Een vereniging of een stichting

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's

Een peiling over dit onderwerp is gaande op: Wikimedia:De_kroeg#Actueel_voorstel

De nl.wikimedia organisatie wil activiteiten van WikiMedia projecten ondersteunen. De organisatie wil niet (inhoudelijk) verantwoordelijk zijn voor de projecten. Daar zijn de gemeenschap(pen) van gebruikers verantwoordelijk voor. De op te richten rechtspersoon is er als contractpartner voor Kennisnet en als eigenaar van een bankrekening waar iedereen zijn gulle giften op kan storten (waarmee dus ooit iets betaald kan worden).

Deze pagina is om discussie te voeren. Discussie om erachter te komen of we nu een vereniging of een stichting zullen oprichten.

Op 6 mei 2005 is een IRC chat over dit onderwerp gehouden, waarvan een log beschikbaar is. In IRC chat 6-mei-2005 zijn ook argumenten voor en tegen een vereniging voor en tegen een stichting te vinden.

Zie ook het artikel van RonaldB:Overeenkomsten/verschillen Stichting/Vereniging voor een beknopt maar zo compleet mogelijk overzicht.

Argumenten voor een vereniging

 1. Een vereniging heeft leden en is democratischer dan een stichting
 2. De gemeenschap(pen) van gebruikers (geregistreerd en bijdragend) van de verschillende projecten vormen de facto een informele vereniging, een rechtspersoon formaliseert dat.
 3. De communicatie met de afzonderlijke projecten verloopt waarschijnlijk beter, omdat in geval van een vereniging meer mensen betrokken zijn bij de organisatie.

Argumenten voor een stichting

 1. Kent geen leden, alleen een bestuur
 2. Kan slagvaardiger optreden dan een vereniging als de vereniging geen dagelijks bestuur kent.

Argumenten tegen een vereniging

 1. Een vereniging heeft leden. Sommigen vinden dat maar lastig.
 2. De informele vereniging van gemeenschap(pen) van gebruikers formaliseren zou kunnen betekenen dat de vereniging als rechtspersoon (inhoudelijk) verantwoordelijk wordt voor de projecten, en dat willen sommigen niet
 3. Meer communicatie met de afzonderlijke projecten zou ook teveel afhankelijkheid kunnen betekenen

Argumenten tegen een stichting

 1. Een stichting heeft geen leden (de WikiMedia Foundation heeft wél leden, zij het nu nog slechts op papier)
 2. Een stichting is minder democratisch.
 3. Een stichting zal wellicht moeilijker een band houden met de Nederlandstalige projecten.
 4. Een stichting zal het idee dat een paar mensen binnen nl: de dienst uitmaken verder versterken.

Verschil

De notaris geeft het antwoord: Verschillen tussen vereniging en stichting kort samengevat waarin op de notaris-site naast elkaar in een tabel een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een stichting staan.

Het verschil tussen een vereniging en een stichting is substantieel en levensgroot. Verenigingen zijn geregeld in Boek 2, Titel 2 Burgerlijk Wetboek. Stichtingen zijn geregeld in Boek 2, Titel 5 Burgerlijk Wetboek. Een vereniging is een rechtspersoon waarin leden samenwerken voor een door hen gesteld doel. Een stichting is een rechtsperoon die geen leden kent en beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een doel te verwezenlijken.

Wat het duidelijkst naar voren kwam uit die chat is dat de verschillen tussen vereniging en stichting maar klein zijn, maar dat niemand precies weet wat die verschillen zijn. Vandaar een onderzoek naar de essentiële verschillen:

Verantwoordelijkheid

 • Bij een vereniging is het bestuur verantwoording achteraf verschuldig aan de leden. Kan een vereniging zo opgezet worden dat dit niet het geval is?
Nee. Wettelijk verplicht in Art. 48 lid 1 van BW 2, 2 Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)
 • Bij een stichting is het bestuur geen verantwoording achteraf verschuldig aan de leden. (Aan wie wel?) Kan een stichting zo opgezet worden dat er effectief wel verantwoording aan een categorie van donateurs is?
1) Een stichting kent geen leden.
2) Het staat een stichting vrij jaarverslag en jaarrekening te publiceren.Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)
Omdat we voor een artikel 24 status gaan, is het noodzakelijk om een jaarverslag en een jaarrekening te maken. Omdat we ook verantwoording aan de WMF moeten afleggen is een "kascommissie" een geschikt middel om verantwoording en toezicht te regelen.

