Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptreglement (Stichting/Vereniging)

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.Dit is een bewerkbare versie, echter niet bedoeld om meningsverschillen uit te vechten.
Gelieve zo veel mogelijk uw opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen, zodat de samenhang gewaarborgd kan blijven.

Originele versie - English translation - Statuten - Toelichting - Overzicht alle (eerdere) pagina's - FAQ - Issues

Zie voor de uiteindelijke versie voor de Vereniging: Reglement VWN

Reglement

S/V

Bestuursleden: aantal

S/V
Artikel 1

Het bestuur van de stichting/vereniging bestaat uit vijf bestuursleden.


S/V

Bestuursleden: benoeming

Toelichting
vooraf:
1) De artikelen 2 t/m 4 beschrijven, zowel voor het geval Stichting als voor het geval Vereniging een mechanisme van voordracht en een definitieve benoeming door het zittende bestuur. Dit is bewust zo opgezet met als doel een optimum te vinden tussen de grootst mogelijke democratie enerzijds en het creëren/behouden van een zo goed mogelijke werkbaarheid binnen het bestuur anderzijds. De volgende overwegingen spelen daarbij een rol:
 • Wil de stichting/vereniging iets substantieels realiseren dan zullen de bestuursleden eensgezind en loyaal moeten kunnen samenwerken. Dit is iets anders dan dezelfde mening toegedaan zijn.
 • Een goed bestuur is ook gebaat bij bestuursleden met een uiteenlopende achtergrond, resp. ervaring.

Vergelijk e.e.a. met de verschillen tussen de regering en het parlement.

