Overleg:Herziening Beleid Vriendelijke Ruimtes 2021/Handhaving en rapportage

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Vragen, opmerkingen en suggesties bij concept Handhaving en Rapportage Beleid Vriendelijke Ruimtes.

Feedback herziening

Dank voor het werk dat hierin is gaan zitten. Naar aanleiding van dit concept, wilde ik graag wat feedback geven op de volgende punten (wellicht wordt dit al elders besproken, en misschien zitten er wat open deuren tussen):

 • In algemene zin is de scheidslijn tussen het grote plaatje en implementatie mij niet altijd duidelijk. Is dit een samenvatting van diverse wijzigingen/documenten, of heeft het document een dwingende waarde op zichzelf?
 • In punt 2.3 wordt gesproken over de situatie waar WMNL niet 'bevoegd' is. Ik zou willen voorstellen de bewoordingen hiervan iets te herzien en duidelijker te schetsen wat 'bevoegd' precies betekent in deze context, en wanneer WMNL zich precies "moet terugtrekken". Ik kan me bijvoorbeeld ook goed voorstellen dat de organiserende rol van WMNL soms minimaal is (ik denk bijvoorbeeld aan een tafel bij een boekenbeurs) waar je WMNL een "organiserende rol" kunt toedichten, maar je moeilijk van de Boekenbeurs kunt verwachten met iedere organisatie apart in onderhandeling te gaan. Wat volgens mij van belang hierbij is, is of er redelijkerwijs kan worden verwacht dat WMNL een dusdanige rol vervult dat een bezoeker kan verwachten dat WMNL zorgdraagt voor een respectvolle en veilige omgeving. Dit is waarschijnlijk ook in lijn met wat bedoeld wordt, en wellicht slechts een kwestie van definities.
 • In 3.2 wordt gesproken over "de BVR-contactpersoon". Kan deze functie/verantwoordelijkheid ook (kort) benoemd worden in 2.1 (aannemende dat deze persoon "binnen de organisatie" valt)?
 • Bij 4.1 vermoed ik dat ook de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de BVR die niet noodzakelijkerwijs onder de genoemde categorieen vallen (BVR commissie, externe vertrouwenspersoon) hieronder zouden vallen?
 • Dossier: het klinkt alsof er alleen een dossier over 'gevallen' wordt bijgehouden. In punt 6 wordt gesuggereerd dat er iets wordt toegevoegd aan het dossier - is dit hetzelfde dossier, of is er ook een dossier per persoon?
 • Anonieme meldingen: In punt 15 staat dat van iedere melding een dossier wordt aangemaakt. Onder 7.4 staat dat dit alleen gebeurt wanneer er bewijs wordt gevonden. Mis ik een nuance?
 • Punt 8.4: wat is precies het doel dat de contactpersoon beoogt te bereiken met de eventuele maatregelen? Dat lijkt me belangrijk wanneer moet worden beoordeeld of de "melding afdoende kan worden afgehandeld". Ik kan me voorstellen dat hier een aantal doelen beoogd zou kunnen worden, waaronder 1) dat de verdere veiligheid van het evenement waarschijnlijk of gegarandeerd is (hoe zeker wil je zijn), 2) dat de melder of het vermeende slachtoffer, zich veilig kan voelen (meer subjectief) of 3) dat recht gedaan wordt aan een rechtsgevoel. Ik neem aan dat het een variant op 1) is omdat het een besluit moet zijn dat snel genomen moet worden, maar het zou fijn zijn als dit verduidelijkt kan worden.
 • Punt 9.3: ik neem aan dat deze 'verdere sancties' de procedure van punt 10 en 11 volgen (dus inclusief het onderzoek)?
 • Tijdelijke maatregelen: de procedure zoals geschetst in 10/11 kan even duren. Is er voorzien in tijdelijke maatregelen lopende het onderzoek?
 • Onder punt 11 worden diverse waardevolle zaken beschreven. Wat ik er een beetje mis, is wat het doel van de maatregelen moet zijn. Gaat het om gerechtigheid (tuchtrecht?) of gaat het om het beschermen van de veiligheid/sfeer?
 • De maatregelen omvatten (expliciet?) niet het ontzetten uit het lidmaatschap/donateurschap. Ik zou echter willen voorstellen om dit als uiterste maatregel wel op te nemen. Dit betekent wel dat er mogelijk een wijziging aan het Huishoudelijk Reglement moet plaatsvinden, maar wanneer er herhaaldelijk wangedrag is, zou dit mijns inziens tot de gereedschapskist moeten horen (in een uiterst geval). Ik kan me haast niet voorstellen dat er wel aangifte bij de politie wordt gedaan, maar er geen ontzetting wordt overwogen. Dit betekent overigens wel dat bij een dergelijke maatregel na het beroep statutair er nog een verder beroep direct bij de ALV komt te liggen (detail).
 • Wat is de bewijsstandaard die moet worden overwogen bij een beoordeling? Gaat het om redelijke mate van zekerheid, of is er een vermoeden van onschuld? Dit hoeft natuurlijk niet bijzonder te worden uitgediept, maar enige intuïtie zou wel fijn zijn.
 • 15: Toegang tot het dossier. Ik ben geen juridisch expert, maar het lijkt me in de geest van de privacyrichtlijnen dat de persoon over wie het dossier gaat, ook toegang moet krijgen in enige vorm zodat deze het kan beoordelen op juistheid. Nu kan ik me voorstellen dat dit weer consequenties heeft voor vertrouwelijkheid voor de melder. Hoe wordt hiermee omgegaan?

Over het algemeen lijkt het me goed in elkaar te steken, en veel van het bovenstaande is misschien iets dat elders al besproken wordt. Effeietsanders 4 aug 2022 03:28 (CEST)