Notulen20060305

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze notulen zijn goedgekeurd door de aanwezigen van de vergadering d.d. 22 april 2006. Deze pagina is dan ook beveiligd.

Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005 - Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
Conceptstatuten - Conceptreglement
Consensus bereiken
FAQ - Issues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillen - Notulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina's

<< notulen

Dit zijn de notulen van de vergadering die heeft plaatsgevonden op 5 maart 2006 (zie Wikimedia:Ontmoeten/Plaatsgevonden/20060305).

Aanwezig:

Vaststellen agenda

Agenda is vastgesteld met toevoeging van enkele kleine punten.

Goedkeuren notulen vorige keer

De notulen van de vorige keer worden zonder amendementen vastgesteld.

Overdracht bestuur

RonaldB: Met de conceptstatuten als input, heeft de notaris de definitieve statuten, zoveel mogelijk passend in standaardstatuten voor een vereniging, opgesteld. De aanvankelijke "constructie" van voordracht en benoeming van bestuursleden kon, als gevolg van het eerdere besluit om een vereniging en een stichting op te richten, vervallen. Daarmee worden torenhoge notariskosten, vanwege het vele maatwerk dat anders nodig zou zijn, voorkomen. De formele relatie tussen vereniging en stichting komt tot stand door 1 bestuurslid van de stichting, die uit een voordracht door de algemene ledenvergadering van de vereniging benoemd wordt.

In tegenstelling tot wat eerder besloten was, zal Effeietsanders naast RonaldB als comparant optreden. Na het passeren van de akte, zal d.m.v. mutatieformulieren van de Kamer van Koophandel de herschikking van de bestuursfuncties plaatsvinden. Het plaatsen van de handtekeningen op de betreffende formulieren zal na de vergadering plaatsvinden. De formulieren zullen opgestuurd worden zodra de akte gepasseerd is.

Het wordt een vereniging waar iedereen lid van kan worden, ongeacht nationaliteit of woonplaats. Er is geen minimumleeftijd of andere beperking.

Met de combinatie van een stichting en een vereniging kunnen alle doelen bereikt worden:

 • De vereniging is er primair voor de leden en de achterliggende gemeenschap. Wat de vereniging gaat doen wordt primair door de leden bepaald. Het bestuur is daarin de gangmaker.
 • De stichting zal zich voornamelijk richten op derden, samenwerkingsverbanden zoeken en aangaan en op die wijze bijdragen aan de doelstellingen.

Vaststellen reglement

Het reglement voor de vereniging, dat zijn oorsprong vond in Conceptreglement (Stichting/Vereniging), maar nu aangepast is aan de definitieve verenigingsstatuten wordt puntsgewijs doorgenomen, waarbij de volgende kanttekeningen worden geplaatst:

 • Contributie: Tweede helft van het jaar 50%, anders 100%, gekoppeld aan boekjaar. Er worden alternatieven voorgesteld. Besloten wordt het oorspronkelijke voorstel te handhaven, onder de aantekening dat deze reglementen relatief makkelijk aan te passen zijn door de ALV.
 • Bestuursleden: Discussie over aantal van 5 mensen.
  • Brabo pleit voor minimaal 2 en maximaal 5, om problemen te voorkomen.
  • RonaldB: Er is een aantal vergaderingen geleden besloten de bestuursleden van het oprichtingsbestuur in functie te benoemen. Er zijn 5 bestuursleden en 5 bestuursfuncties bedacht. Daarom staat het er nu zo. Ook hier geldt dat dit in de toekomst aanpasbaar is als de ALV daartoe zou besluiten.

Het reglement, behoudens een enkele typfout, wordt unaniem vastgesteld.

Contributie

Er wordt besloten de contributie voor 2006 vast te stellen op € 30. Suggesties om andere bedragen te hanteren voor groepen als studenten, ouderen, minima, e.d. worden aangehouden tot een later moment, als dan ook duidelijker is hoe het totale financiële plaatje van de vereniging er uit gaat zien.