Contributie

 • Bij een vereniging betalen leden contributie. Kan een vereniging zo opgezet worden dat dit niet het geval is?
Ja. De wet verplicht niet tot contributieheffing. Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)
 • Bij een stichting zijn er geen leden. Kan donateurs van een stichting eenzelfde jaarlijks regime van bijdragen opgelegd worden?
Zie Standaardmodel statuten Vereniging waarin donateurs van een vereniging een jaarlijks regime van bijdrage opgelegd krijgen - maar die overigens niet de rechten van lid hebben. Een stichting ontvangt uitsluitend en alleen vrijwillige bijdragen en kan aan degene die aan haar doneren geen jaarlijks regime van bijdragen opleggen. Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)

Bestuur

 • Het bestuur van een vereniging wordt benoemd door de leden. Kan een vereniging zo opgezet worden dat het bestuur zichzelf benoemt?
Art 37 lid 4 van BW 2, 2 laat de ruimte van een bindende voordracht door het bestuur bij bestuursbenoemingen door de algemene vergadering - wat neer komt op zichzelf benoemen. Echter wettelijk is bepaald dat de algemene vergadering met tweederde meerderheid het bindende karakter van de voordracht kan ontnemen - maar de wet laat daarbij de ruimte dat de statuten voor een dergelijke vergadering een quorum vereisen wat niet hoger mag zijn dan twee derden van het aantal leden. Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)
 • Het bestuur van een stichting wordt vanuit het bestuur benoemd. Kan donateurs van een stichting het recht gegeven worden om nieuwe bestuursleden te benoemen?
De wet regelt slechts dat de statuten de wijze van benoeming van de bestuurders dienen te regelen. Het Standaardmodel statuten Stichting laat het bestuur de bestuurders benoemen. Daartegenover heeft de wet bij verenigingen een aantal interessante opties: Een niet-lid van een vereniging kan tot bestuurder worden benoemd (art 37, lid 1); een beperkt aantal bestuursleden kunnen door niet-leden benoemd worden. Het is ook zeer goed mogelijk dat de statuten van een stichting bepalen dat de bestuursleden worden benoemd door het bestuur van een andere rechtspersoon, bijvoorbeeld de Board van de Wikimedia Foundation (dan creëer je een 100% dochter). Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)
Dit is mijns inziens strijdig met de eisen van de belastingdienst. GerardM 13 mei 2005 08:55 (UTC)
Aliter stelde een zeer algemene vraag, waar in het zeer algemene op is beantwoord. De belastingdienst stelt specifieke eisen voor de erkenning van een artikel-24-instelling, dat is juist. De belastingdienst eist dat de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend voor erkenning als artikel-24-instelling. Het creëren van een 100% dochter van WMF kan de belastingdienst niet tegenhouden - alleen zal de belastingdienst die hoogstwaarschijnlijk niet erkennen als artikel-24-instelling. Maar daar ging de vraag van Aliter niet over. Die ging er alleen maar over of het wettelijk is toegestaan dat ook anderen dan het bestuur van een stichting bestuursleden zouden kunnen benoemen. En aan de wijze van benoeming stelt de belastingdienst geen eisen. Dedalus 13 mei 2005 09:36 (UTC)
Dat is wel zo, maar het is toch ook wel goed dat GerardM er op wijst dat een 100% dochter strijdig zal zijn met de eisen voor eem artikel-24-instelling. Muijz 13 mei 2005 10:17 (UTC)
 • Wat is nog meer een essentieel verschil?
Een vereniging in zijn algemeenheid zoals in de wet geregeld verwezenlijkt een doel door samenwerking van leden, een stichting in zijn algemeenheid zoals in de wet geregeld verwezenlijkt een doel door middel van een vermogen en kent geen leden. Een vereniging is een organisatie van leden, een stichting is een zak met geld. Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)
Een vereniging is een organisatie die leden vertegenwoordigt, een stichting is een organisatie die de WMF vertegenwoordigt. GerardM 13 mei 2005 08:53 (UTC)
GerardM, jij zou een stichting willen opzetten die de WMF vertegenwoordigt. Het is mogelijk een stichting op te zetten die de WMF vertegenwoordigt. Je wilt geen vereniging opzetten. Dedalus 13 mei 2005 09:21 (UTC)
GerardM, een stichting vertegenwoordigt niemand. Muijz 13 mei 2005 10:17 (UTC)
Wanneer in een vereniging een project oververtegenwoordigt is, dan kan dat de doelstelling van de vertegenwoordiging van de WMF overschaduwen. GerardM
Nogmaals GerardM, voor jou staat voorop dat je een instelling wilt oprichten die de WMF vertegenwoordigt. Mijns inziens is dat niet noodzakelijkerwijs een local chapter of afdeling van de WMF. Wat bedoel je met oververtegenwoordiging van een project? Dat er dan misschien veel leden zullen zijn die zeer actief zijn op nl.wikipedia en veel minder leden zullen zijn die zeer actief zijn op nl.wiktionary? Of bedoel je dat de verhouding in het aantal leden vergeleken met het aantal zeer actieve personen op de projecten WikiWoordenboek wel eens zwaar overtegenwoordigd zou kunnen zijn? Maar het blijft wartaal GerardM. Schenk eens klare wijn. Welk probleem zie je? Waar ben je bang voor? En wat bedoel je precies met vertegenwoordiging van de WMF? Dedalus 13 mei 2005 09:21 (UTC)
Mijn verwachting is dat de nl.wiktionary over een jaar niet meer bestaat. Dat terzijde. Ik heb het over de Friese, de Engelse, de Limburgse en elke ander project. We doen niets voor projecten. Wat de andere chapters doen is naar beurzen gaan de pers te woord staan, geld inzamelen om de doelstellingen van de WMF te realiseren. Het beeld leeft dat een chapter projecten vertegenwoordigt. Dat blijkt uit een mailtje van Daniel waar hij meent dat Kim niet acceptabel zou zijn in een bestuur van een organisatie omdat hij niet bekend zou zijn bij de gemeenschap. Dit is precies het probleem waar het om gaat. Welke gemeenschap ?' GerardM 13 mei 2005 14:45 (UTC)
Naar mijn mening hoort deze discussie hier niet. Dit gaat over Doelstelling|wat we willen en zou dus daar moeten worden gevoerd. Hier hebbben we het over de veschillen tussen een vereniging en een stichting, dacht ik. Muijz 13 mei 2005 10:17 (UTC)
Of het een vereniging of een stichting wordt heeft inhoudelijke consequenties. Mij maakt het niet echt uit waar voor gekozen wordt als het maar om de goede redenen gebeurd. Mij is duidelijk dat wanneer we alleen maar kiezen voor een vorm en daar niet de inhoudelijke consequenties bij betrekken dat we dan tot een besluit komen die niet goed doordacht is. GerardM 13 mei 2005 14:49 (UTC)

