Notulen20051120

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 12 december 2005. (Zie Notulen20051204). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005 - Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
Conceptstatuten - Conceptreglement
Consensus bereiken
FAQ - Issues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillen - Notulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst WMN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's


De tweede nl.wikimedia.org bijeenkomst vond plaats op 20 november 2005.
De voorbereiding stond op Wikimedia:Ontmoeten en is gearchiveerd op Wikimedia:Ontmoeten/Plaatsgevonden/20051120.

Notulen van de tweede nl.wikimedia.org ontmoeting; 20 november 2005, ACU, Utrecht.


Aanwezig:

  1. Brabo
  2. DaniëlM
  3. Effeietsanders
  4. Galwaygirl
  5. Muijz
  6. Oscar
  7. RonaldB
  8. Quistnix

Vrijwilliger aanwijzen voor de functies van voorzitter en notulist

De vergadering zou om om 14.00 uur beginnen. Toen Oscar er om 14.15 nog niet was, werd hij bij verstek veroordeeld tot het voorzitterschap.
Muijz nam het notuleren op zich.

Woord van welkom door de voorzitter, uiteenzetting van de stand van zaken

Om half drie opent Oscar de vergadering. Thema van de bijeenkomst is de noodzaak van de oprichting van een rechtspersoon: voor een rechtspersoon is geld beschikbaar (subsidie, giften).

Voorstelrondje, want er komen weer "nieuwe" mensen

Er volgt een voorstelrondje, hoewel er geen nieuwe mensen waren.

Vaststellen agenda

Vervolgens wordt de agenda vastgesteld; Galwaygirl wil toegevoegd zien wie de leden van het bestuur worden. Dit wordt door de voorzitter onder punt 9 toegevoegd.

(korte) bespreking en goedkeuring notulen vorige keer

De notulen van de vorige keer worden vastgesteld. Quistnix en Muijz stellen beiden voor nu de notulen op de website te beveiligen. Brabo wil dat er een preambule wordt toegevoegd: "vastgesteld in de vergadering van 20 november 2005". Galwaygirl zegt toe een en ander uit te voeren.

Vaststellen bewoordingen doelstelling: "vrij" of "vrij toegankelijk"?

Er volgt een korte discussie over de begrippen 'vrij' en 'vrij toegankelijk', omdat GerardM Oscar er op heeft gewezen dat 'vrij toegankelijk' een verkeerde omschrijving is van wat wij willen.
DanielM vindt dat als we zeggen "vrij", we duidelijk moeten maken wat we daar mee bedoelen.
Galwaygirl vraagt zich af of we dat niet van de notaris zullen horen.
RonaldB meent dat die daar niet over gaat. Hij stelt 'vrij en/of vrij toegankelijk' voor omdat we ons anders teveel vastleggen. Oscar is het met RonaldB eens: "vrij en/of vrij toegankelijk, en wat "vrij" is wordt binnen een project bepaald - daar is Wikimedia-NL niet voor verantwoordelijk.
Danielm voorziet discussie als een extern project aanklopt bij Wikimedia-NL en "vrij"; niet helder omschreven is.
Effeietsanders illustreert waarom het compromis van RonaldB goed is: als bijvoorbeeld documenten van de Koninklijke Bibliotheek worden gedigitaliseerd, zijn ze niet-editbaar dus niet "vrij" terwijl het wel belangrijk is dat ze "vrij toegankelijk" worden.

Besloten wordt de formulering "vrij en/of vrij-toegankelijk" voor te leggen aan de juristen van Kennisnet; Oscar wil hiertoe maandag (21 november) een afspraak maken.

