Communicatiestrategie

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Communicatiestrategie Wikimedia Nederland

Goedgekeurd door het bestuur op 8 februari 2024

SAMENVATTING

Binnen WMNL is er behoefte aan een duidelijk kader voor communicatie-activiteiten in de komende jaren. De organisatie heeft beperkte middelen - ook voor communicatie. De strategie geeft antwoord op de vraag op welke onderwerpen en op welke manier deze middelen het beste kunnen worden ingezet om de doelstellingen van Wikimedia Nederland te behalen.

De communicatiestrategie is een uitwerking van de meerjarenstrategie. De meerjarenstrategie is tegen het licht gehouden om te bepalen waar communicatie het belangrijkste (enige) middel is om de meerjarendoelen te bereiken. Welke organisatiedoelen gaan we niet halen zonder substantiële inzet van communicatie? Vervolgens is gekeken welke van deze ‘communicatie-afhankelijke’ doelen de hoogste prioriteit hebben. Welke zijn het belangrijkste voor de groei en bloei van Wikimedia Nederland? Dat leidde tot de volgende prioritaire thema’s voor de communicatiestrategie

 • bekendheid en draagvlak voor de Wikimediaprojecten en Wikimedia Nederland - doelgroep het brede publiek en de media
 • duurzame financiering - doelgroep potentiële donateurs en fondsen.
 • extra handen: meer vrijwilligers: doelgroep Wikimedia beweging & mensen met relevante vaardigheden/kennis die actief zouden kunnen worden als WMNL vrijwilliger
 • diverse Wikimediagemeenschap - doelgroep potentiële bewerkers uit groepen die momenteel binnen de gemeenschap ondervertegenwoordigd zijn.
 • kennis die er toe doet - doelgroep (potentiële) samenwerkingspartners.
 • WMNL als ontmoetingsplaats.

Per thema is uitgewerkt

 • ‘Doelgroepen’ : welke groepen we moeten/willen bereiken om onze ambities te realiseren.
 • ‘De Mix’: welke andere middelen naast communicatie nodig zijn om de doelen te realiseren, b.v. regelgeving, opleiding, financiële steun. Oftewel: hoe past dit in het bredere programma van WMNL.
 • Boodschap - wat is de kernboodschap richting de doelgroep. Wat is het            handelingsperspectief. Wat willen we dat de doelgroep (anders) gaat doen.
 • Kanalen (of benadering) - hoe krijgen we de boodschap bij de doelgroep>
 • ‘Metrics’ hoe de impact van communicatie kwantitatief meetbaar gemaakt kan worden.

De communicatiestrategie heeft een horizon van vier jaar. In het eerste jaar richten we ons op de zaken die ‘voorwaardenscheppend’ zijn: essentieel om effectief en efficiënt te kunnen communiceren.

 • een solide communicatie basis: als bodem voor alle (communicatie) activiteiten, om zichtbaarheid en vindbaarheid van Wikimedia Nederland te realiseren en zo bij te dragen aan naamsbekendheid, draagvlak en waardering.
 • duurzame financiering - doelgroep potentiële donateurs en fondsen. Prioriteit omdat de ambities van WMNL, ook op het terrein van communicatie, uiteindelijk afhankelijk zijn van beschikken over voldoende financiële middelen
 • meer vrijwilligers: doelgroep Wikimedia beweging & mensen met relevante vaardigheden/kennis die actief zouden kunnen worden als WMNL vrijwilliger. Meer vrijwilligers zijn nodig om adequaat te kunnen reageren als de vraag vanuit nieuwe bewerkers en samenwerkingspartners gaat groeien.

Als deze fundamenten zijn gelegd gaan we in jaar 2 tot 4 werken aan deze strategische doelen:

 • diverse Wikimediagemeenschap - doelgroep potentiële bewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen. Prioriteit omdat voor de ambities die we hebben inzake verbetering van de Wikimediaprojecten de inzet van bewerkers en vrijwilligers essentieel is
 • kennis die er toe doet - doelgroep (potentiële) samenwerkingspartners (kennishouders). Prioriteit omdat het bestaansrecht (en de missie) van de Wikimediaprojecten ligt in het bieden van kennis die voor mensen relevant is
 • WMNL als ontmoetingsplaats - doelgroep vrijwilligers, bewerkers, samenwerkingspartners en de internationale Wikimedia beweging. Een van de unique selling points van WMNL is dat wij de enige plek zijn in Nederland waar al deze groepen elkaar kunnen ontmoeten.

