Notulen20050911

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 20 november 2005. (Zie Notulen20051120). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005 - Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
Conceptstatuten - Conceptreglement
Consensus bereiken
FAQ - Issues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillen
Eerste (kern) bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (kern) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is
Kick-off bijeenkomst WMN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's

De eerste nl.wikimedia.org ontmoeting was op 11 september 2005. De voorbereiding stond op Wikimedia:Ontmoeten en is nu gearchiveerd op Wikimedia:Ontmoeten/Plaatsgevonden/20050911

Van links naar rechts op de foto gemaakt door GerardM: Kim Bruning, RonaldB, Delphine, Jeroenvrp, Dedalus, Galwaygirl, Brabo, Oscar, DanielM, Mark, Muijz, Effeietsanders. Niet op de foto: Fruggo.

Notulen van de eerste nl.wikimedia.org ontmoeting

11 september 2005, 13.00-17.00, Louis Hartlooper Complex, Utrecht

Aanwezig:

 1. Brabo
 2. DaniëlM
 3. Dedalus
 4. Dekuiper
 5. Effeietsanders
 6. Fruggo
 7. Galwaygirl
 8. GerardM
 9. Jeroenvrp
 10. Kim Bruning
 11. Mark Bergsma
 12. Muijz
 13. Notafish / Delphine
 14. Oscar
 15. RonaldB

Afwezig met kennisgeving:

 1. Quistnix

Wederzijds welkom en opening

Alle aanwezigen stellen zich kort voor (naam, rol bij Wikimedia en IRL).

Bespreking van de taakverdeling tijdens de bijeenkomst

Keuze voorzitter: Oscar wordt aangewezen als vrijwilliger. Keuze notulist: Fruggo is bereid te notuleren.

Oscar benadrukt het belang van een geschreven verslag dat online komt, omdat dit als basis dient voor uiteindelijke doelstelling en statuten.

Evaluatie van waar we nu zijn op de tijdlijn: wat is er al, wat missen we nog

Op nl.wikimedia.org staat een tijdlijn met welke stappen gezet zouden moeten worden. In hoofdlijnen:

 • vaststellen welke noodzaak op langere termijn er is
 • wat wordt dan de doelstelling
 • wat voor rechtspersoon moeten we daarvoor oprichten
 • opstellen statuten
 • wie wil er in het bestuur
 • langs de notaris voor de oprichting

We zijn nu bij stap 2 (doelstelling).

Bespreking van de doelstelling (1)

Waarom willen we een rechtspersoon? Redenen om een rechtspersoon op te richten:

 • extra financiele middelen binnenkrijgen (GerardM suggereert een ton over 2 jaar)
 • ontplooien van activiteiten omdat je als rechtspersoon serieus genomen wordt
  • een vraag is nog of nl.Wikimedia.org dan WMF of zichzelf vertegenwoordigt.

Wikipedia France vertegenwoordigt WMF nadrukkelijk wel, Wikimedia Deutschland nadrukkelijk niet. RonaldB wenst een onderscheid te maken tussen kortetermijndoelstelling en (middel)langetermijndoelstelling; eerst moeten we de lange termijn duidelijk hebben, daarna kunnen we de korte termijn bepalen.

 • hele lange termijn:
  • wiki… kan iets belangrijks worden
  • toekomst veilig stellen
   • zowel conserveren als verder ontwikkelen
of:
  • bevorderen vrije open inhoud
  • kortere termijn: fondsen, belastingvrijstelling, …

Vragen die leven:

 • Willen we een breder kader (bredere doelstelling) dan de WMF?
 • Wat voor activiteiten willen we een oplossing voor?
  • Zie XX (hieronder)
 • Nederlandstalig of Nederlands?
  • Er zijn juridische redenen waarom het Nederlands (=het land) moet zijn en niet Nederlandstalig (=de taal). Niet beperkt tot de Nederlandstalige projecten. de op te richten organisatie heeft geen directe band met projecten.

