Notulen 31e Algemene Ledenvergadering 26 september 2020

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit zijn de notulen van een bestuursvergadering of een Algemene ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland. Voor het gehele overzicht van alle notulen, zie de pagina Notulen.

Locatie : Online vergadering via Zoom
Tijdstip : 13.30 - 17.00 uur
Aanwezige leden : Jan-Bart de Vreede (voorzitter), Justus de Bruijn (secretaris), Bart Nieuwenhuis (penningmeester), Michel Wesseling (bestuurslid), Lizzy Jongma (bestuurslid), Lotte Baltussen (aspirant-bestuurslid), Frans Grijzenhout, Ad Huikeshoven, André Engels, Bas van Pelt, Ciell, Danielle Jansen, Dick Bos, Dolph Kohnstamm, Eduard Jacobs, Frank Hendriks, Frits Ubels, Geert van Pamel, Hay Kranen, Jacqueline Dake, Jos van Erum, Lodewijk Gelauff, Marco Swart, Remko de Keijzer, RonnieV, Siebrand Mazeland, Trilce Navarrete, Veertje1, WeeJeeVee
Aanwezige niet-leden (geen stemrecht) : Sandra Rientjes, Denise Jansen, Kirsten Jansen (verslaglegging)
Machtiging : Marlon The was wel aanwezig maar heeft Justus de Bruijn gemachtigd
Afwezig met kennisgeving : Berry van de Wouw
Afwezig (wel aangemeld) : Hans Muller, Henry

Opening Algemene ledenvergadering

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering om 13.30 uur. Jan-Bart de Vreede (JBV) en Michel Wesseling (MW) geven een korte uitleg omtrent de gang van zaken van online vergaderen en online stemmen.

Aanwezig 32 personen
Leden Machtiging Geen stemrecht
29 1 3

Vaststellen agenda

De opmerkingen die door leden op de overlegpagina zijn geplaatst, zijn toegevoegd aan de agenda. Agenda is bij deze goedgekeurd

Bespreken en goedkeuren notulen ALV 28 september 2019

JBV vat de notulen kort samen. Er zijn geen wijzigingen en/of verdere opmerkingen. De notulen zijn bij deze goedgekeurd.

Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019

Jaarverslag 2019

Justus de Bruijn (JdB) deelt de presentatie op het scherm. Een paar jaar geleden was al voorgenomen om het netwerk waarin WMNL opereert te vergroten. Met de Europese wetgeving en implementatie daarvan is er veel steun geweest vanuit de partners, dit ook dankzij de vorig jaar gehouden zeer succesvolle Wikisalon alsmede de evenementen van vorig jaar zoals bijv Wikimania en WikiWalk. Wiki Goes Caribbean is een heel goed initiatief geweest, vanuit de Caribische gemeenschap is er met enthousiasme op gereageerd. Ook wordt nog even stilgestaan bij de 2 miljoenste pagina op de Nederlandstalige Wikipedia. De actuele stand van bewerkers is 3.823.

De afgelopen twee jaar zijn er activiteiten voortgezet of uitgebreid. Corona heeft niet merkbaar invloed op de uitvoerbaarheid van de activiteiten. Wikipedia en de Bibliotheek is vorig jaar gestart, maar de uitvoerbaarheid zal afhangen van de mate van inkomsten.

Vragen vanuit de leden:

Danielle Jansen (DaJ): worden Wiki Datacon en het tweejarig project Wikipedia en de Bibliotheek opgeschoven naar volgend jaar of zijn deze al van start gegaan?

Sandra Rientjes (SR): voor het tweejarig programma Wikipedia en de Bibliotheken is er een financieringsaanvraag gedaan bij PICA maar deze is afgewezen. Gekeken is of het eventueel in een andere vorm van aanvraag indienen meer succes zou opleveren, maar de conclusie was snel getrokken dat dat ook niet het geval zou zijn. Inmiddels is er een partnership met Online Computer Library Center (OCLC) en wordt er volgende maand een webinar georganiseerd. Ook zijn er plannen om begin volgend jaar in samenwerking met hen activiteiten te organiseren.