Overeenkomsten:

 • Hebben beide een bestuur met de dagelijkse verantwoordelijkheid.
 • Kunnen beide een rechtspersoon zijn. (Een vereniging 'kan' bij notariële akte worden opgericht, een stichting 'moet' bij notariële akte worden opgericht.) Indien een vereniging geen rechtspersoon is, is het bestuur hoofdelijk aansprakelijk. Banken accepteren uitsluitend rechtspersonen voor hun speciale aanbiedingen.
 • Alleen rechtspersonen voldoen aan artikel 24.
 • In beide gevallen kan het bestuur een bankrekening beheren op naam van de rechtspersoon.

Eisen externe partijen

Dit is een off-topic inbreng door GerardM - moet nog naar een andere pagina verplaatst worden, gaat niet over de vraag een vereniging of een stichting

Eisen belastingdienst artikel-24-instelling

Door de eisen die de belastingdienst stelt is er een verplichting om jaarstukken te produceren. (Boek 2 Burgerlijk Wetboek legt een boekhoudplicht op aan rechtspersonen en een verplichting tot het opstellen van jaarverslag en jaarrekening. De belastingdienst eist van een artikel-24-stichting inzage in de jaarrekening. Het Standaardmodel statuten Vereniging en het Standaardmodel statuten Stichting bevat reeds statutaire (overeenkomstige de wettelijke vereisten) tot het opmaken van jaarstukken. Dedalus 13 mei 2005 09:54 (UTC))

Eisen Wikimedia Foundation Inc.