Gebruikte termen

 • Wikimediaproject: één van de door WMF gehoste webplatforms die kennis vrij beschikbaar maken (Wikipedia, Wikidata, Wikmedia Commons etc.)
 • bewerker: persoon die inhoudelijk bijdraagt aan een van de Wikimediaprojecten
 • vrijwilliger: persoon die actief is in het ontwikkelen en uitvoeren van WMNL activiteiten
 • lid - lid van de Vereniging Wikimedia Nederland
 • donateur - persoon of organisatie die eenmalig of periodiek geld geeft aan WMNL
 • fonds - subsidiegevende instelling of organisatie
 • functionarissen - bewerkers die binnen een Wikimediaproject bijzondere bevoegdheden hebben zoals moderatoren, leden arbitragecommissie etc.
 • samenwerkingspartner - organisatie of instelling die binnen het kader van WMNL-activiteiten een bijdrage levert aan de Wikimediaprojecten

KEUZES MAKEN?

Totstandkomen strategie

Zoveel te communiceren en zo weinig tijd (en geld)!

WMNL is een organisatie met beperkte middelen. We moeten heel zorgvuldig kiezen waarvoor we die middelen inzetten, ook als het gaat om communicatie. Deze communicatiestrategie gaat ons helpen om slim, effectief en zuinig te communiceren, met maximaal focus en optimaal resultaat. De communicatiestrategie is in een aantal stappen tot stand gekomen.

De basis ligt vanzelfsprekend in de Meerjarenstrategie van WMNL, die de koers voor de komende jaren bepaalt. Als eerste stap is gekeken welke doelen we voor de komende jaren in de meerjarenstrategie stellen. De volgende vraag was: waar is communicatie absoluut onmisbaar om dit doel te behalen? Waar is communicatie misschien zelfs het enige middel om dat doel te realiseren.

Vervolgens zijn er prioriteiten gesteld: welke van deze ‘communicatie-afhankelijke’ doelen zijn het belangrijkste voor Wikimedia Nederland?

Thema’s

Dat leidde tot de volgende thema’s voor de communicatiestrategie

 1. bekendheid en draagvlak voor de Wikimediaprojecten en Wikimedia Nederland - doelgroep het brede publiek en de media
 2. duurzame financiering- doelgroep potentiële donateurs en fondsen.
 3. extra handen: meer vrijwilligers: doelgroep Wikimedia beweging & mensen met relevante vaardigheden/kennis die actief zouden kunnen worden als WMNL vrijwilliger
 4. diverse Wikimediagemeenschap - doelgroep potentiële bewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen.
 5. kennis die er toe doet - doelgroep (potentiële) samenwerkingspartners.
 6. WMNL als ontmoetingsplaats en spin in het Wikimedia-web

Punt van overweging: het grote publiek?

Een van de doelen in Meerjarenstrategie is expliciet gericht op het grote publiek:

 • Communicatie naar, en engagement met het grote publiek, om bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia projecten/WMNL te vergroten. (2.4.2) :
  • algemene en gespecialiseerde media publiceren met regelmaat positieve berichten over de Wikimediaprojecten en/of Wikimedia Nederland

In feite zijn dit drie zeer verschillende communicatiedoelen

 1. vergroten bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimediaprojecten
 2. vergroten bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia Nederland
 3. De subdoelstelling over aandacht in de media is in feite een middel om deze twee doelen te bereiken

Brede publiekscampagnes kunnen een effectief communicatiemiddel zijn. Ze zijn echter vaak kostbaar. In de praktijk is het vaak mogelijk om in te zoomen op meer gespecificeerde doelgroepen, wat meer kans biedt op effect. Kernvraag is: welk effect wil WMNL bereiken met communicatie naar het brede publiek? De meerjarenstrategie is daar niet duidelijk over.

Waarom willen we de bekendheid van en waardering voor de Wikimediaprojecten bij het grote publiek vergroten?

 • meer geld?
 • meer vrijwilligers?
 • meer lezers?
 • meer invloed?

Wat betreft vergroten naamsbekendheid en waardering voor de organisatie Wikimedia Nederland maakt het nogal wat uit hoe we onszelf willen positioneren:

 • als pleitbezorger van vrije kennis en een open internet?
 • als de stem van Wikipedia?
 • als een makelaar tussen kennishoudende instellingen en de Wikimediawereld?
 • als een dienstverlener voor de Wikimediagemeenschap?

Afhankelijk van het antwoord kunnen we inzoomen op de vraag waarom we de bekendheid van Wikimedia Nederland bij het grote publiek willen vergroten?

 • meer invloed bij lobby, beleidsbeinvloeding etc?
 • meer donaties? meer Wikipedianen?
 • meer samenwerkingspartners?

Conclusie: er is op dit moment nog teveel onduidelijkheid om strategische communicatie te ontwikkelen betreffende bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia projecten/WMNL bij het grote publiek. Daarnaast weten we ook te weinig over de huidige stand van zaken.