Jaarrekening 2019

Bart Nieuwenhuis (BN) geeft toelichting op de jaarrekening. De lasten waren hoger dan de baten en daarmee is 2019 negatief afgesloten met ruim 80.000,- euro. De belangrijkste bron van inkomsten is de jaarlijkse grant van WMF, daarnaast de donaties en giften, de contributies en soms subsidie vanuit overheden. De uitgaven zijn onderverdeeld in Gemeenschap, Vrije Inhoud, Outreach en Beheer en Administratie. Bij de toelichting van de balans, komt het verschil tussen bestemmingsreserve en algemene reserves aan de orde. De bestemmingsreserve vanuit voorgaande jaren is er niet. In 2019 is de algemene reserve gedaald tot 120.000 euro. Dit is wel een aandachtspunt omdat je als vereniging er verstandig aan doet om voldoende algemene reserves aan te houden om maatregelen te kunnen treffen als dat nodig mocht zijn. Het negatieve resultaat is het gevolg van de baten die aanzienlijk lager waren in 2019 dan in 2018. Er zijn ook meevallers in de vorm van lagere uitgaven bijvoorbeeld lagere reiskosten als gevolg van Covid-19. Ongunstig is de daling van baten en stijging van vaste personeelskosten en kantoor en algemene kosten. Conclusie: er moet in de komende jaren gezorgd worden voor een toename van de algemene reserves. We willen dit doen door de baten verder te laten groeien. We zijn ruim 2 jaar bezig om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Dit zal gebeuren middels fondsenwerving en de bedoeling is dat WMNL uiteindelijk niet vooral  afhankelijk is van de grant  vanuit WMF. Vooruitlopend op de begroting van het lopende jaar zijn er ook lichtpuntjes, mede dankzij een eenmalige extra subsidie van WMF voor fondsenwerving.

Er wordt gevraagd of dat particuliere fonds anoniem is. Er wordt geantwoord dat dit fonds inderdaad geen naamsbekendheid wil.

Vragen vanuit de leden:

Lodewijk Gelauff (LG): wat is op dit moment de target van de hoogte van de reserve en wat voor mogelijkheden zijn er om dit terug te brengen naar een wenselijk niveau?

BN: de reserves zouden zodanig moeten zijn dat we  een half jaar kunnen functioneren  als  de baten onverhoopt wegvallen. Er is besloten om er naar toe te werken om in ieder geval de helft van de personeelskosten als reserve te hebben zodat daar geen problemen ontstaan. De reserves zullen gehaald worden uit donaties, giften en contributie. Subsidies vanuit overheden zullen worden aangewend voor de projecten waarvoor deze bedoeld zijn. Waar gezorgd voor moet worden is dat we niet interen en kijken hoe we de algemene reserves kunnen terugbrengen naar een wenselijk niveau.

LG: de kortlopende schulden zijn vrij hoog. Waar komt dit door?

BN: waar in de balans de schommelingen kunnen zitten is dat de grant van WMF net in het vorige jaar binnenkomt en dan zie je deze op de balans terug. Dan heb je even een hele krachtige cashpositie. Er is ook een aantal keren geld gereserveerd  maar dat varieert nogal. Wat voor WMNL echt van belang is datgene wat wordt aangemerkt als algemene reserve.

DaJ: is er ook een mogelijkheid om te zien wat er aan een projectgroep is besteed? Ik ben benieuwd hoe kosten zijn verdeeld c.q. besteed.

BN: alle details zijn inzichtelijk en in hoofdstuk 3.6 (toelichting op de staat van baten en lasten) staat alles in detail uitgeschreven. Op de overlegpagina staat een soortgelijke vraag van Ciell en er is gedetailleerd antwoord gegeven.

