Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptstatuten SWN

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.Dit is een bewerkbare versie, echter niet bedoeld om meningsverschillen uit te vechten.
Gelieve zo veel mogelijk uw opmerkingen op de overlegpagina te plaatsen, zodat de samenhang gewaarborgd kan blijven.

Statuten (gecombineerde versie) - Reglement (gecombineerde versie) - Toelichting - Overzicht alle (eerdere) pagina's - FAQ - Issues

Hoe te lezen?

Deze conceptstatuten zijn afgeleid van de Archief/Conceptstatuten e.d./Conceptstatuten (Stichting/Vereniging). Deze laatste zijn opgesteld toen de keuze voor een stichting of een vereniging nog min of meer open lag. Door ze in één document te combineren, zou het de lezer duidelijker moeten zijn wat de verschillen tussen beide rechtsvormen zijn.

Er is inmiddels besloten dat beide rechtsvormen opgericht zullen worden. In eerste instantie de vereniging, die als eerste taak op zich neemt een stichting op te richten. Misschien is het handiger (i.v.m. de kosten) om beide in één gang naar de notaris te regelen.

In ieder geval zullen de statuten van de stichting (naast de vereniging) op details (artikel 2 en 3) afwijken van de hiervoor genoemde (gecombineerde) versie. Daartoe dient dit document.

De stichting (naast de vereniging) behoeft bij de oprichting geen reglement.


Om de vergelijking te vergemakkelen zijn de volgende conventies toegepast:

 • Alle eerdere doorhalingen en onderstrepingen van de gecombineerde versie zijn "verwerkt" in deze versie.
 • De Noten van de gecombineerde versie zijn in deze versie verwijderd.
 • De (inhoudelijke) verschillen met de gecombineerde versie zijn hier middels doorhalen en ondertrepen aangegeven.
 • Noten zijn specifiek voor deze versie.


Statuten

S

OPRICHTING STICHTING

Heden, ................... tweeduizend zes, verschenen te «plaats» voor mij, «naam notaris», notaris gevestigd te «plaats»:
a. «NAW gegevens, geboorte datum, paspoortnummer, burgerlijke staat;»
b. «Eventuele andere oprichters, 1 is in principe voldoende»
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

S

Naam en Zetel

S
Artikel 1
 1. De stichting draagt de naam: Stichting Wikimedia Nederland.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente «plaats van vestiging».


S

Doel

S
Artikel 2
 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Het bevorderen van het verzamelen en ontsluiten van vrije, vrij toegankelijke en/of anderssoortige 1) informatie in enigerlei vorm, daarbij in het bijzonder gebruikmakend van - maar niet beperkt tot - internet, om deze informatie vast te leggen.
  2. Het ondersteunen van de door de in Florida (USA) gevestigde Wikimedia Foundation Inc. geformuleerde doelstellingen.
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere instellingen en voorts door gebruikmaking van alle wettige middelen.
 3. De stichting heeft geen zeggenschap over en geen verantwoordelijkheid voor de sub 1.1 bedoelde informatie, noch naar inhoud, noch naar de wijze waarop deze tot stand komt. Hiervan zijn uitgezonderd situaties waarbij redelijkerwijs te verwachten is dat de informatie grotendeels of geheel verloren, dan wel het vrij toegankelijke karakter ervan teniet kan gaan. 2)


Noten: 1) Geen beperkingen (het blijft een stichting, dus winst maken kan hoe dan ook niet), om onnodige discussies bij toekomstige projecten te voorkomen. De volgorde geeft al aan hoe de prioriteiten liggen.
Noten: 2) Deze clausule komt hier weer terug omdat het niet uitgesloten is dat de stichting projekten opstart, waarbij dit "in uiterste instantie" ingrijpen wenselijk kan zijn. Bovendien wordt hiermee een vangnet geboden voor het geval de continuiteit van de "gewone" WMF projecten in gevaar zou komen.


S

Bestuur

S
Artikel 3
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie bestuursleden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - per reglement vastgesteld.
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.
  1. Het reglement zal voorzien in de procedure van benoeming.
 3. Eén van de bestuursleden wordt benoemd op voordracht van de Vereniging Wikimedia Nederland.
 4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van één jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. Het reglement kan nadere bepalingen omtrent de herbenoembaarheid bevatten. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 5. Ingeval van een of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
 6. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 7. Personeelsleden werkzaam bij of ten behoeve van de stichting kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
 8. Bestuursleden mogen onderling geen familiaire relaties (t/m 4e graad) hebben of samenwonen.


S

Bestuur: taken en bevoegdheden

S
Artikel 4
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren onder meer:
  1. de vaststelling van het algemeen beleid;
  2. de vaststelling van begroting, exploitatierekening en jaarverslag;
  3. het aanvaarden van schenkingen en legaten, indien daaraan voorwaarden verbonden zijn;
  4. overige zaken waarover de beslissing aan het bestuur is opgedragen krachtens deze statuten.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.


S

Bestuur: vergaderingen

S
Artikel 5
 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal «of iets anders» een vergadering gehouden.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die door het bestuur zijn uitgenodigd.


S

Bestuur: besluitvorming

S
Artikel 6
 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan zes weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen en onthoudingen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.


S

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap

S
Artikel 7
 1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  1. door overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  3. door aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
  4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
  5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.


S

Vertegenwoordiging

S
Artikel 8
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


S

Boekjaar en jaarstukken

S
Artikel 9
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige zoals een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.


S

Reglement

S
Artikel 10
 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


S

Statutenwijziging

S
Artikel 11
 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is onder voorlegging van de door tenminste twee bestuursleden ondertekende notulen waar het besluit tot wijziging uit blijkt, bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van de notariële akte van wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.


S

Ontbinding en vereffening

S
Artikel 12
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 4. De bestemming van het liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting.
 5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.


S

Slotbepalingen

S
Artikel 13
 1. In alle gevallen, waarin de wet, deze statuten of het reglement (voor zover aanwezig) niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.


S

Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

 1. Bij de oprichting van de stichting worden tot bestuursleden benoemd:<<aanpasbaar>>
  1. de comparant sub 1, tot voorzitter en penningmeester;
  2. de comparant sub 2, tot secretaris.
 2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend en zes (31-12-2006).


S

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.