Aanbeveling:

 • WMNL gaat geen grote, brede campagnes ontwikkelen tot er meer duidelijkheid is over wat we daarmee willen en kunnen bereiken
 • we gaan wél zorgen voor goede vindbaarheid en zichtbaarheid van WMNL door begrijpelijke aansprekende informatie over WMNL en de Wikimediaprojecten, met name ook voor de media
 • we ontwikkelen een (pro)actief mediabeleid

Tweede punt van overweging: meer bewerkers werven uit ondervertegenwoordigde groepen

Het meerjarenplan noemt een aantal keren de noodzaak om nieuwe bewerkers aan te trekken. Communicatie is daarbij een essentieel instrument.

toekomstbestendigheid (2.1.1.)

 • "Een stabiele instroom van nieuwe bewerkers, met name uit ondervertegenwoordigde groepen, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
  • *Actief werven van nieuwe bewerkers en vrijwilligers, met name jongeren en leden van ondervertegenwoordigde groepen.

veiligheid en inclusie (3.1.3)

 • De representativiteitskloof tussen de Wikigemeenschap en de Nederlandse samenleving is verkleind. Dit geldt met name voor deelname door vrouwen en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

impact (4.2.1)

 • de deelname van ondervertegenwoordigde groepen stijgt significant

De Meerjarenstrategie stelt in feite twee verschillende doelen:

(1) meer bewerkers in het algemeen

(2) specifiek meer bewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen.

Om in gedachten te houden en realistisch te blijven: retentie na gerichte werving van nieuwe bewerkers is internationaal notoir laag voor welke groep dan ook. Het recept voor succesvol werven van Wikimediabewerkers is echt the holy grail: iedereen is op zoek, maar tot nu toe is het niet gevonden. Misschien bestaat het ook helemaal niet.

Voor (1) weten we welke mensen het meest geneigd zijn om te gaan bewerken, of beter: welke mensen nu het meest bewerken:

 • man,
 • hoger opgeleid,
 • affiniteit met digiwerk of kennis
 • wit .

(Bron: bewerkerssurvey).

Wat betreft de ondervertegenwoordigde groepen weten we dit:

 • De LGBTI-gemeenschap is met 13% niet ondervertegenwoordigd
 • Het aandeel vrouwelijke Wikipediabewerkers is al meer dan 8 jaar stabiel (te) laag rond 11%. Werven van vrouwelijke bewerkers is 10 jaar een prioriteit geweest voor WMNL, maar heeft niet geleid tot aantoonbaar succes.
 • Wat betreft etnische achtergrond heeft 3% van de Nederlandstalige Wikipediagemeenschap een niet-westerse migratieachtergrond en 3% een Antilliaanse of Surinaamse achtergrond. Daarmee zijn beide groepen ondervertegenwoordigd.
 • Voor jongeren kun je niet spreken van een echt tekort, maar de gemeenschap wordt collectief ouder en we zien als vereniging weinig jongeren bij onze activiteiten.(Bron: bewerkerssurvey)

Aanbeveling

Omdat we selectief moeten zijn in het inzetten van middelen moeten we keuzes maken wat betreft de doelgroepen die we willen benaderen:

 • We gaan geen strategische communicatie activiteiten ontwikkelen voor het generiek (niet doelgroepgericht) werven van bewerkers of voor het werven van LGBTI-bewerkers

Deze groepen vinden blijkbaar geen specifieke obstakels op hun weg naar de Wikimediaprojecten. Verwachting is dat ze meeliften op onze algemene communicatie, het ‘vindbaar’ en ‘zichtbaar’ maken van WMNL.

 • We zullen onze communicatie activiteiten richten op de ondervertegenwoordigde groepen vrouwen, groepen met een migratieachtergrond en daarnaast ook op jongeren.

Tijdens de bestuursdag is geconcludeerd dat we meer te weten moeten komen over de beelden, verwachtingen en wensen die er binnen deze groepen leven over de Wikimediaprojecten.

Op basis van surveyresultaten en aanvullend onderzoek inventariseren we wat er voor deze groepen nodig is om actief te worden en te blijven. We beginnen pas met strategische communicatie als er een duidelijk handelingsperspectief is dat kans heeft op impact.

Huidige communicatiepakket

WMNL heeft al een programma van communicatiemiddelen met als doel om informatie te geven over de vereniging en haar activiteiten vindbaar en zichtbaar te maken:

 • website en blogs
 • social media: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn
 • Verenigingswiki
 • nieuwsbrief en donateursbrief.

Zie bijlage 2 voor nadere informatie.

Daarnaast is communicatie geïntegreerd in de uitvoering van alle activiteiten door pers- en nieuwsberichten, en gebruik te maken van platforms en kanalen van samenwerkingspartners. Deze activiteiten zijn de ruggengraat - en de handen en voeten - van de communicatiestrategie. In de eerste fase van de uitvoering van de communicatiestrategie gaan we het huidige pakket tegen het licht houden om te kijken of er duidelijke mogelijkheden tot optimalisering zijn,

Communicatie door WMNL: doelgericht en kosteneffectief binnen een beperkt budget

Het doel van strategische communicatie is dat er iets verandert. Traditioneel zijn dat veranderingen in kennis, houding of gedrag. Wij communiceren niet ‘zomaar’.