Notafish arriveert en licht haar aanwezigheid toe: zij is door het bestuur van de Wikimedia Foundation (WMF) aangesteld als coördinator voor chapters. In haar rol als coördinator heeft Notafish geen zeggenschap over de chapters. Zij is hier niet zozeer als vertegenwoordiger van de WMF maar bovenal als ervaringsdeskundige. Notafish is bestuurslid van het Franse chapter Wikimedia France, en zij is betrokken geweest bij het opstellen van de statuten van het Poolse chapter. Daarnaast heeft zij goede contacten met alle chapters. Notafish beantwoordt een aantal vragen van de aanwezigen:

 • De WMF hanteert een aantal uitgangspunten en stelt een aantal voorwaarden aan chapters:
  • chapters zijn geografisch georiënteerd. Dit betekent dat zij verbonden zijn aan een land. Om deze reden is het ook Wikimedia France (Frankrijk) en niet French Wikimedia (Franstalig, waar ook bijvoorbeeld delen van Canada toe zouden behoren).
  • het voornaamste doel van chapters is het ondersteunen ('sustain') van de projecten. Chapters hebben geen bemoeienis met de content (inhoud) van projecten. De gemeenschap reguleert het project, niet het chapter.
  • het is raadzaam om de statuten eenvoudig te houden.
  • het chapter sluit een overeenkomst met de WMF over het gebruik van de handelsmerken van de WMF ("trademark agreement"). Dit betreft met name het gebruik van het Wikimedia-logo en het licensen van het logo (dat wil zeggen: anderen toestemming geven om het logo te gebruiken, bijvoorbeeld wanneer een derde Wikipedia op DVD uit wil brengen).

Notafish noemt als aandachtspunt:

 • moet je in Nederland wonen om bestuurslid van de Nederlandse Wikimedia-organisatie te zijn?

Notafish licht toe dat Wikimedia France gekoppeld is aan de WMF vanwege het Franse recht, Notafish adviseert ons om die koppeling los te laten (net zoals bijvoorbeeld Wikimedia Deutschland gedaan heeft).
De trademark agreement is nog niet rond, deze wordt op korte termijn verwacht.

Effeietsanders oppert om de Nederlandse Antillen te betrekken bij nl.Wikimedia.org. Waarschijnlijk kan dat juridisch niet.

GerardM geeft aan dat je in Nederland moet wonen om voorzitter/penningmeester/secretaris te mogen zijn. Andere bestuursfuncties mogen wel vanuit het buitenland uitgeoefend worden.

Wikimedia Polska heeft bepaald dat alleen Wikimedianen (dus mensen die editen op projecten) lid mogen worden van Wikimedia Polska. Notafish adviseert ons op persoonlijke titel om dit voorbeeld niet te volgen.


XX
Fruggo vraagt zich af in welke gevallen we echt een rechtspersoon in Nederland nodig hebben? Dit leek bijvoorbeeld het geval te zijn bij de samenwerking met Kennisnet, maar inmiddels blijkt Kennisnet prima samen te werken met de WMF.
Juridisch lijkt op een directe samenwerking met de WMF weinig tegen, maar praktisch is een Nederlandse organisatie handiger: Nederlandse organisaties die eventueel met Wikimedia willen samenwerken, hebben dan sowieso een Nederlands aanspreekpunt, het is helderder wie in Nederland vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft en het vertegenwoordigen van een Nederlandse organisatie maakt je geloofwaardiger dan wanneer je een Amerikaanse foundation vertegenwoordigt. Bovendien stelt de WMF lokale vertegenwoordiging op prijs omdat er meer mensen nodig zijn om alles te managen.

Dekuiper wil graag weten welke activiteiten de rechtspersoon zou willen ontplooien, en of daarvoor mensen in dienst genomen moeten worden?
GerardM geeft aan dat er geen sprake van is om mensen in dienst te nemen.
Effeietsanders geeft aan dat het niet alleen gaat om fondsenwerving, maar bijvoorbeeld ook om het vrij proberen te krijgen van beeldmateriaal.
RonaldB benadrukt dat het hebben van een officiële organisatie veel dingen veel gemakkelijker maakt.

