Notulen20060129

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005 - Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
Conceptstatuten - Conceptreglement
Consensus bereiken
FAQ - Issues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillen - Notulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's


Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 5 maart 2006 (Zie Notulen20060305). Deze pagina is dan ook beveiligd.

Notulen van de vergadering gehouden op 29 januari 2006.

Aanwezig

Oscar opent de vergadering om 13:30 en begint de vergadering met de opmerking dat hij graag zou zien dat Effeietsanders lid wordt van het oprichtingsbestuur. Alle aanwezigen stemmen daarmee in. Effeietsanders wordt opgenomen in het oprichtingsbestuur als vice-secretaris.

Notulen van 4 december 2004

De notulen van de vorige ontmoeting zijn goedgekeurd.

Inventarisatie van de positie op de tijdlijn

Hoe staan we ervoor

Op de dag van deze vergadering telde de ledenlijst 32 mensen. De verwachting is dat tweederde van deze aspirant-leden ook daadwerkelijk lid zullen worden.

De afgelopen maanden heeft discussie over de statuten en het reglement plaatsgevonden op de overlegpagina's. Dit overleg had meer de vorm van vragen en antwoorden, RonaldB heeft voornamelijk toelichting gegeven en een paar kleine zaken nog gewijzigd. Er is nu een stabiele versie van de statuten en het reglement.

RonaldB heeft de statuten vertaald in het Engels en voorgelegd aan Delphine. Naar aanleiding van het commentaar van Delphine heeft RonaldB nog enkelijke verduidelijkingen in de tekst aangebracht. Het ziet er naar uit dat het bestuur van de Wikimedia Foundation geen bezwaar zal hebben tegen de statuten. In het reglement staat nog een punt dat overlegd moet worden met de jurist van de Wikimedia Foundation.

Tdevries maakt nog een opmerking over artikel 9.3 van de statuten, dat stelt: "De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige zoals een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent". De vraag is of dit strikt noodzakelijk is. Dit punt zal worden besproken met de notaris. Actie: RonaldB en Galwaygirl

Hoe verder te gaan

De volgende stappen zullen op korte termijn genomen worden:

 1. Contact opnemen met notaris voor intakegesprek
 2. Eerste bezoek aan notaris: Intakegesprek.
 3. De notaris stelt officiële conceptstatuten vast
 4. Deze statuten worden ter goedkeuring bij de belastingdienst voorgelegd, om er zeker van te zijn dat de vereniging een artikel 24-status kan krijgen
 5. Tweede bezoek aan notaris: Passeren van de akte. RonaldB en Galwaygirl als comparanten naar de notaris voor de feitelijke oprichting. Hierbij zijn paspoortkopieën nodig van alle bestuurders van Wikimedia Nederland.

Wat is het tijdschema?

 • Week 5: Hoewel RonaldB al onderzoek heeft gedaan naar notarissen die een voordelig tarief bieden, voelt Brabo er veel voor om toch nog even verder te kijken naar notaristarieven. Brabo neemt binnen een week (dus voor 5 februari) contact op met Ronald hierover.
 • Week 6: RonaldB (en evt. Galwaygirl) naar de notaris voor het intakegesprek.

SWN na VWN, of parallel?

RonaldB oppert dat er bij een notaris misschien korting op het tarief te bedingen zou kunnen zijn wanneer Vereniging Wikimedia Nederland en Stichting Wikimedia Nederland gelijktijdig zouden worden opgericht.

Oscar pleit voor het pad dat in eerdere vergaderingen al is vastgesteld, dus: eerst de vereniging oprichten, die op haar beurt de stichting opricht. Omdat de namen van beide organisaties veel op elkaar zullen lijken, is het praktisch om de registratie bij de Kamer van Koophandel wél gelijktijdig te laten plaatsvinden.

Er wordt nog gesproken over hoe het bestuur van zo'n stichting eruit zou moeten zien. Dit bestuur zou in eerste instantie identiek kunnen zijn aan dat van de vereniging. Ook het voordragen van stichtingsbestuursleden door de vereniging behoort tot de mogelijkheden.

RonaldB neemt even samen met de andere aanwezigen het door hem opgestelde budget door. Briefpapier heeft enkel een logo nodig. Het is goed om even te overleggen met andere chapters, om te zien of zij niet toevallig al dozenvol hebben staan. Daniel zegt dat briefpapier tegenwoordig ook heel goed met een kleurenprinter gemaakt kan worden. Oscar stelt hoge eisen aan kwaliteit, en wil graag betrokken zijn bij keuze van papier.

Wikimedia Foundation heeft een beleid aangenomen rond het vergoeden van het oprichtingsbudget: meta:Chapter_co-ordinator#Procedure_of_delegation. De praktische uitbetaling van deze vergoeding kan op twee manieren gebeuren:

 1. Als voorschot van de Foundation aan een privépersoon
 2. Door middel van voorschieten en declareren bij de Foundation

Gekozen wordt voor een compromis: Enkel de notariskosten worden voorgeschoten. Na oprichting wordt meteen een bankrekening geopend, waarop de overige kosten kunnen worden overgemaakt door de Foundation.