Botweg gezegd willen we met communicatie bereiken dat mensen die voor WMNL belangrijk zijn de keuzes maken die ons helpen onze doelen te realiseren. De eerste stap in ontwikkeling van communicatieactiviteiten is altijd om voor onszelf duidelijk (bij voorkeur SMART) te maken wat we willen bereiken gevolgd door een reality check: is dit haalbaar?

In onze communicatie presenteren we als het maar enigszins kan een handelingsperspectief, en dat moet een duidelijke en probleemloze route zijn.

De communicatiestrategie wordt jaarlijks geïmplementeerd via de jaarplannen en is daarnaast geïntegreerd in projectplannen. Communicatie wordt afgestemd met - en ondersteund door - de andere middelen die WMNL heeft om doelen te realiseren: geld, training, regels... Zo vergroten we synergie.

We werken maximaal samen met onze samenwerkingspartners, die cruciale intermediairen naar onze doelgroepen kunnen zijn, en maken optimaal gebruik van hun kanalen en platforms.

Planning in de tijd

De communicatiestrategie heeft een tijdshorizon van vier jaar. Niet alles kan tegelijk.

Ook is er sprake van een logische volgorde: activiteit A bouwt verder op activiteit B, wat betekent dat B eerst moet worden gedaan.

In het eerste jaar leggen we de basis die succesvolle communicatie mogelijk maakt:

 • vindbaar en zichtbaar zijn - een solide communicatie basis: ontwikkeling van de infrastructuur en bouwstenen die het fundament zijn voor alle (communicatie)activiteiten en die WMNL vindbaar en zichtbaar maken voor een breed publiek, én voor de media

Daarnaast ontwikkelen we de communicatieactiviteiten die gericht zijn op het realiseren van de extra middelen en menskracht. Hiermee doorbreken we het patroon dat onze ambities keer op keer vastlopen op onze capaciteit.

 • duurzame financiering- doelgroep potentiële donateurs en fondsen. Alle ambities van WMNL, ook op het terrein van communicatie, zijn uiteindelijk afhankelijk van meer geld.
 • extra handen: meer WMNL vrijwilligers - doelgroep Wikimedia beweging & mensen met relevante vaardigheden/kennis die actief zouden kunnen worden als WMNL vrijwilliger. Net als met geld lopen onze ambities vast als er niet meer vrijwilligers zijn om extra activiteiten uit te kunnen voeren.

In jaren 2 tot 4 gaan we echt meters maken.door  communicatieactiviteiten te ontwikkelen gericht op

 • meer diverse Wikimediagemeenschap - doelgroep potentiële bewerkers uit ondervertegenwoordigde groepen. Prioriteit omdat voor de ambities die we hebben inzake verbetering van de Wikimediaprojecten de inzet van bewerkers en vrijwilligers essentieel is. Dit begint met een onderzoeksfase om meer inzicht te krijgen in beleving en wensen van de groepen.
 • meer vrije kennis die er echt toe doet - doelgroep (potentiële) samenwerkingspartners. Prioriteit omdat het er binnen de Wikimediabeweging uiteindelijk allemaal om draait om mensen antwoord te geven op de vragen die voor hen belangrijk zijn.
 • WMNL als spin in het web - doelgroep de Wikimedia beweging, zowel in Nederland als internationaal. Prioriteit omdat het bestaansrecht van WMNL ligt in de verankering en waardering binnen de beweging.

In detail

In de volgende hoofdstukken is per thema uitgewerkt

 • ‘Doelgroepen’ : welke groepen we moeten/willen bereiken om onze ambities te realiseren.
 • ‘De Mix’: welke andere middelen naast communicatie nodig zijn om de doelen te realiseren, b.v. regelgeving, opleiding, financiële steun. Oftewel: hoe past dit in het bredere programma van WMNL.
 • Boodschap - wat is de kernboodschap richting de doelgroep. Wat is het handelingsperspectief. Wat willen we dat de doelgroep (anders) gaat doen.
 • Kanalen (of benadering) - hoe krijgen we de boodschap bij de doelgroep>
 • ‘Metrics’ hoe de impact van communicatie kwantitatief meetbaar gemaakt kan worden.

FOCUS: MEDIA EN BREED PUBLIEK

1. Vindbaar en zichtbaar zijn: de basis leggen voor naamsbekendheid en draagvlak

Ambities in de Meerjarenstrategie :

 • Communicatie naar, en engagement met het grote publiek, om bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia projecten/WMNL te vergroten. (2.4.2) :
  • algemene en gespecialiseerde media publiceren met regelmaat positieve berichten over de Wikimediaprojecten en/of Wikimedia Nederland

Vertaling naar communicatie

Er is op dit moment nog te veel onduidelijkheid om het doel betreffende bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia projecten/WMNL bij het grote publiek te vergroten. Daarnaast weten we ook te weinig over de huidige stand van zaken.