Deze jaarstukken zijn ook belangrijk voor de verantwoording die afgelegd moet worden naar de WMF. Deze kan een "kascommissie" vragen om namens haar het financiële deel te controleren. (Bij een vereniging is het wettelijk verplicht dat de algemene vergadering uit haar midden een kascommissie aanwijst om de boeken en de jaarrekening te controleren. Kennelijk zijn er eisen van Wikimedia Foundation Inc. aan erkenning van een instelling of als vertegenwoordiger van de WMF of als 'local chapter' van de WMF. Misschien goed om eens de eisen van WMF apart op een rij te zetten. Dedalus 13 mei 2005 09:54 (UTC))

Overig

Reminder

De Wikimedia Foundation Inc. is een ledenclub met contributing en volunteer members. Als de NL Wikimedia i.o. een 'local chapter' (= plaatselijke afdeling van WMF wordt), dan is het een afdeling van een ledenclub, oftewel een organisatie van een deel (de afdeling) van de leden van het geheel. Dedalus 12 mei 2005 20:06 (UTC)

Dit is onzin. Een chapter vertegenwoordigt de WMF en kent een nationale opzet. Het vertegenwoordigt de projecten expliciet niet. Een chapter legt in ieder geval verantwoording af aan de WMF en daarmee is impliciet de link naar de leden van de WMF aanwezig. GerardM 13 mei 2005 08:46 (UTC)
In mijn stuk hiervoor rep ik met geen jota over vertegenwoordiging van projecten. Je bestrijdt een spook. Dedalus 13 mei 2005 09:21 (UTC)
GerardM, zou je de beleefdheid willen opbrengen in een discussie het standpunt van de ander niet tot onzin te bestempelen. Wat je bedoelt is, neem ik aan: 'Ik (dwz GerardM) vind het onzin.' Muijz 13 mei 2005 10:17 (UTC)
Als je naar de WMF kijkt dan zijn de "leden" in minderheid in de board vertegenwoordigt. Ik zie dus niet eens dat de WMF daadwerkelijk een democratische organisatie is. GerardM 13 mei 2005 14:10 (UTC)
Mijns inziens is dat irrelevant. Turkije is geen volmaakte democratie. Dat wil niet zeggen dat we dan in Nederland niet meer hoeven te streven naar een democratie. Muijz 13 mei 2005 22:54 (UTC)
Een vereniging is een club leden die samenwerken om een doel te verwezenlijken. De leden van de WMF werken samen om het doel van de WMF te verwezenlijken - gelet op het succes van de projecten slagen zij daar wonder wel in. In mijn eerste stuk rep ik met geen jota over democratische organisatie. Over de wijze van benoeming van bestuursleden van de op te richten in stelling hebben we het in deze Wiki nog niet of nauwelijks gehad. En nogmaals GerardM, ik houd je niet tegen om samen met twee personen uit het rijtje Oscar, Quistnix, Kim Bruning, Roepers langs de notaris te gaan en notariële akte te passeren tot oprichting van een stichting. Voel-je-vrij-en-ga-je-gang. Voor erkenning door de WMF moet je bij Jimmy Wales zijn, landt op 29 mei a.s., dat is zondag over twee weken, dan is er die middag een Wikimeet, kun je het hem meteen IRL vragen. Maar misschien zitten we op een fork: [Oprichting vertegenwoordiger van WMF (stichting)] of [Oprichting 'local chapter'=afdeling van WMF in Nederland (vereniging)]. Het één sluit misschien het ander niet uit. Dedalus 13 mei 2005 14:40 (UTC)
Als ik een stichting had willen oprichten, dan had ik dat kunnen doen. Juist door overleg te zoeken, geef ik aan dat ik een organisatie en een organisatievorm met statuten en reglementen zoek die het beste zullen passen. Je hebt gelijk dat we het niet gehad hebben over hoe in een vereniging een bestuur gekozen wordt. Ik wil overtuigd worden. Geef mij goede redenen voor de keuze die we gaan maken en we gaan verder.
Als we de keuze voor wel of niet een vereniging uiteindelijk moeten laten afhangen van de vraag of GerardM zich laat overtuigen, begeven we ons m.i. op een doodlopende weg. Muijz 13 mei 2005 22:54 (UTC)
Overigens, GerardM stelt hier dat hij wel een stichting had opgericht als hij dat had willen doen. Mag ik hieruit concluderen dat GerardM geen stichting wil oprichten? Maar wie wil dat dan eigenlijk wel, als GerardM het niet wil? Als niemand een stichting wil oprichten kunnen we beter onze energie richten op het oprichten van een vereniging, lijkt me. In plaats van op discussies over de voors en tegens die dan blijkbaar alleen van theoretisch belang zijn. Muijz 13 mei 2005 23:01 (UTC)
Het lijkt me een nodeloze versnippering om een WikiMedia stichting en een WikiMedia vereniging te stichten. Eentje lijkt me wel te volstaan. Als het maar om de goede redenen gedaan wordt ben ik al lang blij en als er maar een goede samenwerking zal zijn. GerardM 13 mei 2005 15:04 (UTC)
Zou je dan willen definiëren wat jij in dit geval onder 'goede redenen' en 'goede samenwerking' verstaat? Dan komen we hopelijk iets verder. Muijz 13 mei 2005 22:54 (UTC)

