Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptstatuten (Stichting/Vereniging)

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.Dit is een bewerkbare versie, echter niet bedoeld om meningsverschillen uit te vechten.
Gelieve zo veel mogelijk uw opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen, zodat de samenhang gewaarborgd kan blijven.

Originele versie - English translation - Reglement - Toelichting - Overzicht alle (eerdere) pagina's - FAQ - Issues


Wijzigingen als gevolg van de vergadering van 20-11-2005, zijn met onderstreept, resp. doorgestreept aangegeven.

Deze tekst vormt de basis voor twee afsplitsingen, t.w. een versie voor de vereniging (als eerste op te richten)
en een versie voor de stichting (z.s.m. door de vereniging op te richten).

Statuten

S/V

OPRICHTING STICHTING/VERENIGING

Heden, ................... tweeduizend zes, verschenen te «plaats» voor mij, «naam notaris», notaris gevestigd te «plaats»:
a. «NAW gegevens, geboorte datum, paspoortnummer, burgerlijke staat;»
b. «Eventuele andere oprichters, 1 is in principe voldoende»
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting/vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

S/V

Naam en Zetel

S/V
Artikel 1
 1. De stichting/vereniging draagt de naam: «naam».1)
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente «plaats van vestiging».2)


Noten: 1) Bij een stichting moet het woord Stichting in de naam zitten. Bij een vereniging is dit niet dwingend.
2) De plaats van vestiging is alleen van belang voor het bepalen bij welke Kamer van Koophandel de inschrijving moet plaatsvinden en in geval van een rechtzaak onder welk arrondissement de instelling valt.

S/V

Doel

S/V
Artikel 2
 1. De stichting/vereniging heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije en/of vrij toegankelijke informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen.1)
  2. Het ondersteunen van de door de in Florida (USA) 2) gevestigde Wikimedia Foundation Inc. geformuleerde doelstellingen.
 2. De stichting/vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere instellingen en voorts door gebruikmaking van alle wettige middelen.
 3. De stichting/vereniging heeft geen dwingende zeggenschap over en geen verantwoordelijkheid voor de sub 1.1 bedoelde informatie, noch naar inhoud, noch naar de wijze waarop deze tot stand komt. Hiervan zijn uitgezonderd situaties waarbij redelijkerwijs te verwachten is dat de informatie grotendeels of geheel verloren, dan wel het vrij toegankelijke karakter ervan teniet kan gaan. 3)


Noten: 1) Tijdens de vergadering in Utrecht is gesproken over: vrije en vrij toegankelijke informatie. Aan het eind van die vergadering is hierover consensus bereikt (zie Notulen20050911). Gezien reacties achteraf, staat dit punt nu op issue lijst.
2) Laat de notaris maar bepalen of dit USA, VS of iets anders moet zijn.
3) Tijdens de vergadering van 20-11-2005 is besloten dat deze zin iig voor de vereniging kan vervallen. Er is echter ook geconstateerd, dat enige vorm van een "vangnet" wel degelijk nodig is. Dit valt mogelijk te realiseren in de combinatie Vereniging - Stichting (nog nader uit te werken).


S/V

Bestuur

S/V
Artikel 3
 1. Het bestuur van de stichting/vereniging bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - per reglement vastgesteld.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Het reglement zal voorzien in de procedure van benoeming.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één «of iets anders» jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal «of iets anders», herbenoembaar. Het reglement kan nadere bepalingen omtrent de herbenoembaarheid bevatten. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.1)
 5. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.2)
 6. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. Personeelsleden werkzaam bij of ten behoeve van de stichting/vereniging kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
 8. Bestuursleden mogen onderling geen familiaire relaties (t/m 4e graad) hebben of samenwonen.3)


Noten: 1) Zittingsduur en aantal keren herkiesbaar is vrij te bepalen.Gezien de dynamiek in de actieve wiki-populatie, is besloten de zittingstermijn op 1 jaar te stellen. Aan herbenoeming echter is geen limiet verbonden. Desgewenst kan dat later per reglement anders bepaald worden.
2) Dus ook met 1 overgebleven bestuurslid, blijft de instelling rechtsgeldig. Een rechtspersoon met 0 bestuursleden kan niet. Bij b.v. opheffing heeft het bestuur of het laatst overgebleven bestuurslid de wettelijke plicht een vereffenaar aan te wijzen (kan dezelfde persoon zijn) die er bovendien voor moet zorgen dat de stukken 7 jaar bewaard blijven.
3) Toevoeging om in aanmerking te komen als Art. 24 (successiewet) instelling.


S/V

Bestuur: taken en bevoegdheden

S/V
Artikel 4
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting/vereniging. Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren onder meer:
  1. de vaststelling van het algemeen beleid;
  2. de vaststelling van begroting, exploitatierekening en jaarverslag;
  3. het aanvaarden van schenkingen en legaten, indien daaraan voorwaarden verbonden zijn;
  4. overige zaken waarover de beslissing aan het bestuur is opgedragen krachtens deze statuten.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.1)
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting/vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.2)
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.3)


Noten: 1) Registergoederen zijn b.v. onroerend goed.
2) Dus geen leningen, e.d., tenzij ......
3) Bij het accepteren van een legaat zou het kunnen zijn dat de passiva (schulden) groter zijn dan de activa (bezittingen).