 • WMNL gaat geen grote, brede publiekscampagnes ontwikkelen tot er meer duidelijkheid is over wat we daarmee willen en kunnen bereiken
 • we gaan wél zorgen voor goede vindbaarheid en zichtbaarheid van WMNL door begrijpelijke aansprekende informatie over WMNL en de Wikimediaprojecten,
  • zorgen voor duidelijke, volledige en aantrekkelijke publieksinformatie (website) incl. quality check bestaande communicatiepakket (social media, website, persberichten)
  • verder uitbouwen aanwezigheid op social media
  • in projectplannen communicatie structureel blijven meenemen
 • we zorgen voor goede zichtbaarheid van Wikimedia Nederland binnen de internationale Wikimediabeweging.
 • we ontwikkelen een (pro)actief mediabeleid
  • actualiseren en bijhouden van contactinformatie
  • gerichte media campagnes met concrete aanleiding/doel
  • voorbereid zijn op (negatieve) media-aandacht door beschikbaar hebben van FAQs, factsheets etc.

Boodschappen

Wikimediaprojecten

 • Vrije toegang tot kennis is niet alleen handig, het is belangrijk
 • Wikipedia:gratis maar niet voor niets
 • Meer dan een encyclopedie
 • Verantwoordelijkheid van ons allemaal, want voor en door ons allemaal
 • Veilige haven in een zee van fake news

WMNL

 • is er voor Nederland
 • is het schakelstation tussen Wikimedia en kennis- en erfgoedinstellingen
 • is jouw gids in de Wikimedia beweging
 • heeft succes!

De mix

Voornamelijk communicatie - weinig overlap met andere instrumenten.

Wat betreft communicatie naar de internationale Wikimediabeweging:

 • reisbeurzen en onkostenvergoedingen
 • stimuleren actieve participatie in internationale bijeenkomsten en werkgroepen door Nederlandse Wikimedianen.

Doelgroepen

 • iedereen die op zoek is naar informatie over de Wikimediaprojecten, vrije kennis of Wikimedia Nederland.. Het gaat in dit stadium nog niet om het actief benaderen van deze groepen, maar om het zichtbaar en vindbaar maken.
 • de internationale Wikimediabeweging, met name Wikimedia affiliates en de Wikimedia Foundation
 • mbt subdoel media: gespecialiseerde/geïnteresseerde (internet) journalisten, programmamakers en redacteuren

Metric

 • tracking van alle online interactie op socials: LinkedIn, FB, site
 • survey onder doelgroepen naar naamsbekendheid en draagvlak
 • vastleggen media-aandacht (hoeveel, positief/negatief)

FOCUS: GELDGEVERS

2. Duurzame financiering

Ambities in de Meerjarenstrategie :

 • "In 2024 willen we 250.000 euro eigen inkomsten genereren."
  • Vergroten van de eigen inkomsten door ontwikkeling van gerichte donateurscampagnes, en het verkrijgen van structurele, meerjarige financiering uit fondsen voor specifieke programmaonderdelen.

Vertaling naar communicatie

In 2019 is de basis gelegd voor een WMNL financiële strategie

 • Notitie financiële afhankelijkheid
 • Plan donateurswerving

Doelgroepen:

 • potentiële donateurs - op basis van de twee pilots donateurswerving ( Rapport donateurswerving 2021 & Rapport donateurswerving 2022) hebben we een globaal idee welke groepen het meest geneigd zijn om te doneren.
  • Inwoners biblebelt,
  • mannen 40+,
  • inwoners van grote steden zonder universiteit

Het lijkt logisch om daarop verder te bouwen. Meer onderzoek/pilots zijn nodig om er beter achter te komen welke strategieën kansrijk zijn.

De mix

Voornamelijk communicatie, daarnaast

 • efficiënte en gebruiksvriendelijke mogelijkheid tot doneren,
 • verschillende opties voor doneren, waaronder het doneren aan specifieke activiteiten
 • transparante financiële verantwoording.

Boodschap

 • met een donatie aan WMNL steun je Wikipedia
 • je donatie draagt bij aan meer kennis voor en door Nederlanders
 • je donatie draagt bij aan meer kennis over..... (specifiek onderwerp)
 • je donatie helpt in de strijd tegen fake news

Kanalen

Kiezen voor kanalen die het mogelijk maken in te zoomen op de veelbelovende groepen

 • social media
 • direct mail (aan eerdere donateurs)
 • gedrukte media
 • radio

Metric

 • €€€
 • aantal individuele donateurs
 • bereik campagnes (clicks)

3. Meer project- en basisfinanciering

Het beleid rondom financieringsaanvragen bij fondsen (bepalen welke activiteiten kansrijk zijn bij welke fondsen + ontwikkeling aanvragen) is geen onderdeel van de communicatiestrategie. Het ontwikkelen en uitvoeren van een 'flankerend' programma gericht op naamsbekendheid WMNL bij financiers, communicatiemateriaal ter ondersteuning van fondsenwerving etc. wel.