Bespreking statuten en huishoudelijk reglement

Oscar vraagt of hij de statuten paragraaf voor paragraaf moet voorlezen. Hieraan blijkt geen behoefte.
RonaldB geeft een toelichting bij het begrip 'voordracht'. Het is een vorm van ballotage uit praktisch oogpuunt - de bestuurders moeten door één deur kunnen. Invloed wordt bepaald door de leden. Middelen verwerven kan zijns inziens beter door middel van een stichting.
Quistnix is het niet met de doelstelling eens als dat de enige doelstelling is. Hij wil een vereniging, met daarnaast een stichting waarin uitsluitend de financiële aspecten worden ondergebracht.
RonaldB heeft voorkeur voor stichting met democratische invloed van de leden. Een vereniging zal naar zijn inschatting een klein clubje zijn.
Oscar ziet als bezwaar van een vereniging dat de leden hun personalia moeten vrijgeven. Hij weet dat een groot aantal van de Wikipedia-gebruikers dat pertinent niet wil; die personen worden dan geen lid.
Muijz vraagt waar Oscar dit op baseert.
Oscar wijst Muijz erop dat verschillende personen om een vergelijkbare reden geen moderator willen worden.
Effeietsanders wil zijn personalia best vrijgeven maar niet online gekoppeld aan zijn username. Hij vindt het onvermijdelijk dat je je personalia vrijgeeft als je je inzet. Hij kan toch ook moeilijk namens Wikimedia opbellen en zeggen "Hallo, u spreekt met Effeietsanders."
Danielm meent dat de consequentie van het toelaten van anoniemen zou zijn dat de democratische controle op de organisatie wordt uitgeoefend door een groep gebruikersnamen en/of IP-nummers. Hij vindt dat onwenselijk.
RonaldB meent dat Delphine ook wees op een verschuiving in activiteit. De samenstelling van de groep die middels de op te richten organisatie zal worden ondersteund wijzigt. Hij voorziet een conflict tussen de gemeenschap en de organisatie omdat, door het opwerpen van drempels, de organisatie niet de gemeenschap vertegenwoordigt.
Oscar maakt zich zorgen bij de grenzen die RonaldB heeft gesteld bij ledenvergaderingen.
RonaldB meent dat in een stichting het bestuur de eindverantwoordelijkheid heeft. Dat dat geen echt knelpunt oplevert omdat je als bestuur wel gek zou zijn om de gemeenschap te schofferen.
Quistnix en Muijz menen dat je nu juist statuten hebt voor het geval het bestuur wel gek is.

Lijstje van knelpunten

Besloten wordt even een lijstje van knelpunten te maken.
Brabo somt ze op: personalia, soorten leden, stemverhoudingen, kandidaatstelling, financiën.
Effeietsanders voegt hieraan toe: invloed van de foundation.
Oscar voegt toe: stichting versus vereniging.

Vervolgens wordt de vergadering om kwart over drie geschorst, en om half vier hervat.
Galwaygirl voegt als knelpunt toe: herbenoeming van bestuursleden, en zeggenschap over de informatie.

Verdere bespreking knelpunten

Brabo meent dat leden wel anoniem kunnen zijn; bestuursleden niet. Hij wil in het huishoudelijk reglement vastleggen welke persoonsgegevens worden vastgelegd.
Danielm meent, alleen naam, adres en woonplaats, en die gegevens verder geheim houden.
Oscar stelt aan de orde dat bij een stichting een eventuele adviserende stemming door gebruikers gemakkelijk kan worden beïnvloed door het gebruik van meerdere accounts. Muijz had hem daar in de pauze op gewezen.
Galwaygirl is het daar mee eens en wijst erop dat het hier bovendien niet meer gaat om zoiets als een stemming over de vormgeving van een sjabloon, maar om besluiten waar veel geld mee kan zijn gemoeid.
RonaldB is dat niet met haar eens: een stemming gaat over een voordracht; de verantwoordelijkheid voor het geld ligt bij het bestuur.
Quistnix meent dat een local chapter van de Foundation een "membership organization" moet zijn, en meent dat op grond daarvan een stichting uitgesloten is. Volgens RonaldB heeft Delphine de vorige keer gezegd dat dit niets uitmaakt; dat de relatie met de Foundation een puur zakelijke is en alleen het gebruik van de logo's en het handelsmerk betreft, en de mogelijkheid de Foundation te vertegenwoordigen.
Quistnix is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft.
Muijz oppert even na te vragen wat door de Foundation is bedoeld.
RonaldB stelt dat Delphine hem zwart op wit heeft laten weten dat een vereniging geen eis is.

Oscar concludeert dat er terecht bezwaar bestaat tegen stemmen vanachter een gebruikersnaam of IP-nummer en neigt daarom tot een vereniging.
Quistnix oppert het stemmen per email niet bij voorbaat uit te sluiten. Wel zou het op verifieerbare wijze moeten geschieden. (Er bestaat een online stemsysteem.)
Effeietsanders stelt voor dat de gemeenschap een zwaarwegend advies moet kunnen geven via een vertegenwoordiger die het recht heeft voorstellen te doen en die bij de bestuursvergaderingen aanwezig is als waarnemer zonder stemrecht. Hij trekt een vergelijking met een medezeggenschapsraad.
RonaldB ziet de toegevoegde waarde hiervan niet.
Quistnix heeft grote bezwaren tegen besluiten door anoniemen.