S/V

Bestuur: vergaderingen

S/V
Artikel 5
 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal «of iets anders» een vergadering gehouden.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die door het bestuur zijn uitgenodigd. 1)


Noten: 1) Tijdens de vergadering van 20-11-2005 is gesuggereerd aan de statuten een clausule toe te voegen betr. adviseurs die het bestuur kunnen bijstaan. Dit lid voorziet reeds in die mogelijkheid.


S/V

Bestuur: besluitvorming

S/V
Artikel 6
 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen en onthoudingen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.


S/V

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap

S/V
Artikel 7
 1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  1. door overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  3. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
  4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
  5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.1)


Noten: 1) Dit artikel BW gaat over handelen in strijd met wet of statuten, dan wel wanbeheer als grond voor ontslag (eventueel door de rechtbank).


V

Leden

V
Artikel 101
 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
V
Artikel 102
 1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
  1. door overlijden;
  2. door opzegging;
  3. door opzegging door de vereniging;
  4. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden overeenkomstig het daarover in het reglement bepaalde.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden overeenkomstig het daarover in het reglement bepaalde.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, die het beroep de eerstvolgende vergadering in behandeling zal nemen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.


V
Artikel 103

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.


V

Algemene ledenvergadering

V
Artikel 104
 1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Voorts wordt een algemene ledenvergadering gehouden indien het bestuur of tenminste een aantal leden, zoals nader bij reglement bepaald, zulks wenselijk achten. 1)
 2. De algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven door het bestuur.
 3. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op de plaats zoals bij de convocatie bepaald.
 4. In de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten over het gevoerde financiële beheer. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de desbetreffende verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor het door haar gevoerde beleid en de penningmeester voor het door hem gevoerde beheer in het afgelopen verenigingsjaar.


Noten: 1) Omdat nog volstrekt onduidelijk is hoe groot de vereniging wordt en het minimum aantal leden dat een ledenvergadering kan beleggen daarmee in relatie moet staan, is het beter dit aantal in het reglement op te nemen.


V
Artikel 105
 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
 2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 4. De vergadering worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering, in dit artikel verder genoemd voorzitter.
 5. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 6. Alle besluiten waaromtrent bij de wet, deze statuten of reglementen geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, onthoudingen en/of blanco stemmen niet meegeteld. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 7. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
 8. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris (of diens vervanger) van die vergadering ondertekend.


S/V

Vertegenwoordiging

S/V
Artikel 8
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting/vereniging.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting/vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


S/V

Boekjaar en jaarstukken

S/V
Artikel 9
 1. Het boekjaar van de stichting/vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting/vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting/vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting/vereniging kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting/vereniging op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige zoals een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.


S/V

Reglement

S
Artikel 10
 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


V
Artikel 10
 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de algemene ledenvergadering (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. De algemene ledenvergadering is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de wijziging en beëindiging van het reglement is het hierover bepaalde in dat reglement van toepassing.


S/V

Statutenwijziging

S
Artikel 11
 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is onder voorlegging van de door tenminste twee bestuursleden ondertekende notulen waar het besluit tot wijziging uit blijkt, bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van de notariële akte van wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.


V
Artikel 11
 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging moet met tweederde meerderheid van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Is minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig op de vergadering, waar het voorstel tot statutenwijziging geagendeerd staat, dan wordt een nieuwe vergadering met uitsluitend dit agendapunt tot statutenwijziging uitgeschreven. Deze vergadering zal plaatsvinden tenminste 2 en ten hoogste 4 weken na de eerste vergadering waarop niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig was. Op die vergadering kan het besluit tot statutenwijziging genomen worden met tweederde meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is onder voorlegging van de door tenminste twee bestuursleden ondertekende notulen waar het besluit tot wijziging uit blijkt, bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 5. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van de notariële akte van wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.


S/V

Ontbinding en vereffening

S
Artikel 12
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 4. De bestemming van het liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting.1)
 5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.2)


Noten: 1) Toevoeging om in aanmerking te komen als Art. 24 (successiewet) instelling.
2) Algemene bepalingen omtrent rechtspersonen.


V
Artikel 12
 1. De algemene ledenvergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden.
 2. Een besluit tot ontbinding moet met twee derde meerderheid van de stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 3. Is minder dan de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig op de vergadering, waar het voorstel tot ontbinding geagendeerd staat, dan wordt een nieuwe vergadering met uitsluitend dit agendapunt tot ontbinding uitgeschreven. Deze vergadering zal plaatsvinden tenminste 2 en ten hoogste 4 weken na de eerste vergadering waarop niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig was. Op die vergadering kan het besluit tot ontbinding genomen worden met twee derde meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.
 4. Indien de algemene ledenvergadering besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 6. De bestemming van het liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstelling van de vereniging.
 7. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 9. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.


S/V

Slotbepalingen

S/V
Artikel 13
 1. In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of het reglement (voor zover aanwezig) niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.


S/V

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

 1. Bij de oprichting van de stichting/vereniging worden tot bestuursleden benoemd:<<aanpasbaar>>
  1. de comparant sub 1, tot voorzitter en penningmeester;
  2. de comparant sub 2, tot secretaris.
 2. Het eerste boekjaar van de stichting/vereniging eindigt op eenendertig december tweeduizend en zes (31-12-2006).


S/V

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.