DaJ: wil graag concreet weten hoe de kosten en baten van de Techstorm zijn verdeeld. Wat is van de donatie, die daarvoor geoormerkt was, daarvan gefinancierd. Ciell: bij de voorbereiding van de Techstorm stond er ook een hackathon te organiseren. Financieel gezien lukte dat niet en het voorstel was om daar één evenement van te maken. De budgetten zijn toen bij elkaar gevoegd.

SR: in 2019 zijn wij behoorlijk in de rode cijfers geraakt. De begroting die er op dat moment lag, was nog niet gedekt. We hadden gelukkig nog wel de bestemmingsreserve waar we nog wat mee konden doen. Wat er uiteindelijk gebeurt is met het geld wat ons ter beschikking stond, waaronder ook die donatie van 33.000 euro uit de bestemmingsreserve, dat het is besteed aan het totale Gendergap-programma inclusief de personeelskosten. Aan het eind van het jaar was het geld dus op. Mocht men het willen dan kan men inzicht krijgen in hoe de kosten zijn verdeeld. WMNL is zeer transparant in haar boekhouding. Ciell stelt voor dit te delen op media-wiki.org. Er zal een inzichtelijk overzicht gemaakt worden en gedeeld.

Geert van Pamel (GvP): ziet dat door het boekhoudkantoor, Bart Nieuwenhuis en Frans Grijzenhout de jaarrekening is goedgekeurd. Is er geen derde partij die dit controleert? BN geeft toelichting hoe dit gecontroleerd wordt en uiteindelijk is het de accountant die de jaarrekening controleert om daarna door de ledenvergadering goedgekeurd te worden.

LG: hoe zijn de uren besteed aan de projecten? Is dit zichtbaar?

SR zal dit apart op papier zetten en het overzicht delen. BN: materiële kosten en urenbesteding is ook terug te zien op de begroting en geeft enig inzicht.

GvP: welke landen nemen deel aan het Europese overleg in Brussel en hoe is de verdeling van de subsidie van de verschillende Wikimedia landen en dus ook Nederland hoe wordt bijgedragen? Deze vraag wordt later beantwoord.

DaJ: inhoudelijke project: wat rekenen/meten we precies bij verbeterde en toegevoegde inhoud? SR: De eerste metric is een van de drie verplichte metrics waar alle chapters over moeten rapporteren. Verbeterde of toegevoegde inhoud geldt voor alle Wikimedia projecten. Zij geeft uitleg hoe er gerekend wordt en alles wat verbeterd of veranderd is op alle Wikimedia projecten heeft direct en soms indirect gevolg voor Wikimedia Nederland. Wanneer is het een bijdrage van Wikimedia Nederland? Als er een financiële bijdrage is gedaan of bijv de reiskosten vergoed worden.

De voorzitter brengt het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 in stemming:

Uitslag
Voor Tegen Onthouden
27 0 2

De voorzitter stelt vast dat het Jaarverslag en de Jaarrekening 2019 met een meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd en gaat over tot het verlenen van decharge aan bestuur voor het beleid 2019 en brengt deze in stemming:

Uitslag
Voor Tegen Onthouden
29 0 0

De vergadering verleent met algemene instemming decharge aan het bestuur voor het het beleid 2019.

Verkiezingen nieuw bestuur

Vaststellen kiescommissie

Kiescommissie: RonnieV en Ad van Huikeshoven o.l.v. Lizzy Jongma

Voorstellen (nieuwe) bestuursleden

JBV legt uit waarom er maar 2 bestuursleden zijn. Door Corona en ook gebrek aan tijd is het niet gelukt een 3e lid te vinden. Er zijn statutair gezien voldoende bestuursleden maar de zoektocht naar een 3e wordt niet gestaakt.

Zowel Michel Wesseling (MW) (herkiesbaar) als Lotte Baltussen (LB) (aspirant-bestuurslid) stellen zich voor.