Ambities in de Meerjarenstrategie :

 • "In 2024 willen we 250.000 euro eigen inkomsten genereren."genereren.
  • Vergroten van de eigen inkomsten door ontwikkeling van gerichte donateurscampagnes, en het verkrijgen van structurele, meerjarige financiering uit fondsen voor specifieke programmaonderdelen.

Vertaling naar communicatie

In 2019 is de basis gelegd voor een WMNL financiële strategie

 • Notitie financiële afhankelijkheid
 • Verkenning financiering door fondsen en fondsenoverzicht

Doelgroepen:

 • medewerkers en leidinggevenden van fondsen - Er zijn bestaande relaties (= gehonoreerde aanvragen) met GO-fonds, V-fonds, Fonds 1818, Stichting PICA, OCW, DEN. We weten welke andere subsidiefondsen voor WMNL relevant zijn (zie fondsenoverzicht).
 • medewerkers en leidinggevenden binnen de overheid

De mix

 • verschillende opties voor doneren, waaronder het doneren aan specifieke activiteiten
 • transparante financiële verantwoording.

Boodschap

 • het is normaal dat Wikimedia activiteiten in Nederland met Nederlandse middelen worden betaald
 • de activiteiten van WMNL leveren een wezenlijke bijdrage aan
  • toegang tot kennis - vindbaarheid en zichtbaarheid
  • behoud van erfgoed
  • behoud van taal (Fries, Papiamento)
 • WMNL levert waar voor je geld
 • andere fondsen gingen u voor

Kanalen

 • persoonlijke communicatie, o.a. via aanwezigheid op relevante forums en bijeenkomsten
 • massa media
 • social media
 • vakmedia

Metric

 • €€€
 • % gehonoreerde financieringsaanvragen

FOCUS: VRIJWILLIGERS

4. Behoud en verder activeren van huidige vrijwilligersgemeenschap

Ambities in de Meerjarenstrategie:

Veel van de doelstellingen in de Meerjarenstrategie kunnen alleen gerealiseerd worden als WMNL meer activiteiten organiseert: contentdonaties door partners, trainingen, begeleiding voor nieuwe bewerkers. Dit kan alleen met de hulp van vrijwilligers. Het huidige vrijwilligersbestand moet dan worden uitgebreid.  Als we een handelingsperspectief willen bieden aan onze doelgroepen, moeten we zorgen dat er voldoende vrijwilligers zijn voor de opvang en begeleiding.

Vertaling naar communicatie

Doelgroepen:

 • mensen met binding met de  Wikimedia beweging (bewerkers, leden, donateurs, samenwerkingspartners) die  actief zouden willen worden als trainer, begeleider - zowel online als in persoon
 • mensen buiten de beweging met relevante vaardigheden/kennis (software, taalvaardigheid, inhoudelijke kennis, mediation,......)

De mix

 • train-trainers programma
 • tools voor vrijwilligers
 • onkostenvergoedingen/vrijwilligersvergoedingen
 • erkenning voor inzet

Boodschap

 • WMNL heeft leuk/nuttig vrijwilligerswerk
 • geef je kennis door!
 • Wikipedia: meer te doen dan artikelen schrijven

Kanalen

Voor ervaren Wikimedianen

 • persoonlijk contact
 • oproepen op Wikimediaprojecten
 • social media
 • nieuwsbrief

Voor ‘externen’

 • social media
 • netwerken van partners
 • vrijwilligersbanken

Metric

 • aantal (nieuwe) actieve vrijwilligers

FOCUS: NIEUWE BEWERKERS

5. Meer bewerkers en een meer diverse, representatieve bewerkersgroep

Ambities in de Meerjarenstrategie

toekomstbestendigheid (2.1.1.)

 • "Een stabiele instroom van nieuwe bewerkers, met name uit ondervertegenwoordigde groepen, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.
  • *Actief werven van nieuwe bewerkers en vrijwilligers, met name jongeren en leden van ondervertegenwoordigde groepen.

veiligheid en inclusie (3.1.3)

 • De representativiteitskloof tussen de Wikigemeenschap en de Nederlandse samenleving is verkleind. Dit geldt met name voor deelname door vrouwen en personen met een niet-westerse migratieachtergrond.

impact (4.2.1)

 • de deelname van ondervertegenwoordigde groepen stijgt significant

Doelgroepen

 • jongeren
 • vrouwen
 • mensen met een migratieachtergrond

Voorbereiding

We willen onze communicatie richten op ondervertegenwoordigde groepen wanneer er een redelijke kans is op succes

 • weten we voldoende om een goede keuze te maken? Tijdens de bestuursdag is geconcludeerd dat nader onderzoek nodig is. In het bijzonder willen we weten welke behoeftes, wensen en ideeën mbt de Wikimediaprojecten er binnen de doelgroepen leven.
 • Inventariseren wat voor een groep nodig is om actief te worden en te blijven, en dit zoveel mogelijk ontwikkelen voor de communicatie begint.

