Mededelingen-2012

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mededelingen aan de leden uit 2012

<< 2013 | 2011 >>

Enquête voor leden van Wikimedia Nederland en Wikipedia bewerkers (mededeling van 26 november 2012)

Om meer te weten te komen over wat er leeft onder de leden van de Vereniging Wikimedia Nederland en bewerkers van de Nederlandstalige Wikipedia voert bureau Motivaction in opdracht van WMNL een onderzoek uit. WMNL wil de uitkomsten van het onderzoek gebruiken om activiteiten te ontwikkelen die aansluiten bij de wensen en verwachtingen van leden en bewerkers, én om meer mensen te motiveren actief te worden. Leden van Wikimedia Nederland krijgen binnenkort via email een uitnodiging om aan het onderzoek mee te doen. Wikipediabewerkers worden via een banner op het onderzoek gewezen.

WMNL heeft voor Motivaction [1]gekozen omdat dit bureau veel ervaring heeft in het samenwerken met ideële en non-profit organisaties.

Motivaction neemt de privacy van haar respondenten zeer serieus. Als verantwoordelijke partij heeft Motivaction de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Daarnaast heeft Motivaction de Gedragscode voor Verwerking van Persoonsgegevens bij Onderzoek en Statistiek onderschreven. De Gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens als respondenten meedoen aan een onderzoek.

Verder heeft Motivaction verschillende ISO-gecertificeerd systemen. Motivaction werkt volgens een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 (voor Kwaliteitsmanagementsystemen) en ISO 20252 (voor Markt- en opinieonderzoek)). Dit systeem wordt jaarlijks door een externe organisatie geaudit. Daarnaast werkt Motivaction een Databeveiligingsprocedure. In die procedure zijn veel aandachtspunten uit de ISO 27001 norm voor Databeveiliging verwerkt. De kwaliteit van de databeveiliging wordt met regelmaat grondig gecontroleerd door een van de grootste, wereldwijd opererende accountantsorganisaties.

Uitnodiging: Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Wikimedia Nederland (mededeling van 14 september 2012)

 • Tijd: Zondag 23 september 2012, 11.00h tot 14.00h (en tot 18.00h)
 • Locatie: De Poort van Kleef, Mariaplaats 7, Utrecht (zie http://www.poortvankleef.nl)

Beste leden,

September houdt nog wat mooie zonnige dagen voor ons over, en dat komt goed uit in de maand van Wiki Loves Monuments, onze grote fotowedstrijd. Het bestuur is sinds de zomer al twee keer bij elkaar gekomen en heeft een groter aantal documenten vastgesteld, voor een deel daarvan hebben we de goedkeuring van de leden nodig.

Al sinds begin 2011 was de vereniging bezig met een strategie voor de komende jaren; na meerdere tussenstappen hebben we nu een helder en goed leesbaar stuk waarop we trots zijn. Zo'n strategie is niet alleen belangrijk voor ons zelf maar ook als basis voor onze samenwerking met de Wikimedia Foundation / de nieuwe FDC. Want het strategie-document duidt activiteiten aan die we in de komende jaren willen doen - en ook in het aanstaande jaar 2013.

Naast de strategie leggen we dus ook het Jaarplan 2013 met begroting aan de leden voor. We hebben de input van de leden voor het allergrootste deel meegenomen en met het Jaarplan 2013 een soort platform gebouwd. De deadline voor onze aanvraag bij de Foundation / de FDC is op 1 oktober 2012. We hebben al alles voorbereid wat we konden voorbereiden voor de aanvraag (die volgens een speciaal formulier moet), maar die kan pas worden ingeleverd als het Jaarplan 2013 met begroting is goedgekeurd.

Zoals bekend is Wikimedia Nederland lid geworden van de Wikimedia Chapters Association, waarover we het laatste woord aan de leden willen voorleggen. Statuten en reglementen vragen even de aandacht, onder meer in samenhang met onze gooi naar het ("kleine") CBF-keurmerk.

