Notulen20051204

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 29 januari 2006 (Zie Notulen20060129). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005 - Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
Conceptstatuten - Conceptreglement
Consensus bereiken
FAQ - Issues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillen - Notulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst WMN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's


De derde nl.wikimedia.org bijeenkomst vond plaats op 4 december 2005.
De voorbereiding stond op Wikimedia:Ontmoeten en is gearchiveerd op Wikimedia:Ontmoeten/Plaatsgevonden/20051204.

Notulen van de derde nl.wikimedia.org ontmoeting; zondag 4 december 2005, ACU, Utrecht.


Aanwezig

 1. Brabo
 2. DaniëlM
 3. Effeietsanders
 4. Galwaygirl
 5. GerardM
 6. Oscar
 7. RonaldB

Opening en mededelingen

Om ca. 14.15u. opent Oscar als gespreksleider de 3e nl.wikimedia.org-bijeenkomst. Daniel notuleert.

Notulen vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering (de 2e nl.wikimedia.org-ontmoeting) van zondagmiddag 20 november 2005 zijn aanvaard.

Statuten en reglement

RonaldB meldt dat de opmerkingen betreffende de statuten verwerkt zijn en met de Engelse vertaling van de statuten en reglement is gestart.

Brabo merkt op dat adviserend bestuurslid/-leden en/of adviserende organen waar eerder over gesproken is, niet in de statuten staan.

Er onstaat enige verwarring en Effeietsanders geeft een uitleg.

GerardM legt uit waarom zo'n persoon niet gewenst is.

RonaldB vindt het een onverstandig idee dit in de statuten te regelen. Hij stelt voor de beslissing voor ons uit te schuiven en denkt dat de bestuursregel "indien het statuut niet voorziet beslist het bestuur" ruim voldoende is.

DanielM vraagt wat er met het vangnet is gebeurd. Er ontstaat een discussie dat een stichting financiële risico's afvangt. De vraag ging echter over een regel in de statuten. Effeietsanders meldt dat die is weggehaald.

Er wordt gemeld dat een exemplaar van de conceptstatuten bij Kennisnet ligt ter consultatie.

Belangenverstrengeling

Er wordt vastgesteld dat belangenverstrengeling bij bestuursleden te allen tijde voorkomen moet worden.

Inventarisatie bestuur

RonaldB stelt voor dat de kandidaten voor een toekomstig bestuur hun motivatie schetsen.

Oscar
Stond niet te trappelen maar kreeg vele verzoeken.
Verantwoordelijkheid idealen. Is bereid.
Wil een niet initiërende rol.
Denkt belangen te verenigen.
Representatie, bemiddeling.
RonaldB
Vindt filosofie achter projecten geweldig potentieel.
Wil een initiërende rol.
Wil de projecten tegen de vijandige wereld beschermen via een organisatie.
Effeietsanders
Heeft het gevoel hier bij te moeten horen.
Brabo
Heeft maatschappelijke interesse en ervaring en ook vanuit zijn studie bedrijfskunde heeft hij informatie en kennis voor Wikimedia. Ziet dat vele handjes nodig zijn.
DanielM
Ziet de projecten als een belangrijk onderdeel van de on-line wereld en een belangrijk deel van de on-line ervaring van de gemiddelde internetgebruiker worden. Wil daar graag aan meedoen.
Durft vooralsnog niet in bestuur te gaan zitten i.v.m. het geven van de tijd en aandacht die daar voor nodig gaat zijn.
GerardM
Er is al lange tijd behoefte aan een Wikimedia Nederland.
Activiteiten kunnen ondernomen worden om projecten bij organisaties te brengen. We kunnen anderen met onze kennis verblijden. Heeft een lange geschiedenis met de projecten; Kennisnet, Wiktionary. Leeft, slaapt, droomt ermee.
Galwaygirl
Heeft een drang naar kennis. Ze heeft een hbo-diploma journalistiek op zak, maar wilde niet als journalist werken. Na omzwervingen in diverse beroepen kwam ze Wikipedia tegen, waar ze de liefde voor kennisoverdracht weer kwijt kon. Heeft haar roeping gevonden. Wil graag met organisatie meedoen.

Wat te doen

RonaldB stelt een praktische aanpak voor:

 • Opstellen van een lijst van namen met hun functie
 • Plaats van vestiging bepalen
 • Iemand neemt contact op met de notaris
 • Goedkeuring vragen aan Wikimedia V.S.
 • Vertaling is woe/do af.
 • Gaat naar Delphine
 • Regeling treffen betreffende betaling notaris

Gerard maakt attent dat een "artikel 24"-status aangevraagd moet worden.

RonaldB zegt dat dat wat betreft de statuten in orde zou moeten zijn.

RonaldB zegt dat we moeten zorgen dat het notariswerk een formaliteit is. Identificatie bij de notaris is nodig.

GerardM zegt dat bestuursleden geen registratie bij het Bureau Kredietregistratie mogen hebben.


Effeietsanders noemt een lijst van wat te doen op:

 • Vaststellen voorzitter, penningmeester, secretaris,
 • Regelen communicatie
 • Coördinatie met Wikimedia V.S. uitvoeren.
 • Notuleren/secretariaat regelen
 • Nieuwsbrief gaan opzetten.
 • Coördinatie partners en evenementen gaan doen
 • Werving leden:
  • Wat is Wikimedia
  • Wat doen we
  • Waarom lid worden.

DanielM meld dat er aktief geronseld moet worden voor leden onder alle aktieve gebruikers.

RonaldB vindt dat er nagedacht moet worden over een "elevatortalk" (oftwel 'pitch', in 1 min. kunnen uitleggen waar de organisatie voor staat).

Samenstelling (oprichtings-)bestuur

Oscar komt terug op de samenstelling van een eerste bestuur en vraagt of het mogelijk is te komen tot een oprichtingsbestuur.

Beslist wordt tot het volgende oprichtingsbestuur:

* Voorzitter: Oscar
* Secretaris: Galwaygirl
* Penningmeester: Brabo
* Vice-voorzitter: RonaldB

GerardM: Dit is geen algemeen bestuur

RonaldB: Voorlopig als groep functioneren, ook degenen die (nog) niet in het bestuur zitten.

Volgende bijeenkomst

Een volgende ontmoeting wordt vastgesteld op zondag 22 januari 2006.

Rondvraag

Er worden geen vragen gesteld.

Sluiting

Om ca. 16.45u. wordt deze 3e nl.Wikimedia.org-bijeeenkomst onder dank aan ieders aanwezigheid en inbreng gesloten.