Archief/Conceptstatuten e.d./Statuten/Reglement FAQ

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.


Dit is een bewerkbare versie, echter niet bedoeld om meningsverschillen uit te vechten.
Gelieve zo veel mogelijk uw opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen, zodat de samenhang gewaarborgd kan blijven.

Originele versie - Statuten - Reglement - Toelichting - Overzicht alle (eerdere) pagina's - Issues

In deze FAQ wordt kortheidshalve het acronym WMN gebruikt om daarmee de nederlandse rechtspersoon (stichting of vereniging) aan te duiden. Met WMF wordt de Wikimedia Foundation bedoeld.


Naamgeving

Hoe gaat de nieuwe organisatie heten?
Daar moet nog een formeel besluit over vallen. Het meest voor de hand liggend is Wikimedia Nederland. In het geval van een stichting zou de formele naam Stichting Wikimedia Nederland worden, omdat het woord stichting dan in de naam moet voorkomen (inmiddels is consensus bereikt dat er een vereniging zal worden opgericht). In het geval van een vereniging is dat niet verplicht. Maar omdat het niet uitgesloten is dat dan op een later tijdtip alsnog een stichting wordt opgericht, is het misschien niet onverstandig dan Vereniging Wikimedia Nederland als naam te kiezen.

Vrij/vrije

Waarom staat vrije informatie niet in de doelstelling?
Het formuleren van je statutaire doelstelling komt neer op het zoeken van het juiste evenwicht tussen zo duidelijk mogelijk en het niet al te beperkend zijn. Het eerste omdat voor een ieder toch wel een beetje duidelijk moet zijn waar de rechtspersoon voor staat, het tweede omdat we slechts kunnen gissen hoe de toekomst er uit ziet en je dus niet bij voorbaat gehinderd wilt worden om op die toekomst te anticiperen.
Daar komt bij dat wat er nu staat (vrij toegankelijk) redelijk eenduidig is, maar de interpretatie van vrij veel meer gekoppeld is aan de beleving van de individuele gebruiker. Die varieert van heel idealistisch tot tamelijk nuchter. WMN zal met respect om moeten kunnen gaan met deze varieteit aan belevingen.
Bevordert WMN dan wel vrije informatie?
Ja, natuurlijk. Sterker: als we een paar jaar verder zijn zal een ieder erkennen dat de dan hopelijk succesvolle WMN uit de vrije informatie beweging voortgekomen is.
En als WMN iets zou ondernemen dat in mijn ogen niet vrij is, wat moet ik dan?
Gewoon doorgaan. Er staat namelijk ook in de statuten dat WMN geen zeggenschap heeft over wat er op de wiki's gebeurt. Zie Artikel 2 lid 3 van de conceptstatuten.
En wat is de kans dat dat zou kunnen gebeuren?
Dat hangt er van af hoe actief WMN gaat worden. Maar als er iets ondernomen zou worden wat in de ogen van sommigen niet vrij is, dan is dat altijd naast alles wat reeds gebeurt.


Invloed van de wiki gemeenschap op WMN

Wie oefent invloed uit op het doen en laten van WMN?
Dat hangt af van de rechtsvorm.
  • Stichting
Zoals het nu in de combinatie van statuten en reglement staat, is dat de wiki gemeenschap. Een invloed die weliswaar indirect is, namelijk via het voordragen van bestuursleden, maar dat is niet anders dan in het geval van vereniging.
De benoemingsprocedure is vastgelegd in het reglement en dat reglement kan alleen met instemming van de gemeenschap gewijzigd worden.
  • Vereniging
In dit geval zijn het de leden, m.n. de algemene ledenvergadering. Die bepaalt de voordracht van bestuursleden. Het bestuur is ook verantwoording schuldig aan de ledenvergadering (zie Artikel 104, lid 4 van de statuten). Omdat dit bij een stichtingsvorm niet kan, is daarom in het reglement een aparte bepaling hierover opgenomen (zie: Verantwoording).
Is het ook mogelijk dat de wiki gemeenschap invloed heeft in het geval van een vereniging?
Ja, dat is theoretisch denkbaar. Maar het lidmaatschap van de vereniging wordt daarmee wel volledig uitgehold. Het maakt immers niets meer uit of je wel of geen lid bent en of je al dan niet contributie betaalt.