Vragen vanuit de leden:

Ciell: LB, zijn er dingen die je hebben verbaasd. LB: naast het feit dat het heel gezellig is, valt er heel veel bij te leren over bestuurlijke processen en zeker bij dit professionele bestuur. Vind dit ook heel waardevol.

Ciell: MW, jij hebt er al een termijn op zitten. Welk advies kun jij geven aan Lotte? MW: wees nieuwsgierig waardoor je blijft leren.

RonnieV: Gaan we volgend jaar vier bestuursleden voor twee jaar en eentje voor een jaar benoemen? JBV: we willen inderdaad dezelfde verkiezingsronde aanhouden om zodoende te waarborgen dat er voldoende bestuursleden zijn.

LG: LB heeft een half jaar meegedraaid maar eigenlijk is dit niet de normale gang van zaken.

JBV: het is misschien geen gek idee om aspirant-bestuursleden een of twee keer mee te laten draaien zodat ze kunnen proeven om een betere beslissing te nemen om zitting te nemen. LB: heeft het wel als positief ervaren om mee te kunnen draaien en kan daardoor inderdaad een betere beslissing nemen. Een inwerkperiode wordt op prijs gesteld.

Hay Kranen (HK): het is ook wel aan te bevelen om de leden toe te laten bij de bestuursvergadering zodat zij kunnen meekijken hoe het bestuur werkt. Die mogelijkheid bestaat inderdaad en als men aangeeft een bestuursvergadering bij te willen wonen, zullen zij een uitnodiging ontvangen.

Stemming

Voorafgaand aan de stemming hebben 2 leden de vergadering verlaten en zijn er nu 27 leden

Na het online stemmen deelt de kiescommissie de uitslag van de stemming mee:

Naam Voor Tegen Blanco
Lotte Baltussen 24 0 3
Michel Wesseling 25 1 1

Beide bestuursleden zijn met meerderheid van stemmen gekozen en worden van harte verwelkomd.

De voorzitter grijpt de gelegenheid aan om Frans Grijzenhout van harte te bedanken voor zijn jarenlange inzet en zijn vermogen om te verbinden. Als verrassing is er een Frans Grijzenhout Verbindingspenning in het leven geroepen en Frans heeft de eer deze als eerste uitgereikt te krijgen. Ook wordt hem gevraagd om zitting te nemen in het bestuur als voorzitter om in de toekomst te bepalen wie de volgende winnaar is van deze Verbindingspenning. Hierop zegt hij ja.

Korte toelichting stand van zaken 2020

SR geeft toelichting: het is een bijzonder jaar. Michelle van Lanschot is met zwangerschapsverlof gegaan en Sandra Fauconnier heeft haar gedurende deze periode vervangen. We hebben nog net een succesvolle WikiZaterdag Wereldvrouwendag kunnen doen. Daarna brak de Corona uit. Als kantoor dachten wij nu tijd te hebben om klusjes op te pakken maar dat bleek anders te werken. Het is onveranderd druk gebleven. Wat positief heeft uitgepakt is het houden van online bijeenkomsten. Duidelijk merkbaar is dat er meer mensen aansluiten bij WikiZaterdagen en vanuit bijv. Curaçao en Bonaire vwb het Wiki Goes Caribbean project. Ook het aantal vertaal-stagiaires is gegroeid, er zijn er nu 6. De samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), en dan gaat het met name om Digitale Erfgoed Referentie Architectuur (DERA), verloopt goed mede vanwege hun groeiende belangstelling voor Wikimedia Commons en WikiData, etc. De komende maanden willen wij de mogelijkheden bekijken van het houden van een plaatsvervangende online WikiConNL annex Kerstborrel in december. Ideeën zijn welkom. Er bestaat een goede kans om te kunnen bouwen aan het kennisplatform en het OCW lijkt geneigd om daar geld in te steken. Ook zijn we bezig met een aanvraag voor Deel je Data i.s.m. de instellingen op de Antillen en dan met name data koloniaal erfgoed. Er is hierin ook een hele leuke samenwerking met Wikimedia Indonesië. Daarnaast loopt er nog de discussie over Beleid Vriendelijke Ruimtes.