Om twintig voor vier lijkt er toch consensus bereikt, door Brabo aldus samengevat: lid zijn natuurlijke personen; eventueel een rechtspersoon. Brabo stelt ook buitengewone leden voor en wil dit in het huishoudelijk reglement nader uitwerken.
Danielm voelt hier niets voor; hij wil alles zo simpel mogelijk.
Galwaygirl vindt ook dat het lidmaatschap in het huishoudelijk reglement nader kan worden uitgewerkt, want we moeten nu aan de slag.
Effeietsanders wil stemrecht regelen in het huishoudelijk reglement.
Brabo wil iets geregeld zien voor donateurs
RonaldB meent dat dat niet nodig is; geld doneren mag altijd.

Stemverhoudingen

Effeietsanders wil in artikel 6.2 de termijn van vier weken verlengen voor een oproep voor een tweede vergadering als de eerste keer het quorum niet is gehaald.
Brabo vraagt zich af of we one man one vote gebruiken of een alternatief systeem.
Danielm: wil het zo simpel mogelijk houden, dus one man one vote.

Kandidaatstelling

Oscar heeft een optelfout gevonden in artikel 3.1.2 van het huishoudelijk reglement: bij voordracht van 1 bestuurslid zouden er drie kandidaten moeten zijn; dat is niet nodig; hij wil de tweede 2 gewijzigd zien in een 1.
RonaldB zal dit wijzigen.
Oscar vindt een bestuurstermijn van drie jaar te lang, gezien de ontwikkelingen in de gemeenschap. Hij stelt voor: 1 jaar (net als bij de Foundation) met onbeperkt recht op herverkiezing.
RonaldB wijst erop dat er dan geen rooster van aftreden meer nodig is.
Brabo wil de maximumtermijn regelen bij huishoudelijk reglement.
Aldus wordt besloten: "Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 1 jaar en zijn terstond en onbeperkt herkiesbaar, tenzij bij huishoudelijk reglement anders is geregeld."

Financiën

RonaldB geeft een uiteenzetting over het EU-project en concludeert dat voor het binnenhalen van dergelijke subsidies een krachtige rechtspersoon noodzakelijk is. Als de organisatie bij een geldschieter komt zal worden gevraagd: wie bent u en wat vertegenwoordigt u? Het maakt dan nogal een verschil of we kunnen zeggen: "we zijn een stichting met tweeduizend geregistreerde gebruikers", of "we zijn een vereniging met dertig leden".
De rest van de aanwezigen is hiervan niet echt overtuigd.

Zeggenschap (art. 2.3)

Galwaygirl wil weten waarom er 'dwingende' in staat.
Oscar vindt het overbodig en ongewenst, want Wikimedia-NL is niet verantwoordelijk.
Danielm vindt dat de organisatie geen zeggenschap behoort te hebben over de inhoud van de projecten.
RonaldB heeft het opgenomen als ontsnappingsclausule, voor het geval de organisatie moet ingrijppen omdat de gehele inhoud verloren dreigt te gaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak.
De rest van de aanwezigen is niet overtuigd.
Danielm wijst erop dat als de organisatie kán ingrijpen zij zichzelf ook verantwoordelijk maakt voor de inhoud. Dat acht hij volstrekt ongewenst.
Oscar stelt dat het bestuur nimmer het recht heeft in te grijpen. Delphine heeft ook gezegd dat we de verantwoordelijkheid moeten doorschuiven naar de Foundation. Hij denkt dat de Foundation er over zal vallen als we dit punt toch in de statuten opnemen.
RonaldB, Brabo en Quistnix wijzen er op dat er toch een vangnet moet zijn voor het geval de situatie rond een (extern) project uit de hand loopt.
Oscar meent dat in ieder geval het huidige vangnet uit de statuten moet en dat moet worden nagedacht (eventueel samen met juristen van Kennisnet) over een ander vangnet.

Aldus wordt besloten: "De vereniging heeft geen zeggenschap, noch over de inhoud van de projecten, noch met betrekking tot de wijze waarop deze tot stand komt."
De tweede zin van artikel 2.3 wordt geheel geschrapt.

Invloed van de foundation

Effeietsanders wil leden van de Foundation toegang geven tot de bestuursvergaderingen.
Muijz ziet de zin hiervan niet in.
Brabo vraagt zich af of dat in de statuten moet worden geregeld.
Galwaygirl wijst erop dat Delphine al is aangesteld als chapter-coordinator.
Quistnix wijst erop dat bestuursleden zich kunnen laten bijstaan door externen en meent dat het daarmee in de statuten is opgenomen.