Bespreking doelstelling
De doelstelling zoals deze op nl.wikimedia.org staat is verre van af. Er is totaal geen overeenstemming over en wordt al maanden niet meer bewerkt.
Oscar leest de doelstelling van de WMF voor. Hij geeft aan dat we niet de doelstelling van de WMF over moeten/kunnen nemen, maar dat we wel kunnen aangeven dat we de doelstelling van de WMF ondersteunen.
Galwaygirl geeft aan dat statuten moeilijk te veranderen zijn, een (huishoudelijk) reglement makkelijk.
Fruggo benadrukt dat je zelf kunt bepalen hoe makkelijk of moeilijk een (huishoudelijk) reglement aan te passen is.

RonaldB stelt de volgende doelstelling voor:

"1. Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend, maar niet beperkt tot internet om deze infomatie vast te leggen.
2. Het ondersteunen van de door de in Florida (USA) gevestigde Wikimedia Foundation Inc. geformuleerde doelstellingen."

Waarna je zou kunnen vervolgen met:

"de <…naam organisatie…> tracht haar doel te verwezenlijken door:


"

Discussiepunten:

 • In de doelstelling enkel aangeven dat de WMF ondersteund wordt?
  • Dit zal door notaris en belastingdienst niet als voldoende duidelijk worden gezien. Bij vereffening moet je met het geld doen wat past binnen de doelstelling. Het moet dus eenduidig helder zijn wat de doelstelling is.
 • Gezien de lange termijn is noemen van 'internet' te snel achterhaald? Vervangen door 'media'?
 • NPOV noemen?
  • Nee, dat is aan de gemeenschap.
 • 'Vrij toegankelijk' nader specificeren? Wat bedoelen we met 'vrij (toegankelijk)'? Verwijzen naar de Free Software Foundation (Vrije Software Stichting)?

Pauze

Frisse lucht.

Bespreking van de doelstelling (2)

Oscar stelt voor om op flipover definitieve doelstellingsformulering op te schrijven.

Dekuiper vat de voorgaande discussie samen. Enerzijds is genoemd dat we iets veilig moeten stellen. Anderzijds is een Nederlandse rechtspersoon vanuit praktisch oogpunt handig. Dekuiper geeft aan dat het lastig is om veilig te stellen als je geen invloed hebt op de inhoud.
Muijz geeft aan dat veiligstellen niet direct iets te maken heeft met inhoud.
GerardM benadrukt dat bijvoorbeeld hosting niet mogelijk. De techneuten willen dat op dit moment juist centraliseren, niet decentraliseren. Muijz geeft aan dat dat in de toekomst kan veranderen.
Mark Bergsma benadrukt dat de WMF niet blij wordt als je in de statuten gaan zetten dat je zelf wilt hosten.
DaniëlM geeft aan dat je daarom juist je doelstelling algemeen moet houden. Bijvoorbeeld niet expliciet zeggen dat je wilt gaan hosten, maar wel de doelstelling zo algemeen opstellen dat het wel mogelijk, als inzichten op den duur wijzigen.

Verdere discussie naar aanleiding van het voorstel van RonaldB:

 • 'ontwikkelen' valt onder 'bevorderen'
 • 'ontsluiten' = beschikbaar maken voor een breed publiek
 • toevoegen: vrij verspreidbaar?
 • is vrij ook gratis? Volgens Kim Bruning niet. Daniel benadrukt dat 'vrij' geen juridische term is, en stelt voor om een definitie opnemen in de begripsbepalingen in statuten. Enig mogelijk definitie is dan die volgens de Free Software Foundation.
Notafish geeft aan dat de WMF het begrip 'free content' nergens gedefinieerd heeft. Het kan geïnterpreteerd worden als free beer en/of als free speech. Notafish adviseert om het in de doelstelling te beperken tot 'vrij'. In een reglement kan dit begrip dan verder uitgewerkt worden.
 • toevoegen: "…, in het bijzonder de Wikimedia projecten"? Volgens Notafish hebben de andere chapters dat ook gedaan.
 • 'informatie' of 'inhoud'? Inhoud is een erg letterlijke vertaling van 'content', maar 'inhoud' heeft in het Nederlands niet zo'n specifieke betekenis als 'content'. We laten 'informatie' staan.
 • de zin waarin de WMF genoemd wordt is een afzonderlijke doelstelling, en dus geen verbijzondering van de eerste doelstelling.
 • 'ondersteunen' of 'onderschrijven'? Of allebei?
  • In ieder geval ondersteunen, onderschrijven is te passief. Dekuiper oppert om de doelen van de WMF te onderschrijven, en de activiteiten van de WMF te ondersteunen. RonaldB geeft aan dat als de WMF haar doelstelling wijzigt, je die als gemeenschap misschien helemaal niet wilt ondersteunen. Fruggo merkt op dat de gemeenschap niet relevant is, die staat los van een Nederlandse organisatie.
Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over de rol van de gemeenschap in een Nederlandse Wikimedia-organisatie. Meerdere deelnemers aan het overleg hebben het gevoel hier niet namens welke gemeenschap dan ook te zitten. Op een later moment zal deze discussie uitgebreider gevoerd worden, waarbij ook de vraag betrokken moet worden of niet-Wikimedianen lid kunnen worden van de Nederlandse organisatie.
 • Wat vindt de belastingdienst van het onderschrijven van een doelstelling van een organisatie in Florida?
 • de doelstelling moet juridisch getoetst worden. De notaris toetst of de doelstelling niet in strijd is met het Nederlandse recht, de belastingdienst kan fiscale aspecten toetsen.
 • 'USA' wordt 'Verenigde Staten van Amerika'.
 • willen we de doelstellingen van de WMF nader specificeren in de doelstelling, welke gaan we precies doen?
  • Nee, we gaan niet de doelstellingen van de WMF uitvoeren, hooguit hand-en-spandiensten verrichten.
 • aan het eind toevoegen: '… en projecten'.
  • Eerst 'doelstellingen' (van de WMF) noemen, daarna 'projecten', omdat de projecten ondergeschikt zijn aan de doelstelling, niet andersom.

Na de discussie luidt de voorgestelde doelstelling als volgt:

"1. Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend - maar niet beperkt tot - internet om deze infomatie vast te leggen.
2. Het ondersteunen van de door de in Florida (Verenigde Staten van Amerika) gevestigde Wikimedia Foundation Inc. geformuleerde doelstellingen en projecten."

Niemand spreekt zich uit tegen deze doelstelling.

Bespreking van de alternatieve organisatievormen, met name vereniging en stichting (svp met documentatie)