Besloten wordt om 400 euro bij elkaar te brengen. Het geld wordt overgemaakt op de privérekening van RonaldB, in de volgende verhoudingen:

 1. 100 euro door Oscar
 2. 50 euro door Effeietsanders
 3. 100 euro door Tdevries
 4. 50 euro door Danielm
 5. RonaldB draagt 100 euro bij.

"Elevator pitch"! (brainstorm)

Zie ook Wikimedia Nederland - Missie en Doelstelling en Wikimedia:Wikimedia Nederland in de praktijk. Er wordt een tijdje gepraat over de daadwerkelijke activiteiten van Wikimedia Nederland. Tdevries benadrukt dat er relatief veel aandacht gaat naar het "beeld naar buiten toe", en dat het van groot belang is om de leden er van te overtuigen dat ze iets hebben aan een lidmaatschap.

RonaldB ziet duidelijk twee verschillende taken voor Wikimedia Nederland:

 1. Een informatieve taak.
 2. Een sociale taak. Hierin ligt besloten het met elkaar in contact brengen van de groep samenwerkende anoniemen die de gebruikers van Wikimedia-projecten nu is. Dit kan een heel goede uitwerking hebben op de projecten.

Hierover moet in een informele sfeer verder nagedacht worden. Alle deelnemers aan de projecten worden ook van harte uitgenodigd om hun ideeën neer te zetten in de Kroeg van nl.wikimedia of op Wikimedia:Wikimedia Nederland in de praktijk.

Anti-discriminatiebeginsel

Effeietsanders had in het irc-kanaal #mediawiki opgevangen dat organisaties in de VS expliciet een anti-discriminatiebeginsel in hun statuten opnemen, omdat bedrijven niet willen doneren zonder dat uitdrukkelijke beginsel. Hij vraagt zich af of dat in de statuten van Wikimedia Nederland ook nodig is.

Oscar merkt op dat er in Nederland, in tegenstelling tot de VS, veel goede anti-discriminatiewetten zijn. Aangezien de statuten door de notaris aan de Nederlandse wet getoetst worden, is het onnodig er een anti-discriminatiebeginsel in op te nemen.

Nader uitwerken bestuursfuncties

Besloten wordt dat dit lastig te doen is voordat de vereniging daadwerkelijk opgericht is. Beter is om gaandeweg te zien wat de precieze taken zijn, en hoe en door wie die ingevuld gaan worden.

Persvertegenwoordiging door Waerth

Waerth biedt zich aan als persvertegenwoordiger voor Wikimedia Nederland. De aanwezigen vinden dit prima. Echter, RonaldB zal ook optreden als persvertegenwoordiger, en hij zal hiervoor een pagina maken op deze wiki waar contactgegevens op staan. Uitdrukkelijk verzoek van Galwaygirl is dat de functie van RonaldB (vice-voorzitter Wikimedia Nederland) er bij vermeld wordt. RonaldB zal overleggen met Waerth over de invulling van de pagina en de functies. Actie: RonaldB

In augustus 2006 zal Wikimania (al dan niet onder die naam) weer georganiseerd worden, ditmaal in Boston. Dit is voor veel Wikianen te ver weg en te kostbaar om naartoe te gaan. Effeietsanders heeft daarom voorgesteld om na afloop van Wikimania een Nederlandse conferentie (van een of twee dagen) te houden met discussiegroepen en sprekers die ook op Wikimania hebben gestaan. Hij ziet dit graag georganiseerd door een commissie van de Vereniging.

Oscar zegt dat het het beste bij één dag kan blijven, en dat het beter is om eerst je materiaal te zoeken, voordat je de vorm eraan geeft. Dus niet beginnen met een tweedaags congres voor Europese bezoekers, maar beginnen bij de personen die iets te zeggen hebben en daar bijeenkomsten rond organiseren. Een dag is al vrij hoog gegrepen. Ronald meent dat we vooral moeten voorkomen dat het mislukt, omdat het een belangrijk visitekaartje zal zijn voor de nieuwe vereniging.

FOSDEM?

Zie ook meta en nlwiki.

Dit punt hoort niet echt thuis op deze vergadering, maar er zijn nu wel een aantal enthousiaste mensen bij elkaar. Vorig jaar kwamen veel Wikianen naar FOSDEM. De aanwezigen tonen weinig interesse. Oprichten van de vereniging verdient voorrang. RonaldB gaat er misschien wel heen, en wellicht ontstaat er nog een spontaan initiatief onder Wikipedianen?

Rondvraag

 • Tdevries vraagt zich af of Wikimedia Nederland een rechtsbijstandverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering nodig zal hebben. Andere chapters krijgen immers steeds vaker te maken met juridische claims en rechtszaken. RonaldB ziet op dat vlak de eerstkomende tijd nog niet zo veel moeilijkheden. Actie: Tdevries zal informatie verzamelen over de kosten van dit soort verzekeringen.
 • Danielm vertelt dat er een nieuwe versie van de GPL aan zit te komen, de GPL3. Deze nieuwe licentie zal ook invloed hebben op de GFDL-licentie waar alle Wikimedia-content onder valt. Verzoek aan Daniel is om een pagina te schrijven waarin hij het een en ander toelicht.

Afsluiting

Oscar sluit de vergadering om 16:15 en dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage. De volgende vergadering zal zijn op zondag 5 maart 2006. Locatie: Den Bosch/Nijmegen, nog nader te bepalen door Galwaygirl.