Ciell: ter info: afgelopen donderdag vond de 1e bijeenkomst in de bibliotheek in Hengelo plaats en Bibliotheek Tiel wil ook een bijeenkomst gaan houden. Zij heeft hen de maatregelen omtrent bijeenkomsten toegestuurd. In kleine kring is het mogelijk om bijeenkomsten te houden. Het beleid vanuit WMF is enigszins aangepast en zegt dat er ook gekeken kan worden naar lokale maatregelen en er is een risico-assessment tool dat gebruikt kan worden om te zien of het mogelijk is een bijeenkomst te houden.

Dick Bos: zijn er gegevens bekend over het aantal edits op Wikipedia projecten en of dat van invloed (positief/negatief) is geweest door Corona. Edits bleef stabiel, het gebruik is wel iets gestegen. Rond april/mei was dit aantal wel flink gestegen. Het vandalisme vanuit school was wel gedaald en na opening van de scholen was dit weer flink toegenomen.

Jaarplan en Begroting 2021

Jaarplan 2021

SR: 20/21 zal een bijzonder jaar blijven. Collega’s in Oostenrijk hebben Wikimania uit de begroting gehaald, wij houden het er nog in. We willen doorgaan op de trend die we al hadden: inzetten op diversiteit, zowel nieuwe bewerkers groepen als inzetten op inhoud gendergap stimuleren. Ook willen we activiteiten ontwikkelen rond duurzaamheid: we hebben een subsidie gekregen voor bijdragen aan de sustainable development goals. Gender gap en diversiteit dragen al bij tot de SDGs, en we willen kijken of er mogelijkheden zijn voor kennisinstellingen op het gebied van marine of milieu. Hierbij zouden de Antillen kunnen aansluiten. Al een paar jaar hebben we een paar basis prioriteiten zoals trainingen, hackathons, schrijf-bijeenkomsten. Daarnaast zijn wij flexibel en kan men maximaal gebruik maken van de capaciteit die we hebben.

Vragen vanuit de leden:

DaJ: inhoudelijke thema’s: waarom is er voor gekozen om de Techstorm als 3e thema op te nemen. Het heeft altijd gevallen als activiteit onder Gendergap. En waarom een activiteit als thema noemen en niet bijv WikiData. SR: de reden dat deze er bij is gezet is om te kijken of de Techstorm thematisch een betere connectie kan maken met Nederland en de Wereld en de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Pragmatisch is dit kostentechnisch beter. Na een kleine discussie (wanneer is het een thema en wanneer een activiteit) wordt besloten dat we kunnen verduidelijken dat de Techstorm in het kader van deze thema’s wordt ontwikkeld. We kunnen het thema benoemen als technische expertise en dan zou een activiteit daaronder vallen.

LG: inclusiviteit/diversiteit: als vereniging/gemeenschap is het altijd een uitdaging geweest dit divers te maken. Dat heeft ook te maken met gender, etniciteit en seksualiteit. Hoe kunnen wij hierin als vereniging een bijdrage doen. We missen een hele groep Nederlanders en hoe kunnen we dit beter vorm geven. JBV: klinkt als een hele goede suggestie maar het is nog niet zeker hoe hier invulling aangegeven kan worden. Goede ideeën zijn van harte welkom. BN: is het hier mee eens en het zal meegenomen worden in het strategisch lange termijn plan.