De mix

Behalve communicatie zijn nodig:

 • aanbieden van trainingen (‘klassikaal’, individueel, virtueel en in person),
 • ontwikkelen en aanbieden van trainingsmateriaal op maat,
 • bieden van begeleiding/sociale steun/social events
 • partnerships met grassroot organisaties
 • partnerships expertise/collectiehoudende instellingen

Metrics

 • surveyresultaten samenstelling bewerkersgemeenschap
 • instroomgegevens nieuwe bewerkers

FOCUS: SAMENWERKINGSPARTNERS

6. Impact: kennis delen die ertoe doet

Ambities in de Meerjarenstrategie

 • er is op de Wikimediaprojecten meer en betere informatie beschikbaar over onderwerpen die van belang zijn voor/verbonden zijn aan ondervertegenwoordigde groepen (4.2.2)
  • Prioriteren van samenwerking met partners die de ondervertegenwoordigde groepen bedienen

Vertaling naar communicatie

Dit doel vereist de actieve en enthousiaste deelname van instellingen met kennis en collecties die van belang zijn voor ondervertegenwoordigde groepen en ondervertegenwoordigde onderwerpen. Communicatie is nodig om hen actief en enthousiast te maken. Handelingsperspectief (concreet een bijdrage kunnen leveren) en beschikbare technische ondersteuning zijn noodzakelijk om enthousiasme om te zetten in actie..

Doelgroepen

We willen nieuwe, gespecialiseerde partners vinden, met name partners in de Caribische delen van het Koninkrijk en in Suriname. Daarnaast willen we bestaande partners motiveren om binnen hun soms zeer grote collecties geschikt materiaal te zoeken

De Participatie van de Wikimediagemeenschap is essentieel om kennis duurzaam te verankeren op de Wikimediaprojecten.

Concreet

 • medewerkers en leidinggevenden instellingen voor hoger onderwijs, en hun platforms/media
 • medewerkers en leidinggevenden erfgoedinstellingen met relevante collecties, waaronder musea, archieven, bibliotheken, en hun platforms/media
 • beheerders/eigenaren van relevante particuliere collecties
 • Wikimediagemeenschap
 • medewerkers en leidinggevenden Wikimedia affiliates

De Mix

 • Behalve communicatie ook
  • training,
  • technische ondersteuning,
  • coaching,
  • eventueel financiële steun

Boodschap

 • kennis delen met Wikimedia is kennis delen met de wereld
 • jouw collectie/kennis mag niet ontbreken
 • jouw publiek/doelgroep zit op Wikipedia

Kanalen/tactiek

 • gebruik maken van netwerken bestaande partners
 • goed voorbeeld doet goed volgen (highlighten succesvolle samenwerkingen)

Metric

 • toegevoegde content Wikipedia, Commons, Wikidata, Wikisource
 • actief betrokken partners
 • nieuwe partners

FOCUS: DE WIKIMEDIA BEWEGING

7. Wikimedia Nederland als ontmoetingsplaats

Ambities in de Meerjarenstrategie

 • WMNL is een centraal punt in een levendig netwerk van partners rond het thema vrije kennis.5.1.1
 • Er is een actieve uitwisseling van kennis, expertise en ervaring tussen Wikimedia Nederland en de wereldwijde Wikimedia beweging 5.2.1

Vertaling naar communicatie

Het gaat hier om het onderhouden van contacten, uitwisselen van informatie, koppelen van ideeën en mensen, zowel met partners/gemeenschap binnen Nederland als binnen de internationale Wikimedia beweging.. De uitdaging is om het netwerk uit te breiden, en het technisch/sociaal optimaal te faciliteren. Interactiviteit is essentieel.

De Mix

Behalve communicatie ook

 • bijeenkomsten,
 • capacity building

Doelgroepen

 • medewerkers en leidinggevenden samenwerkingspartners
 • leden van de Wikimediagemeenschap
 • medewerkers en leidinggevenden zusterorganisaties
 • medewerkers en leidinggevenden WMF
 • coalitiegenoten: medewerkers en leidinggevenden Open Nederland, Kennisland, Bits of Freedom...
 • dossierhouders in overheid en politiek

Boodschappen

 • bij WMNL vind je wat en wie je zoekt
 • bij WMNL gaan ze je helpen
 • bij WMNL is het leuk

Kanalen

 • directe contacten
 • persoonlijk contact
 • gerichte social media
 • media relevant voor doelgroep

Metric

 • aantal contactmomenten
 • deelnemers aan bijeenkomsten
 • abonnees, volgers etc

Bijlage 1: Doelen uit meerjarenstrategie die sterk afhankelijk zijn van communicatie, én van strategisch belang voor WMNL

Doel in meerjarenstrategie Prioriteit omdat
2 Thema: Toekomstbestendigheid
2.1.1 Een stabiele instroom van nieuwe bewerkers, met name uit ondervertegenwoordigde groepen, waarvan een substantieel deel ook actief blijft.

