Archief/Conceptstatuten e.d./Voorstellen naast elkaar

Uit Wikimedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.


!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina'sConceptstatuten van Stichting Wikimedia Nederland

Leeswijzer: In de tekst staan voetnoten ter verdere toelichting.
Klik daarop om deze te lezen. Gebruik daarna de Back/Terug knop van je browser om verder te lezen in de statuten (als de wiki niet te traag is).

OPRICHTING STICHTING

Heden, ................... tweeduizend vijf, verschenen te «plaats» voor mij, «naam notaris», notaris gevestigd te «plaats»:
a. «NAW gegevens, geboorte datum, paspoortnummer, burgerlijke staat;»
b. «Eventuele andere oprichters, 1 is in principe voldoende»
De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:


Naam en Zetel

Artikel 1
 1. De stichting draagt de naam: Stichting Wikimedia Nederland 1).
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente «plaats van vestiging».2).

Doel

Artikel 2
 1. De stichting heeft ten doel:
  1. Zie Doelstelling
  2. Zie Doelstelling
 2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere instellingen en voorts door gebruikmaking van alle wettige middelen.
 3. De stichting heeft geen dwingende zeggenschap over de sub 1.1 bedoelde informatie, noch naar inhoud, noch naar de wijze waarop deze tot stand komt. Hiervan zijn uitgezonderd situaties waarbij redelijkerwijs te verwachten is dat de informatie grotendeels of geheel verloren, dan wel het vrij toegankelijke karakter ervan teniet kan gaan.

Bestuur

Artikel 3
 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.v1)
 2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.5) v2)
 3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie «of iets anders» jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste twee maal «of iets anders», herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.6)
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.7)
 5. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 6. Personeelsleden werkzaam bij of ten behoeve van de stichting kunnen geen deel uitmaken van het bestuur.
 7. Bestuursleden mogen onderling geen familiaire relaties (t/m 4e graad) hebben of samenwonen.8)


Bestuur: taken en bevoegdheden

Artikel 4
 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Tot de taken en bevoegdheden van het bestuur behoren onder meer:
  1. de vaststelling van het algemeen beleid;
  2. de vaststelling van begroting, exploitatierekening en jaarverslag;
  3. het aanvaarden van schenkingen en legaten, indien daaraan voorwaarden verbonden zijn;
  4. overige zaken waarover de beslissing aan het bestuur is opgedragen krachtens deze statuten.
 2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.9)
 3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.10)
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.11)


Bestuur: vergaderingen

Artikel 5
 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal «of iets anders» een vergadering gehouden.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.


Bestuur: besluitvorming

Artikel 6
 1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.


Bestuur: einde bestuurslidmaatschap

Artikel 7
 1. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt:
  1. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
  2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  3. door zijn aftreden, al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden;
  4. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
  5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.12)


Vertegenwoordiging

Artikel 8
 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
 3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.


Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9
 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige zoals een registeraccountant of een accountantadministratieconsulent. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
 4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.


Reglement

Artikel 10
 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.v3)
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.


Statutenwijziging

Artikel 11
 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.v4)
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
 3. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van de notariële akte van wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister.


Ontbinding en vereffening

Artikel 12
 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.v5)
 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
 3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
 4. De bestemming van het liquidatiesaldo zal zoveel mogelijk in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting.13)
 5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.14)


Slotbepalingen

Artikel 13
 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.


Slotverklaringen

Tenslotte verklaarden de comparanten:

 1. Bij de oprichting van de stichting worden tot bestuursleden benoemd:<<aanpasbaar>>
  1. de comparant sub 1, tot voorzitter en penningmeester;
  2. de comparant sub 2, tot secretaris.
 2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend vijf (31-12-2005).


Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.


Toe te voegen/aanpassingen in geval van een vereniging

Deze artikelen zijn voor de duidelijkheid afwijkend genummerd. Zij zullen ergens tussen bovenstaande artikelen een plaats krijgen

Leden

Art.101
 1. De vereniging kent leden.
 2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
 3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Art.102
 1. Het lidmaatschap van een lid eindigt:
  1. door zijn overlijden;
  2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  3. door zijn opzegging;
  4. door opzegging door de vereniging;
  5. door ontzetting.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden overeenkomstig het daarover in het reglement bepaalde.
 3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts geschieden overeenkomstig het daarover in het reglement bepaalde.
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.

Art.103

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.


Algemene ledenvergadering

Art.104
 1. Jaarlijks wordt een algemene ledenvergadering gehouden. Voorts wordt een algemene ledenvergadering gehouden indien het bestuur of tenminste xx leden zulks wenselijk achten.
 2. De algemene ledenvergadering wordt uitgeschreven door het bestuur.
 3. De algemene ledenvergadering wordt gehouden op de plaats zoals bij de convocatie bepaald.
 4. In de jaarlijks te houden algemene ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten over het gevoerde financiele beheer. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de desbetreffende verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor het door haar gevoerde beleid en de penningmeester voor het door hem gevoerde beheer in het afgelopen verenigingsjaar.
Art.105
 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
 2. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
 3. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
 4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet, deze statuten of reglementen geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
 6. De vergadering worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering.
 7. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
 8. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.