2) De wijze waarop een voordracht tot stand komt, resulteert in een voorkeur (volgorde) in het geval dat er meer kandidaten zouden zijn dan vacatures. Het ligt in de rede dat het zittende bestuur goede argumenten zal moeten hebben om hiervan af te wijken.
3) Het valt te verwachten dat er slechts in zeldzame situaties sprake van zal zijn dat van een voordracht afgeweken wordt. De praktijk leert dat het, vanwege o.a. het tijdsbeslag, in de meeste gevallen moeilijk is bestuurskandidaten te krijgen.
S/V
Artikel 2
 1. De benoeming van bestuursleden overeenkomstig Artikel 3 lid 2 van de statuten geschiedt uit een voordracht van kandidaat-bestuursleden.
 2. Dit geldt voor alle bestuursbenoemingen waarbij in een of meerdere vacatures dient te worden voorzien, waaronder die als gevolg van een periodiek aftreden, als gevolg van een besluit de omvang van het bestuur te vergroten, alsmede voor alle andere gevallen waarin zo een vacature ontstaat.
S/V
Artikel 3
 1. Een voordracht dient te voldoen aan de volgende criteria:
  1. Hij bestaat uit meerdere personen, waarvan de personalia bij het bestuur bekend zijn.
  2. Het aantal voor te dragen personen zal gelijk zijn aan het aantal vacatures vermenigvuldigd met 2, echter met dien verstande dat het verschil tussen het aantal kandidaten en het aantal vacatures tenminste 2 is maar niet meer dan 3 behoeft te zijn.
 2. Bij het niet voldoen van de voordracht aan deze criteria, kan het bestuur zelf in aanvulling van de voordracht voorzien.
S
Artikel 4
 1. Als kandidaat-bestuurslid kunnen worden voorgedragen geregistreerde gebruikers op een van de toegelaten Wikimedia-projecten, die te kennen hebben gegeven hiervoor in aanmerking te willen komen.
 2. Tot de toegelaten Wikimedia-projecten worden gerekend: Wikipedia, Wikinews, Wiktionary, Wikispecies, Wikibooks, Wikiquote, Wikicommons en Wikisource in een van de volgende taalversies: nederlands, fries, limburgs (voorzover bestaand).
 3. Om zich te kunnen kandideren als bestuurslid dient een gebruiker aan dezelfde criteria te voldoen zoals die op enig moment gelden voor het aanmelden als moderator op nl.wikipedia.
 4. Een in Nederland woonachtige gebruiker, die voornamelijk actief is op een anderstalig Wikimedia project en aan de hiervoor genoemde criteria voldoet, of op Wikimedia actief is als ontwikkelaar/systeembeheerder, kan zich eveneens kandideren als bestuurslid. Het bestuur dient zich van de woonplaats van zo een gebruiker te vergewissen.
 5. Indien er meer gebruikers zich kandidaat hebben gesteld dan voor de criteria sub Artikel 3 lid 1 vereist is, zal de voorkeur middels een stemming bepaald worden.
  1. Op elke kandidaat kan door geregistreerde gebruikers op een van de toegelaten Wikimedia projecten een instemmende stem worden uitgebracht.
  2. Een instemmende stem kan worden uitgebracht door geregistreerde gebruikers die voldoen aan de criteria zoals die op enig moment gelden voor het toelaten van een stem op een kandidaat moderator op nl.wikipedia
  3. Een instemmende stem kan ook worden uitgebracht door een in Nederland woonachtige gebruiker, die voornamelijk actief is op een anderstalig Wikimedia-project en aan het hiervoor genoemde criterium voldoet, of op Wikimedia actief is als ontwikkelaar/systeembeheerder. Het bestuur dient zich van de woonplaats van zo een gebruiker te vergewissen.
  4. De stemming staat open gedurende een termijn van 3 weken.
  5. Elk persoon, ongeacht of hij/zij op meerdere toegelaten Wikimedia projecten al dan niet verschillende gebruiksnamen heeft, kan op elke kandidaat slechts 1 stem uitbrengen. Indien zou blijken dat zo een persoon zich niet hier aan houdt, worden al zijn/haar stemmen nietig verklaard.
Samengevat: De gehele wiki gemeenschap heeft invloed op de bestuurssamenstelling. Die invloed kan electronisch uitgeoefend worden. Alleen de identiteit van de gebruikersnaam raakt bekend.
V
Artikel 4
 1. Als kandidaat bestuurslid kunnen worden voorgedragen leden die te kennen hebben gegeven hiervoor in aanmerking te willen komen.
 2. Indien er meer leden zich kandidaat hebben gesteld dan voor de criteria sub Artikel 3 lid 1 vereist is, zal de voorkeur van de voordracht middels een schriftelijke stemming tijdens een algemene ledenvergadering bepaald worden.
 3. Een geschorst lid kan zich niet kandidaat stellen.
Samengevat: Uitsluitend de leden van de vereniging hebben invloed op de bestuurssamenstelling. Die invloed kan volstrekt anoniem uitgeoefend worden. Fysieke aanwezigheid op de vergadering is wel vereist.


V

Leden

V
Artikel 101
 1. Een lid meldt zich schriftelijk aan bij het secretariaat van de vereniging onder opgave van naam, adres en de gebruikersnaam waarmee het lid zich op de internet pagina's van de vereniging kenbaar zal maken (voorzover beschikbaar).
 2. De vereniging eerbiedigt de privacy-verlangens van een lid.
 3. Een lid dat conform de statuten Artikel 101, lid 2 is toegelaten is voor het jaar van aanmelding de volgende contributie verschuldigd:
  1. Indien de aanmelding bij het secretariaat voor of op 30 juni van enig jaar ontvangen is: 100% van het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag;
  2. Indien de aanmelding op of na 1 juli van enig jaar ontvangen is: 50% van het alsdan geldende jaarlijkse contributiebedrag.
V
Artikel 102

Contributies dienen voldaan te worden binnen 60 dagen na datum van de betreffende factuur.


V

Opzegging namens het lid

V
Artikel 103
 1. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat van de vereniging, voor 30 november van enig kalenderjaar.
 2. De opzegging gaat in op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar.