GerardM geeft een toelichting. Voor de hand liggend zijn de vereniging en stichting. Een stichting mag geen leden hebben. Vereniging heeft wel leden, dus ook ledenvergaderingen en verkiezingen van besturen en dergelijke. Bij stichtingen benoemt het bestuur nieuwe bestuursleden. Op nl.wikimedia.org kwam de discussie steeds terug bij de vereniging, gezien hoe we werken op Wikip/media. Om actief met een groep mensen activiteiten te ontplooien lijkt het GerardM logisch om de organisatie een vereniging te laten zijn.
Oscar vraagt of men nog alternatieven weet voor een vereniging of een stichting.
Brabo oppert de coöperatieve vereniging, of de combinatie van een vereniging en een stichting (twee organisaties dus).
DaniëlM merkt op dat een organisatie een hoop bureaucratie (boekhouding en dergelijke) met zich meebrengt, en wil dit het liefst zo beperkt mogelijk houden.
Galwaygirl geeft aan dat we er altijd later nog een rechtsvorm naast kunnen leggen.
GerardM doet het liever meteen goed. Risicovolle activiteiten zou je in een stichting (dus naast een vereniging) kunnen neerleggen, zoals het organiseren van een congres of het uitgeven van een DVD.
RonaldB geeft aan dat de zeggenschap in zowel een vereniging als een stichting op allerlei manieren te regelen is. Bij sommige verenigingen heb je als lid ook geen zeggenschap (bijvoorbeeld ANWB).
RonaldB geeft aan dat het later oprichten van een stichting naast een reeds bestaande vereniging is geen big deal is.
RonaldB noemt als voordeel van een stichting dat je als stichting naar potentiële geldschieters geloofwaardiger overkomt dan als vereniging. Bovendien is een stichting slagvaardiger dan stichting. Als mogelijk knelpunt bij een vereniging ziet hij de contributie, waarmee je onbedoeld een tweedeling zou kunnen creëren.
Notafish geeft aan dat er bij elk chapter die tot nu toe gevormd is, er Wikip/medianen zijn die tegen (de oprichting van) het chapter zijn. Om geen tweedeling te krijgen tussen betalende leden en vrijwilligers, is het belangrijk om in de statuten neer te leggen dat het chapter geen zeggenschap heeft over de inhoud van de projecten.
Notafish benadrukt dat een organisatie NIET georganiseerd kan worden als een wiki. Het gaat uiteindelijk om "who pays for the bloody servers", niet om of je nu wel of niet lid bent van het chapter.
Brabo wijst op de sociale aspecten bij de keuze voor een bepaalde rechtspersoon: een vereniging is meer "voor en door". Bij een stichting is er minder betrokkenheid.
Dedalus merkt op dat een vereniging leden en donateurs kent. Donateurs hebben niet de rechten van het lidmaatschap, maar betalen wel geld. Dit is vergelijkbaar met onderscheid dat de WMF maakt tussen volunteer active members en contributing active members. De kandidaat-notaris die via Fruggo geadviseerd heeft opperde een stichting met deelnemers, dat is net niks.
GerardM verwacht dat er een nieuwe gemeenschap zal ontstaan van mensen die activiteiten ontwikkelen. Die nieuwe gemeenschap zal samenwerken met andere gemeenschappen. Vanuit de verschillende gemeenschappen zullen die mensen betrokken raken bij activiteiten die ervoor kiezen om dit soort dingen te doen. Het zal daarom niet een subgroep van één gemeenschap worden.
Jeroenvrp verwacht dat het een gemeenschap wordt die gevoed wordt door andere gemeenschappen, met name (maar niet alleen) die van nl.wikipedia.
Dekuiper vraagt zich af of we iemand die wel edit, maar niet andere activiteiten wil ontplooien (bijvoorbeeld fondsenwerving), zeggenschap willen laten hebben in je organisatie of niet.
GerardM geeft aan dat dat eraan ligt wat het best in je doelstelling past. iemand die alleen edit heeft niet te zeggen hoe iemand die actief is binnen de organisatie, zijn werk moet doen.

RonaldB geeft aan dat in het bibliotheekwezen veel stichtingen bestaan, omdat bibliotheken een veel breder verzorgingsgebied hebt dan alleen de donateurs (dat wil zeggen de leners). Het zijn immers openbare bibliotheken.
Dedalus ziet een verschil tussen Wikimedia en bibliotheken: beide ontsluiten informatie, maar een bibliotheek produceert geen informatie.

Brabo geeft aan dat als we veel leden zouden krijgen, we er altijd nog een ledenraadpleging tussen zouden kunnen zetten. Brabo geeft aan zich bij stichting minder betrokken te voelen dan bij een vereniging. Brabo suggereert een coöperatieve vereniging op te richten.

Notafish meldt dat Wikimedia Deutschland circa 250 betalende leden heeft, maar zij hebben niet allemaal stemrecht. Wikimedia France en Wikimedia Italia hebben beide circa 40 leden. Alleen Wikimedia Polska kent voorwaarden voor het lidmaatschap (namelijk dat je bewerkingen moet hebben gedaan op Wikimedia-projecten). De contributie voor Wikimedia France bedraagt EUR 35 per jaar.

GerardM geeft aan dat het voor verenigingen en stichtingen is het goedkoper om een bankrekening te openen dan voor andere organisaties.