Lidmaatschap vereniging

Kan een vereniging leden hebben die geen contributie betalen?
Ja, theoretisch kan dat. Of dat zinvol is, is een hele andere kwestie. Het ledenbestand wordt dan gauw fictief. Iemand laat zich inschrijven en verdwijnt na verloop van tijd figuurlijk van deze aardbol. Hoe ga je dan om met bijvoorbeeld het quorum, zoals dat in statuten en/of reglement is opgenomen? En wat stelt het dan nog voor als de vereniging iets namens de leden doet of zegt?
Studieverenigingen aan universiteiten als voorbeeld kennen wel deze constructie. Maar die hebben een koppeling met de studentenadministratie van de betreffende instelling.
Kan de contributie gedifferentieerd worden naar b.v. draagkracht?
Dat zou kunnen. Draagkracht is misschien wat vergaand. Dan zou je b.v. een aanslag inkomstenbelasting moeten overleggen.
Studerend is een andere optie. Vraagt overlegging van bijvoorbeeld een collegekaart.
Leeftijd is ook een mogelijkheid. Jeugdleden en normale leden. Geboortedatum is dan het criterium.
Vermoedelijk allemaal onderscheiden die we niet willen. Immers op de wiki is iedereen gelijk.


Anonimiteit/Privacy

Moet ik mijn persoonlijke gegevens vrijgeven als ik lid van de vereniging WMN wil worden?
Ja, dat kan niet anders. Een lid is een natuurlijk persoon. De identiteit daarvan moet b.v. op een ledenvergadering vastgesteld kunnen worden. Ook de factuur voor de contributie moet ergens naar toe. En als je betaalt, raakt ook je bankrekening met bijbehorende tenaamstelling bij de vereniging bekend.
Om die reden is dan ook Artikel 101 lid 2 in het reglement opgenomen.
Ik wil wel invloed uitoefenen, maar mijn prive gegevens niet vrij moeten geven.
Dat kan als voor de stichtingsvorm gekozen wordt. De invloed kan dan op soortgelijke wijze uitgeoefend worden als nu op de wiki gebeurt.


Communicatie

Moet er schriftelijk of via e-mail gecommuniceerd worden?
In het geval van een vereniging zullen een aantal zaken schriftelijk gecommuniceerd moeten worden. Een factuur voor de jaarlijkse contributie kan ook per e-mail. Een herinnering bij uitblijven van de betaling zal echter schriftelijk moeten. Daar kunnen immers consequenties aan verbonden zijn, zoals opzegging namens de vereniging.
Overigens is het voor e-mail communicatie wel noodzakelijk dat een primair e-mail adres bij de vereniging bekend is. Een even snel voor deze gelegenheid aangemaakt hotmail adres is hiervoor niet geschikt.
Kan er via irc vergaderd worden?
Ooit een redelijk geordende irc chat gezien?
Kan natuurlijk wel in het geval van een noodzakelijk en spoedeisend overleg over een eenvoudig afgebakend onderwerp. Anders maar een overleg inclusief lichaamstaal en een borrel achteraf. Voor er naar de notaris gegaan kan worden zal dat echt nog wel een keer moeten gebeuren.
Als er voor de verenigingsvorm gekozen wordt, zal de algemene ledenvergadering hoe dan ook fysiek moeten zijn.
Kan er via de wiki overlegd worden?
Dat kan altijd. Een besluit nemen, al dan niet op basis van consensus, blijkt in de praktijk nog steeds niet mee te vallen. Dus het blijft afhankelijk van het onderwerp dat aan de orde is.


Besluitvorming

Hoe en wanneer hakken we de knoop door?
Als er een zekere mate van consensus is over de hoofdlijnen. Om dat te faciliteren staat op Stichting/Vereniging: hoe te starten een voorstel.
En wie gaat dat betalen?
Daarvoor zijn wat aannames (m.n. getallen) nodig. Zie hiervoor Stichting/Vereniging: hoe te starten


De relatie tussen WMN en WMF

Wat is een chapter?
Laten we het maar houden op afdeling als beste nederlandse vertaling van dit toch overwegend amerikaanse begrip. In Nederland heeft het geen formele betekenis.
Het is echter niet de bedoeling van de WMF om een netwerk van formele dochters te bouwen. Juridisch zijn de "afdelingen" zelfstandige organisaties, opgericht naar de wet- en regelgeving, alsmede de gebruiken van het betreffende land. De "afdeling" is dus ook niet aan een taal gebonden, maar simpelweg aan de geografie van het betreffende land. Misschien komt er wel ooit nog eens een europese koepel.
Wat is/wordt dan precies de relatie tussen WMF en WMN?
Nadat WMN is opgericht zal er een zakelijke overeenkomst met WMF afesloten worden, waarin in ieder geval de volgende zaken geregeld zullen worden:
  • Het gebruiksrecht van de beschermde logo's en trademarks van WMF.
  • Hoe, wanneer en onder welke condities WMN namens WMF kan spreken of die kan vertegenwoordigen.
Enige voorwaarde is dat de doelstellingen e.d. niet haaks staan op die van WMF. Ze hoeven er echter niet gelijk aan te zijn.