Begroting 2021

BN geeft toelichting op de begroting. Bij het opstellen van de begroting 2021 zijn er een paar uitgangspunten geformuleerd. Het blijft lastig inschatten hoeveel inkomsten er zullen zijn. We streven naar een zo realistisch mogelijke inschatting van de te verwachten inkomsten maar we blijven voorzichtig. Er is bewust gekozen voor vergroting van inkomsten via fondsenwerving maar dit vergt ook een financiële investering en daar wordt de extra WMF grant van € 40.500,- aan besteed. Daarnaast willen we de reserves in 2021 laten groeien. Het goede nieuws is dat de WMF grant omhoog gaat vanwege prijsstijgingen etc. van € 340.000,- naar € 352.000,-. Er is een voorzichtige schatting gemaakt van toekomstige giften € 30.000,-. De contributies van € 5.000,- zullen ongeveer gelijk blijven. Projectfinanciering: in 2019 en 2020 hebben we hiervoor inkomsten ontvangen uit donaties en subsidies. In 2020 zal het niet allemaal besteed worden en dat betekent dat een deel van de funding in 2021 gedaan kan worden. Het bedrag dat opgevoerd is als bestemmingsreserve komt uit een anoniem fonds en heeft bestemmingskarakter en zal ook als zodanig besteed worden.

Lasten: BN geeft ook hier een korte toelichting op de lasten. De grootste kostenpost is de WikiconNL maar is opgevoerd met de hoop dat dit georganiseerd kan worden met fondsen. Niet meegenomen zijn nog niet toegezegde aanvragen maar mocht dit wel gebeuren, worden deze opgenomen in de begroting.

Vragen vanuit de leden:

DaJ: aan welke kosten moet men denken bij fondsenwerving? MW: we zijn bezig met een adviesbureau dat zich specialiseert in donateurs- en fondsenwerving. Daar zijn kosten mee gemoeid van € 15.000,-. MW geeft toelichting op het streven om binnen een paar jaar de inkomsten omhoog te tillen naar 200.000.

Frank Hendriks: ik zie echter ook behoorlijk desastreuze cijfers van het CPB over de Nederlandse economie. In hoeverre is hier rekening mee gehouden met opstellen van het financieel jaarplan 2021? BN: de begroting is opgesteld naar realistisch inzicht maar dit zijn onzekere tijden en heb je niet altijd onder controle. JBV: er zijn natuurlijk wel enige zekerheden zoals de grant van de WMF.

Ad Huikeshoven: hoe is de samenwerking met WMDE voor wat betreft fondsenwerving en wat zijn de mogelijkheden bij de Postcodeloterij? SR: v.w.b. de banner is er geen samenwerking, er is wel over gedacht om WMDE de donateurswerving in NL te laten doen maar dat idee is nog niet uitgewerkt. Ook wordt er over gepraat om samenwerking met Europese chapters.

Vaststellen Jaarplan en Begroting 2021

De voorzitter brengt het Jaarplan en de begroting 2021 in stemming:

Uitslag
Voor Tegen Blanco
25 0 2

De voorzitter stelt vast dat het Jaarplan en de Begroting 2021 met een meerderheid van stemmen zijn goedgekeurd.

Vaststellen contributie

Momenteel is de jaarlijkse contributie € 24,- met een van minimum € 12,- en wordt vrijstelling verleend bij edits van minimaal 50. Het voorstel is om de contributie voor het komende jaar ongewijzigd te laten. De voorzitter brengt het vaststellen van de contributie in stemming:

Uitslag
Voor Tegen Blanco
27 0 0

De voorzitter stelt vast dat het voorstel om de contributie ongewijzigd te laten met algemene stemmen is goedgekeurd.

Ciell: stelt nog een vraag over het Lidmaatschap-edits. Er is in 2014 besloten dat i.p.v. betaling van contributie men op basis van het aantal bewerkingen lid kan zijn van WMNL. Wil men een lidmaatschap-edit dient men dit aan te vragen door een mail aan het bestuur te sturen. Er wordt gezegd dat dit soms in twijfel wordt getrokken door het bestuur. Dit zou niet mogen gebeuren en het zal worden uitgezocht.