V

Opzegging namens de vereniging

V
Artikel 104
 1. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaatsvinden indien een van de volgende zaken van toepassing is:
  1. Het lid heeft 120 dagen na de factuurdatum de jaarlijkse contributie nog niet betaald.
  2. Het lid heeft gehandeld zoals bepaald in Artikel 102 lid 4 van de statuten.
 2. Aan een opzegging sub lid 1.1 gaat een herinnering vooraf.


V

Algemene ledenvergadering op initiatief van de leden

V
Artikel 105
 1. Op verzoek van de leden wordt een algemene ledenvergadering bijeengeroepen worden indien tenminste 10% van de leden of tenminste 5 leden dat wenselijk achten.
 2. Zij doen zo een verzoek aan het bestuur met opgave van de te bespreken agendapunten.
 3. Het bestuur is dan gehouden om binnen 4 weken zo een algemene ledenvergadering te beleggen, tenzij in overleg met de indieners van het verzoek een andere termijn wordt overeengekomen.


S

Verantwoording

S
Artikel 5
 1. Het bestuur publiceert jaarlijks een jaarverslag en jaarrekening.
 2. Geregistreerde gebruikers op een van de toegelaten Wikimedia-projecten, zoals gedefinieerd in Artikel 4 lid 2 van dit reglement, zijn gerechtigd hier commentaar op te geven c.q. nadere toelichting te verlangen.
 3. Het bestuur is gehouden een reactie hierop c.q. een nadere uitleg hierover te geven.


S/V

Openbaarheid

S/V
Artikel 6
 1. Het bestuur zal zoveel mogelijk openbaarheid betrachten m.b.t. besluiten die zij genomen heeft. Notulen van bestuursvergaderingen worden openbaar gemaakt.
 2. Hiervan kan worden afgeweken indien de aard van een onderwerp zich naar het oordeel van het bestuur zich hiertegen verzet.
 3. Een dergelijk vertrouwelijk onderwerp kan slechts tijdelijk dit predicaat hebben. Hiervan uitgezonderd kunnen zijn zaken die personen betreffen.
 4. Openbaarmaking van besluiten, notulen e.d. zal geschieden op de internetpagina's van de stichting/vereniging.


S/V

Wikimedia Foundation Inc.

S/V
Artikel 7
 1. De stichting/vereniging zal een zakelijke overeenkomst afsluiten (resp. heeft afgesloten) met de Wikimedia Foundation Inc. (WMF) o.a. betreffende de volgende zaken:
  1. De voorwaarden m.b.t. het gebruik van de logo's, waarvan het auteursrecht bij de WMF berust.
  2. De condities en reikwijdte van onderwerpen waarbij de stichting/vereniging gemachtigd is namens de WMF te spreken resp. te handelen.
  3. Alle andere zaken waarvan de WMF en de stichting/vereniging het noodzakelijk achten dat die in deze overeenkomst vastgelegd worden.
 2. Deze overeenkomst wordt na afsluiting, resp. wijziging openbaar gemaakt.


V

Reglement: wijziging

V
Artikel 8
 1. Dit reglement kan gewijzigd worden. Het initiatief tot wijziging kan uitgaan van het bestuur danwel de leden.
  1. Indien een wijziging door de leden verzocht wordt, dient een voorstel hiertoe door tenminste 5 leden ondersteund te worden.
  2. Een dergelijk voorstel tot wijziging wordt bij het bestuur ingediend. Het bestuur toetst het voorstel na ontvangst aan de statuten en de wet, en verwoordt het zodanig dat het na goedkeuring opgenomen kan worden in dit reglement.
 2. Voor een wijziging van dit reglement is een volstrekte meerderheid van stemmen nodig van een algemene ledenvergadering waar tenminste een derde van het aantal leden aanwezig is.
 3. Indien dit aantal leden niet aanwezig is op de vergadering waar het wijzigingsvoorstel aan de orde komt, wordt het de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de orde gesteld. Deze vergadering zal plaatsvinden tenminste 2 en ten hoogste 12 weken na de eerste vergadering waarop niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden aanwezig was. Op die vergadering kan het besluit tot reglementwijziging genomen worden met volstrekte meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal uitgebrachte stemmen.