is het belangrijk dat men zich realiseert dat niet met elke groep/stroming samenwerking mogelijk is. De kerngedachte van Wikimedia is dat er over kennis gediscussieerd kan worden. Dit staat haaks op het gedachtegoed van sommige groepen. Wat betreft de term sociale beweging wordt opgemerkt dat Wikimedia in ieder geval een beweging moet zijn die mensen bij elkaar brengt en niet alleen een technisch platform. Of Wikimedia een sociale beweging is in de zin van een beweging die bewust maatschappelijke verandering nastreeft is een punt van discussie. Sandra Rientjes zal een korte samenvatting van de discussie tijdens de ALV toevoegen aan de overlegpagina op Meta.

Endorsement
In oktober zal aan bewerkers en organisaties binnen de Wikimedia-beweging gevraagd worden om de Strategic Direction te ‘endorsen’ (onderschrijven). De ALV besluit dat de leden de kans moeten krijgen om hun oordeel te geven over al dan niet endorsen. Als het niet mogelijk is om dit tijdens een ALV te doen, zal er een schriftelijke/online consultatie worden georganiseerd. Het bestuur zal op basis van de peiling een besluit nemen.

8. Rondvraag
Ellywa: Wikiproject Med voorman James Heilman komt naar de WCN. Zij organiseert op 5 november een informele WikiMeet/stadswandeling in Amsterdam met hem. Aanmelden kan via WP:O. Er komt ook nog een oproep via de WMNL-mailing lijst.

9. Sluiting
Frans Grijzenhout dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 16.27 uur.