Mededelingen

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen


Welkom op de Wiki van de Vereniging Wikimedia NederlandActuele informatie

Hier vindt u een verzameling van mededelingen van de vereniging Wikimedia Nederland. Verder is er actuele informatie op de verenigingssite wikimedia.nl en in de nieuwsbrief.

Mededeling bestuur d.d. 7 maart 2024

Beste Leden, In deze mail vinden jullie informatie over een aantal ontwikkelingen binnen Wikimedia Nederland. Het bestuur vond deze relevant genoeg om niet te wachten tot de Algemene Ledenvergadering van 8 juni.

1. Aanpassing begroting en bezuinigingen

In verband met tegenvallende WMF-subsidie is de begroting van 2024 aangepast. Er is €76.000 aan geplande uitgaven geschrapt. De belangrijkste geschrapte post is de geplande uitbreiding van het kantoor met 1 fte voor het werk in de Cariben.  Daarnaast zullen er o.a. minder scholarships voor Wikimania zijn dan we hadden gepland.

2. Communicatiestrategie en -plan

Om onze middelen en menskracht voor communicatie optimaal te kunnen inzetten is er een communicatiestrategie ontwikkeld voor de periode 2023-2026. In 2024 gaan we de capaciteit van het kantoor vergroten om zelf snel gerichte donateurscampagnes te ontwikkelen, en gaan we meer aandacht vestigen op de concrete ‘opbrengst’ van onze activiteiten voor de Wikimediaprojecten.

3. Kantoorteam

Michelle van Lanschot heeft in de periode april-augustus 50% van haar werktijd onbetaald verlof en wordt (deels) vervangen door Ian Velthuis. Sandra Rientjes werkt met ingang van 1 maart niet meer op woensdag.

Hieronder wordt een en ander in meer detail uitgelegd. Het bestuur is natuurlijk beschikbaar om meer informatie te geven of vragen te beantwoorden. 


Toelichting

1.Aanpassing begroting

Tijdens de ALV van 30 september 2023 is het jaarplan 2024 en de begroting 2024 goedgekeurd. De penningmeester gaf toen al aan dat er onzekerheid was over de inkomsten, met name wat betreft de jaarsubsidie via WMF. Zo nodig zou een aangepaste begroting worden voorgelegd in eerstvolgende ALV.  Omdat deze pas in juni 2024 is, heeft het bestuur een aangepaste begroting 2024 goedgekeurd en zal deze tijdens de ALV in juni bespreken.

De aangevraagde uitbreiding van de WMF-grant van  €50.000 t.v.b. het werk in de Cariben is niet toegekend. Verder is de “reguliere” aanvraag voor de WMF-grant niet volledig toegekend. Wel is er - anders dan bij een aantal andere chapters - wel een beperkte groei toegekend ten opzichte van de subsidie in 2023. Voor 2024 komen we nu uit op een subsidie van €411.840.  Zorgwekkend is dat het  WMF Regional Grant Committee voor NW Europa het niet verantwoord vond om meerjarensubsidies toe te kennen. WMNL had gerekend op een toezegging voor drie jaar, wat voor financiële zekerheid en stabiliteit zou hebben gezorgd.

We zijn nu intensief bezig met fondsenwerving om de tegenvallers rond de jaarsubsidie te compenseren Dit heeft inmiddels geresulteerd in een schenking van €60.000 door een particulier fonds. Een grotere aanvraag voor werk in de Cariben is onlangs ingediend.

Er is ook gezocht naar mogelijkheden om de lasten in 2024 te verlagen. Dat is op de volgende manier gerealiseerd:

Bezuiniging Omschrijving
€ 5.000 Minder  beurzen voor  Wikimania in Polen (ambitie was om meer beurzen te verstrekken dan anders omdat het in Europa is)
€ 3.500 (onder voorbehoud) Bezuiniging op materiële kosten WikiGoesCaribbean.  als project Aruba wordt gefinancierd
€ 5.000 Verminderde kosten Wikicon ivm locatiekeuze/samenwerking met B&G
€ 2.500 Minder bestuursleden/medewerkers naar Wikimania
€ 10.000 Vermindering werkuren directeur op eigen verzoek
€ 50.000 Schrappen 1 fte uitbreiding voor werk in Cariben
€76.000 totale bezuinigingen

In het gunstigste scenario van inkomstenwerving komen we met deze aanpassingen dan uit op een klein (positief) resultaat van €5.580. In het ongunstige scenario - als onze initiatieven voor fondsenwerving helemaal niet succesvol zijn, komen we dan uit op een (negatief) resultaat van circa -€44.000. Dit zou ten laste komen van de algemene reserves, zoals ook tijdens de ALV besproken.