Vaststellen oprichtingsbudget

Een aantal mensen hebben aan RonaldB een bedrag overgemaakt, als voorschot t.b.v. de notariskosten. Deze mensen hebben hiervan een bevestigingsmail ontvangen. Zodra het oprichtingsbudget door de WMF op de rekening van de vereniging is bijgeschreven, worden deze voorschotten gerestitueerd.

Het oprichtingsbudget (totaal € 1.100 voor de vereniging, resp. € 1.800 voor vereniging en stichting) wordt goedgekeurd.

Elevator pitch

Oscar roept iedereen op om mee te denken aan de elevator-pitch-pagina (zie ook Wikimedia:Wikimedia Nederland in de praktijk).

Opstellen petitie overheidsorganen

In Nederland vallen niet alle overheidspublicaties onder Publiek Domein. Effeietsanders stelt voor een petitie op te stellen om dat wel voor elkaar te krijgen. Migas wijst op de juridische implicaties, de situatie is niet zo duidelijk als het lijkt. Kim Bruning lijkt het een slecht plan om politieke acties te starten. Tdevries meent dat het te vroeg is om ons hiermee bezig te houden. Het wordt doorgeschoven naar een volgende keer.

Domeinnaam

We zullen een aantal domeinnamen vastleggen. Dit wordt verder per e-mail gecommuniceerd.

Oprichting van een Stichting door de Vereniging

RonaldB: Het is gebruikelijker en eenvoudiger een stichting door natuurlijke personen op te laten richten, niet door een rechtspersoon (e.e.a. na ruggespraak met de notaris). Zoals reeds eerder gesteld wordt de link tussen beide rechtspersonen gevormd door het bestuurslid dat op voordracht van de ALV van de vereniging benoemd wordt.
Voorstel van RonaldB: in een keer beide organisaties oprichten. Dit voorstel wordt aangenomen.

OTRS

Schrijfbevoegdheid voor enkele bestuursleden. Galwaygirl als secretaris houdt queue in de gaten en stuurt mails door. Kim Bruning wil ook helpen.

Werkzaamheden Gebruiker:Henna

Dit betreft de mogelijkheid een financiële tegemoetkoming voor haar werkzaamheden aan CDVF te regelen. E.e.a. zal via Wikimedia Nederland moeten lopen. Kim heeft een nadere toelichting aan Oscar gestuurd.

20 mei Nederlands Sociaal Forum

Brabo: Op zaterdag 20 mei wordt in Nijmegen het Nederlands Sociaal Forum gehouden. Misschien kunnen we daar ons presenteren: workshops geven en presentatie Wikimedia Nederland. Voor 6 maart moet bekend zijn wat we willen. Oscar: wie gaat dat organiseren? RonaldB: Wie geeft de workshop? Ronald denkt dat we met de conferentie in augustus (WCN) al druk genoeg zijn. Oscar wil er wel een dag naartoe. Kim ook. Oscar wil meer specificaties, over tijdsduur, grootte ruimte. We gaan er waarschijnlijk wel iets mee doen. Brabo coördineert dit.

Wikimedia Conferentie Nederland

Wikimania in Boston is duur. Het is een goed idee om in Nederland iets te organiseren, een soort kleine afspiegeling van Wikimania, voor de mensen die er niet zijn geweest. Kennisnet wil mogelijk hoofdsponsor zijn. Er moet een commissie komen voor de organisatie (leden tot nu toe: Effeietsanders, Annemiek Kennisnet, Kim Bruning).
Een ieder kan ideeën inbrengen voor de inhoud van het programma.

Vaststellen volgende vergadering

22 april van 14:00 uur tot 17:00 uur.

Rondvraag

 • Effeietsanders: Wie heeft er zin om mee te doen aan een verenigingsblad?
 • Tdevries: Rechtsbijstandsverzekering kost rond 400 euro per jaar. Bespreken met Kennisnet.

Acties

 • Gebruiker:RonaldB moderator maken op nl.wikimedia.
 • Gebruiker:Kim Bruning kijkt de vertaling van statuten stichting, vereniging en reglementen na. RonaldB vertaalt deze zaken.
 • Brabo coördineert het Sociaal Forum voor 20 mei.
 • Volgende keer bij Kennisnet rechtsbijstandverzekering bespreken.