Voetnoten

1)
Bij een stichting moet het woord Stichting in de naam zitten. Bij een vereniging is dit niet dwingend.
2)
De plaats van vestiging is alleen van belang voor het bepalen bij welke Kamer van Koophandel de inschrijving moet plaatsvinden en in geval van een rechtzaak onder welk arrondissement de instelling valt.
3)
Tijdens de vergadering in Utrecht is gesproken over: vrije en vrij toegankelijke informatie. De Bylaws van WMF hebben vrije niet opgenomen, vrij toegankelijk wel. Het zou trouwens een (op deze plaats) onnodige beperking zijn, bv. in het geval van licentiebeperkende onderdelen (lees plaatjes) in overigens wel vrij toegankelijke informatie.
4)
Laat de notaris maar bepalen of dit USA, VS of iets anders moet zijn.
5)
Hier kan eventueel aan toegevoegd worden: Het reglement sub Artikel 10 zal bepalingen bevatten omtrent de voordracht van bestuursleden. Bij ontbreken van dergelijke bepalingen beslist het bestuur.
6)
Zittingsduur en aantal keren herkiesbaar is vrij te bepalen.
7)
Dus ook met 1 overgebleven bestuurslid, blijft de instelling rechtsgeldig. Een rechtspersoon met 0 bestuursleden kan niet. Bij b.v. opheffing heeft het bestuur of het laatst overgebleven bestuurslid de wettelijke plicht een vereffenaar aan te wijzen (kan dezelfde persoon zijn) die er bovendien voor moet zorgen dat de stukken 7 jaar bewaard blijven.
8)
Toevoeging om in aanmerking te komen als Art. 24 (successiewet) instelling.
9)
Registergoederen zijn b.v. onroerend goed.
10)
Dus geen leningen, e.d., tenzij ......
11)
Bij het accepteren van een legaat zou het kunnen zijn dat de passiva (schulden) groter zijn dan de activa (bezittingen).
12)
Dit artikel BW gaat over handelen in strijd met wet of statuten, dan wel wanbeheer als grond voor ontslag (eventueel door de rechtbank).
13)
Toevoeging om in aanmerking te komen als Art. 24 (successiewet) instelling.
14)
Algemene bepalingen omtrent rechtspersonen.
In het geval van een vereniging, zijn de volgende voetnoten ook van toepassing:
v1)
Het aantal bestuursleden wordt in het reglement vastgelegd. Dat reglement wordt vastgesteld door de ALV.
v2)
In het geval van vereniging hieraan toevoegen: op voordracht van de algemene ledenvergadering.
v3)
In het geval van een vereniging wordt hier aan toegevoegd dat het reglement de goedkeuring behoeft van de algemene ledenvergadering. Hetzelfde geldt voor wijzigingen.
v4)
In het geval van een vereniging wordt dit artikel uitgebreid. Gebruikelijk is een constructie van gewone meerderheid van een minimum quorum van de leden. Als dat quorum niet gehaald wordt, wordt na 14 dagen een nieuwe ALV uitgeschreven en dat geldt een gewone meerderheid ongeacht het quorum.
v5)
Zie noot v4

Verantwoording

Deze pagina is ontstaan als gevolg van afspraken gemaakt aan het eind van de vergadering in Utrecht op 9 sep 2005. Er zijn twee versies opgeslagen. Deze (is wijzigbaar) en deze (is het origineel). Gelieve op de laatste geen wijzigingen aan te brengen.

Bron

Deze statuten zijn afgeleid van die van een recent door mij (Gebruiker:RonaldB) opgerichte stichting. Daaraan zijn toegevoegd een aantal artikelen die nodig zijn als voor de verenigingsvorm wordt gekozen. In dat laatste geval moet je uiteraard Vereniging lezen daar waar nu nog Stichting staat.
De notaris zal het volgende adviseren:

 • Conformeer je aan de standaardstatuten (van de betreffende notaris). Die bevat een aantal variabelen, die vrij ingevuld kunnen worden. Dan geldt het standaardtarief (denk aan € 400 incl. BTW). Kleinere toevoegingen zijn mogelijk. Bij grotere wijzigingen krijg je te maken met een uurtarief, omdat de notaris dan moet gaan controleren of e.e.a. niet in strijd is met de wet (denk daarbij aan > € 200 per uur, aantal uur is niet vooraf te bepalen).
 • Hou de statuten zo minimaal mogelijk. Vermeldt alleen zaken met een zekere "eeuwigheidswaarde". Regel alle meer specifieke zaken en/of zaken die in de toekomst zouden kunnen wijzigen in het (Huishoudelijk) Reglement.

Helemaal onderaan dit document staat nog een paragraaf: Punten ter overweging.