*Actief werven van nieuwe bewerkers en vrijwilligers, met name jongeren en leden van ondervertegenwoordigde groepen.

Uitbreiding + verbreding/diversificatie van de Wikimedia gemeenschap is internationaal topprioriteit - essentieel voor voortbestaan van de beweging. Daaraan een bijdrage leveren onderbouwt ook raison d'être van WMNL - waarborg van basisfinanciering. Daarnaast is voor realiseren van welke ambitie dan ook noodzakelijk dat WMNL terug kan vallen op een grotere groep (organisatorische) vrijwilligers
2.2.1 In 2024 willen we 250.000 euro eigen inkomsten genereren.

*Vergroten van de eigen inkomsten door ontwikkeling van gerichte donateurscampagnes, en het verkrijgen van structurele, meerjarige financiering uit fondsen voor specifieke programmaonderdelen.

Afhankelijkheid van WMF blijft een zwak punt. Daarnaast extra middelen nodig voor realiseren van ambities. Relateert direct aan bestaanszekerheid van WMNL.
2.4.2 algemene en gespecialiseerde media publiceren met regelmaat positieve berichten over de Wikimediaprojecten

*Communicatie naar en engagement met het grote publiek om bekendheid, draagvlak en waardering voor Wikimedia projecten/WMNL te vergroten.

Berichten in de media hebben een grote impact op de kansen om andere communicatiedoelen te realiseren. Kanttekening daarbij dat er altijd meer media-aandacht zal zijn voor het fenomeen Wikipedia dan voor de organisatie Wikimedia Nederland.
3 Thema: Veiligheid en Inclusie
3.1.2 Een representatieve en diverse Wikimedia- gemeenschap, waar in een goede sfeer constructief wordt samengewerkt Link met 2.1.1. Uitbreiding + verbreding/diversificatie van de Wikimedia gemeenschap is internationaal topprioriteit - essentieel voor voortbestaan van de beweging. Daaraan een bijdrage leveren onderbouwt ook raison d'être van WMNL - waarborg van basisfinanciering.
3.1.3 De representativiteitskloof tussen de Wikigemeenschap en de Nederlandse samenleving is verkleind. Dit geldt met name voor deelname door vrouwen en personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Link met 2.1.1. Uitbreiding + verbreding/diversificatie van de Wikimedia gemeenschap is internationaal topprioriteit - essentieel voor voortbestaan van de beweging. Daaraan een bijdrage leveren onderbouwt ook raison d'être van WMNL - waarborg van basisfinanciering."
4 Thema: Impact
4.2.1 de deelname van ondervertegenwoordigde groepen stijgt significant Link met 2.1.1. Uitbreiding + verbreding/diversificatie van de Wikimedia gemeenschap is internationaal topprioriteit - essentieel voor voortbestaan van de beweging. Daaraan een bijdrage leveren onderbouwt ook raison d'être van WMNL - waarborg van basisfinanciering.
4.2.2 er is op de Wikipediaprojecten meer en betere informatie over onderwerpen die van belang zijn voor/verbonden zijn aan deze ondervertegenwoordigde groepen Uiteindelijk draait het om het delen van kennis voor iedereen....
5 Thema: Kennis en ontmoeten
5.1.1 WMNL is een centraal punt in een levendig netwerk van partners rond het thema vrije kennis. Dit de bestaansreden van WMNL
5.2.1 Er is een actieve uitwisseling van kennis, expertise en ervaring tussen Wikimedia Nederland en de wereldwijde Wikimedia beweging Zowel ideeel als pragmatisch belangrijk: WMNL doet interessante dingen die voor de internationale beweging van belang zijn. Daarnaast is het voor ons overleven belangrijk dat wij onszelf verkopen in de internationale context.

Bijlage 2  Overzicht communicatiemiddelen en - kanalen van Wikimedia Nederland

 • Website:
  • blog (meer ruimte voor (achtergrond)info over activiteit)
  • agenda
  • nieuws
  • persbericht
 • Facebook: 783 volgers
 • LinkedIn: 456 volgers
 • X: 3481 volgers
 • YouTube: 93 abonnees
 • Instagram: 367 volgers
 • Nieuwsbrief: 2201 mailadressen
 • WMNL Telegram groep: 32 leden
 • wmnl-mailinglist
 • verenigingswiki