Freelancende bestuursleden?

Galwaygirl wil weten of artikel 3.7 ook toeziet op freelancen.
RonaldB meent dat freelancen altijd mag.
Oscar stelt voor aan artikel 3.6 toe te voegen "als bestuurslid"; dus "De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid." Daarmee is het volgens hem opgelost. Aldus wordt besloten.

Toelating leden

Oscar meent dat waar Wikimedia voor staat behoorlijk anarchistisch is. Dat we dus moeten rekenen op infiltratiepogingen. Dat dat onmogelijk is bij een stichtingsmodel. Dat artikel 101, lid 2 van belang is mocht een groep vandalen/kwaadwillenden druppelsgewijs binnen komen.
De rest meent dat dit niet zo'n vaart zal lopen.

De vergadering wordt om kwart voor vijf geschorst en om vijf uur hervat.

Bespreking van de nu te volgen procedure en het tijdschema

Oscar vraagt of er al een bestuur kan worden afgesproken.
Effeietsanders wil wel een besluit nemen, maar nog niet de poppetjes invullen.
Muijz vraagt of Oscar wil dat er kandidaten worden genoemd, zonder dat er is besloten voor welke organisatievorm wordt gekozen?

Na een opiniepeiling blijken vier personen zeer voor een vereniging; niemand is uitsluitend voor een stichting; niemand is tegen een vereniging; niemand is tegen een stichting.

Er volgt nogmaals een kleine discussie.

Oscar meent dat je naar de rechter moet als een stichtingsbestuur ontspoort.
Effeietsanders stelt dat je dat voor kleine dingetjes niet snel zult doen. Dat bij een vereniging problemen makkelijker kunnen worden opgelost.
Muijz wijst erop dat je voor een gang naar de rechter ook een belang moet hebben, en dat dit vaak een probleem is als je alleen maar donateur bent, wat bij een stichting feitelijk het geval is.
Danielm meent dat er geen sprake hoeft te zijn van een ontsporing per sé, maar dat het bestuur ook in een situatie kan raken waarin het de reikwijdte van een besluit niet goed doorziet. Dat de ledenvergadering van een vereniging in zo'n situatie kan bijsturen.
Effeietsanders verwacht dat juist kritische mensen via een ledenvergadering hun stem zullen laten horen; hij beschouwt dat als een meerwaarde van een vereniging ten opzichte van een stichting.
Brabo vindt een vereniging meer voor en door de leden; met een stichting heeft hij niets.

Oscar wil de knoop nu doorhakken. Hij stelt voor te focussen op het oprichten van een vereniging op korte termijn, en het stichtingsmodel in de ijskast te houden.
Brabo wil een vereniging, en daarnaast een stichting voor fondsenwerving.
Quistnix sluit zich hier bij aan.
Galwaygirl ook, maar ze wijst er wel op dat het EU-project heel belangrijk is, dus als dat beter kan via een stichting heeft ze voorkeur voor een stichting.
RonaldB vraagt naar de oprichtingskosten, en vindt dat we moeten nadenken hoe we de buitenwereld het verschil tussen de beide organisatie duidelijk gaan maken.
Oscar wijst erop dat beide organisaties goedkeuring moeten hebben van de Foundation.
Muijz wijst erop dat de fondsenwervende organisatie ook goedkeuring moet hebben van de Belastingdienst.

Aldus wordt om twintig over vijf besloten een Vereniging Wikimedia Nederland op te richten. Het oprichten van de stichting wordt aan de vereniging overgelaten, met dien verstande dat dit wel het eerste agendapunt van de vereniging zal moeten zijn.
Galwaygirl meent dat vast kan worden begonnen met het schrijven van de subsidieaanvraag voor Content Plus.
Brabo vraagt om een deadline en wijst op het zoveel jarig bestaan van Wikipedia-NL. Hij wil de organisatie graag voor die datum opgericht zien.

Besloten wordt dat de vereniging ruim voor april 2006 een feit dient te zijn.

Op de Wikimedia-wiki zal een lijstje worden geplaatst waar kandidaat-bestuursleden voor het oprichtingsbestuur zich kunnen melden. Zij zullen op 4 december vergaderen. Galwaygirl wenst geen stemming over de kandidaten; de kandidaten dienen onderling tot consensus te komen over het bestuur.
Aldus wordt besloten.

Rondvraag en afsluiting

Er zijn geen vragen meer.
Om vijf voor half zes wordt de vergadering gesloten.