Het Waarom en het Hoe

Zie hiervoor Waarom een rechtspersoon

Wat is nodig om tot een rechtspersoon te komen

 • De notaris zal zorgen voor de (eerste) inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor is nodig NAW gegevens, geboortedatum en een kopie legitimatiebewijs van alle ingeschreven bestuurders. Voorts is nodig een correspondentieadres (hoeft niet in de gemeente van vestiging te zijn).
 • De declaratie wordt gestuurd naar de (eerste) persoon die als oprichter wordt genoemd.
 • Na verloop van tijd (enkele weken) stuurt de belastingdienst een vragenformulier. Aan de hand daarvan wordt o.a. bepaald of de organisatie BTW-plichtig is. In dit geval verdient het de voorkeur om dat wel te worden, omdat dan alle betaalde BTW terugvorderbaar is (vraagt nog enig onderzoek).
 • Na verloop van tijd (enkele weken) stuurt de KvK een rekening i.v.m. de bijdrage KvK. Deze bijdrage wordt jaarlijks per kalenderjaar geheven. (ongeveer € 25)
 • Bankrekening
  Een zakelijke rekening (in tegenstelling tot een prive rekening) kost geld, meer dan je zou verwachten. E.e.a. is afhankelijk van de bank (en het te verwachten transactiepatroon). Voor het openen is een uittreksel KvK nodig. Hoe de gemachtigden geregistreerd worden blijkt van bank tot bank te verschillen. Bij ABN-Amro en Postbank is dit gekoppeld aan personen, bij Rabo (althans in Waalre) blijkt dat ze dit ontlenen aan de ingeschreven bestuurders volgens het KvK register.


Punten ter overweging

 • Zowel in het geval van Stichting als Vereniging, dient de procedure voor voordracht bestuursleden via het reglement nader vastgelegd te worden. Ook in het geval van een Stichting is het heel goed denkbaar dat een voordracht gedaan wordt door de wiki gemeenschap.
 • Ook in het geval van Stichting kan via het reglement worden afgedwongen dat het bestuur rekening en verantwoording aflegt over het te voeren/gevoerde beleid.
!!!
!!!

Dit is een verouderde pagina, die gearchiveerd is.
Mogelijk bevat de overlegpagina nog belangwekkende tekst.
De actuele pagina over het hieraan meest gerelateerde onderwerp, vindt u hier.


Tijdlijn
Vaststellen noodzaak
Notulen 11/9/2005Waarom een rechtspersoon
Vaststellen Doelstelling
Doelstelling
Opstellen statuten
ConceptstatutenConceptreglement
Consensus bereiken
FAQIssues parkeren
Keuze rechtsvorm
Overeenkomsten/verschillenNotulen20051120
Eerste (interim)bestuur vormen
Stichting/Vereniging: hoe te starten
Wikimedia:Ontmoeten
Dit (interim) bestuur zal vervolgens alles doen wat nodig is om een vereniging op te richten
Kick-off bijeenkomst VWN
Wikimedia:Ontmoeten
Ook nog te doen
vertalen statuten
Statuten VWN (en) overleg met WMF hierover
voorleggen aan belastingdienst
Zie ook
Overzicht alle relevante pagina'sConceptstatuten Vereniging Wikimedia Nederland

OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING WIKIMEDIA NEDERLAND

Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *:

De comparanten verklaarden:

INLEIDING

Preambule oprichtingsakte Wikimedia Nederland

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Wikimedia Nederland.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: (naam gemeente).

Doel

Artikel 2
 1. Zie Doelstelling
 2. Zie Doelstelling

Duur

Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste boekjaar aanvangt bij de oprichting (en eindigt op eenendertig december van het jaar volgende op het jaar van de oprichting).

Lidmaatschap

Artikel 4
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.

Donateurs

Artikel 6
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het woord te voeren.

Contributies

Artikel 7
Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Bestuur

Artikel 8
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste negen natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
6. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. Op de vergaderingen en de besluitvorming van het bestuur is het bepaalde in de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.
Artikel 9
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

Algemene ledenvergaderingen

Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente die bij de bijeenroeping wordt aangegeven.
Artikel 12
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
4. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
Artikel 13
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Artikel 14
1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte vorderen van de gezamenlijke bestuurders dat zij deze verplichtingen nakomen.
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een kascontrole commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de kascontrole commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
4. De kascontrole commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of daartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, te houden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie in ten minste één in Nederland veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwijziging

Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening

Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Reglementen

Artikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.

Slotbepaling

Artikel 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

Slotverklaring

Tenslotte verklaarden de comparanten: Als lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zij benoemen als eerste bestuursleden: Voorzitter: Penningmeester: Secretaris:

Slot akte

WAARVAN AKTE is verleden te * op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparanten en vervolgens door mij, notaris.


For the english version of this article, see Archief/Conceptstatuten e.d./Articles of Incorporation Wikimedia Nederland.