Gewone versus coöperatieve vereniging

Na de discussie over een informele vereniging of formele vereniging (=met rechtsbevoegdheid dus) versus stichting (of zoals men in Vlaanderen zegt: een Vzw = Vereniging zonder Winstoogmerk). Kan ook nog de keuze maken tussen een gewone vereniging versus een coöperatieve vereniging. Ook wel coöperatie genoemd, al dan niet met beperkte of uitgesloten aansprakelijkheid.

Een coöperatie is in Nederland voornamelijk bekend in agrarische kringen (boerenfamiliebedrijf waar een gezin een coöperatieve verenging met elkaar aanging, zodat makkelijker zelfwerkzaamheid, schuiven van vermogensbestanddelen, winstuitkering aan de leden, bedrijfsoverdracht te regelen is).
In met name Zuid-Europa en sommige andere landen een veel voorkomende rechtsvorm. In Nederland wordt er door notarissen en KvK wat raar (onbekend, onvoldoende in verdiept) tegen aan gekeken om een coöperatieve vereniging te beginnen. Hoewel sommige woningbouwcoöperaties en (lokale) Rabobanken en onderlinge verzekeringsmaatschappijen er al veel jaren plezier van hebben.

Of het voor heel wiki-land voordeliger is of voor juist een onderdeel ervan beter kan ik niet meteen beoordelen; laat ik even aan meer ervaren deskundigen over. Brabo 20 jun 2005 01:27 (UTC)

Voor zover ik de Doelstelling van de op te richten organisatie begrijp, willen "we" geen bedrijf of onderneming oprichten. Wat dat betreft is een coöperatieve vereniging (coöperatie) als rechtsvorm voor Wikimedia Nederland i.o. net zo voor de hand liggend als een Besloten Vennootschap (B.V.), een Naamloze Vennootschap (N.V.), een Vereniging onder Firma (V.o.F.), een maatschap, of een Commanditaire Vennootschap (C.V.) (en met vier van de vijf laatst genoemde rechtsvormen heb ik ervaring als deelnemer/bestuurder). Maar misschien wil Gebruiker:Brabo juist wel een op winst gerichte onderneming opzetten en dat toelichten op Overleg:Doelstelling en toevoegen aan de agenda voor de eerste ontmoeting waar de bespreking (nog niet de keuze) thans is beperkt tussen vereniging en stichting. Dedalus 20 jun 2005 12:41 (UTC)
Het gaat hierbij niet zozeer of we een bedrijf willen zijn of worden en daarbij een rechtspersoon nodig hebben, want dan komen inderdaad B.V., C.V., N.V. e.d in beeld.
Waar het ook even over zou moeten gaan als gekozen wordt voor een verenging of stichting (=vereniging zonder winstoogemerk in België; en in Nederland ook zonder leden!). Want die kunnen en mogen tegenwoordig ook winstmaken als ze boven een grens tenminste maar belasting daarover betalen en zo.
Het kan eerder zo zijn dat i.p.v. kiezen voor een gewone vereniging, een coöperatieve verenging interessanter kan zijn omdat daar ook een bepaald maatschappelijk danwel ideëel doel aan kan hangen en er dus ook leden lid van kunnen worden en hun inzet en zelfwerkzaamheid ook belsting- en vermogenstechnisch gewaardeerd kan worden of een bepaalde bestemming kan krijgen. En ook dat er misschien fiscaal voordeel (belastingteruggave, subsidies?) mogelijk is. Laat de specialisten dat maar eens aangeven.
Vandaar ook mijn vergelijking met een onderlinge vezekeringswaarborgmaatschappij of woningbouwcoöperatie die ook voor en door de leden en/of zonder winst maatschappelijke of ideële doelen nastreeft. Brabo 20 jun 2005 13:50 (UTC)