Zie aangepaste begroting en toelichting penningmeester op de Verenigingswiki.

2.Communicatiestrategie en -plan

Het bestuur heeft vorig jaar geconcludeerd dat er behoefte was aan een duidelijk kader voor communicatie-activiteiten.  WMNL heeft beperkte middelen - ook voor communicatie. De strategie zou antwoord moeten geven op de vraag op welke onderwerpen en op welke manier deze middelen het beste kunnen worden ingezet. In 2023 hebben Sandra Rientjes en Germien Cox voor het kantoor met bestuursleden Migiza Victoriashoop en Heleen Ririassa gewerkt aan een communicatiestrategie. Die is tijdens de bestuursvergadering van 6 februari goedgekeurd.

De communicatiestrategie 2023-2026  is een uitwerking van de meerjarenstrategie. De meerjarenstrategie is tegen het licht gehouden om te bepalen waar communicatie het belangrijkste (enige) middel is om de meerjarendoelen te bereiken. Welke organisatiedoelen gaan we niet halen zonder substantiële inzet van communicatie? Vervolgens is gekeken welke van deze ‘communicatie-afhankelijke’ doelen de hoogste prioriteit hebben. Welke zijn het belangrijkste voor de groei en bloei van Wikimedia Nederland? Dat leidde tot de volgende prioritaire thema’s voor de communicatiestrategie

 • bekendheid en draagvlak voor de Wikimediaprojecten en Wikimedia Nederland - doelgroep het brede publiek en de media
 • duurzame financiering - doelgroep potentiële donateurs en fondsen.
 • extra handen: meer vrijwilligers: doelgroep Wikimedia beweging & mensen met relevante vaardigheden/kennis die actief zouden kunnen worden als WMNL vrijwilliger
 • diverse Wikimediagemeenschap - doelgroep potentiële bewerkers uit groepen die momenteel binnen de gemeenschap ondervertegenwoordigd zijn.
 • kennis die er toe doet - doelgroep (potentiële) samenwerkingspartners.
 • WMNL als ontmoetingsplaats.

In het communicatieplan 2024 zijn de concrete acties voor het lopende jaar vastgesteld. Er zijn  drie onderwerpen geïdentificeerd die met prioriteit zullen worden opgepakt..

 1. Ontwikkeling D.I.Y. pakket donateurswerving waardoor WMNL zelf kleine, doelgerichte campagnes kan ontwikkelen en utivoeren
 2. Ontwikkeling langlopende social media campagne over de impact die de activiteiten van WMNL hebben op de  inhoud  van de Wikimedia projecten
 3. In kaart brengen van prioritaire ondervertegenwoordigde doelgroepen

De Communicatiestrategie en het Communicatieplan staan op de Verenigingswiki.

3. Kantoorteam

De komende maanden zijn er een aantal veranderingen in de bemensing van het kantoor:

 • projectleider Michelle van Lanschot gaat met haar gezin enkele maanden naar het buitenland. Zij neemt van 15 april tot 15 augustus 50% onbetaald verlof. De resterende uren zal ze besteden aan activiteiten die goed ‘op afstand’ kunnen worden uitgevoerd, zoals de ontwikkeling van een train-trainersprogramma en de begeleiding van onze partners in de Antillen en Suriname. Zij blijft gewoon via email bereikbaar.
 • Ian Velthuis neemt van april tot augustus voor 20 uur per week taken van Michelle over. Hij gaat zich vooral bezighouden met het begeleiden van partners in Nederland bij het organiseren van activiteiten en contentdonaties. In het verleden heeft Ian al eens voor WIkimedia Nederland de coördinatie van de Wikivrijdagen bij Atria en Ihlia waargenomen. Zijn emailadres is velthuis@wikimedia.nl.
 • directeur Sandra Rientjes werkt op eigen verzoek met ingang van 1 maart niet meer full-time, maar vier dagen in de week. In principe is ze op woensdag niet aanwezig.


Oudere mededelingen