Wie zelf niet kan komen maar wil mee beslissen kan een aanwezig lid machtigen. Die machtiging moet worden afgegeven via de secretaris (secretaris@wmnederland.nl).

We willen ook kort presenteren waarmee de vereniging bezig is, en - onze directeur Sandra Rientjes is er, evenals onze twee nieuwe medewerkers.

Na de vergadering hebben we een pauze van een uurtje met een hapje te eten, op uitnodiging van de vereniging. En dan volgt "Wiki Takes Utrecht", een bijdrage aan onze grote fotowedstrijd van monumenten. Maar natuurlijk is het ook een mooie gelegenheid om Wikimedianen te leren kennen en vragen te stellen.

Graag tot zondag 23 september.

Ziko van Dijk
voorzitter

De agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen vorige vergadering
 4. Kort presentatie over huidige activiteiten
 5. Goedkeuren Jaarverslag 2011
 6. Goedkeuren "Strategie 2013-2015"
 7. Goedkeuren Jaarplan en begroting 2013
  >>
  Contributievoorstel 2013 (gesteund door een meerderheid van de bestuursleden):
  Tot en met het jaar 2012 was de contributie van de Vereniging Wikimedia Nederland 30 euro per jaar, met de mogelijkheid een verlaagd bedrag te betalen van tenminste 12 euro per jaar. Gelet op de contributiebepalingen in aangrenzende chapters zoals Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittanië en gelet op de financiële situatie van de vereniging stelt het bestuur een aanpassing van de contributiebedragen voor. Het voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van het bestuur voor de contributie met ingang van het jaar 2013 is 24 euro per jaar met handhaving van het kortingtarief van 12 euro per jaar.
  >>
 8. Statuten en reglementen
  a. Wijziging huishoudelijk reglement [zie hier beneden I]
  b. Mededeling over vaststelling beleid ten aanzien van belangenverstrengeling [zie hier beneden II]
  c. Afwikkeling statutenwijziging 2011
 9. Toetreding Wikimedia Chapters Association
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Links

Links naar alle documenten volgen binnenkort, namelijk via deze pagina:

http://nl.wikimedia.org/wiki/Algemene_ledenvergadering_2012-09-23

Vragen graag naar de secretaris.

I HR wijziging

Het Huishoudelijk Reglement staat op de wiki van de vereniging. Om te voldoen aan het CBF-Certificaat voor kleine goede doelen zijn een paar aanpassingen nodig. Het bestuur stelt de volgende twee wijzigingen van het huishoudelijk reglement van Wikimedia Nederland voor:

Een nieuw artikel 5 onder vernummering van de overige artikelen luidende "Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering."
Een nieuw artikel 6 onder vernummering van de overige artikelen met als eerste lid "Het bestuur voorkomt verstrengeling van belangen.", met als tweede lid: "Het bestuur stelt haar beleid ten aanzien van belangenverstrengeling vast en maakt dit openbaar.", en als derde lid "Het bestuur beoordeelt jaarlijks de naleving van het beleid ten aanzien van belangenverstrengeling."

II Beleid ten aanzien van belangenverstrengeling (vastgesteld door het bestuur op 26 augustus 2012)

a) Leden van de directie, het bestuur en commissies met taken op het gebied van besturen of toezicht houden (in het volgende spreken wij van ‘commissie’) moeten onafhankelijk en onbevangen kunnen opereren.
b) Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de directie, het bestuur en leden van commissies van de organisatie, die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. Het bestuur bewaakt dit.
c) Het lid van de directie, het bestuur of een commissie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter het bestuur en tevens aan zijn collega-leden. Het lid verschaft alle relevante informatie. Het bestuur beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
d) Het lid van de directie, het bestuur of een commissie dat een tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de organisatie en/of de betreffende persoon, neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij die persoon het tegenstrijdig belang heeft.
e) Degene bij wie sprake is van belangenverstrengeling mag de organisatie niet vertegenwoordigen voor die zaken waarbij de belangenverstrengeling speelt.
f) Lid van de directie, het bestuur, de raad van toezicht of een commissie kunnen in elk geval niet zijn personen die nauwe familie- of vergelijkbare relaties hebben met andere leden van de directie, het bestuur of een commissie.