Movement Strategy 2030: discussie over implementatie

SR: 20/30 er liggen nu aanbevelingen en de fase is nu te gaan implementeren. WMF vraagt chapters en andere organisaties om discussies te faciliteren over implementatie van de Movement Strategy 2030 (zie mail). Oproep wordt gedaan om mee te denken als men dat interessant vindt. JBV: het meerjarenplan zal ook hierop aansluiten.

Korte update Beleid Vriendelijke Ruimtes (BVR)

Er is een discussiepagina aangemaakt om het BVR tegen het licht te houden. Er is kritisch gekeken naar het BVR en deze richt zich eigenlijk alleen op geweld en seksuele intimidaties. Maar het voorziet b.v. niet in situaties die ontstaan zijn op bijv. Wikipedia en voortduren tijdens bijeenkomsten. Op basis van de reacties zal er een nieuw concept BVR worden opgesteld. Dit gebeurt in een werkgroep. Oproep volgt om aan te sluiten in deze groep. De Universal Code of Conduct (UCoC) is leidraad en onze BVR wordt daaruit afgeleid.

Vragen vanuit de leden:

GvP: in België wordt dit een intern reglement genoemd en wordt alleen in het bestuur besloten en hoeft niet in de ledenvergadering. JBV: dit is meer omdat het belangrijk gevonden wordt dat iedereen hier een mening over kan hebben en deze meegenomen kan worden.

LG: hoe vaak heeft men moeten ingrijpen en wat zijn de consequenties hiervan?

DaJ: kan dit ook genoemd worden in het jaarverslag en zijn er cijfers beschikbaar.

Er ontstaat een kleine discussie over het aantal meldingen en wanneer is het een melding en wanneer een incident. Besloten wordt om het protocol er op na te kijken en het transparanter te maken v.w.b. de regels.

LG: hoe wordt de gedragscode bepaald en hoe zorg je voor preventie. JBV: dat is lastig te bepalen omdat een gemeenschap nu eenmaal bestaat uit een grote diversiteit van mensen die ook weer van diverse plekken komen. Wat voor de één werkt zal niet altijd voor de ander zo zijn. Er zal dus goed gekeken moeten worden hoe dit opgezet en ingezet kan worden en het als een werkbare leidraad kan dienen.

SR: licht de Drafting Committee voor de UCoC toe. Deze bestaat uit 8 personen: 5 personen vanuit de gemeenschap en 3 vanuit de verschillende onderdelen vanuit WMF. Het eerste concept is online gezet en de discussie is gestart. Het valt mee: sommige zijn voor, anderen zijn tegen. In de tweede helft van oktober komt er een tweede concept en die gaat naar WMF (bestuur) voor goedkeuring. De tweede fase gaat over handhaving en de implementatie. Dat is nog een uitdaging en de discussie zal waarschijnlijk ingewikkelder worden. Ook hier wordt een oproep gedaan om naar dit concept te kijken en/of mee te denken.

Rondvraag

HK: wijst op de komende pubquiz bingo van 9 oktober a.s. en men wordt uitgenodigd om deel te nemen. Er zijn nog enkele plaatsen.

Ciell: wil heel graag een aanstellings- en activiteiten beleid voor op de Verenigingswiki hebben voor het aanstellen van moderatoren en mensen met extra rechten. JB: hij komt er op terug.

Veertje1: per 1 oktober wordt zij technisch adviseur bij de Koninklijke Bibliotheek (KB) en daarmee ook collega van Danielle Jansen. Zij gaat Danielle assisteren met Data en worden samen collega’s van Olaf Janssen. Zij wordt van harte gefeliciteerd.

LG: morgen is een uurtje online samenkomen, iedereen is van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

DaJ: samen met Vera, Ciell en Denise is er een Open Refine Café opgestart en men wordt aanbevolen om aan te sluiten.

Sluiting

Met dank aan iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en input, sluit de voorzitter de Algemene ledenvergadering om 17.00 uur.