Oscar vraagt de aanwezigen voor welke rechtsvorm men een voorkeur heeft. De meeste aanwezigen hebben een voorkeur voor een vereniging. Dekuiper merkt op dat het eigenlijk niet eens zo'n heel fundamentele keus is; je kunt een vereniging en een stichting zodanig inrichten dat ze praktisch heel dicht bij elkaar komen te liggen. GerardM benadrukt dat de activiteiten van de vereniging niet alleen door de leden ontplooid hoeven te worden; er moet ruimte zijn om anderen die zich betrokken voelen activiteiten te laten ontplooien. Deze 'anderen' vertegenwoordigen de vereniging niet, maar dat doen de leden ook niet (alleen het bestuur). RonaldB heeft een voorkeur voor een stichting. Mark Bergsma, Muijz, Oscar en Fruggo hebben (nog) geen voorkeur. Met name Kim Bruning en Brabo zouden willen weten welke meerwaarde een coöperatieve vereniging zou kunnen hebben. Brabo geeft aan dat juristen/notarissen huiverig zijn voor het oprichten van coöperatieve verenigingen omdat zij daar weinig ervaring mee hebben. Brabo licht toe dat een coöperatieve vereniging leden kent, en winst mag maken. De leden kunnen de opbrengsten delen en kunnen onderling vermogen doorschuiven.

Bespreking van de volgende te nemen stappen op de tijdlijn

Dedalus vraagt wie van de aanwezigen actief zou willen worden in zo'n organisatie? Dat zijn in ieder geval Dedalus, GerardM, Effeietsanders en Galwaygirl.
Kim Bruning stelt voor om er voorlopig van uit te gaan dat het een vereniging wordt.
Oscar meent dat dat voorbarig is, we zijn hier maar met een kleine delegatie aanwezig.
Muijz geeft aan dat bij het verder uitzetten van de tijdlijn we nog even in het midden kunnen laten of het een vereniging of een stichting wordt.
Oscar bevestigt dit, het gaat immers om de inhoud.
GerardM wil liever niet eindeloos praten over wat we gaan doen, maar wil dat we ook echt iets doen.
RonaldB zal (voorbeeld)statuten van een echte stichting online zetten, en een overzicht van essentiële verschillen tussen vereniging en stichting (in lekentaal). Parallel daaraan kunnen we nadenken over een huishoudelijk reglement. Op een gegeven moment zullen we een knoop door moeten hakken.
Oscar geeft aan dat in een volgende ontmoeting we knopen kunnen doorhakken.

(van 16:30 tot 17:10 is door Dedalus genotuleerd. Dit is een wiki: iig als je vindt dat je tekstueel verkeerd bent aangehaald, klik op [1] en pas het meteen zelf aan)

Dedalus: Er zijn verschillende vragen aan de orde: wanneer zal ongeveer de tweede nl.wikimedia.org ontmoeting zijn, welke stap willen we dan zetten, wat moet er tussen nu en die bijeenkomst gedaan worden om die stap te kunnen zetten, en wie (van de aanwezigen) wil er wat doen?
Er gaan vier, vijf vingers omhoog van mensen die wel iets zouden willen doen, van GerardM, RonaldB, Kim, Effeietsanders en Dedalus. RonaldB: Ik wil verschillende dingen doen, ten eerste op de site zijn voorstel voor conceptstatuten van een stichting plaatsen, ten tweede op de site zijn vergelijking van een vereniging of een stichting en ten derde op de site zijn aanzet geven voor een Concept Huishoudelijk Reglement.

RonaldB stelt voor om de statuten in-een-keer-goed te schrijven, anders heb je over een paar jaar nogmaals notariskosten voor het wijzigen van statuten.
oscar: Wanneer is de volgende ontmoeting?
Brabo: Merkt op dat we het niet moeten laten afhangen van de kosten van de notaris, en dat notaristarieven onderhandelbaar zijn.
Voorts vraagt Brabo zich af of er wel genoeg mensen zijn om een organisatie op te richten.