Meedenken over de toekomst van Wikimedia Nederland en spannende nieuwe activiteiten voor volgend jaar!

Hoe gaat Wikimedia Nederland er de komende jaren uitzien en wat voor uitdagende, innovatieve of gewoon leuke activiteiten gaan we volgende jaar doen? Nu is er de kans om daarover mee te denken en mee te praten!

Op de verenigings Wiki vind je de nieuwste (concept) versie van de Strategie 2013-2015 – het meerjarenplan van de Vereniging. In deze versie zijn zoveel mogelijk de resultaten van de discussies op de strategiemiddag van 30 juni verwerkt. Er is nog steeds de mogelijkheid om commentaar te geven of suggesties te doen. http://nl.wikimedia.org/wiki/Strategie:nieuwe_versie_voor_commentaar.

Parallel aan de ontwikkeling van de Strategie werken we ook aan het Jaarplan 2013. Daarvoor vraagt het bestuur jullie input. Welke interessante, innovatieve, nuttige en leuke activiteiten zou Wikimedia Nederland in 2013 kunnen ontwikkelen?

Zet je voorstellen op de Wiki (http://nl.wikimedia.org/wiki/Jaarplan_2013) of stuur ze per mail aan het bestuur: bestuur@lists.wmnederland.nl. Graag voor 20 augustus! Op 25 en 26 augustus trekt het bestuur zich terug in een bosrijke omgeving om de laatste hand te leggen aan concept Strategie en Jaarplan.

Op de ALV van 23 september hebben de leden het laatste woord en kunnen zij zich uitspreken over de Strategie 2013-2015 en het Jaarplan 2013. De officiële uitnodiging voor de ALV volgt binnenkort.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Wikimedia Nederland / vacature bestuursleden (28 januari 2012)

Algemene Ledenvergadering Zaterdag 24 maart 2012 Locatie: in het centrum van Utrecht, wordt later bekend gemaakt Begin: 13:30 uur (inloop 13:00 uur) Einde: 17:00 uur Daarna: borrel en eten

Geacht lid,

We nodigen u van harte uit voor de aanstaande Algemene Ledenvergadering (ALV) van Wikimedia Nederland op zaterdag 24 maart 2012. We komen bij elkaar in Utrecht.

De ALV zal duren tot 17:00 uur. Daarna is er nog de mogelijkheid om samen met de andere aanwezigen iets te eten en te drinken. Zoals gebruikelijk is het eerste rondje voor onze rekening.

Wilt u graag vermelden dat u komt, en of u mee wilt eten? Dat kan op de wiki: http://nl.wikimedia.org/wiki/WM:O , maar ook via e-mail aan wm-nl@wikimedia.org . Dit e-mailadres kunt u ook gebruiken als u vragen heeft, voor het bespreken en aanvullen van agendapunten en voor het machtigen van een ander lid als u zelf niet kunt komen.

Agenda

Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is de verkiezing van een nieuw bestuur. Enkele bestuursleden hebben medegedeeld zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen, dus kandidaatstellingen zijn bijzonder welkom. Wikimedia Nederland is een nog kleine vereniging in een boeiende overgangsfase. Meedenkers in het bestuur of op een andere positie daarbuiten kunnen een echt verschil maken.

Voor geïnteresseerden in een bestuursfunctie hebben we een gelegenheid om met zittende bestuursleden te praten: zaterdag 25 februari om 14:00 uur. Natuurlijk kunt u zich ook kandidaat stellen als u niet de tijd heeft om langs te komen. Wilt u mij, de voorzitter, in ieder geval vóór die zaterdag laten weten dat u komt, of dat u zich kandidaat wilt stellen voor het bestuur? Dat kan via een e-mail aan voorzitter@wmnederland.nl .

Graag tot 24 maart in Utrecht!

Ziko van Dijk

voorzitter Wikimedia Nederland


Oudere mededelingen