eerste nl.wikimedia.org ontmoeting

De rechtsvorm vraag is aan de orde geweest op de eerste nl.wikimedia.org ontmoeting, zie ook de notulen. Op die bijeenkomst had RonaldB een voorkeur voor een stichting, hij heeft daarvoor een Conceptstatuten Stichting Wikimedia Nederland geschreven, zoals hij had toegezegd. Op die bijeenkomst had Brabo een voorkeur voor een coöperatieve vereniging. Hij heeft niet toegezegd een voorstel voor conceptstatuten voor een coöperatieve vereniging te zullen opstellen. De overigen aanwezigen waren blanco, neutraal, hadden hun keuze nog niet bepaald of waren voor een vereniging. Er is ook een Conceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland. Dedalus 14 sep 2005 07:38 (UTC)

Wikimedia Foundation

Verplaatst vanaf Overleg:Hoofdpagina (Galwaygirl 14 sep 2005 14:31 (UTC))

De ByLaws van de WMF hebben meer weg van een stichting (volgens nl recht). Het belangrijkste kenmerk om dit een vereniging te noemen, n.l. het erkennen van een ALV (Algemene LedenVergadering) als hoogste orgaan ontbreekt. De members (in verschillende gedaanten) hebben slechts indirect invloed via het kiezen van members van de board of trustees. Een nl stichting kent weliswaar geen leden, maar geen wettelijke bepaling verhindert een verkiezing van bestuursleden via een of ander gremium. RonaldB 12 sep 2005 14:22 (UTC)

De nederlandse wet verbiedt dat deelnemers/donateurs of dergelijken bij een stichting bestuursleden kiezen. Het burgerlijk wetboek schrijft dwingend voor dat bestuursleden van een stichting worden benoemd door zittende bestuursleden. Soms kan er een Raad van Toezicht zijn die eventueel bevoegd is bestuursleden te benoemen of te ontslaan maar het lijkt me vreemd om alle "leden" in de Raad van Toezicht op te nemen. Voor wat betreft de WMF, zie ook de Articles of Incorporation. Overigens nog steeds benieuwd naar jouw voorstel Conceptstatuten Stichting Wikimedia Nederland. Maar overigens is het handiger de discussie die je wilt voeren te doen op een vereniging of een stichting. Dedalus 12 sep 2005 20:10 (UTC)
BW boek 2 titel 6 verbiedt dat niet. De enige eis is dat bepaald moet zijn hoe de bestuursleden worden benoemd cq ontslagen (Art 286). Als de statuten vermelden dat het bestuur dat doet is dat voldoende. Als je voorts in het reglement verder dingen regelt die resulteren in een voordracht (al dan niet bindend) is dat niet in strijd met de wet. Er kan ook in staan dat bv de gemeente het recht heeft een bestuurslid te benoemen (concreet geval). Maar anyway, ben het eens met je wijziging. Amerikaanse wetgeving op dit gebied blijft hoe dan ook anders. RonaldB 14 sep 2005 01:48 (UTC)

Op deze pagina staat letterlijk: Local chapters are membership organizations that share the goals of the Wikimedia Foundation, support its projects and represent it (if not legally then at least morally) within a specified geographical region (country). They support the Wikimedia Foundation and the Wikimedia community by collecting (tax-deductible) donations, organizing local events and spreading the word of Wikimedia, Free Content and Wiki culture..

Membership organizations houdt in dat lidmaatschap mogelijk moet zijn. In Nederland kennen uitsluitend verenigingen een lidmaatschap; stichtingen kennen slechts donateurs. Hiermee is volgens mij de discussie afgerond: alleen een vereniging voldoet aan de definitie van de WMF. -- Quistnix 20 sep 2005 13:33 (UTC)