Delphine: Hoeveel mensen heb je nodig? Je kunt met 1 iemand starten of met 10. Met 20 of met 100 mensen is het een stuk lastiger en gecompliceerder om iets te organiseren dan met 10 mensen. Hoe start je? Start.
Waar je mee kunt beginnen is het opstellen van conceptstatuten en mensen vragen daarop te reageren. Ga dingen doen. Krijg het voor elkaar. Maak je niet teveel zorgen. Doe het op je eigen tempo.
Gerard: We doen al dingen. Effeietsanders gaat naar Internationaal Sociologisch Instituut en naar de Koninklijke Bibliotheek, er worden verschillende projecten ondernomen. (Misschien een idee als daar wat informatie over komt op deze wiki.)

Kim: Een beetje maffe vraag, maar waarom mogen anoniemen niet bewerken op nl.wikimedia.org?
Delphine: Een afdeling is een ding van werkelijk levende mensen, wortel het in de werkelijkheid.
Brabo: Bepleit oprichting binnen een half jaar, zo mogelijk voor het eerste lustrum van de Nederlandse Wikipedia op 20 mei 2006.

Gerard: Stelt voor om de conceptstatuten als daar enige convergentie/consensus over is nog eens te laten bekijken door advocaten van Kennisnet (die bereid zijn dat gratis te doen).

oscar: Laten we de komende twee maanden gebruiken om op de wiki de conceptstatuten te editten, dan gaat die pagina op slot zodat advocaten/notarissen/andere_juristen/andere_deskundigen daar een week of wat de tijd hebben een deskundig advies er over te geven, en daarna een bijeenkomst.

bespreking van de wijze van archiveren van alle gevoerde discussies

(niet besproken)

rondvraag

oscar: Het is tijd voor de rondvraag. Wie wil er nog wat vragen of opmerken? Ik maak een rondje langs iedereen, om te beginnen bij:
Jeroen: Ik mis nog veel, maar er zal nog wel meer komen.
Muijz: Uit zijn zorg over mogelijkerwijs te grote invloed van Kennisnet.
Galwaygirl: Een deadline vind ik eng. Het benauwd me om binnen twee maanden conceptstatuten te moeten afronden.
Dekuiper: Ik heb nog veel vragen. Wat is een goede plek/link?

Vragen van Dekuiper en linken van oprichting organisatie.

Effeietsanders: Doen jullie allemaal mee met Heartbeat aanstaande vrijdag?
Dedalus: Wie lust er een biertje? Vraagt voorts of alle aanwezigen willen langskomen op de wiki [deze] en een paar edits doen, zodat ook anderen zien dat je eens langs bent geweest, en vraag ook aan alle anderen als ze eens discussiëren over een organisatie in Nederland, bijvoorbeeld op IRC, om hun vragen, opmerkingen, conclusies hier op de wiki eens te zetten, zodat die gedeeld kunnen worden met de hele groep. Fruggo: (is al via Deventer op weg naar Groningen)
DanielM: heeft nu geen vragen.
Brabo: vindt het jammer dat deze eerste bijeenkomst van NL.WikiMedia niet al eerder in het jaar (voorjaar/zomer!) gehouden kon worden. Vindt de ontmoeting goed voorbereid. Vraagt om meer discipline bij de volgende bijeenkomst. Stelt voor om ook anderen (bijv. via studievereniging (Notarieel)Recht, Communicatie er bij te betrekken.

oscar nodigt Brabo uit dat te doen.

Gerard: Heeft nu geen vragen.
RonaldB: Bedankt oscar voor het op voortreffelijke wijze voorzitten van de vergadering nu hij hem had uitgenodigd dat te doen.
Kim: Tot ziens op de wiki.
Mark: Heeft nu geen vragen.
Delphine: Ik kan nu een mythe ontzenuwen. Ze hadden me tevoren gewaarschuwd dat als er een groep Nederlanders bij elkaar in een ruimte zijn, ze elkaar zouden afmaken. Dat is niet gebeurd.
oscar: Bedankt de chapter coordinator Delphine voor haar aanwezigheid bij deze bijeenkomst, en bedankt alle andere aanwezigen voor hun komst en bijdrage. Oscar haalt RonaldB aan om de toekomst veilig te stellen.

afsluiting

Om 17:10 CEST sluit oscar de eerste nl.wikimedia.org ontmoeting.